Oulussa sosiaalinen työ tuottaa tulosta

Työpaja Cykkelin uskovat ohjaajat Matti Kielinen ja Pertti Korhonen esittelevät pajassa tuunattuja polkupyöriä. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö teki hiljattain 350 pyörän tilauksen, joka pitää työpajan 18 käsiparia liikkeellä. Kuva: Mikko Saukkonen

Mereltä pu­haltaa tuuli ja lumi lauk­kaa pitkin oululaislähi­ön katuja. Punatiilisen Toppila- Centerin, Oulun helluntaiseura­kunnan etäpisteen sisään tuisku ei yllä. Siellä kymmenet hyvän­tuuliset työkuntoutujat, tukityöl­listetyt ja vapaaehtoiset tekevät töitä kirpputorilla ja kahdessa työ­pajassa.

 

Toppila-Center sijaitsee sosi­aalisista haasteistaan tunnetussa Meri-Toppilan lähiössä. Helmikuussa keskus täyttää viisi vuotta. Sen toiminnanjohtaja, helluntai­seurakunnan pastoritiimiin kuu­luva Mikko Saukkonen kertoo, että tänä aikana seurakunnan so­siaalinen työ ja tunnettuus kau­pungissa ovat kasvaneet merkit­tävästi.

 

– Negatiiviset stereotypiat hel­luntailaisista ovat loiventuneet.

 

Myönteinen muutos on tapah­tunut yksinkertaisesti sen kaut­ta, että sosiaalista työtä tehdään useiden yhteistyökumppanien kanssa ja työssä tavoitetaan jat­kuvasti paljon ei-uskovia.

 

Saukkosen mukaan tietoisuus seurakunnasta kasvoi rytinällä pari vuotta sitten, kun Toppila- Center koordinoi massiivisia vaa­telahjoituksia maahanmuuttajil­le ja aiheesta uutisoivat niin Yle Radio Suomi kuin maakuntalehti Kaleva ja kaupunkilehti Forum24. Tämän myötä oululaiset alkoivat mieltää helluntaiseurakunnan ta­hoksi, joka tekee hyvää ja auttaa ihmisiä.

 

 

 

Seurakuntaan soppatykin kautta

Hyvä maine on kuitenkin vain si­vujuonne sen rinnalla, mitä kes­kus merkitsee työllistyneille.

 

– Oli kuin lottovoitto päästä tänne. Toppila-Center on tuonut elämään kaiken ilon ja jaksamisen takaisin, sanoittaa Minna, yksi 50–60:stä kuntouttavaan työtoi­mintaan osallistuvasta.

 

Työtoveri Viivi kuvailee kes­kusta työyhteisöksi, jossa kaik­ki puhaltavat yhteen hiileen. Helena kiittelee, että siellä saa vajaakuntoisenakin tehdä moni­puolisia työtehtäviä jaksamisen ja vahvuuksien mukaan.

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä ole­va Hannu Ylitalo osallistuu mo­nitoimikeskuksen työhön vapaa­ehtoisena. Hän kertoo kaivan­neensa paikkaa, jossa voisi pitää vireyttä yllä ja auttaa muita. Tämä toteutuu nyt Toppila-Centerissä, jossa Ylitalo ahkeroi keskimäärin yli kymmenen tuntia viikossa.

 

– Työvoimaviranomaiset­kin ovat olleet oikein mielissään omasta aktiivisuudestani.

 

Ylitalo ajaa muun muassa pa­kettiautolla kaupoista elintarvik­keita ruoka-aputyöhön ja kirppu­torien henkilökunnan ruokailui­hin. Hän auttaa myös keskuksessa toimivan ”sivupisteseurakunnan”, Majakan, kahviossa sekä vuorovii­koin keskustassa ja Meri-Toppilas­sa pidetyn Soppakirkon järjeste­lyissä. Muutama vuosi sitten juuri tuo työmuoto johti hänet sisemmäs uskoon ja helluntaiseurakuntaan.

 

– Tulin mukaan ”soppatykin kautta”, Ylitalo nauraa.Tulos yllätti vanhimmiston

Oulun helluntaiseurakunnan so­siaalinen työ kattaa kaikkiaan kaksi kirpputoria, pyöränkorjaus­työpaja Cykkelin ja käsityö-, siivous- ja keittiötoimintaa tarjo­avan Nyplinki-ryhmän, evankeli­oivan Soppakirkon, Majakka-kah­vion ja erilaisia pienryhmiä sekä SPR:n koordinoiman ruoka-avun.

