Maanantai 18. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Eetu, Edvard
Julkaistu 20.4.2018 13:08

Perjantai-ilta hyvässä seurassa

Toivakan helluntaiseurakunnan rukoushuone muuttuu perjantai-iltaisin nuorisokahvilaksi. Kuva: Mikko Paljakka

Vuosikymmeniä jat­kunut vahva lapsi- ja nuorisotyö lienee tär­kein selitys sille, että Toivakan helluntaiseurakuntaan kuuluu nykyisin paljon nuoria perhei­tä ja seurakunnassa on tasapainoinen ikärakenne. Paikallinen helluntaiyhteisö tavoittaa edel­leenkin tehokkaasti uutta suku­polvea.

 

Yksi esimerkki tästä on vuon­na 2013 toimintansa aloittanut Friday Night Cafe -nuorisokahvila, jonka 5-vuotista toimintaa juhlistettiin aiemmin keväällä.

 

– Seurakuntamme nuoret in­nostuivat heti kahvilatoiminnas­ta ja tulivat siihen palvelemaan mukaan, toiminnan nykyinen puuhamies Mikko Paljakka kertoo.

 

– Sopiva paikka järjestyi lä­hes ilmaiseksi keskustan kau­pan tyhjistä tiloista.

 

Aluksi kahvilailtoihin tuli pa­rikymmentä seurakunnan ulko­puolista nuorta, mutta kävijämäärä kasvoi koko ajan. Nyt kahvilaan saapuu perjantai-iltaisin 50–60 toivakkalaista nuorta seurakun­nan omien nuorten lisäksi. Se on iso joukko kunnassa, jossa asuu yhteensä noin 2 400 ihmistä.

 

 

Yhdessäoloa ja puhetta Jeesuksesta

FNC-ilta kestää noin kello 19–23 välisen ajan, ja joskus ovet pide­tään auki myöhempäänkin.

 

Kahvilassa kuunnellaan mu­siikkia, pelaillaan pelejä, tarjo­taan syötävää, jutellaan ja viete­tään aikaa yhdessä.

 

– Välillä järjestämme myös eri­tyisohjelmaa, jossa evankeliumia pidetään vahvasti esillä. Illoissa on vieraillut puhujia ja bände­jä, kuten pastori Jimmy Huhta­la, Immanuel ja G-Powered. Ne ovat vetäneet enemmän poruk­kaa paikalle, Paljakka kertoo.

 

Hän suunnittelee FNC-iltojen ohjelmaa yhdessä seurakunnan nuorten kanssa ja rohkaisee heitä luontevaan vuorovaikutukseen.

 

– Nuoret rohkaistuvat usein kaveriporukoissaan keskustele­maan myös hengellisistä asioista. He kysyvät mieltään askarrutta­via asioita. ”Milloin se Jeesus tu­lee takaisin?” kysyi eräskin nuori hiljattain, Paljakka muistaa.

 

Kun kunnassa huomattiin, että helluntaiseurakunnan kah­vila vetää hyvin nuoria, Mikko Paljakka palkattiin järjestämään nuorille toimintaa myös kunnan nuorisotalolle. Siellä hänet tapaa parina päivänä viikossa.

 

 

Uusmedia tehokkaassa käytössä

Tieto Friday Night Cafe -illoista on levinnyt Toivakassa tehok­kaasti nuorelta toiselle.

 

– Olemme tehneet myös hen­gellisiä musiikkivideoita ja lait­taneet niitä YouTubeen. Niillä on nykyisin jo 5 500 katsojaa.

 

– Kopterikameralla kuvatuil­la videoilla esitellään kahvilatoi­mintaamme, ja näin myös nuor­ten vanhemmilla on mahdolli­suus saada käsitys siitä.

 

Vuoden 2016 lopussa paikal­lisen yrittäjän tiloihin tuli ravin­tola ja FNC-illat jouduttiin siirtämään helluntaiseurakunnan ru­koushuoneelle.

 

– Mietimme hetken, että us­kaltaakohan sinne enää kukaan tulla, mutta kävijämäärät ovat vain nousseet, Paljakka iloitsee.

 

Kahvilatoiminnan 5-vuotis­synttäreillä oli sata kävijää. Sa­malla julkaistiin myös kolmas Friday Night Cafe -musiikkivi­deo, joka löytyy YouTubesta.

 

 

”Nuoret tekevät asioita omalla tavallaan”

FNC-tiimin johtaja Mikko Pal­jakka on Toivakan helluntaiseu­rakunnan vapaaehtoinen nuorisotyövastaava. Hän on myös rumpali, miksaaja ja vanhim­mistoveli.

 

– On tärkeää, että nuorilla on paikka, jossa he voivat viettää raittiisti perjantai-iltaa. Kahvila­toiminta on yksi hyvä tapa jakaa myös ilosanomaa Jeesuksesta.

 

Kahvilasta on saatu paljon hy­vää palautetta.

 

– Nuoria tarvitaan seurakun­taan, muuten seurakunta kuih­tuu. Nuoret tekevät asioita omal­la tavallaan. Vaikka toimintata­vat ja kieli muuttuvat, sanoma Jeesuksesta ei muutu, Paljakka painottaa.

 

 

 

Leevi Launonen
Jaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!