Savossa luodaan uutta koulutyökonseptia

Savon helluntaiseurakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä Marjut Lindhom-Holopainen (vas.) yhteiskuvassa Riikka Ulmasen ja Hanna Riihelän kanssa. Ulmanen ja Riihelä ovat työskennelleet kevään ajan yli 400 oppilaan Jynkänlahden koulussa Kuopiossa.
Savon helluntaiseurakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä Marjut Lindhom-Holopainen (vas.) yhteiskuvassa Riikka Ulmasen ja Hanna Riihelän kanssa. Ulmanen ja Riihelä ovat työskennelleet kevään ajan yli 400 oppilaan Jynkänlahden koulussa Kuopiossa.

IK-opiston opiskelijat Riikka Ulmanen ja Hanna Riihelä toteuttavat opintoihinsa liitty­vää harjoittelujaksoa Jynkän­lahden yläkoululla ja hellun­tailaisessa Tukikohta-seurakunnas­sa Kuopiossa. Koululla kaksikko toimii tukioppilaina, järjestää välituntivalvon­taa, valvoo rästikokeita ja tukee oppilai­ta muutenkin keskellä arjen haasteita.

 

Koululla kulkiessaan heidät erottaa mustista paidoista, joissa lukee Dream Team, unelmatiimi.

 

Ulmanen ja Riihelä ovat Savos­sa kehitetyn koulutyön pilottihank­keen ensimmäiset opiskelijat. Kevätlu­kukauden kestävä harjoittelujakso on jo loppusuoralla, ja kokemus on ollut kaikkien kannalta hyvä.

 

Työmuoto kantaa nimeä Team Acti­on -koulutyö. Se on käytännöllistä, lä­hellä oppilaiden arkea tapahtuvaa tu­kea ja läsnäoloa, Savon helluntaiseu­rakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä Marjut Lindholm-Holopai­nen kuvaa.

 

– Tiimiläiset ottavat kontaktia, ovat läsnä ja toimivat oppilaiden kanssa. Monesti he pystyvät toimimaan parem­malla ”moodilla” sen takia, että he ovat tukioppilaita, eivät viranomaisia. Hei­tä on helpompi lähestyä, he saavat pa­remmin kontaktia ja pystyvät parem­min tsemppaamaan nuoria.

 

– Esimerkiksi jos jollakin nuorella on paljon poissaoloja, rehtori ohjaa tiimi­läisiä toimimaan tällaisen oppilaan tu­kena.

 

 

Kiitosta henkilökunnalta

Ajatus uudentyyppisestä koulujen tukemisesta syntyi yhden pastorin näyn pohjalta. Lähtökohtana oli tieto oppilaitosten kohtaamista valtavista haasteista: lasten elämässä on ahdis­tusta, levottomuutta ja paljon muuta sellaista, mihin vastaamiseen henkilö­kunnan resurssit eivät riitä.

 

Keskustelu Savon seurakuntien kanssa johti yhteydenottoon IK-opis­toon. Vararehtori Markku Ojaniemi ja Marjut Lindholm-Holopainen suunnit­telivat opiston perinteisestä Team Ac­tion -kurssista koulumaailmaan sopi­van version. Siinä syksy opiskellaan IK-opistolla koulu- ja seurakuntatyö­tä tukevia aineita, ja kevätlukukauden harjoittelu tehdään jonkin paikkakun­nan seurakunnassa ja koulussa.

 

Harjoittelujakson väliaikayhteenve­dossa Jynkänlahden koulun rehtori, va­rarehtori ja ohjaava opettaja olivat val­miit suosittelemaan konseptin laajen­tamista muuallekin: oppilaitos hyötyi toiminnasta.

 

– Esimerkiksi levottomien, ahdistu­vien ja paniikkikohtauksia saavien op­pilaiden jaksamista saatiin paremmal­le tolalle ja poissaolot vähenivät, Lind­holm-Holopainen kertoo.

 

– Palautteen perusteella tämäntyyp­piselle työlle on tilausta.