 

Laaja työ ei ole itsestäänsel­vyys, sillä kun Saukkonen aikoi­naan esitti näyn Toppila-Cente­ristä, vanhimmisto empi sen on­nistumista.

 

– Meitä huoletti talous ja se, onko tarpeeksi vapaaehtoisia te­kijöitä, vanhimmiston puheenjohtaja Yrjö Kemppainen muis­telee.

 

Nyt hän näkee, että riski kan­natti.

 

– Pikkuhiljaa työ lähti liik­keelle ja aloimme nähdä laajem­min, että se on ilmeinen Jumalan tarjoama mahdollisuus meille. Emme ole pitkiin aikoihin seura­kuntana voineet tavoittaa ulko­puolista maailmaa siten kuin se Toppila-Centerin kautta on ollut mahdollista.

 

Sosiaalinen työ hoidetaan yh­distyksen kautta. Sitä tarvitaan muun muassa työllistämistukien saamiseksi. Yhdistyksen 590 000 euron vuosibudjetti kertoo osal­taan, että toiminta pelaa ja talous on kunnossa. Vanhimmisto iloit­see niiden lisäksi työllistetyis­tä, hyvin pyörivistä kirpputoreis­ta sekä yhteistyösuhteista muun muassa Oulun kaupunkiin, oppi­laitoksiin, SPR:ään ja Rikosseu­raamuslaitokseen, joissa myös luotetaan heihin.Nykyajan tapa kasvaa?

Helluntaiseurakunnassa laupeu­dentyö koetaan kiinteänä osana sen hengellistä missiota. Ei-us­koville työ antaa kontakteja us­koviin vapaaehtoisiin ja ilosano­maan. Ajan kuluessa osa heistä on tullut myös uskoon ja seurakun­taan. Uskovia puolestaan työ ope­tuslapseuttaa aidosti.

 

– Siinä saa nähdä, että oma elä­mä kristittynä on merkityksellistä, kun ei pelkästään saa asioita vaan voi antaa muille, Mikko Saukko­nen sanoo.

 

Vaikka moni helluntaiseura­kunta jakaa jo ruoka-apua, osa laajastikin, Saukkonen näkee, että näky paikkakunnan tarpeis­ta voisi saada monen yhteisön el­pymään hengellisesti.

 

– Saatamme järjestää missiota­pahtumia, mutta pitkäjänteinen työ, jossa ollaan kontaktissa ih­misten kanssa, puuttuu aika mo­nilta seurakunnilta.

 

Ilman ulospäin suuntautumis­ta yhteisö voi vaipua näköalatto­muuteen, jolloin nähdään vain harventuvat penkkirivit tai talous-huolet. Sen sijaan Saukkonen us­koo, että nytkin Oulussa tehtävä verkostoituminen, ihmisten koh­taaminen ja auttaminen voivat johtaa yllättäen toivottuihin seu­rauksiin.

 

– Kun tavoitamme ihmisiä, us­koisin, että seurakunnan jäsen­määrä, joka ollut aika lailla stabii­li, voi lähteä nousuun.

 

 

Ruut Ahonen

 
3/2018

UutisetViime vuoden täydet kirkkokonsertit tarjosivat mahdollisuuden kertoa evankeliumi maallistuneelle yleisölle.
PääkirjoitusOlemme varmaan joskus kuulleet lupauksia siitä, että he­rätys on tulossa Suomeen ja myös omalle paikkakunnallemme. Yleensä se on tulossa pian – ehkä jo seuraavan konferenssin, seminaarin tai rukoust...
Miten onHyvä Sanoma ry vastaa helluntaiseurakun­tien järjestönä kotimaan evankelioinnista ja tekee monimuotoista työtä muun muassa kouluissa, vankiloissa ja diakonian parissa....
UutisetHelluntaiseurakunnan pian viisivuotias toimintakeskus yhdistää tukityöllistetyt ja uskovat vapaaehtoiset.
UutisetHelsingin NMKY:n ja kuntien Yökoris vastasi osaltaan kahden vuoden takaiseen pakolaisvirtaan järjestämällä yli 20 viikkotuntia vapaa-ajan aktiviteetteja eri vastaanottokeskuksissa Espoossa,...
UutisetEi lapsityötä aina tarvitse järjestää perinteisen mallin mukaan, vaan miettiä, mitä paikkakunta ja sen ihmiset tarvitsevat, vapaakirkol­lisen JunnuHOPE-lehden päätoi­mittaja Marika Hakola eh...
UutisetLuterilaisen herätysliikeväen olisi luennoitsijan mielestä hyvä perustaa oma tunnustusohjautuva kirkko.
UutisetHelsingin Saalemissa lokakuun alussa järjestettävillä helluntai­seurakuntien Syyspäivillä pysäh­dytään miettimään suuria kysy­myksiä. Tapahtuman tulevai­suusfoorumilla hahmotetaan sitä, mill...
UutisetSuomen ortodoksisen kirkon pääpyhättö Uspenskin katedraa­li täyttää tänä vuonna 150 vuot­ta. Katedraali on Pohjois- ja Län­si-Euroopan suurin ortodoksinen kirkko. Se on myös suosittu turis­t...
UutisetKun kurssilaiset ovat Suomessa olleet pääosin helluntailaisia, ulkomailla mukana on ollut monien muidenkin kirkkokuntien kristittyjä.
UutisetJerusalemista löydetyt saviset sinetit olivat yksi viime vuoden tärkeimmistä raamatullisen arkeologian löy­döistä, arvioi alan lehden, Artifaxin, toimittaja Gordon Govier Christianity Todayn...
UutisetYhdysvaltalainen baptistivai­kuttaja Russell Moore toppuut­telee niitä maanmiehiään, jot­ka haikailevat maansa kristillisen menneisyyden perään. Mooren mukaan amerikkalainen yhteis­kunta ei...
UutisetKun länsimaiset kristityt rukoile­vat globaalin etelän vainottujen kristittyjen puolesta, heidän tuli­si keskittyä pyytämään näille kes­tävyyttä ja rohkeutta puhua roh­keasti Jeesuksesta, sa...
MuutKemia, perinnöllisyystie­de, tilastotiede ja informaa­tioteoria puhuvat kaikki sitä vastaan, että elämä olisi läh­töisin elottomasta.


Tähän tapaan voisi tiivis­tää...
KolumniKristityn työpaikka on murroksessa. Toimitusjohtaja ajaa tiimiin uutta työtapaa, ja kristittyä ahdistaa. Hän kokee itsensä men­neen ajan dinosaurukseksi, jonka toimintatavoilla ja toiveilla...
MuutSanoilla on paljon suurempi merkitys kuin yleensä ajatellaan. Ne vaikuttavat elinympäristöömme ja paljastavat todellista olemustamme.
MuutPresidenttiehdokkailta pyydetään kannanottoja moniin asioihin. Mitkä niistä ovat olennaisimpia?
MuutLapsenkaltaisuus nousee esiin useimmiten lapsen siunauksen yhteydessä. Siinä muistutamme toisiamme Jeesuksen sanoista, joissa hän sa­noo, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen ja että se, jo...
ArtikkelitPohjoismaisen helluntailähe­tystyön voima on ollut vahvassa paikallisseurakunta-ajatuksessa. Jokainen seurakunta on nähnyt tehtävänään olla osa Jeesuksen antaman lähetystehtävän lop­puun saa...
UutisetKiinan seurakuntien lapsityökoulutus on ollut maailmanlaajuinen siunaus.
Pikavisiitti”Kasettimies” Jouni Kontulainen on kuunnellut ammattilaiskorvalla tuhansia puheita.
MuutTaina Aho viettää lähes päi­vittäin rukouksessa useita tunteja (Sana 1/18).


– Kun ihminen ei jaksa enää rukoilla, otan hänen ikeensä hetkeksi päälleni. Se on taiste­lua, joss...
MielipideOn aika kiittää tei­tä, rakkaat ystä­vät ja romanilä­hetystyön tukijat.
Turun Syys­päiviltä startannut Toivon kipinä -kampanja nousi seurakuntien ja suuren yleisön tietoisuuteen, ja...
MielipideOlen viime aikoina pannut mer­kille, miten varsinkin musiikki­ryhmät melko estottomasti kehu­vat itseään. Raamattu kuitenkin sanoo: ”Kehukoon sinua toinen, ei oma suusi, vieras, eikä omat hu...
MielipideMeillä Suomessa kiertää ympä­ri maata paljon saarnaajia, evan­kelistoja, profeettoja ja ylistäjiä. Riennämme mielellämme heitä kuulemaan ja heidän käsiensä alle rukoiltavaksi. Tapahtuu ihme...
MuutEvankeliumin muuttava voima on aina yhtä innostavaa katseltavaa.
MuutLukemalla historiallisia romaaneja voi kurkistaa toiseen maailmaan ja todeta, että aikakaudesta riippumatta ihminen on aina samanlainen.
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!