Keskiviikko 20. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Aki, Joakim, Kim, Jaakkima
Julkaistu 3.1.2018 06:24

Uusi kampus sai lupaavan alun

Hyvä tiimihenki oli yksi IK Helsingin tunnuspiirre syksyn opetuslapseuskoulussa. Kuva syyslukukauden päättäjäisistä ennen joulua. Jutussa haastateltu Riikka-Leena Heiskanen toinen vasemmalta. Kuva: Katri Latokangas

Helsingin IK-opistos­sa Roihupellossa vie­tettiin 15. joulukuuta syyslukukauden ja FolLOW-ope­tuslapseuskoulun päättäjäisiä. Elokuussa IK-opiston Helsingin toimipisteessä aloitti kymmen­kunta opiskelijaa, ja kurssi päät­tyi joulukuussa. Päättäjäisissä oli mukana myös opiston johtohen­kilöitä Keuruulta.

 

Helsingin IK-opisto on verkot­tunut syksyn aikana aktiivisesti pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa. Syksyllä Helsingis­sä toteutettiin myös ensimmäi­nen Raamatun kirjoihin liittyvä viikonloppukurssi.”Rikas ja kasvattava kokemus”

Vuoden päivät Helsingissä asu­nut Riikka-Leena Heiskanen on yksi niistä IK-opiston Helsingin toimipisteen opiskelijoista, jotka osallistuivat viime syksy­nä FolLOW-kurssille. Kulttuurituottajaksi opiskeleva Heiska­nen halusi pitää opinnoissaan välivuoden ja keskittyä omaan hengelliseen kasvuun.

 

– Halusin antaa vuoden Juma­lalle opiskellen syvemmin Raa­mattua. Pyrin myös löytämään tarkemmin omaa kutsumustani. Sain tietoa FolLOW-kurssista IK-opiston verkkosivuilta, ja Helsin­gin kampus tuntui minusta par­haimmalta vaihtoehdolta, Heis­kanen kertoo.

 

– Syksy oli rikas ja kasvattava kokemus. Opin näkemään asi­oita uudesta näkökulmasta ja myös kyseenalaistamaan tiet­tyjä asioita uskonelämässäni. Tämä mahdollisti vakaan hengellisen pohjan, jolla on hyvä kasvaa.

 

Heiskasen mukaan myös lo­ka-marraskuussa Espanjaan tehty aktiomatka oli hänel­le monin tavoin arvokas koke­mus.

 

– Oli todella mahtavaa näh­dä Jumalan johdatusta aktios­sa, tutustua paikallisiin ihmi­siin ja laittaa käytäntöön kurs­silla opiskeltuja asioita. Aktio oli opettavainen kokemus evanke­lioinnista, rukouksesta ja tiimi­työskentelystä.

 

Riikka-Leena Heiskanen ker­too jatkavansa opiskelua ke­väällä Helsingin IK-opiston eng­lanninkielisellä CORE-EN-kurs­silla.

 

– Haluan työskennellä tule­vaisuudessa ulkomailla ja olla rakentamassa Jumalan valta­kuntaa omalla paikallani, hän suunnittelee.

 

Myös IK-opiston rehtori Tan­ja Laulainen on saanut hyvää palautetta FolLOW-opetuslapseuskoulusta ja sen Espanjan lähetysaktiosta.

 

– Olen kuullut innostuneita kommentteja, upeita elämyksiä ja johdatuksia täynnä olevasta aktiomatkasta, joka on jättänyt opiskelijoihin lähetyskipinän ja unohtumattoman jälkensä.Koulutus seurakuntien toimintaa tukemassa

Oppilaitospastori Katri Lato­kankaan mukaan opiston toi­minta on käynnistynyt Helsin­gissä lupaavasti.

 

– On ollut hienoa alkaa luo­da IK Helsingin koulutuskoko­naisuutta yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Kaikissa yhteistapaamisissa on syntynyt mielenkiintoisia ja konkreetti­sia ideoita, joita aletaan nyt pik­ku hiljaa jalkauttaa osaksi Hel­singin toimintaa, Latokangas taustoittaa.

 

Hänen mukaansa keskus­telut seurakuntien edustajien kanssa ovat antaneet signaa­lia myös siihen, minkä tyyppi­set opiskelumuodot ovat toimi­vimpia pääkaupunkiseudun nä­kökulmasta.

 

Tarve tavoitteelliseen työn ohessa opiskeluun sekä käy­tännön työkalujen tarjoamiseen erityisesti vapaaehtoistyössä palveleville seurakuntalaisille on noussut selvästi esille.

 

– Tästä on hyvä lähteä ke­hittämään ja laajentamaan IK-opiston toimintaa alkaneena vuonna. Pääkaupunkiseudulla ja koko Etelä-Suomen alueella on kymmeniä aktiivisia hellun­taiseurakuntia, joiden toimin­taa IK-opisto voi olla vahvista­massa ja tukemassa, Helsingin toimipisteen koordinaattorina toimiva Latokangas lupaa.

 

 

Leevi Launonen

 Jaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!