Maahanmuuttajatyön saldoa Keuruulta

Kuvassa kieli- ja kulttuurikerholaisia ohjaajineen. Lasten kasvoja on himmennetty turvallisuussyistä.
Kuvassa kieli- ja kulttuurikerholaisia ohjaajineen. Lasten kasvoja on himmennetty turvallisuussyistä.

Ison Kirjan Opinsaunal­le kokoontui 20. toukokuu­ta suurin osa Keuruun yli kahdestakymmenestä hellun­taiseurakunnan maahanmuut­tajatyöntekijästä. Yhdessä poh­dittiin, mitä työ on parin vuoden aikana pitänyt sisällään ja miten sitä jatketaan.

 

Keuruulla on enimmillään ol­lut yli 700 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskusta ollaan juuri lopettelemassa. Paikkakunnalle jää kuitenkin asumaan heitä, jot­ka ovat saaneet positiivisen pää­töksen turvapaikkahakemuk­seensa.

 

– Aloitimme kieli- ja kulttuu­rikerhosta, josta työ laajeni vä­hitellen. Olemme pyörittäneet muun muassa läksykerhoa, nais­ten ja lasten kerhoa, lastenhoitoa sekä naisten kysymys-vastaus­kerhoa, selvitti Ison Kirjan opet­taja Taina Karhu, toinen pai­kallisista maahanmuuttajatyön koordinaattoreista.

 

Helluntaiseurakunnassa on järjestetty tulkattuja maahan­muuttajakokouksia, joihin on ol­lut vastaanottokeskuksesta kyy­ditys. Lisäksi on tehty yhdessä ruokaa, kyläilty puolin ja toisin, järjestetty kauppa-, kirpputori-ja sairaalareissuja sekä jaettu hu­manitaarista apua ja kirjallisuut­ta. Lisämausteena ovat olleet tai­dekerho ja nukketeatteri.

 

 

Rakkaus yllättää

Yhteisen kielen puuttuminen on vaikeuttanut kanssakäymis­tä, mutta kouluikäiset lapset op­pivat nopeasti suomea ja toi­mivat jo tulkkeina vanhemmil­le. Liikuttavia hetkiä ovat olleet ne, kun suomalaisilta on kysyt­ty, miksi he osoittavat rakkaut­ta muslimeille. Rakkaudellinen asenne on ollut heille yllätys.

 

– Halaaminen ja hymy ovat ol­leet ahkerasti käytössä sanoitta­kin, kertoi naistyössä ja lasten­hoidossa mukana ollut Sirkka Aro-Panula.

 

Myötätuntouupumus on usein lähellä, jos auttaja ei aseta rajoja yksityisyydelleen. Aihees­ta puhui Heidi Ahosen luento­jen pohjalta Henrietta Siimes, joka on Karhun lisäksi koordinoi­nut maahanmuuttajatyötä hel­luntaiseurakunnassa.

 

– Uupumus voi kertoa myös omien selvittämättömien haavo­jen aktivoitumisesta toisen ihmi­sen pohjattoman tarvitsevuuden edessä.

 

 

"Luota viranomaisiin"

Turvapaikanhakijoiden kanssa työskennelleille on tuonut tyy­dytystä nähdä oppimisen iloa. Tärkeää on ollut myös mahdol­lisuus tavoittaa saavuttamatto­mien kansojen edustajia.

Kieli- ja läksykerhot toimivat vastaanottokeskuksessa, jossa hengellisyyttä ei saanut tuoda esiin. Siellä kuitenkin solmittiin ystävyyssuhteita, joiden seu­rauksena moni halusi tulla hengellisiin tilaisuuksiin.

 

Opinsaunalla kuultiin myös Migrin ylitarkastaja Tomi Kuos­masen luento. Hän totesi, että maahanmuuttajatyö on tullut jäädäkseen seurakuntiin, joiden tehtävä ei ole estää tai edistää maahanmuuttoa, vaan palvella täällä jo olevia.

 

Moni turvapaikanhakija ma­sentuu ja passivoituu viran­omaispäätöstä odottaessaan. Ystävyyden osoitus on silloin tär­keää.

