Maanantai 25. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Paavo, Pauli, Paavali, Paul
Julkaistu 19.1.2018 13:07

Saalem juhli persiankielistä työtä

Mehdi Arshamfar (vas.), Mohammad Modaber, Mika Yrjölä ja Lazarus Yeghnazar nauttivat yhteisestä ateriasta Iran-juhlan jälkeen.Helsingin Saalem-seura­kunnassa järjestettiin 14. tammikuuta Iran for Christ -juhla. Tilaisuudessa muisteltiin seurakunnan 20-vuo­tista persiankielistä toimintaa.

 

Juhlimaan saapui 140 kutsu­vierasta, joiden joukossa oli ira­nilaisten ja suomalaisten lisäk­si myös afgaaneja. Kansainvä­lisiä vieraita olivat Euroopan Iranin kirkkojen valvoja Mehdi Arshamfar Ruotsista sekä kan­sainvälisen persiankielisen 222 Ministries -lähetysjärjestön perustaja Lazarus Yeghnazar Lon­toosta.

 

Saalem-seurakunnan iranilai­nen pastori Mohammad Mo­daber kertoi avaussanoissaan seurakunnan Iranin-työhön vai­kuttaneista henkilöistä ja esitte­li iranilaisia Euroopassa asuvia puhujavieraita. Modaber nosti esille myös edesmenneen seu­rakunnanjohtaja Kai Antturin unelman persiankielisestä työs­tä seurakunnassa. Tuo unelma on nyt toteutunut.

 

– Antturi näki hengellisillä silmillään, mitä tulee tapahtu­maan, Modaber totesi.

 

Hän oli myös kiitollinen koti­seurakunnalleen, joka on nosta­nut iranilaisryhmän jäseniä seu­rakunnan luottamustehtäviin.

 


”Toisen kulttuurin hyväksyminen on vaikeaa”

Lazarus Yeghnazar toi lyhyes­sä puheessaan vahvasti esille yli kulttuurirajojen vaikuttavaa seu­rakunnallisen veljesyhteyden merkitystä.

 

– Toisen kulttuurin hyväksy­minen on vaikeaa. Iranilaisten tulisi oppia suomalaisilta toi­siin kansoihin kohdistuvaa avoi­muutta ja arvostaa sitä myös omassa maassaan, hän totesi.

 

Juhlan pääpuhuja oli Saalem-seurakunnan johtaja Mika Yrjö­lä. Hän painotti hengellisen täysi-ikäisyyden merkitystä, johon liittyy vapauden lisäksi vastuu toimia yhdessä koko seurakun­tana. Yrjölä korosti, miten tär­keää on säilyttää rakentava yhteys eri maahanmuuttajaryhmi­en välillä, jotta seurakunta olisi aidosti yhtä.

 

– Jeesus voi tehdä sen, mitä YK ei voi tehdä, Yrjölä tiivisti pu­heensa sanoman.

 

Juhla päättyi yhteiseen ateri­aan. Tilaisuuden ilmapiiri koet­tiin lämpimänä ja vaikuttavana. Vieraat iloitsivat siitä, että ira­nilaiset rukoilevat maansa puo­lesta ja heillä on näky kansansa tavoittamisesta evankeliumilla, vaikka he asuvatkin diasporassa.

 


Vuosien aikana paljon puhujavieraita

Helsingin Saalem-seurakunnan ensimmäiset persiankieliset ti­laisuudet järjestettiin vuonna 1993. Ryhmän toiminta oli aluk­si pienimuotoista.

 

Vuonna 1996 seurakuntaan kutsuttiin puhujavieraiksi kak­si iranilaista pastoria: Johnson Darbroudi Tanskasta ja Feri­don Mokhof Englannista. Täl­lä vierailulla oli vaikutusta, sillä säännöllinen persiankielinen ko­koustoiminta Saalem-seurakun­nassa alkoi heti vierailun jälkeen vuonna 1997.

 

Myös muiden iranilaisten pu­hujavieraiden merkitys on ollut huomattava. Heitä on ollut monista Euroopan maista. Lisäksi yhteistyö tunnetun kansainväli­sen 222 Ministries -lähetysjärjes­tön kanssa on ollut tärkeää.

 


Toiminta kansainvälistynyt

Vuonna 2005 Saalem-seurakun­nan nuoret olivat yhdessä ira­nilaisten nuorten kanssa mu­siikkivastuussa järjestön kan­sainvälisessä konferenssissa Hollannissa. Seuraavana vuon­na järjestettiin nuorten kansain­välinen konferenssi Suomessa, ja Suomessa pidettiin myös 222 Mi­nistries -järjestön vuosikokous.

 

Vuonna 2003 iranilaisryhmä teki yhdessä Avainmedian kans­sa lasten tv-pilottiohjelman. Siitä alkoi merkittävä persiankieli­nen ohjelmatuotanto.

 

Vuonna 2007 persiankielisen työn pastoriksi seurakunnassa siunattiin Mohamed Modaber. Hän on järjestänyt muun muas­sa raamattukoulutuksen ja kas­vattanut uusia vastuunkantajia seurakuntatyöhön. Toiminta on laajentunut kansainväliseksi, ja persiankielinen ryhmä on kasva­nut moninkertaiseksi alkuvuo­siin verrattuna.

 

 

Tuula YlönenJaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!