Siperialainen takatalvi

- Krimin miehityksen jälkeinen maailmanpolittisten jännitteiden kiristyminen on vaikuttanut kielteisesti koko Venäjän hengelliseen ilanteeseen, Rauli Lehtonen toteaa. Kuva: Heikki SalmelaVenäjän vähemmistökirkkojen uskonnonvapaus näyttää heikentyneen kuluneen talven ja kevään aikana merkittävästi. Sen ovat kokeneet nahoissaan varsinkin käännytystyöhön yhdistetyt ulkomaalaiset, mutta ilmapiirin kylmeneminen tuntuu myös paikallisseurakunnissa, kertoo ruotsinsuomalainen lähetysvaikuttaja Rauli Lehtonen.

Hänen mukaansa tilanne on selkeästi huonompi kuin Ukrainan kahden vuoden takaisen kansannousun alkaessa.

Ruotsalaisen Ljus i Öster -järjestön kansainvälisen työn johtajana työskentelevän Lehtosen tiedossa on tältä vuodelta toistakymmentä tapausta, joissa länsimaalainen aktiivikristitty on pidätetty sekä tuomittu sakkoihin ja karkotettu maasta.

Karkotettujen joukossa on muun muassa kaksi suomalaista ja ruotsalaista sekä ainakin saksalaisia ja Yhdysvaltojen venäläisiä. Toinen suomalaisista on helluntailainen.

Lehtosen mukaan suurin osa henkilöistä oli Venäjällä lähetystyössä tai aktiomatkalla ja oli palvellut joko julistustehtävissä tai evankelioinut kirkkorakennusten ulkopuolella. Osa oli kuitenkin pelkästään turistimatkalla.

– Tietojemme mukaan useissa tapauksissa syytökset olivat ainakin osin tekaistuja. Jotkut näistä henkilöistä oli jopa vastoin heidän omaa tahtoaan kuljetettu kielletyille alueille, jotta oli saatu aihe syyttää heitä.

Vastaavia karkotustapauksia on ollut aiemminkin, mutta vain satunnaisesti.

Lehtosen arvion mukaan Venäjällä on edelleen yli 300 hengellisessä työssä mukana olevaa ulkomaalaista protestanttikristittyä. Suurimman kansallisen ryhmän muodostavat ukrainalaiset; näin siitä huolimatta, että Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen jo satoja ukrainalaisia hengellisen työn tekijöitä on karkotettu tai painostettu lähtemään.

– Tällaiset tapahtumat saattavat kärjistää tulkintoja. Hyökkäys näyttää nyt kuitenkin tulevan Venäjän keskusjohdon taholta. Toiminta yritetään taas rajoittaa kirkon seinien sisäpuolelle, Rauli Lehtonen toteaa.

Arviointi vaikeaa

Venäjän uskonnonvapaustilanteen koko kuvan hahmottaminen on aina ollut vaikeaa. Maa on pinta-alaltaan ja väestömäärältään suuri, ja uskonnollisten vähemmistöjen yhteisöjä on runsaasti. Eri alueiden välillä on myös suuria eroja säädösten soveltamisessa. Aina jossakin on jokin ryhmä vaikeuksissa viranomaisten kanssa.

Suomessa Venäjän uskonnonvapauden arvioimisen haasteellisuus on näkynyt siinä, miten eri tavoin eri lähetysjärjestöt ovat tilannetta kuvailleet. Isoja kaupunkimissioita venäläisseurakuntien kanssa järjestänyt tunnustustenvälinen IRR-TV on 2000-luvulla ennakoinut moneen kertaan, että tavanomaisen seurakuntatyön aika on Venäjällä päättymässä. Helluntailaiset Avainmedia ja Fida ovat korostaneet Venäjän-työn mahdollisuuksia, ja luterilaisten lähetysjärjestöjen arviot sijoittunevat pääosin siihen välille.