 

– Vastaanottokeskuksia oli vuonna 2016 enimmillään noin 160, jolloin Suomeen tuli 32 000 turvapaikanhalijaa. Nyt vastaan­ottokeskuksia on enää 85, ja alas­ajo jatkuu. Noin 11 000 on tähän mennessä saanut turvapaikan, kertoi Kuosmanen, joka on työs­kennellyt aikaisemmin Fidalla.

 

Hän kehotti seurakuntien vas­tuunkantajia luottamaan viran­omaisiin. Turvapaikanhakijoille ei saisi antaa liikaa toivoa Suo­meen jäämisestä, vaikka he oli­sivat kääntyneet kristityiksi. Tär­keintä on juurruttaa heitä Ju­malaan ja opettaa luottamaan hänen tahtoonsa.

 

 

Kirsi-Klaudia Kangas
22/2017

UutisetNoin joka kolmas suomalainen on selkeän uskonnollinen, ja monia muitakin uskonasiat kiinnostavat.
PääkirjoitusReformaation merkkivuosi haastaa seurakuntia ja seura­kuntaliikkeitä tarkastelemaan omia juuriaan. Se haastaa myös tunnistamaan sen kokonaistarinan, joka on muovannut yksittäi­sistä seuraku...
Miten onRistin Voitto -lehden numeron 22/2017 saa myös moni sellainen henkilö, joka ei ole vielä lehden tilaaja. Ristin Voiton pai­nosmäärä on huomattavasti suurempi ta­vanomaiseen viikkopainokseen...
UutisetTurun Kirkkopäivillä oli mahdollisuus tutustua luterilaisen kirkon toiminnan lisäksi kristillisten perinteiden kirjoon.
UutisetVastaanottokeskus loppuu Keuruulla, mutta maahanmuuttajatyö jatkuu paikkakunnalle jäävien parissa ystäväperiaatteella.
UutisetToukokuussa Jyväskylän kristillisellä koululla vieraili opettajavieraita eri maista. Koulun innovatiiviset otteet opetuksessa ovat kiinnostaneet jo aikaisemmin maailmalla.

– Oppilastutkimuksiin...
UutisetAikamediassa lehtien toimittajana ja kirjallisuuden kustannustoimittajana työskennellyt Elina Rautio on nimitetty 1.6.2017 alkaen Aikamedian aikakauslehtien toimituspäälliköksi. Hänen ensisijais...
UutisetKirkolliskoulutuksessa esitellyn ja hyväksytyn raportin mukaan kanttoreiden koulutus ja työllisyys ovat haasteiden edessä.

Tampereella ja Oulussa lakkautettujen ammattikorkeakoulupohjaisten kan...
UutisetKuopion Eelimtemppeli täyttyi helatorstaina 25. toukokuuta ih­misistä, jotka juhlivat 90 vuotta täyttävää seurakuntaa ja muiste­livat sen tärkeää merkitystä sekä itselleen että koko Suomen...
UutisetSiirtolaisseurakuntien prosessit etenevät Suomessa. Eri kansallisuudet muodostavat omia ryhmiä ja osa nuorista kristityistä on kasvamassa johtajuuteen.
UutisetKaksi pohjoiskorealaista kristit­tyä vieraili Suomessa 19.–23. tou­kokuuta. Marttyyrien Ääni -järjes­tön isännöimät Hae-Young Park ja Ji-Yea Kim kävivät Numme­lan, Karkkilan ja Myyrmäen hel­...
Uutiset
Laajan hengellisen toiminnan parissa tapahtuu väistämättä yli­lyöntejä, joskin myös alilyöntejä, kolumnisti Jari Lindroos kirjoit­ti Suomen Viikkolehdessä.

– Yk...
UutisetEvankelisten seurakuntien nuor­ten aikuisten niin sanottu Y-suku­polvi, eli noin 20–35-vuotiaiden ikä­luokka, pitää yhä suurelta osin kiin­ni konservatiivisista arvoista, mutta sosiaalisissa...
UutisetKristinusko tekee paluuta Eurooppaan uskoon tulleiden muslimien kautta. Samalla kun kantavä­estö unohtaa isiensä uskon, uskoon tulleet maa­hanmuuttajat Syyrian, Irakin ja Afganistanin ta­pa...
UutisetPresidentti Donald Trumpin vierailu Saudi- Arabiassa ja Israelissa sai useat kristityt johtajat kommentoimaan asiaa myönteisesti.


