Lauantai 23. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Eine, Eini, Enni
Julkaistu 19.3.2018 09:17

”Uudet on hyvä toivottaa tervetulleiksi”

Etenkin suurissa kaupungeissa kärsitään paljon hengellisestä kodittomuudesta. Uusien seurakuntien nähdään olevan yksi vastaus ongelmaan. Kuva Houm-seurakunnasta Seinäjoelta. Houm on tänä vuonna aloittamassa toimintaa myös Tampereella. Kuva: Houm Creative

Uusi seurakun­ta -tukiryhmän puheenjohtaja, pastori Riku Tu­runen vertaa ny­kyisten uusien seurakuntien pe­rustamista tunnetun elintarvike­ketjun leviämiseen.

 

– Lidlit kaikkialla Euroopassa näyttävät ensinäkemältä saman­laisilta, nimikin on sama kaikkial­la. Tarkemmin katsottuna niissä on toimintaympäristöjen mukai­sia eroja.

 

Turunen viittaa Lidl-vertauk­sella nykytrendiin, jossa uudet seurakunnat yhä useammin ovat osa jonkin seurakuntaliikkeen, kuten Hillsongin, ”ketjua”. Ket­jut siirtävät jossain toimivaksi ha­vaittua konseptia luontevan oloi­sesti uusiin kaupunkeihin ja val­takunnan rajojenkin yli.

 

– Näin tämä asia tuntuu toimi­van globaalissa maailmassa. On harmillista, jos emme tätä suoma­laisina helluntailaisina ymmärrä.

 

Turusen mukaan uuden seu­rakunnan perustamiseen liittyvä dynamiikka ja voima liittyy vahvaan omistajuuteen, jota uuden seurakunnan ensiaallon väki tun­tee seurakuntaansa kohtaan.

 

– Se, ettei vanhojen liikkeiden piiristä oikein nouse uusia istu­tuksia, saattaa liittyä siihen, että vanha rakenne koetaan niin ras­kaana, ettei oma näky pääse to­teutumaan sen puitteissa, Turu­nen arvioi.

 

 

Houm aloittaa Tampereella

Seinäjoella reilu kolme vuotta sitten perustettu Houm-seura­kunta on aloittamassa toimintaa Tampereella. Kaupunkiin aset­tuu pastoripariskunta, joka alkaa koordinoida muiden istutukses­ta innostuneiden kanssa pienryh­mäverkostoa. Näkyvämmän kokoustoiminnan aika on myöhem­min.

 

– Kaikki riippuu siitä, miten nopeasti työ lähtee etenemään. Jo nyt olemme saaneet yhteydenot­toja Tampereelta, että meitä odo­tetaan, Houmin johtava pastori Niklas Niemelä kertoo.

 

– Pienryhmissä pitäisi olla noin sata ihmistä, että näkyvää toimin­taa on mielekästä aloittaa. Halu­amme nyt siirtää Houmin kult­tuuria, visiota ja arvoja Tampe­reelle.

 

Houm julkisti Tampereen-avauksensa toissa viikonlopun konferenssissaan. Seurakunnan laajentuminen Pirkanmaalle on melko luontevaa: Seinäjoelta läh­detään usein opiskelemaan juuri Tampereelle, ja alueella näin ollen asuu jo Houm-henkisiä ihmisiä.

 

Tampereen helluntaiseura­kunta suhtautuu Houmin Tam­pereen-istutukseen myönteisesti.

 

– Tänne sopii ja täällä tarvitaan seurakuntia, johtava pastori Usko Katto sanoo.

 

– Tiedämme, että Tampere ei ole helppo paikka toimia. On haastavaa perustaa terve seurakunta, johon ei vain tuulahda ihmisiä toisista seurakunnista. Mutta haluamme olla tukemassa sellaista seurakuntaa, joka voittaa uusia ihmisiä Kristukselle.

 

 

”Freesi kulttuuri tervetullutta”

Houm arvattavasti puhuttelee nuoria aikuisia, jotka ovat van­hastaan haastava mutta haluttu kohderyhmä muillekin seurakun­nille. Syntyykö vanhassa seura­kunnassa huoli tulevaisuudesta, kun kaupungissa on tarjolla uusi vaihtoehto nuorille?

 

– Tampereella asuu noin 20 000 opiskelijaa, joten työsar­kaa riittää varmasti kaikille, Usko Katto sanoo, eikä halua lähteä lietsomaan kilpailumielialaa.

 

– Tietysti olemme eri tilanteis­sa. Vanhana seurakuntana meil­lä on kaikenikäisiä jäseniä, ja jou­dumme ottamaan heidät kaikki huomioon.

 

– Joka tapauksessa jos Houm pystyy tarjoamaan freesiä kult­tuuria nuorille aikuisille, se on enemmän kuin tervetullutta.

 

Riku Turunen haluaa niin ikään kannustaa olemassa olevia seurakuntia näkemään mahdolliset uudet yhteisöt positiivisena haasteena.

 

– Jos nuoret esimerkiksi puut­tuvat seurakunnasta, niin silloin tulee olla rehellinen itselleen ja olla iloinen siitä, että joku kau­pungissa on ottamassa koppia tästä ikäryhmästä.

 

– Mielestäni tällainen tosiasiat tunnustava prosessi on käynnissä monissa helluntaiseurakunnissa, joissa keski-ikä on usein korkea.

 

 

Uudet heti mukaan yhteyteen

Uusi seurakunta -tukiryhmä on aloittanut toimintansa Tampe­reen syyspäivillä 2015 ”Seurakunta jokaiselle 2020” -strategian jatkumona. Ryhmää koordi­noi Suomen Helluntaikirkko ja siinä on asialle syttyneitä edus­tajia eri puolelta Suomea. Ryhmä haluaa levittää positiivista asen­netta seurakunnanistutustyötä kohtaan helluntaiseurakunnissa ja tukea olemassa olevia istutus­projekteja.

 

– Pitäisi olla itsestäänselvyys, että iloitaan siitä, että joku muu­kin tulee kaupunkiin ajamaan sa­maa asiaa. Mitä useampia ja eri­laisempia ravintoloita kaupun­gissa on, sitä enemmän ihmiset menevät ulos syömään. Tämä pä­tee myös seurakuntien lukumää­rään.

 

– Uusien seurakuntien perus­tajat voisi heti esimerkiksi kut­sua pastorien verkostoon, jotta he pääsevät alusta saakka velje­syhteyteen sisälle.

 

Uusia seurakuntia ovat Suo­messa viime vuosina perustaneet muun muassa Vineyard-kirkko, One Way Mission ja Suhe.

 

 

Anssi Tiittanen

 Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!