Perjantai 22. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Visa
Julkaistu 8.10.2018 07:26
Miestenleiriltä uusia ystäviä ja henkistä kasvua

”Työtä miehille naisten hyväksi”

Kristittyjen Miesten Verkoston leireillä tehdään myös monenlaista avustus- ja tukityötä. Bergvikin kartanon ulkorakennus sai uuden peltikaton. Kuva: Eero Ketola

Kristittyjen Mies­ten Verkosto ry juhli 20-vuotis­ta toimintaansa Kiskossa, Berg­vikin kartanossa 28.–30. syys­kuuta.

 

Viikonlopun aikana 25-päinen miesjoukko ei pelkästään kuun­nellut mielenkiintoisia alustuk­sia tai seissyt pihalla kädet tas­kussa, vaan kartanomiljöössä tehtiin töitä. Osa miehistä asensi uudet kaatopellit ulkorakennuk­seen, ja toiset latoivat raikkaas­sa syyssäässä polttopuita talvi­suojiin.

 

Yksi leiriläisistä oli Sonkajär­veltä kotoisin oleva metsuri Arto Komulainen.

 

– Asun yksin, ja miestenlei­rit ovat elämäni huippuhetkiä. Tämä on neljäs leiri, jossa olen mukana. Leireiltä olen saanut hyviä ystäviä. Työyhteisössäni kaikkien tiedossa on, että olen tunnustava kristitty. Jaan ystä­villeni Tosimies-lehtiä ja kutsun myös heitä miestenleireille, Ko­mulainen kertoo.

 

Tosimies on Kristittyjen Mies­ten Verkoston puheenjohtajan Kimmo Janaksen toimittama kristillinen miestenlehti.

 

Arto Komulainen pitää kristit­tynä miehenä elämistä tosinaan melko haastavana: yhteiskun­nassa kristilliset arvot on lyöty lyttyyn.

 

– Leirit ovat loistavia, ja mies­ten pitäisi osallistua niihin enem­män. Odotan jo seuraavaa leiriä. Niillä kohtaa vanhoja tuttuja, ja yhteishenki on aina hyvä. Tärke­ää on myös, että teemme yhdes­sä työtä ja autamme lähimmäisi­ämme. Viime leirillä autoimme liikuntarajoitteista henkilöä mo­nenlaisissa pihatöissä.

 

 

Vaimo innosti mukaan

Helsingin Malmilta saapunut Seppo Tilhe sai tiedon leiris­tä vaimoltaan. Tilhe halusi tul­la miestenleirille, koska alus­tuksissa ja keskusteluissa kes­kustellaan Jumalan sanan merkityksestä arkisen elämän keskellä.

 

– Puolisoni lähti viikonlopuk­si tyttäremme luo Rovaniemel­le. Hän löysi netistä tiedon mies­tenleiristä. Hän varmaan ajatte­li, että aikani ei mene hukkaan. Innostuin ja lähdin suurella mie­lenkiinnolla. Leiri on täyttänyt odotukseni.

 

Tilhe toimii vapaaehtoistyössä Malmin Saalem -seurakunnassa. Hänestä on hienoa olla kristitty mies.

 

– Noin 95 prosenttia elämäs­tämme on arkea. Minua kiin­nostaa kristityn elämä nimen­omaan arjen keskellä. Mielestä­ni henkinen ja hengellinen kasvu on sama asia.

 

 

”Kristitty mies saa olla oma itsensä”

Yksi leirin luennoitsijoista oli olympiatason pikaluistelija, ur­heilu-uransa viime keväänä päättänyt Mika Poutala. Es­poossa asuva Poutala on ol­lut kymmenisen vuotta muka­na Kristittyjen Miesten Verkos­tossa.

 

– Menetin oman isäni olles­sani seitsemän vuoden ikäinen. Verkostoon minut innosti appi­ukkoni.

 

Poutala kuuluu Helsingin Saalem-seurakunnan seurakun­taneuvostoon. Eläminen kristit­tynä miehenä nykykulttuurin keskellä ei ole Poutalan mieles­tä erityisen haasteellista.

 

– Olen rehellinen siinä ympä­ristössä, jossa kulloinkin olen. En ole kokenut mitään kum­mempaa haittaa siitä, että olen kristitty mies.

 

– Mielestäni miestentyö on todella tärkeää. Tuntuu siltä, että naisten on helpompi men­nä naistenpäiville kuin mies­ten miestenpäiville. Suuri puu­tos miestentyössä on nuorten miesten puute. Haluaisin innos­taa nuoria miehiä mukaan.

 

 

Miestentyö muuttanut muotoaan

Nuoria miehiä miestyöhön toi­voo myös Kristittyjen Miesten Verkoston varapuheenjohtaja Samuel Saresvirta.

 

– Nuoret miehet ovat kansa­kunnan tulevaisuus. Yritämme luoda strategian, kuinka saavut­taa heitä tällä hyvällä sanomal­la, ettei toiminta mene vanho­jen herrojen klubitoiminnaksi, Saresvirta kertoo.

 

Kristittyjen Miesten Verkosto ry (CMN Finland) kuuluu kan­sainvälisen Christian Men’s Net­work -verkostoon ja toimii ame­rikkalaisen esikuvansa periaat­teiden mukaisesti. Keskeinen ajatus on miehen vastuu per­heensä hyvinvoinnista.

 

– Kun mies muuttuu, koko perhe muuttuu. Tämä on työtä miehille naisten hyväksi. Puoli­so, lapset, perhe; ne ovat lähel­lä meitä, Finnairilla pitkän uran tehnyt Saresvirta kiteyttää.

 

– Jumala haastaa miehiä. Syn­tiinlankeemuksen jälkeen hän kutsui nimenomaan miestä, ja myös Sananlaskuissa on kut­su miehille: ”Teitä minä kutsun, miehet.” Todellinen miehuus ja Kristuksen kaltaisuus ovat syno­nyymejä.

 

Leirit ovat keskeinen osa ver­koston toimintaa. Sonkajärvi ja Tuupovaara ovat olleet keskei­siä kokoontumispaikkoja.

 

– Leireille tulee kirjava joukko miehiä. Osa on jo löytänyt Juma­lan armon, ja toisinaan on mu­kana miehiä, jotka vasta etsivät armoa.

 

Toiminnan alkuvaiheen ko­hokohta oli luterilaisten seura­kuntien vuonna 2001 Hartwall Areenalla järjestämä Miestä vä­kevämpi -tapahtuma. Kristitty­jen Miesten Verkosto oli mukana.

 

– Jaoimme Tosimies-lehden näytenumeroa 5 000 kappalet­ta. Seuraavana vuonna lehti al­koi ilmestyä säännöllisesti kuu­si kertaa vuodessa.

 

Nykyisin verkoston toiminta painottuu pienryhmätoimintaan.

 

Suomessa kristillistä mies­tentoimintaa, kuten miesten saunailtoja ja leirejä, järjestävät myös monet seurakunnat ja jot­kut muut järjestöt.

 

Kansainvälinen Christian Men’s Network on arvioinut, että sen opetusmateriaalia käyttää yli kahdeksan miljoonaa mies­tä yli sadassa maassa. Järjestön isänä pidetään yhdysvaltalaista Edwin Louis Colea, jonka kir­joja on julkaistu myös suomeksi.

 

 

Eero KetolaJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Lisäsivätkö profetiat presidentinvaihdospettymystä?
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!