Laajempaa keskustelua itänaapurin uskonnonvapaustilanteesta käytiin Suomessa viimeksi vuonna 2012, kun nuorisojoukko hävitti moskovalaisen helluntaiseurakunnan kirkkorakennuksen – miliisien suojeluksessa.

Seurakunta on osa Venäjän Helluntaikirkkoa, ja kirkon johdon lausunnoissa tuhoa pidettiin lähinnä yksittäistapauksena, jossa seurakunnan ja viranomaisten pitkäaikainen kiista purkautui väkivaltaisena ylilyöntinä.

Vielä seuraavana vuonna Ristin Voiton haastattelema liikkeen kakkosmies piti kotimaansa uskonnonvapaustilannetta vakaana.

Toki yhteisöjen toimintavapaus oli jo silloin heikentynyt merkittävästi 1990-lukuun verrattuna: esimerkiksi mediaevankeliointi ja missiotapahtumien järjestäminen oli vaikeutunut ja ovet kasarmeille, vankiloihin ja sairaaloihin pääosin sulkeutuneet. Silti kirkon tuhon kaltaista brutaaliutta on kaiken aikaa ilmennyt myös eiuskonnollisia toimijoita kohtaan.

Kuulusteluja ja urkintaa

Hengellistä toimintaa harjoittavat ulkomaalaiset tarvitsevat Venäjällä niin sanotun uskonnollisen viisumin. Sen voi saada, jos jokin rekisteröity seurakunta tai järjestö kutsuu henkilön auttamaan hengellisessä työssä ja jos viranomaiset suostuvat vahvistamaan kutsun.

Rauli Lehtosen tietojen mukaan kaikilla karkotetuilla tätä viisumia ei ollut. Aiemmin viranomaiset eivät kuitenkaan yleensä ole välittäneet uskonnollisen viisumin puuttumisesta, kuten Venäjällä ei välitetä monista muistakaan lakipykälistä.

– Nyt käytäntö on selvästi muuttunut, ja näyttää siltä, että Moskovasta on tullut sitä koskevia ohjeita. Myös se, että ulkomaalaisten karkotuksia on tapahtunut lyhyen ajan sisällä eri puolilla maata, viittaa keskushallinnon käynnistämään kampanjaan, Lehtonen sanoo.

– Joillakin alueilla on lisäksi alettu vaatia erillistä niin sanottua lähetyssaarnaajaviisumia. Siitä, onko viisumien saaminen sinänsä kiristynyt, ei vielä ole tietoa.

Evankelisten seurakuntien ja järjestöjen arjessa ilmapiirin muutos näkyy muun muassa turvallisuuspalvelu FSB:n kuulustelukutsujen lisääntymisenä vuoden 2015 alkupuolelta lähtien.

– Kuulusteluissa on keskitytty erityisesti siihen, mitä länsiyhteyksiä yhteisöllä on, mistä se saa rahaa ja mitä vastapalveluksia sen odotetaan tekevän. Kuulusteltuja on myös uhkailtu.

– Lisäksi tiedetään tapauksia, joissa seurakuntalaisia on varjostettu tai heidän puhelujaan on  kuunneltu ja sähköpostejaan urkittu. Viimeksi mainittu tulee esille kuulusteluissa, kun viranomaiset kysyvät asioista, joista he eivät muuten voisi olla tietoisia.

Yhä useammat kaupungit ovat niin ikään tehneet päätöksiä olla vuokraamatta julkisia tiloja uskonnollisille vähemmistöille tai olla myöntämättä näille tontteja.

Länsikontakteihin liittyvä epäluulo on vaikeuttanut myös kristillisten toimijoiden taloudellista tukemista ulkomailta.

Jo ennen Ukrainan sotaa Venäjällä astui voimaan laki, jonka mukaan ulkomailta rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ”ulkomaisiksi agenteiksi”, mikäli niiden toiminnan voi tulkita poliittiseksi. Viime vuonna agenttiajattelu ulotettiin koskemaan myös uskonnollisia yhteisöjä. Ulkomailta tulevan rahoituksen valvonta kiristyi entisestään.

– Ljus i Österin työssä tilanteen muuttuminen näkyy eniten siinä, että emme voi enää lähettää pankin kautta rahallista tukea kumppaneillemme, ellei ole virallisesti vahvistettuja yhteistyösopimuksia. Koska niiden saaminen on vaikeutunut, työ on mutkistunut, Lehtonen kertoo.

Sama koskettaa luonnollisesti myös suomalaisia lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjä. Muilta osin järjestöjen työ näyttäisi toistaiseksi jatkuneen jokseenkin entisellään.

Esimerkiksi Avainmedia ja Fida tekevät tai tukevat Venäjällä Venäjän Helluntaikirkon evankeliointityötä, lähetyskoulutusta, juutalaistyötä, sukulaiskansojen parissa tehtävää työtä, lastenleiritoimintaa, terveyskasvatuskoulutusta sekä raamatunkäännöstyötä.

Lehtosen mukaan raamatunkäännöshankkeiden jatkuvuutta turvaa se, että niitä tehdään yhdessä Venäjän ortodoksikirkon kanssa. Luterilaisten järjestöjen toimintaa helpottaa puolestaan se, että niiden kumppanin, Inkerin kirkon, asema on Venäjällä angloamerikkalaistaustaisia liikkeitä parempi.

Ukrainan esimerkki pelottaa

Keskeinen tekijä ilmapiirin kiristymisen taustalla onkin juuri länttä kohtaan tunnettu epäluulo – evankeliset uskovat on Venäjällä jo pitkään mielletty lännen liittolaisiksi – sekä Ukrainan tapahtumat.

Venäjän mediassa Ukrainan vuosien 2006 ja 2014 kansannousut on kuvattu laittomina lännen rahoittamina vallankaappauksina, joissa evankelisilla kristityillä oli aktiivinen rooli. Krimin miehitystä ja Ukrainan sisällissotaa seurannut ulkosuhteiden kiristyminen on vaikeuttanut evankelisen vähemmistön asemaa entistään.

– Viime aikoina Venäjän media on entistä vahvemmin kuvannut protestantteja lännen liittolaisiksi, joita tulee varoa ja vihata, koska he ovat vaarana maan turvallisuudelle. Tämä virheellinen, kielteinen käsitys on sitten viime kuukausina eskaloitunut eri tavoin, Rauli Lehtonen sanoo.

– Todellisuudessa protestanttikristittyjen osuus oli kummassakin Ukrainan kansannousussa äärimmäisen pieni.

Toinen, koko 2000-luvun jatkunut ja uskonnollisten vähemmistöjen asemaa heikentänyt trendi on ortodoksisuuden julkisen roolin vahvistuminen.

Uusvenäläisessä nationalismissa ortodoksisuus nähdään tärkeänä osana kansallista identiteettiä ja ”venäläisiä perusarvoja”. Kirkolle on annettu taloudellista tukea, ja sitä suosivia linjauksia on tehty esimerkiksi koulujärjestelmään. Lisäksi ortodoksien valta-asemaa ajavien tahojen ääni on vahvistunut esimerkiksi uskonnollisten vähemmistöryhmien
asioita hoitavassa valtion uskontoasiain tutkintaneuvostossa.

Evankelisten kristittyjen lisäksi suuria vaikeuksia on viime vuosina ollut muun muassa Jehovan todistajilla sekä joidenkin islamin suuntausten edustajilla.

Se, että ortodoksisuus itsessään on lopulta vain vallankäytön väline, näkyy Krimin miehitystä seuranneessa episodissa.

– Miehityksen jälkeen Venäjän johto olisi halunnut, että ortodoksikirkko siunaa alueen Venäjään liittämisen. Kirkko ei suostunut siihen, mikä kiristi välittömästi Kremlin ja kirkon välejä jopa niin, että Venäjän niin sanotut trollitehtaat alkoivat levittää kirkosta ja sen johtajista kielteisiä uutisia, Rauli Lehtonen kertoo.

