Tiistai 19. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Heikki, Henrik, Henrikki
Julkaistu 8.10.2018 07:51
”Tulijoita on Lappia myöten”

Työssäkäyväkin pääsee nyt raamattukouluun

Lokakuun lopussa starttaaviin monimuoto-opintoihin ehtii ilmoittautua vielä 12.10. mennessä ja

Palo raamattuopin­tojen tekemiseen sammuu nopeas­ti, kun ehtona on muutto Keuruul­le. Etenkin työssäkäyvät ja per­heelliset saavat unohtaa ajatuk­sen käytännössä saman tien. Nyt heidänkin haaveensa on toteu­tumassa.

 

– IK-opistolta tiedustellaan jat­kuvasti mahdollisuuksia opiskel­la ”oman arjen ehdoilla”. CORE MONIMUOTO on vastaus tä­hän. Se palvelee etenkin päivä­työssä käyviä ihmisiä, vahvistaa IK-opiston Helsingin kampuk­sen vastaava opettaja Lari Lau­nonen.

 

Helsingin Roihupellossa loka­kuun lopulla käynnistyvä CORE MONIMUOTO suo tilaisuuden opiskella viikonloppuisin samo­ja kursseja, joilla lähiopiskelijat istuvat aamupäivisin.

 

– Yksi kurssi opetetaan kol­men intensiivisen viikonlopun aikana. Monimuoto-opiskelijan on myös mahdollista tulla istu­maan lähiopiskelijoiden kanssa yhden kurssin tunneille yhtenä päivänä viikossa.

 

 

Luvassa vaikeita aiheita

Pääkaupunkiseudulla asuu noin viidennes suomalaisista. Täs­tä voisi päätellä, että monimuo­to-opintoihin olisivat tarttumas­sa nimenomaan Etelä-Suomessa ja Helsingin liepeillä asuvat hel­luntailaiset. Todellisuudessa kiin­nostusta on virinnyt ja ilmoittau­tumisia tullut ympäri maata.

 

– Tulijoita on Lappia ja Savoa myöten, Launonen toteaa.

 

Ensimmäinen monimuoto­kurssi nimeltään Kristillinen maa­ilmankuva starttaa lokakuun vii­meisenä viikonloppuna. Kaksi muuta kurssin lähiviikonvaihdet­ta pidetään marraskuussa.

 

– Kurssi on tajuntaa laajentava johdanto teologiaan, opetuksesta vastaava Launonen lupaa.

 

– Siellä työstetään vaikeita ai­heita luomisesta helvettiin ja in­karnaatiosta ennaltamäärämi­seen, ilman helppoja ratkaisuja. Samalla sivutaan kuumia teemoja, kuten ihmisoikeuksia, sukupuoli­suutta, evoluutioteoriaa ja islamin jumalakuvaa.

 

Usein seurakunta-arjessa haas­tavia peruskysymyksiä ei käsitel­lä ajan kanssa ja laajasti. Kurssilla niihin keskitytään huolella ja niistä keskustellaan Raamattu kädessä.

 

– Väitän, että valtaosa riviseura­kuntalaisista on aika pihalla siitä, mitä kristilliseen käsitykseen to­dellisuudesta kuuluu, Launonen haastaa.

 

– Sanomme esimerkiksi Juma­lan rakastavan kaikkia ihmisiä, mutta toisaalta Raamatun mu­kaan Jumala ei rakasta kaikkia sa­malla tavalla. Puhumme Jumalan johdatuksesta tietyissä elämänti­lanteissa, mutta perinteisesti Ju­malan johdatuksen on nähty to­teutuvan joka ikisessä universu­min tapahtumassa, myös synnin ja pahuuden taustalla.

 

 

Samat opinnot hieman hitaammin

CORE MONIMUOTO -ohjelmassa opetetaan joka syys- ja kevätluku­kautena yhdestä kahteen kurssia. Näin ollen parissa kolmessa vuo­dessa voi suorittaa samat opin­not, jotka IK-opiston lähiopiskeli­jat tekevät ensimmäisenä opiske­luvuotenaan CORE 1:ssä.

 

Monimuoto-opintoihin kuu­luu kahdeksan kurssia, joilla käy­dään läpi muun muassa kristinus­kon historiaa, kristillistä etiikkaa sekä johdannot Vanhaan ja Uu­teen testamenttiin.

 

– Kristillisen hengellisyyden kurssilla kaivetaan esille sellaisia Jumalan kohtaamisen välineitä kuin paasto ja hengellinen mie­tiskely, jotka ovat helluntailaisil­ta pitkälti unohtuneet, Lari Lau­nonen avaa.

 

 

Yhteisöllisyys toteutunut

Vuoden vanha IK-opiston Helsin­gin kampus starttasi toimintansa syksyllä 2017 FolLOW-opetuslap­seuskoululla, ja kevät jatkui eng­lanninkielisen CORE EN -linjan merkeissä.

 

Kuluva syksy ja ensi kevät opis­kellaan ”peruskurssia” eli CORE 1 -linjan opintoja. Lari Launosen li­säksi kursseilla ovat opettaneet Maikki Kuittinen, Samuel Ted­der, Sanna Urvas ja Stephen Wallace.

 

– Vaikka opiskelijamäärä on pysynyt pienenä, meillä on huip­pujengi. Olen joka aamu älyttö­män kiitollinen, että saan tehdä tätä työtä, Launonen sanoo.

 

Helsingin IK-opiskelijoilla ei ole yhteistä asuntolaa kuten Keu­ruulla. Aluksi vastaavaa opettajaa jännittikin, miten kampuksen yh­teisöllisyys toteutuu.

 

– Jännitys oli turha. Opiskelijat ovat hitsautuneet tänäkin syksy­nä yhteen todella hyvin.

 

Yhteisöllisyyttä pyritään vaa­limaan viikoittain myös niin, että välillä vain vietetään yhdes­sä aikaa.

 

– Keskiviikkoisin on rennom­pi päivä. Silloin rukoillaan ja lai­tetaan ruokaa yhdessä. Syömme ja keskustelemme pitkän kaavan kautta. Olemme muun muassa kertoneet tarinoita omasta elä­mästämme, ja toisinaan yhden tuolin ruokapöydässä täyttää kiinnostava vieras.

 


 

 

Ruut Ahonen



Jaa
Salon helluntaiseurakunnassa joulukuussa kahdesti noin 150 tarvitsijan ruokajono – korona mutkistanut jakelua
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
Joulun hyvä uutinen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016






Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!