– Puhumalla totuudenmukaisesti...
UutisetEteläintialainen pastori John Muller ja hänen esikoistaan odottava vaimonsa menettivät toukokuussa tuhopoltossa kotinsa ja kirkkonsa. Ilkityö tapahtui Tamil Nadun osavaltiossa, Attipatun kylässä Mulle...
MielipideKatselin YLE TV1:n keskuste­luohjelmaa Vihapuhe ja sananva­paus. Se oli mielestäni tosi hyvä, ja se kannattaisi katsoa niidenkin, jotka eivät ole sitä nähneet.


Ohjel...
MielipideJanne Saarela kysyy (RV 18), osaammeko lukea luomiskerto­musta kuten sen ensimmäiset lu­kijat.


Saarelan mukaan Genesiksen ”luomiskertomus kuvaa maail­man [sic]...
MielipideTerho Miettisen ja Raija Pellin kirjoittama kir­ja Harhaanjohta­jat – vahvassa us­kossa (Docendo 2017) on saanut kritiikkiä usealta Helluntaikirkon sisällä vaikuttavalta henkilöltä. Kirjaa o...
MuutYksi syy aikamme vapaakris­tillisyyden heikkoon vaikutuk­seen lienee se, että kristillinen usko näkyy harvoin ulospäin. Tiukat nutturat ja muut herä­tyskristityn tunnusmerkit ovat onneksi j...
KolumniKuuntelin puolella korvalla lastenohjelmaa, jota lapsenlapset katselivat olohuoneessa. Tarinassa toinen toistaan erikoisem­mat animaatiohahmot lausuivat loruja, halliten taikasanalla tuulta,...
MuutHenkien erottamisen lahjasta on monenlaisia käsityksiä. Miten voisimme käytännössä palvella tässä lahjassa?
MuutEnsin pitäisi määritellä, mitä menestyminen tar­koittaa ja mitä se ei tarkoi­ta. Yleisesti ottaen menestymisel­lä tarkoitetaan uralla etenemistä, suuremman suosion saamista, ta­loudellisen a...
ArtikkelitKokemuksella on ollut ja on edelleen iso painoarvo helluntai­laisessa hengellisyydessä ja teo­logiassa. Tämä on tullut esiin eri­tyisesti siinä, että pelastuksen kokemuksellisuutta ja hengel...
MuutToisen Pietarin kirjeen kirjoit­taja maalaa dra­maattisen ku­van siitä, kuinka luomakunta tuhoutuu Jeesuk­sen paluun yhteydessä (2. Piet. 3:7, 10–11). Paavali sen sijaan puhuu luomakunnan va...
PikavisiittiJuhannuskonferenssissa Laura Siltala aikoo tutustua niin moneen ihmiseen kuin mahdollista.
MuutÄidinkielen merkitys kirkas­tui Suomen Wycliffen toimin­nanjohtaja Hannu Sorsamolle raamatunkäännöstyössä Ka­merunissa (seurakuntalainen. fi, 22.5.).Kristillisissä seura...
UutisetJippii-kuorolaiset vievät iloisesti evankeliumia eteenpäin, koska kaikkien on saatava kuulla Jeesuksesta
MuistollePekka Keinänen syntyi 17. ke­säkuuuta 1947 Augusti ja Sirkka Keinäsen perheeseen neljäntenä poikana. Sisaruksia oli loppujen lopuksi kahdeksan.


Lapsuutta varjostivat...
MuistolleRauno Soininen kuoli pitkälli­sen sairauden murtamana 4. päi­vä huhtikuuta. Hän oli 80-vuoti­as, syntynyt Turussa 25. elokuu­ta 1936.


Raunon ollessa kahden vuode...
MuutKirjailija Jukka Mäkinen lähti selvittämään, miten uskovat sotilaat toimivat rintamalla vakaumuksensa tähden isänmaatamme puolustaen.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan