Maahanmuuttajatyö on uuden elämän opettelua

”Ryysisvaihe” takana, nyt tuetaan yksilöiden kasvua

Uusien maahanmuuttajien kieliopintojen ja yhteiskunnallisten taitojen tukeminen on seurakunnille tärkeä tehtävä hengellisen työn ohella. Kuva Hervannan Kotikirkon Let%u2019s talk -illasta. Kuva: Tarja JääskeläinenTyössä on tuntunut edelleen olevan imua, Mikkelin helluntaiseura­kunnan maa­hanmuuttajatyön koordinaattori Juha Tikkanen kertoo.

 

Mikkelissä, kuten monilla muillakin paikkakunnilla, aloitet­tiin turvapaikanhakijoita tavoitta­va työ vuosina 2015–2016. Suo­meen saapui lyhyessä ajassa en­nätysmäärä pakolaisia pahoista kriisimaista, kuten Irakista ja Af­ganistanista.

 

Uudessa tilanteessa elettiin monin paikoin kädestä suuhun. Koko ajan opittiin lisää, eikä mi­tään ollut valmiina. Järjesteltiin kuljetuksia vastaanottokeskuk­sesta seurakuntaan, opeteltiin lä­hestymään ja kommunikoimaan ilman yhteistä kieltä.

 

– Ei tämä työ ole ollut kuiten­kaan kielestä kiinni. Yhdessä ole­minen ja välittäminen on tärkein­tä silloin, kun halutaan saada kon­takti ihmiseen, Tikkanen sanoo.

 

 

Huumaava alku

Aivan alkuvaiheen saavuttava työ oli monelle kantasuomalaiselle vallankumouksellinen kokemus.

 

– Oli aivan mahtavaa kokea evankeliumin intoa ja nähdä se nälkä. Ja nähdä sitä, miten Juma­lan sana muutti ihmistä, koordi­naattori Tarja Jääskeläinen Her­vannan Katukappeli -seurakun­nasta Tampereelta kuvailee.

 

– Monilla oli ensimmäistä ker­taa elämässään mahdollisuus olla julkisesti kiinnostuneita Raama­tusta ja kristinuskosta.

 

Työkenttä on sittemmin muut­tunut, mutta työ ei ole loppunut. Nyt eletään uskoon tulleiden kas­vun vaihetta.

 

– Kyllä ihan uusiakin ihmisiä yhä tulee seurakuntaan. He tu­levat yleensä jo uskossa olevien mukana.

 

Jääskeläisen perheessä vieraili jouluna muslimitaustainen paris­kunta, joka oli seuraillut uskoon tulleiden ystäviensä elämää pi­demmän aikaa.

 

– He olivat nähneet, kuinka ys­tävät olivat saaneet rukousvasta­uksia.

 

Juuri rukousvastausten saami­nen on suuri todistus muslimil­le, joka tarkkailee kristittyjä. Illan päätteeksi perheen isä halusi an­taa elämänsä Jeesukselle.

 

 

Seurakuntien todistuksia ei uskota

Suurin maahanmuuttoaalto on toistaiseksi ohi. Monet viime vuo­sien hakijat ovat poistuneet Suo­mesta vapaaehtoisesti tai palau­tettuina.

 

Arkinen työ Suomessa yhä ole­vien turvapaikanhakijoiden kans­sa on rinnalla kulkemista ja roh­kaisemista. Lupaprosessi on useimmiten uuvuttava, ja monet hakijat masentuvat matkalla.

 

– Heille on tärkeää, että on joku, joka kysyy, mitä kuuluu. Joku jolle voi puhua ja jolle voi olla olemas­sa, Tarja Jääskeläinen kertoo.

 

Tehtäväkuvaan kuuluu myös turvapaikkaprosessissa autta­mista, minkä Juha Tikkanen ker­too nykyisin olevan haastavaa.

 

– Migri tai hallinto-oikeus ei usko todistuksia uskoontulos­ta. Vaikka hakija kertoisi hyvin henkilökohtaisesti uskostaan ja muutoksestaan, se kuitataan sa­nomalla, että kertomus on yleis­luontoinen ja ulkokohtainen, eikä hakija ole kristitty.

 

– Migrin tekemissä päätöksis­sä on myös löytynyt paljon ris­tiriitaisuuksia. Pöydällä saat­taa olla kaksi kielteistä päätöstä, joista toisessa sanotaan uskoval­le seurakuntamme jäsenelle, että Bagdad ei ole turvallinen kau­punki kristityille, mutta voit pala­ta sinne, koska olet muslimi. Toi­sessa sanotaan, että Bagdad on turvallinen kaupunki kristitylle.

 

Tikkanen katsoo, ettei seura­kunnan antamilla lausunnoilla ja todistuksilla ole niin suurta mer­kitystä kuin niillä tulisi olla.

 

 

Seurakunnan perustehtävä

Sitäkin tapahtuu, että turvapai­kanhakijat kohdistavat katke­ruutta ja ärtymystä niihin suo­malaisiin, jotka tunnetaan ja jot­ka edes kuuntelevat.

 

– Joudumme tekemään sel­väksi, että emme pysty autta­maan prosessissa esimerkik­si suhteiden avulla, mikä saattaa olla tavallinen tapa lähtömaan kulttuurissa, Tarja Jääskeläinen kertoo.

 

Ylipäätään sitä, mikä seura­kunnan rooli on, on jouduttu ker­taamaan.

 

– Perustehtävämme on kertoa Jeesuksesta. Seurakunnan tehtä­vä ei ole hakea kenellekään oles­kelulupaa, mutta ihmisen arvoa tulee puolustaa. Seurakunnilla on tässä vaikuttamisen mahdol­lisuus.

 

 

Anssi Tiittanen
4/2019

Miten onMaahamuuttajia kohtaava työ seura­kunnissa on painottumassa uskon ja kris­tittynä elämisen tukemiseksi

Helluntaikirkon monikulttuurisuusryh­män jäsen Timo Kekolah...
UutisetUudet kristityt tarvitsevat yhteyttä ja rinnalla kulkijoita.
UutisetSeura kerää jalkapallon pariin runsaasti maahanmuuttajia.
UutisetNousijoiden joukossa ovat väkijätit Intia, Kiina ja Venäjä.
UutisetYhdysvaltalainen evankelis­ta ja elämäntaito-opettaja Joyce Meyer kertoo luopuneensa näke­myksistä, joita hänellä aiemmin oli uskosta ja menestyksestä.

Meyer sanoo nyt...
PääkirjoitusUsein ajattelemme kristittyjen vainojen tapahtuvan meistä kaukana: Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa – muslimien, hindu­jen tai buddhalaisten keskellä. Kiitollisena toteamme, että mo­net kri...
KolumniEnsimmäisenä meppivuotenani Euroopan parlamentissa pääsin vierailemaan tammikuun lopulla holokaustin muistotapahtumassa kylmässä ja viimaisessa Auschwitzissa. Kokemus riipaisi syvältä. Palel...
MuutJuutalaisjärjestö haluaa antisemitismivaroituksia Uuteen testamenttiin. Suomalaistutkija lisäisi mieluummin raamatunopetusta seurakunnissa ja mediafoorumeilla.
UutisetRyan Adams innostaa uskovia ottamaan omat lahjansa käyttöön ihmisten saavuttamiseksi.
ArtikkelitLähetyskartta ei ole enää sa­manlainen kuin siirtomaa-ajan lo­pulla. Silloin läntisestä maailmas­ta mentiin muualle. Nyt mennään ja tullaan kaikkialta kaikkialle.

Pakol...
PikavisiittiSeija Sarkkisen kutsumus on muuttumassa 35 uskossaolovuoden jälkeen.
MielipideRistin Voitto -leh­dessä kerrottiin äskettäin, kuinka kastettavien mää­rät ovat pudon­neet helluntaiseurakunnissa ja kuinka maahanmuuttajien osuus on ollut tässä ratkaiseva. Valitet­tavasti...
MielipideEduca on johtava opetus- ja kas­vatusalan messutapahtuma, jos­sa on 100 näytteilleasettajaa ja yhdistystä. Messut pidetään 25.– 26. tammikuuta Helsingissä. Aito avioliitto ry. pyrki myös mes...
MuutKälviällä iloitaan monipuolisesta kuorotoiminnasta, joka on periytynyt vuosikymmenten mittaan sukupolvelta toiselle.
UutisetLähetysinto näyttää vähenty­neen helluntailiikkeenkin piiris­sä, mutta kuva ei ole kuitenkaan täysin oikea. Vielä on niitä, jot­ka ovat valmiita lähtemään maan ääriin.

...
UutisetIK-opisto aloittaa avioliittose­minaarit uudestaan parin vuo­den tauon jälkeen. Seminaareja järjestetään nimellä Enemmän kuin ystävät.

– Haluamme puhua kristilli­sen av...
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
Jumalan tie olikin erilainen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!