”Draama sopii kristillisen sisällön tutkimiseen”

Raamatun teksti eläväksi näyttelemällä

Paimenet-näytelmä syntyi jouluevankeliumin tekstin ja näyttelijöiden omien kokemusten vuoropuhelusta. Kuva: Mika Lahtinen

”Suojelen sua kylmäl­tä, karkotan pois pi­meän, villipedot va­rokaa, vaarallinen vastus oon…”

 

Yksinkertaisella rummun säestyksellä esitetty laulu vie katsojat jouluevankeliumin pai­menten pelottavaan työympä­ristöön, Juudean öiselle kedolle. Viiden näyttelijän esitys on täyn­nä kokonaisvaltaista ilmaisua: puhetta, liikettä, laulua ja esitys­tilanteessa tuotettuja ääniefek­tejä, jotka synnyttävät katsojas­sa aivan uusia oivalluksia tutus­ta joulukertomuksesta.

 

Jyväskylän kulttuuritila Ome­napuussa on menossa Torstaite­atterin Paimenet-näytelmä, jon­ka temaattinen sisältö nousee Luukkaan evankeliumin toisen luvun tekstistä.

 

– Havahduin sitä lukiessani yhteiskunnallisten valtaroolien ja niiden vastakohtien olemas­saoloon, Torstaiteatterin ohjaaja Mika Lahtinen sanoo.

 

– Tekstissä minua kosket­taa erityisesti se, että ilosanoma Jeesuksen syntymästä ja vies­ti muutoksesta tuli ensiksi val­tahuoneistojen ulkopuolelle – paimenten inhimillisen epävar­muuden, huono-osaisuuden ja pelkojen keskelle.

 

 

Ei valmista käsikirjoitusta

Vaikka esitys alkaa perinteisellä enkelin ilmoituksella Jeesuksen syntymästä, tarina ei jatku ta­vanomaisen koulunäytelmän ta­voin vaan alkaa availla tekstistä kumpuavia kokemuksia ja mie­likuvia. Näytelmällä ei ole val­mista käsikirjoitusta. Näytteli­jät, jotka ovat tulleet vapaaehtoi­sesti ryhmäprosessiin mukaan, ovat tuoneet tekstin pohjalta omat ajatuksensa ja kokemuk­sensa lopulliseen tarinaan.

 

Näytelmä kertoo vaihtuvien tilanteiden ja roolien kautta ih­misten peloista ja pärjäämisestä. Yöllä laumaansa vartioivien pai­menten ja yhteiskunnallista val­taa pitävien maailmasta ajatus siirtyy kuin huomaamatta ny­kypäivän ihmisten omiin koke­muksiin. Ja se on tarkoituskin.

 

 

Tekstin yhteistä avaamista

Jyväskylän Torstaiteatteri aloit­ti toimintansa vuonna 2006, kun Mika Lahtinen innostui draama­kasvatuksen opintoja tehdes­sään ryhmäprosessin luovasta voimasta. Syksyllä 2017 Kansan Raamattuseuran yhteydessä toi­mivan teatterin käyttöön saatiin kulttuuritila Omenapuu, joka si­jaitsee aivan Jyväskylän kaupun­gin keskustassa lähellä yliopistoa.

 

Torstaiteatterin ideana on tuo­da valmiiseen käsikirjoitukseen ja ohjaajakeskeisyyteen perus­tuvan teatterin rinnalle teatteria, jonka lähtökohtana on Raama­tun kertomusten ja omien koke­musten vuoropuhelu sekä pien­ryhmissä tapahtuva tarinoiden jakaminen.

 

– Useissa Raamatun teksteissä on läsnä jokin ihmisyhteisö, jota varten teksti on alun perin synty­nyt, Mika Lahtinen huomauttaa.

 

– Siksi draama sopii erityi­sen hyvin kristillisten sisältö­jen tutkimiseen ja havainnoin­tiin. Tekstiin liittyvä taustatieto yhdistettynä ryhmän jäsenten omiin kokemuksiin tekee teks­tistä elävää.

 

 

Teatteri – vaihtoehto puhujakeskeisyydelle

Torstaiteatteri on osa Kansan Raamattuseuran Tarinoiden ma­jatalo -hanketta, joka pyrkii tuo­maan ilmaisun vaihtoehtoja pu­hujakeskeiselle kristilliselle kult­tuurille.

 

Lahtisen mukaan Raamattu­seura on oivaltanut teatterin tär­keän merkityksen kristillisen sa­noman esillä pitäjänä. Torstaite­atterin lisäksi tämä on näkynyt jo vuosien ajan esimerkiksi Viva­mon Raamattukylän näytelmissä ja Nukketeatteri Sananjalan toi­minnassa.

 

Paimenet-näytelmää esitettiin Jyväskylässä ennen joulua yh­teensä kymmenen kertaa.

 

– Keväällä perehdymme Moo­seksen lapsuusajan tapahtumiin näytelmässä Mooseksen äiti, Mika Lahtinen lupaa.

 

 

Leevi Launonen
51-52/2018

Uutiset90-vuotias Tyyne Niemi toimii aktiivisesti ystäväpalvelussa ja pitää huolta naapureistakin.
PääkirjoitusEnkeli Gabrielin vierailu Marian luona toi esiin taivaallisen Isämme kutsun. Asiat, jotka enkeli kertoi, toivat Marian maa­ilmaan toivon, tulevaisuuden ja kirkkauden, joka ulottuu mei­dän p...
Miten onRokotevastaisuus on noussut loppusyk­systä puheenaiheeksi Larsmon tuhkarokko­tapauksen myötä. Larsmon eli Luodon kun­ta sijaitsee Kokkolan ja Pietarsaaren välissä.Sven...
UutisetTalvella lukijoita herättelivät presidentinvaalit, syksyllä tutkimustulokset Suomen hengellisestä tilasta.
UutisetRaahen helluntaiseurakunnassa järjestettiin seitsemännen kerran Joulugaala-tapahtuma. Tapah­tumiin on kutsuttu esiintyjiksi usein maamme eturivin artiste­ja, muun muassa Nina Åström ja Jippu, ja ny...
UutisetTeatteri voi avata uusia oivalluksia myös joulun tutusta sanomasta.
UutisetMessiaaninen seurakunta osoittaa, että joulu kuuluu myös juutalaisille.
UutisetVanhan testamentin alkuluvuis­ta tuttu kertomus Sodoman kau­pungin tuhosta on saamassa tu­kea uusimmasta arkeologisesta tutkimuksesta.

Tutkijat ovat jo aiemmin ar­velle...
KolumniLasten pitkäperjantai ei sijoitu pääsiäiseen. Se on jouluaatto. Jou­luaatto on maailman pisin päivä, joka kulkee hitaasti kuin matele­va VR:n Intercity Pasilan rakennustyömaata ohittaessaan...
ArtikkelitSeurakuntien yhteistyöllä on helluntailiikkeessä pitkät perin­teet. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet seurakuntien yhtei­set organisaatiot, kuten Fida ja Avainmedia lähetystyöhön, Hyvä Sa...
PikavisiittiIra Karhunen kerää Raamattua lukiessaan talteen vaatetukseen liittyviä viittauksia.
MielipideKuusi päivän tarkkuudella sa­manaikaista tapahtumaa, jotka tapahtuvat tämän maailmanajan viimeisenä päivänä.

1. Kristuksen Jeesuksen tule­mus kunniassa (Ilm. 20:11; Matt. 25:31...
MielipideRistin Voitto -lehdessä 48 Ta­pio Lehtonen sanoi pitävänsä sekä lapsena saamansa kastetta että uskovana saamaansa kastet­ta molempia pätevinä ja voimas­sa olevina kasteina. Toivottavas­ti ym...
MielipideRistin Voitto -leh­dessä 49 Oulun helluntaiseura­kunnan nuoriso­pastori Juan Cas­tillo kirjoittaa, mikä oli taustana heidän erään jäsenensä erottami­selle seurakunnasta.
...
MuutUskovien joulunvietossa eri puolilla Suomea on paljon yhteistä. Yksilölliset mausteet nousevat eri elämäntilanteista.
MuutLukuisat muutot eivät katkaisseet Lidia Abdoulaevan henkisiä ja hengellisiä juuria.
MuutRukous ja rakkaus ovat arabiseurakunnan arjen avainsanat.
MuutUgandassa lämpötila kipuaa jouluisin sellaisiin lukemiin, että lähettiperhe Söderlundeilla on joskus valmistettu jouluruokia vain uimapuku ja esiliina yllä. Piparkakut ovat saattaneet sulaa muodottomi...
Ruoka-apu niukentunut, vaikka tarvitsijoita enemmän
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!