Keskiviikko 28. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Simo, Simon
Julkaistu 18.12.2018 07:17
”Draama sopii kristillisen sisällön tutkimiseen”

Raamatun teksti eläväksi näyttelemällä

Paimenet-näytelmä syntyi jouluevankeliumin tekstin ja näyttelijöiden omien kokemusten vuoropuhelusta. Kuva: Mika Lahtinen

”Suojelen sua kylmäl­tä, karkotan pois pi­meän, villipedot va­rokaa, vaarallinen vastus oon…”

 

Yksinkertaisella rummun säestyksellä esitetty laulu vie katsojat jouluevankeliumin pai­menten pelottavaan työympä­ristöön, Juudean öiselle kedolle. Viiden näyttelijän esitys on täyn­nä kokonaisvaltaista ilmaisua: puhetta, liikettä, laulua ja esitys­tilanteessa tuotettuja ääniefek­tejä, jotka synnyttävät katsojas­sa aivan uusia oivalluksia tutus­ta joulukertomuksesta.

 

Jyväskylän kulttuuritila Ome­napuussa on menossa Torstaite­atterin Paimenet-näytelmä, jon­ka temaattinen sisältö nousee Luukkaan evankeliumin toisen luvun tekstistä.

 

– Havahduin sitä lukiessani yhteiskunnallisten valtaroolien ja niiden vastakohtien olemas­saoloon, Torstaiteatterin ohjaaja Mika Lahtinen sanoo.

 

– Tekstissä minua kosket­taa erityisesti se, että ilosanoma Jeesuksen syntymästä ja vies­ti muutoksesta tuli ensiksi val­tahuoneistojen ulkopuolelle – paimenten inhimillisen epävar­muuden, huono-osaisuuden ja pelkojen keskelle.

 

 

Ei valmista käsikirjoitusta

Vaikka esitys alkaa perinteisellä enkelin ilmoituksella Jeesuksen syntymästä, tarina ei jatku ta­vanomaisen koulunäytelmän ta­voin vaan alkaa availla tekstistä kumpuavia kokemuksia ja mie­likuvia. Näytelmällä ei ole val­mista käsikirjoitusta. Näytteli­jät, jotka ovat tulleet vapaaehtoi­sesti ryhmäprosessiin mukaan, ovat tuoneet tekstin pohjalta omat ajatuksensa ja kokemuk­sensa lopulliseen tarinaan.

 

Näytelmä kertoo vaihtuvien tilanteiden ja roolien kautta ih­misten peloista ja pärjäämisestä. Yöllä laumaansa vartioivien pai­menten ja yhteiskunnallista val­taa pitävien maailmasta ajatus siirtyy kuin huomaamatta ny­kypäivän ihmisten omiin koke­muksiin. Ja se on tarkoituskin.

 

 

Tekstin yhteistä avaamista

Jyväskylän Torstaiteatteri aloit­ti toimintansa vuonna 2006, kun Mika Lahtinen innostui draama­kasvatuksen opintoja tehdes­sään ryhmäprosessin luovasta voimasta. Syksyllä 2017 Kansan Raamattuseuran yhteydessä toi­mivan teatterin käyttöön saatiin kulttuuritila Omenapuu, joka si­jaitsee aivan Jyväskylän kaupun­gin keskustassa lähellä yliopistoa.

 

Torstaiteatterin ideana on tuo­da valmiiseen käsikirjoitukseen ja ohjaajakeskeisyyteen perus­tuvan teatterin rinnalle teatteria, jonka lähtökohtana on Raama­tun kertomusten ja omien koke­musten vuoropuhelu sekä pien­ryhmissä tapahtuva tarinoiden jakaminen.

 

– Useissa Raamatun teksteissä on läsnä jokin ihmisyhteisö, jota varten teksti on alun perin synty­nyt, Mika Lahtinen huomauttaa.

 

– Siksi draama sopii erityi­sen hyvin kristillisten sisältö­jen tutkimiseen ja havainnoin­tiin. Tekstiin liittyvä taustatieto yhdistettynä ryhmän jäsenten omiin kokemuksiin tekee teks­tistä elävää.

 

 

Teatteri – vaihtoehto puhujakeskeisyydelle

Torstaiteatteri on osa Kansan Raamattuseuran Tarinoiden ma­jatalo -hanketta, joka pyrkii tuo­maan ilmaisun vaihtoehtoja pu­hujakeskeiselle kristilliselle kult­tuurille.

 

Lahtisen mukaan Raamattu­seura on oivaltanut teatterin tär­keän merkityksen kristillisen sa­noman esillä pitäjänä. Torstaite­atterin lisäksi tämä on näkynyt jo vuosien ajan esimerkiksi Viva­mon Raamattukylän näytelmissä ja Nukketeatteri Sananjalan toi­minnassa.

 

Paimenet-näytelmää esitettiin Jyväskylässä ennen joulua yh­teensä kymmenen kertaa.

 

– Keväällä perehdymme Moo­seksen lapsuusajan tapahtumiin näytelmässä Mooseksen äiti, Mika Lahtinen lupaa.

 

 

Leevi LaunonenJaa
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!