”Tulemisen ja lähtemisen oltava vapaaehtoista”

Helluntaiseurakunta mukana Uskontotori-tapahtumassa

Kristittyjen ja islamilaisten välinen paneelikeskustelu järjestettiin Turussa osana YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikkoa. Kuva: Markus Majabacka
Kristittyjen ja islamilaisten välinen paneelikeskustelu järjestettiin Turussa osana YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikkoa. Kuva: Markus Majabacka

Turun normaalikoulu Norssissa järjestettiin tiistaina 5. helmikuu­ta Uskontotori-tapahtuma, mis­sä tarjottiin tietoa eri uskonnois­ta sekä mahdollisuus keskustel­la paikalla olevien eri uskontojen edustajien kanssa.

 

Helluntailaisia edustivat ta­pahtumassa Uusipesula-seu­rakunnan vastuunkantaja Jari Myrskykari infopöydän takana sekä paneelikeskusteluun osal­listunut pastori Antti Hirviniemi Turun helluntaiseurakun­nasta.

 

 

”Käännyttäminen ei kuulu meille”

Tapahtuman paneelikeskuste­lun aiheena oli Kristinusko ja Is­lam – eväitä seuraavalle suku­polvelle.

 

Keskustelun mielenkiintoi­sin sekä tulenarin osuus koet­tiin paneelin loppupuolella, kun yleisöstä esitettiin suora kysy­mys panelisteille siitä, miten hei­dän edustamissaan uskonnoissa suhtaudutaan niihin, jotka kään­tyvät pois heidän riveistään toi­seen uskontoon.

 

Turun Bosnjakien Islam -yh­dyskunnan edustajan Alma Cosicin mukaan ensin täytyisi miettiä yhdessä sitä, mitkä teki­jät ovat vaikuttaneet siihen, että henkilö on kääntymässä pois is­lamista.

 

– Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, niin meillä on tapana sa­noa, että olkoon Jumala sitten kanssasi.

 

Antti Hirviniemi kertoi roh­keasti vastauksena alussa kuul­leensa, miten Turun helluntai­seurakuntaan liittyneiden elä­mää ovat välillä vaikeuttaneet näiden entisen uskonnon edus­tajat.

 

– Sitä ei voi sallia eikä hyväk­syä, koska yksilöä täytyy kunni­oittaa. Helluntailaisina haluam­me tukea seurakunnassa pysy­mistä mutta sekä tulemisen ja lähtemisen tulee olla vapaeh­toista. Tämä on paras tapa saada uskoltaan ehyitä ja terveitä ihmi­siä, Hirviniemi totesi.

 

Heti Hirviniemen puheen­vuoron jälkeen Turun islamilai­sen yhdyskunnan sihteeri Afrah Al Bayaty kiirehti sanomaan, et­tei islamissa ketään voi pakottaa tai painostaa, koska jokainen on vastuussa itsestään.

 

– Käännyttäminen ei kuulu meille, hän vakuutti.

 

 

Miten lähteviin suhtaudutaan?

Turun arkkihiippakunnan piis­pa Kaarlo Kalliala sanoi kristin­uskon olevan lähetysuskonnon mutta painotti samaan hengen­vetoon, ettei kyseessä ole kään­nyttäminen, jonka taustalla on pakon ajatus.

 

– Luterilaisuudessa tyypilli­sintä ei ole se, että joku vaihtaa uskontoa, vaan se, että hän jät­tää uskonnon kokonaan. Mitään kieroon katsomusta tai elämän vaikeuttamista ei kohdisteta nii­hin, jotka ovat kirkon jättäneet, Kalliala totesi sanansa tarkasti valiten.

 

Olotilaansa paneelikeskuste­lun päätteeksi Antti Hirviniemi kuvasi hyväksi mutta kertoi hie­man jännittäneensä, koska esil­lä olleet asiat ovat herkkiä ja hie­novaraisia.

 

– Paras anti oli ehdottomas­ti se, että useimmat eri tahot sanoivat ääneen haaveilevan­sa yhteisöjensä kasvusta sekä iloitsevansa, kun muista uskon­noista liittyy ihmisiä heidän us­kontoonsa. Tämä on hyvä lähtö­kohta, koska sen jälkeen voidaan puhua siitä, miten uskonnon hylkääviin suhtaudutaan, Hirvi­niemi totesi.

 

Paneelikeskusteluun osallis­tuivat myös nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen Turun Kata­riinanseurakunnasta sekä shiia­muslimien edustaja opiskelija Amir Kheder. Paneelikeskuste­lun puheenjohtajana toimi Siir­tolaisuusinstituutin toimitusjoh­taja Tuomas Martikainen.

 

 

Markus Majabacka
7/2019

UutisetKristittyjen vanhempien on syytä miettiä, kuka heidän lastaan kasvattaa hengellisesti, Päivi Isoaho sanoo.
PääkirjoitusDentsu Aegis Network julkaisi vuoden 2018 loppupuolella tie­dot, kuinka suomalaisten mediankäyttö on muuttunut kahden viimeisen vuoden aikana. Kuluttajatutkimus osoitti, että ihmis­ten ajan...
UutisetSiviilipalvelusmies välttyy paineelta, jonka aseeton varusmies kohtaa palvellessaan osana armeijayhteisöä.
UutisetMitä satavuotias helluntailii­ke ja muut vapaakristilliset yh­teisöt voivat oppia vanhimmilta kirkoilta? Voisiko 2000-vuotises­ta kristillisestä perinteestä löytyä tuoreita näkökulmia tämän...
UutisetAikamedian lehtiperheen kuo­puksen, Verso-lehden, taival jäi vain vuoden mittaiseksi. Lehti päätettiin lakkauttaa vähäisen ti­laajamäärän vuoksi. Yhtiön talou­dellinen tilanne ei antanut ma...
UutisetVain suurperheet ovat säästyneet leikkauksilta.
UutisetPerheenisän arki kansainvälisen palvelutyön johdossa vaatii joustoa ja taistelutahtoa
MuutAri Joensuu rohkaisee ihmisiä tunnistamaan lahjansa ja käyttämään luovuutta evankelioinnissa.
PikavisiittiTuomas Wilkman haaveilee majatalosta, jossa hän voisi auttaa särkyneitä ihmisiä uuteen alkuun.
MielipideNäemmekö tämän päivän uhka­kuvat pahempina kuin mennei­den sukupolvien kokemat uh­kakuvat? Sekulaarista näkökul­masta katsoen tavataan yleensä todeta, ettei ole mitään syytä pi­tää omaa aika...
MielipideRistin Voiton nu­merossa 3/19 oli laaja artikke­li Healing Rooms -järjestön toimin­nasta. Siinä sivuttiin joitakin nii­tä ilmeisen ongelmallisia opetuk­sia ja painotuksia, joita erityisesti...
MuutKuopiolainen aviopari lähes hautasi lähetyskutsunsa, kunnes Kairoskurssi elvytti unelman.
MuutReijo Ikonen iloitsee siitä, että hän on saanut jo 20 vuoden ajan laulaa hengellisiä lauluja. Hän toivoo musiikin välittävän Jumalan rakkautta.
KolumniTuttavani ääni värähteli innostuksesta, kun hän kertoi, miten Suomessa vieraileva mies oli mahtava Jumalan profeetta. Niin mahtava, että Jumala teki ihmeitä hänen kauttaan. Ihmisiä parani ja tuli...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan