Tiistai 19. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Heikki, Henrik, Henrikki
Julkaistu 3.1.2018 06:24

Uusi kampus sai lupaavan alun

Hyvä tiimihenki oli yksi IK Helsingin tunnuspiirre syksyn opetuslapseuskoulussa. Kuva syyslukukauden päättäjäisistä ennen joulua. Jutussa haastateltu Riikka-Leena Heiskanen toinen vasemmalta. Kuva: Katri Latokangas

Helsingin IK-opistos­sa Roihupellossa vie­tettiin 15. joulukuuta syyslukukauden ja FolLOW-ope­tuslapseuskoulun päättäjäisiä. Elokuussa IK-opiston Helsingin toimipisteessä aloitti kymmen­kunta opiskelijaa, ja kurssi päät­tyi joulukuussa. Päättäjäisissä oli mukana myös opiston johtohen­kilöitä Keuruulta.

 

Helsingin IK-opisto on verkot­tunut syksyn aikana aktiivisesti pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa. Syksyllä Helsingis­sä toteutettiin myös ensimmäi­nen Raamatun kirjoihin liittyvä viikonloppukurssi.”Rikas ja kasvattava kokemus”

Vuoden päivät Helsingissä asu­nut Riikka-Leena Heiskanen on yksi niistä IK-opiston Helsingin toimipisteen opiskelijoista, jotka osallistuivat viime syksy­nä FolLOW-kurssille. Kulttuurituottajaksi opiskeleva Heiska­nen halusi pitää opinnoissaan välivuoden ja keskittyä omaan hengelliseen kasvuun.

 

– Halusin antaa vuoden Juma­lalle opiskellen syvemmin Raa­mattua. Pyrin myös löytämään tarkemmin omaa kutsumustani. Sain tietoa FolLOW-kurssista IK-opiston verkkosivuilta, ja Helsin­gin kampus tuntui minusta par­haimmalta vaihtoehdolta, Heis­kanen kertoo.

 

– Syksy oli rikas ja kasvattava kokemus. Opin näkemään asi­oita uudesta näkökulmasta ja myös kyseenalaistamaan tiet­tyjä asioita uskonelämässäni. Tämä mahdollisti vakaan hengellisen pohjan, jolla on hyvä kasvaa.

 

Heiskasen mukaan myös lo­ka-marraskuussa Espanjaan tehty aktiomatka oli hänel­le monin tavoin arvokas koke­mus.

 

– Oli todella mahtavaa näh­dä Jumalan johdatusta aktios­sa, tutustua paikallisiin ihmi­siin ja laittaa käytäntöön kurs­silla opiskeltuja asioita. Aktio oli opettavainen kokemus evanke­lioinnista, rukouksesta ja tiimi­työskentelystä.

 

Riikka-Leena Heiskanen ker­too jatkavansa opiskelua ke­väällä Helsingin IK-opiston eng­lanninkielisellä CORE-EN-kurs­silla.

 

– Haluan työskennellä tule­vaisuudessa ulkomailla ja olla rakentamassa Jumalan valta­kuntaa omalla paikallani, hän suunnittelee.

 

Myös IK-opiston rehtori Tan­ja Laulainen on saanut hyvää palautetta FolLOW-opetuslapseuskoulusta ja sen Espanjan lähetysaktiosta.

 

– Olen kuullut innostuneita kommentteja, upeita elämyksiä ja johdatuksia täynnä olevasta aktiomatkasta, joka on jättänyt opiskelijoihin lähetyskipinän ja unohtumattoman jälkensä.Koulutus seurakuntien toimintaa tukemassa

Oppilaitospastori Katri Lato­kankaan mukaan opiston toi­minta on käynnistynyt Helsin­gissä lupaavasti.

 

– On ollut hienoa alkaa luo­da IK Helsingin koulutuskoko­naisuutta yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Kaikissa yhteistapaamisissa on syntynyt mielenkiintoisia ja konkreetti­sia ideoita, joita aletaan nyt pik­ku hiljaa jalkauttaa osaksi Hel­singin toimintaa, Latokangas taustoittaa.

 

Hänen mukaansa keskus­telut seurakuntien edustajien kanssa ovat antaneet signaa­lia myös siihen, minkä tyyppi­set opiskelumuodot ovat toimi­vimpia pääkaupunkiseudun nä­kökulmasta.

 

Tarve tavoitteelliseen työn ohessa opiskeluun sekä käy­tännön työkalujen tarjoamiseen erityisesti vapaaehtoistyössä palveleville seurakuntalaisille on noussut selvästi esille.

 

– Tästä on hyvä lähteä ke­hittämään ja laajentamaan IK-opiston toimintaa alkaneena vuonna. Pääkaupunkiseudulla ja koko Etelä-Suomen alueella on kymmeniä aktiivisia hellun­taiseurakuntia, joiden toimin­taa IK-opisto voi olla vahvista­massa ja tukemassa, Helsingin toimipisteen koordinaattorina toimiva Latokangas lupaa.

 

 

Leevi Launonen

 Jaa
Usko, rukous ja läheiset auttavat pastoreita jaksamaan poikkeustilanteessa
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
Joulun hyvä uutinen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!