Tutkittua tietoa tuotteista ja palveluista

Mediatum Oy:n toimitusjohtaja Taisto Lehikoinen (kolmas oikealta) avasi Aikamedian henkilöstölle tutkimuksen tuloksia helmikuun lopulla. Kuva: Juha Juurikkamäki

Aikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­mintaympäristössä.

 

Mediatum Oy:n toteuttamaan tutkimukseen osallistui toista tu­hatta henkilöä. Siinä selvitettiin asiakkaiden näkemyksiä muun muassa lehdistä, kirjoista, verk­kopalveluista ja mobiilisovellus­ten käytöstä.

 

 

Toimitusjohtaja Vesa Halo­nen on tyytyväinen tutkimus­aineiston tarjoamaan tuoteryhmäkohtaiseen tietoon, joka antaa luotettavaa pohjaa Aikamedian palvelujen ja liiketoiminnan ke­hittämiselle. Asiakasryhmien taustamuuttujia analysoimal­la aineistosta löytyy paljon yksi­tyiskohtaistakin tietoa.

 

– Viime vuoden aikana yh­tiössä on tehty suuria muutok­sia ja liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä. Myös tämän tut­kimuksen valossa näyttää siltä, että ne ovat olleet oikeansuun­taisia ja vastanneet tuotteiden ja palvelujen kysyntään, Vesa Halo­nen sanoo.

 

Hänen mukaansa uusi toimin­tavuosi onkin alkanut Aikamedi­assa suunnitelmien mukaisesti.

 

 

Leevi Launonen
10/2018

UutisetHenna Oravan kutsumus on vahvistunut kipeidenkin luopumisten kautta.
Miten on
Aikamedia teetti viime syksynä Mediatum Oy:llä laajan tutkimuksen, joka koski kaikkia Aikamedian tuotteita ja palveluja. Kyselyyn vastasi toista tuhatta henkilöä, ja tutkimuk­sen antamaa...
UutisetKastettavien valkoiset vaatteet voivat olla kaiku varhaisen seurakunnan ajoilta.
UutisetSuomen Helluntaikirkon toimin­nanjohtaja Esko Matikainen kat­soo, että helluntailiikkeessä on tehty paljon konkreettisia asioita sen hyväksi, että seurakunnat oli­sivat turvallisia uskonyhte...
UutisetSuomessa on joitakin paikka­kuntia ja alueita, joissa yhä yli 90 prosenttia väestöstä on luterilai­sen kirkon jäseniä. Perhossa lute­rilaisia on eniten, noin 93 prosent­tia asukkaista. ...
UutisetAikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­...
UutisetSisällissodan vuonna sata vuot­ta sitten Suomen ortodoksisen kir­kon yhteydet Venäjälle katkesivat. Syynä oli Suomen tilanteen lisäksi Venäjän vallankumous. Itsenäistymisvaiheessa maan ortod...
UutisetPohjois-Amerikan suomalaiset helluntai­laiset kokoontuivat Talvipäiville Floridan Ko­tikirkolla helmikuun viimeisellä viikolla. Päivi­en teemana oli Seurakunta nykyajassa.
...
UutisetKatolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p...
MuutSeinäjoen kaupunginteatteri otti syksyllä kantaesittääkseen mielenkiintoisen aiheen. Löyhästi Niilo Yli-Vainion hen­kilöön ja saarnoihin perustuva näytelmä on herättänyt paljon huomiota. Saa...
UutisetBilly Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui. Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla...
Minun päiväniTomi Kuosmanen aloittaa työt varhain aamulla ja juttelee lounastunnilla nepalilaisessa ravintolassa tarjoilijoiden kanssa – nepaliksi.
MuutMonikulttuurisuus läpäisee Ranskassa työskentelevän suomalaislähetin elämän monin tavoin.
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
MuutKun arki haastaa monin tavoin, naiset kokoontuvat yhteen voimaantumaan
PikavisiittiMonipuolinen musiikintekijä Olli Helenius muuntautui rumpalista täysveriseksi solistiksi.
MuutNaisia, miehiä ja sankarei­ta pohtii Mailis Janatuinen (Seurakuntalainen.fi 26.2.).

Mistä johtuneekaan, että niin moni aikamme nainen muut­tuu jossain elämänsä vaihees­...
MuutKansainvälinen naistenpäivä on sopiva hetki kiinnittää huomiota siihen työhön, jota maailmalla naisten hyväksi tehdään.
MielipideEduskunnan ke­vätkauden yksi periaatteellises­ti tärkeimmis­tä päätöksistä on kannanotto äitiyslaista tehtyyn kansalaisaloitteeseen. Äitiysla­kialoitteella halutaan tuoda suo­malaiseen lain...
MielipideMuutokset ovat luonnollinen osa seurakunnan elämää. Yhteiskun­nan muuttumisesta johtuvat sig­naalit heijastuvat automaattises­ti myös seurakunnan toimintaan. Kun kehitys ja muutos tapahtu­va...
MuutKukin aikakausi tuo pohdittavaksi uudet kysymykset Raamatun valossa, mutta Sanan merkitys kestävänä tienviittana pysyy, tunnettu raamatunopettaja vakuuttaa.
PääkirjoitusKotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) sanatietokantaan lisättiin pari vuotta sitten uusi sana: valemedia. Sillä tarkoitetaan mielipiteisiin perustuvaa ja journalismin periaatteet laiminly...
UutisetTyötä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla.
UutisetSuomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan.
KolumniYksi vuoden merkittävimmistä urheilutapahtumista päättyi äskettäin. Talviolympialaisten selostusten terminologia ei ollut aina helposti selitettävissä kenialaiselle ystävälleni. Selostajan k...
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!