Hyviäkin asioita tapahtuu

Jotta kuva ei olisi liian mustavalkoinen, on muistettava, että myös evankelisten yhteisöjen kannalta myönteisiä asioita tapahtuu edelleen: seurakunnilla on sosiaalityöhön liittyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa, kokoontumistiloihin liittyviä lupa-asioita järjestyy, ja uusia seurakuntia on edelleen mahdollista rekisteröidä.

IRR-TV raportoi huhtikuussa, kuinka Venäjän viranomaiset ovat antaneet evankelisille yhteisöille luvan juhlia näyttävästi nykyisen venäjänkielisen raamatunkäännöksen 140-vuotispäivää. Kreml antoi hankkeeseen jopa nimellisen rahallisen tukisumman.

Yksi osoitus seurakuntien toimintavapaudesta on myös Venäjän Helluntaikirkon Vuosi Jeesukselle -evankeliointikampanjan jatkuminen ilman sanottavaa viranomaisvastustusta. Vuodesta 2010 lähtien kampanjan evankeliointiryhmät ovat vierailleet yli 19 000 kylässä ja asutuskeskuksessa ja henkilökohtaisesti puhuttaneet yli kahdeksaa miljoonaa ihmistä. Heistä jo noin kolme miljoonaa on rukoillut pelastusrukouksen. Uusia, orastavia seurakuntia on syntynyt yli tuhat. Kehittyipä Venäjän uskonnonvapaustilanne tulevaisuudessa mihin suuntaan tahansa, Vuosi Jeesukselle -hanke ja esimerkiksi baptistien samantyyppiset evankeliointiponnistukset ovat kaiken tukemisen arvoisia, Rauli Lehtonen sanoo.

– Ehkä Venäjän viranomaiset todellisuudessa pelkäävätkin juuri evankeliumin muuttavaa voimaa.


Heikki Salmela
Lännen liberaaliteologian varjo


Uusi piirre venäläismedian uskontojournalismissa on kaikkien protestanttikristittyjen yhdistäminen joidenkin läntisten kirkkojen liberaaliin seksuaalietiikkaan, Rauli Lehtonen kertoo.

– Venäläisessä mediassa yksi evankelisia yhteisöjä vastustavista pääargumenteista on  nykyään se, että juuri nämä ovat niitä, jotka haluavat lähetystyöllään tietoisesti romuttaa Venäjän kristillisen moraalin ja avioliiton eivätkä usko Raamattuun.

– Lehtien lukijat eivät osaa erottaa lännen kristillisen kentän näkemyseroja ja uskovat nämä väitteet. Tällä tavoin esimerkiksi Pohjoismaiden luterilaisten kirkkojen liberaalit raamatuntulkinnat ovat käytännössä sulkeneet Raamattuun uskovien evankelisten kristittyjen ovia Venäjällä, Lehtonen pahoittelee.Kuka

Rauli Lehtonen
» idäntyöhön keskittyvän tunnustustenvälisen Ljus i Öster -järjestön kansainvälisen työn johtaja, Ruotsin helluntailiikkeen lähetystyön ohjausryhmän jäsen ja suomalaisen Avainmedian hallituksen asiantuntijajäsen
» vuodesta 1973 noin 200 matkaa entisen Neuvostoliiton maihin
» vuonna 1903 perustettu Ljus i Öster tukee ja varustaa entisen Neuvostoliiton alueen kristillisten seurakuntia, vainottuja kristittyjä, lähetyskouluja, raamatunkäännöstyötä sekä seurakuntien istuttamista

Mikä

Neljän virallisen uskonnon Venäjä
» Venäjän lainsäädäntö määrittää maan ”kansallisiksi uskonnoiksi” kristinuskon, islamin, buddhalaisuuden ja juutalaisuuden. Kristinuskolla tarkoitetaan laissa käytännössä vain ortodoksisuutta.
» Enemmistö 144 miljoonasta asukkaasta pitää itseään ortodoksina. Vain pieni osa harjoittaa uskoaan aktiivisesti.
» Evankelisiin liikkeisiin arvioidaan kuuluvan yhteensä vajaa miljoona kastettua jäsentä. Suurimmat yhteisöt ovat Venäjän Helluntaikirkko ja Baptistiliitto. Lisäksi on neljä muuta helluntai-karismaattista yhteenliittymää sekä muun muassa luterilaisia yhteisöjä.