 

Ensi vuonna toimintaa ollaan laa­jentamassa myös alakouluille. Alakou­luvaiheeseen annettu tuki voi omal­ta osaltaan ennaltaehkäistä myöhem­piä ongelmia, Lindholm-Holopainen uskoo.

 

 

Keskiössä seurakunnat

Myös seurakuntien kiinnostus kon­septia kohtaan näyttäisi olevan kas­vussa. Ensi vuodelle harjoittelijoi­ta hakee kaksi seurakuntaa: Tu­kikohta-seurakunta uudestaan ja Varkauden helluntaiseurakunta. Nyt odotetaan, että seurakuntia tulee lisää ja Team Action -koulu­työlinjalle tulee opiskelijoita.

 

– Hakuaikaa on 15. kesäkuu­ta saakka ainakin neljälle nuorel­le. Yhteydenotot jatkoselvitystä varten tulee tehdä minulle, Lind­holm-Holopainen vinkkaa.

 

Team Action -malli täydentää alueellisten koulutyöntekijöiden tekemiä kouluvierailuja sekä seu­rakuntien omaa toimintaa paikal­listen oppilaitosten kanssa.

 

Keskeinen osa Lindholm-Ho­lopaisen toimenkuvaa on seu­rakuntien innostaminen ja voi­maannuttaminen koulutyöhön. Muutamissa Savon seurakun­nissa onkin jo perustettu tiimejä, jotka ovat ottaneet siitä vastuu­ta omilla paikkakunnallaan. Toi­mintaa tukee Lindholm-Holopai­sen syksyllä 2017 kokoama seu­rakuntien voimaannuttamiseen tähtäävä kouluttajaryhmä.

 

– Sanomani on: Seurakuntien on noustava ja tultava näkyvik­si. Yksi palkattu alueellinen kou­lutyöntekijä ei saavuta ahkeralla­kaan työllä maakunnassaan sitä, mitä seurakuntalaiset itse paikal­lisesti voivat saavuttaa.

 

 

Osa lähetyskäskyn toteuttamista

Näin ajattelee myös helmikuussa helluntaiseurakuntien valtakun­nalliseksi koulutyön koordinaat­toriksi nimitetty Henna Orava. Hän pitää Savossa käynnissä ole­vaa pilottihanketta hyvänä. Hänen haaveensa on kuitenkin viedä työn jalkauttaminen kouluille ja seura­kuntiin vieläkin pidemmälle.

 

– Haluan nähdä sen, että seu­rakuntien lapsi- ja nuorisotyö ja työntekijät tulevat kouluissa en­tistä näkyvämmiksi. Koulutyö to­teuttaa osaltaan Jeesuksen käs­kyä mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia. Yhteis­kunta on vähentänyt rajusti kris­tillisen maailmankatsomuksen ja kristillisen ihmisarvon esiin­tuomista koululla. Siksi meidän kristittyjen tehtävänä on mennä kertomaan siitä, mitä me asioista ajattelemme.

 

– Koulutyössä tavoitamme lap­set ja nuoret iässä, jossa heidän minäkuvansa ja maailmankat­somuksensa muodostuvat. Alle 20-vuotiaat ovat myös ikäryhmä, jotka ovat kaikkein avoimimpia evankeliumille.

 

Alueellisen koulutyöntekijän roolia Orava siirtäisi yhä enem­män uusien ideoiden jalkautta­misen, innostamisen, paikallisen työn tukemisen ja seurakunta­laisten kanssa yhdessä tekemi­sen suuntaan. Kuten Marjut Lind­holm-Holopaisen toimenkuvalle on tehty Savossa.

 

– On tärkeää toimia koulujen ehdoilla, eli koulutyötä tekevien pitää tietää, kuinka kouluilla toi­mitaan. Tällöin koulutyötä teke­vien ammattitaito ja koulutuksen merkitys korostuu.

 

Kuluvan vuoden aikana seu­rakuntia rohkaistaan tekemään koulutyön suunnitelmaa yhdes­sä maakunnallisen koulutyönte­kijän kanssa.

 

– Suunnitelmaan kirjataan käytössä olevat ja tarvittavat re­surssit sekä työn tavoitteet.

 

 

Pauliina Kuikka
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa