Torstai 9. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Ilta, Jasmin, Nanna, Nanny
Julkaistu 7.9.2018 13:41
Sosiaalinen media siivittää evankeliumia Israelissa

Yeshua kiinnostaa yhä useampia

Beit Hallel -seurakunnan tilaisuuksissa näkyy jatkuvasti uusia kasvoja.

”Meille opete­taan, että meidän tu­lee varoa sitä kirjaa [Uutta testamenttia] ja että se on surkea kirja: pinnallinen, huonoa hepre­aa ja sisältää historiallisia valhei­ta. Mutta kun aloin lukea sitä, jär­kytyin. Sanoin: ’Wau, tämähän on juutalainen kirja. Se kaikki tapah­tui täällä Israelin maassa. Jeesus on yksi meistä.’ –– Minä yksin­kertaisesti rakastuin Jeesukseen.”

 

Näin israelilainen Suzie ker­too uskoontulostaan One for Is­rael -järjestön videolla. Marokko­laistaustaisessa juutalaisperhees­sä kasvanut nainen haki sisältöä elämäänsä sosialismista ja kib­butsiaatteesta, kunnes hänen si­sartensa kääntymys Jeesuksen seuraajaksi pakotti hänet itsensä­kin ottamaan asioista selvää.

 

Nyt hänen hepreankielistä us­koontulotodistustaan on katsot­tu YouTuben kautta yli 230 000 kertaa.

 

 

Yllättävää suosiota

Kaikkiaan israelilaisjärjestö on julkaissut jo yli sata videota, joilla kaikilla on sama tavoite: johdattaa juutalaiset Jeesuksen, Yeshuan, tuntemiseen.

 

Kääntymystodistusten lisäk­si videoiden katsojat oppivat sen, mistä evankeliumissa on kysy­mys ja kuinka juuri Jeesus on pro­fetioiden täyttymys. Samalla ku­motaan rabbien esittämiä kristin­uskon vastaisia väitteitä.

 

Tähän mennessä ohjelmia on katsottu yhteensä yli 10 miljoo­naa kertaa. Järjestön päivittäin saamat yhteydenotot osoittavat, että niitä katsovat muutkin kuin messiaaniset itse.

 

Eikä One for Israel ole ainoa tämäntyyppistä sisältöä tuotta­va toimija: Jeesuksesta todistaa myös esimerkiksi Avainmedian ja messiaanisten seurakuntien yhdessä perustama Yeshua Chai -netti-tv-kanava.

 

– Kiinnostuksen määrä on yl­lättänyt myös ohjelmanteki­jät. Jeesus on ollut tabu Israelis­sa. Nyt juutalaisten ymmärrys on avautumassa sille, ettei hän ollut­kaan antisemitistinen juutalai­suuden vastustaja, kuten on väi­tetty, Avainmedian toiminnan­johtaja Niilo Närhi kertoo.

 

Avainmedia tukee One for Isra­el -järjestön mediaevankeliointia taloudellisesti.

 

 

Pyyteetön apu puhuttelee

Vuonna 1990 Israelissa toimi noin 30 messiaanista seurakun­taa, joissa oli yhteensä tuhat us­kovaa. Nyt seurakuntia on yli 200 ja Yeshuaan uskovia juutalaisia vähintään 30 000.

 

Keskeinen seurakuntien jä­senmääriä jo aiemmin kasvatta­nut asia on yhteisöjen avustustyö maahanmuuttajien parissa.

 

Tukea on annettu etenkin en­tisen Neuvostoliiton alueelta tul­leille juutalaisille. Heille on tarjot­tu ruoka-apua, ja heitä on autettu käytännön asioiden järjestämi­sessä. Ovatpa seurakuntalaiset tarvittaessa majoittaneetkin hei­tä kodeissaan. Samalla heitä on kutsuttu seurakunnan tilaisuuk­siin ja retkille.

 

Eräs tällaista työtä tekevistä yhteisöistä on Tel Avivin etelä­puolella Ashdodissa toimiva Beit Hallel -seurakunta. Noin 240 jäse­nellään se on yksi maan suurim­mista messiaanisista yhteisöistä. Avainmedian tuella seurakunta on palkannut kolme evankelistaa opastamaan hengellisiä etsijöitä sekä uskon tiellä ensiaskeleitaan ottavia.

 

Erityisen suosittuja ovat olleet seurakunnan järjestämät, Raa­matun pyhille paikoille suuntau­tuneet tutustumismatkat. Lisäksi kiinnostusta ovat herättäneet esi­merkiksi joulun merkitystä esitte­levät tapahtumat.

 

Kun seurakunta keväällä järjes­ti suuren evankelioimistapahtu­man Israelin 70-vuotispäivän yh­teydessä, ainakin parikymmentä henkilöä halusi rukoilla syntisen rukouksen ja pyytää Jeesusta elä­määnsä.

 

Myös merkittäviä rukousvas­tauksia, kuten paranemisihmei­tä, on koettu.

 

 

Vaino vähentymässä?

Ilmapiiri Israelissa näyttäisi muu­tenkin muuttuneen messiaanisil­le suopeammaksi. Heitä on yh­teiskunnassa yhä merkittäväm­missä asemissa, ja myös heihin kohdistuva vaino näyttäisi vähen­tyneen.

 

Näin on tapahtunut ainakin Ashdodissa, missä paikalliset or­todoksijuutalaiset järjestivät taan­noin suoranaisen vihakampanjan Beit Hallel -seurakuntaa vastaan. Tilaisuuksiin meneviä herjattiin ja heitä kohti syljettiin, ja pasto­rista levitettiin leimaavia julistei­ta. Seurakunnan nuoria seurattiin kaduilla. Viime aikoina yhteisö on saanut olla pääosin rauhassa.

 

Närhin mukaan messiaanisuu­den kiinnostavuutta lisää osal­taan myös ihmisten pettymys or­todoksijuutalaisiin.

 

– Maallistunut israelilaissu­kupolvi ei pidä heidän tavastaan eristäytyä ja tuoda julki näkemyk­siään, jotka ovat kielteisiä muuta yhteiskuntaa kohtaan.

 

Englanniksi tekstitettyjä todistusvideoita löytyy YouTubes­ta hakusanoilla: ”one for israel isra­eli testimonies”

 

 

Heikki SalmelaJaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!