20/2016

UutisetJumala on suuri salaisuus, jota kannattaa opiskella kaikin tavoin, Miriam Schwartz kannustaa
UutisetGospel-lattareista on kehittynyt pieni ilmiö etenkin luterilaisissa seurakunnissa.
UutisetParempi avioliitto ry avasi toukokuun alussa RAY:n rahoituksella tukipuhelimen. Tavoitteena on tarjota vertaistukea parisuhdekriisissä oleville pareille.

– Vertaistuen vaikuttavuus perustuu kok...
UutisetHelsingin Saalemin miestenpäivään 7. toukokuuta oli saatu vieraaksi Sveitsissä asuva ”formulalääkäri” Aki Hintsa, joka on valmentanut lukuisia huippu-urheilijoita ja yritysjohtajia.

Kuka minä o...
UutisetMeneillään olevassa luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa puheen pitänyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) viittasi puheessaan hengen hedelmiin.

– Kristillisen uskon m...
UutisetKajaanin helluntaiseurakunnassa järjestettiin lauantaina 7.5. miestenpäivä teemalla ”Mitä äijä?”. Pastori Veijo Grönholm ja vanhimmistoveli Heikki Penttinen Sotkamon helluntaiseurakunnasta olivat saap...
Miten onAikamedia perusti maaliskuussa suljetun Facebook-ryhmän, joka liittyy samassa kuussa julkaistuun kirjaan Koetelkaa kaikki – suuntaviittoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Koetelkaa k...
PääkirjoitusViime sunnuntaina vietetty helluntaipäivä nosti jälleen kerran huomion kohteeksi Pyhän Hengen merkityksen. Se on myös helluntailiikkeen lempiaihe ja kuuluu keskeisenä osana yhteisön identiteettiin....
UutisetKalifornialaisen Saddleback-megaseurakunnan johtaja Rick Warren suree avioparien aiempaa heikompaa sitoutumista liittoonsa. Blogisivullaan Rickwarren.org hän haastaa vanhempia pysymään avioliitossa –...
UutisetYli 80 kristityksi kääntynyttä entistä muslimia kastettiin toissaviikolla Hampurissa Saksassa. Kastetut olivat iranilaisia ja afganistanilaisia pakolaisia, asiasta uutisoiva Christian Today kertoo....
UutisetKreikkalainen evankelinen vaikuttaja toivoo kirkkojen eri puolilla maailmaa vahvistavan ponnistuksiaan turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Kreikan evankelisen kirkon johtoryhmään kuuluvan pastori Dimi...
UutisetNoin 10 000 asukkaan North Branchin pikkukaupungissa toimiva Assemblies of God -helluntaiseurakunta oli kuihtunut reilun kymmenen uskovan ryhmäksi, kunnes se löysi uudestaan näyn solmia kontakteja ymp...
UutisetProfessori Tapio Puolimatka kritisoi viime viikolla Seurakuntalainen.fi-sivuston blogissaan käsitystä, jossa kristinuskosta luopumisen uskotaan tekevän maailmasta oikeudenmukaisemman.

– Kristil...
UutisetTämä oli yksi parhaista tapahtumistamme tähän asti, ellei paras, kommentoi Missiomaailma ry:n toiminnanjohtaja Markus Korhonen viime viikonloppuista Nouse Suomi -tapahtumaa Metro Areenalla Espoossa....
UutisetVapaaehtoisten joukko kantoi vanhan alttariristin Turusta Helsinkiin.
UutisetVenäjän vapaakristillisiin yhteisöihin kohdistuva valvonta ja painostus on yhä räikeämpää, idäntyön asiantuntija sanoo.
KolumniMitä jos joskus tekisin etelän baptistit ja olisin uskomatta ollenkaan Jumalan yliluonnolliseen toimintaan nykyajassa? Jos yliluonnollisuus olisi jäänyt apostolien aikaan, niin helluntailainen rajanve...
MielipideRistin Voitossa on ollut paljon mielipidekirjoituksia naisen asemasta seurakunnassa. Itse en nyt ala tästä asiasta lainkaan vääntämään, vaan haluan muistuttaa olennaisimmasta asiasta: uskostamme Jeesu...
MielipideOlen seurannut huolestuneena alkoholikeskustelua Ristin Voitto -lehdissä. Olen kuulunut yli 40 vuotta eri helluntaiseurakuntiin, ja olen tähän asti luullut, että kaikilla vastuuhenkilöillä, niin seura...
MielipideOlen kiitollinen siitä, että Jyrki Isohella on tutkinut seurakuntien kasvua. Itse olen ollut sekä pienissä että suuremmissa seurakunnissa jäsenenä. Pidän pienemmistä juuri siksi, että ne ovat yleensä...
MielipideOlen Jyrki Isohellan kanssa samaa mieltä siitä, että seurakunnat toteuttavat toimintojaan suppeasti. Nähdäkseni niissä toteutuu keskimäärin viisi toimintamuotoa: opetus, pyhäkoulu, rukouskokous, nuort...
MielipideJyrki Isohellan tutkimus Suomen helluntailiikkeen kasvusta ja kasvun pysähtymiseen vaikuttaneista seikoista sisältää monia tärkeitä huomioita (RV 16–18). Tutkimus osoittaa, että uusien seurakuntien pe...
MielipideSakari Ahola esitti mielipidekirjoituksessaan (RV 17), että kristittyihin naisiin kohdistuisi vähemmän vainoa kuin miehiin. Tällä näkökulmalla hän perusteli myös sitä, että yksinomaan miesten tulisi o...
MuutElävä usko ja pysyminen Jeesuksessa synnyttävät kokonaisvaltaista rakkautta lähimmäistä kohtaan.
UutisetVuosien aherrus Isossa Kirjassa huipentui arvokkaasti.
PuheenaiheIhmiskaupan uhria saatetaan jopa rangaista rikoksesta.
UutisetMaija Joelle ihmiskaupan vastainen työ on koeteltu kutsumus.
MuutPikkuveljeni Keijo Armas Blommendahl syntyi Helsingissä perheemme kolmantena poikana. Kaikkiaan lapsia perheessä oli seitsemän. Varhaislapsuus Keijolta kului Porvoonkadun ja Pitäjänmäen liepeillä. Lap...
PakinaAikanaan kudoin mattoja. Ostin kerran kuteita tehtaan myymälästä ja sain ison säkin halvalla, melkein ilmaiseksi. Kuteet olivat sekaisin, ihan yhdessä mykkyrässä, ja ne oli kerittävä säie säikeeltä. S...
MuutEntisen huippu-urheilija Ringa Ropon kaulassa roikkuu aina ristikoru (Hyvä Terveys 6/16).

Kun Juho, perheemme esikoinen, kuoli, jouduin napit vastakkain jumalani kanssa. Siitä on pian kaksikymm...
PikavisiittiSampsa Simpanen on koomikko, jonka perheeseen kuuluu ”kolme alle 10-vuotiasta lasta ja yksi täysi-ikäinen vaimo”. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa helluntaiseurakunnissa, luterilaisessa kirkos...
UutisetIson Kirjan päätösjuhlassa juhlittiin opintojen valmistumista ja painotettiin Jumalan työhön valmistautumista.
Kirkko maallistuvassa maailmassa
Intialaiset kiittävät lähetyssaarnaajia
”Kulttuurierot tuovat  tuplasti ongelmia ja hyvää”
Sairaalapappi on läsnä ilon ja kaipauksen hetkellä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!