Lapsityö polttopisteessä Pohjanmaalla

Pohjanmaan työntekijäpäivillä haluttiin paitsi opettaa, myös siunata lapsityön vastuuhenkilöitä. Kouluttajana toimi Kiinan-lähetystyöntekijä Pirkko Kauhanen (ylh. kesk.). Kuva: Marjukka Anttila

Pohjanmaan hel­luntaiseurakun­tien työntekijä­päivien sisältö oli tänä vuonna mel­ko poikkeuksellinen, sillä suurin osa hengellisestä opetuksesta – yhteensä lähes neljä tuntia – kos­ki lapsityötä.

 

Kouluttajaksi oli kutsuttu Kii­nan-lähetystyön veteraani Pirk­ko Kauhanen ja Kyyhky-tiimi, jossa olivat mukana Pirjo Jalo Sastamalasta ja Marjukka Ant­tila Kauhajoelta.

 

Kälviällä järjestetyillä työnte­kijäpäivillä oli noin 120 osallistu­jaa, joista noin 20 lapsityönteki­jöitä. Toisena puhujavieraana oli rabbi, tohtori Baruch Korman Is­raelista.

 

 

Materiaali 14 kielelle

Työntekijäpäivien teemana oli Seurakunnan siunattu tulevai­suus. Puheenvuoroissa korostettiin, että suurin osa uskoontu­loista tapahtuu 4–14 vuoden ikäi­senä. Lapsissa ja siinä, kuinka seurakunta pystyy panostamaan lapsityöhön, on siis seurakunnan siunattu tulevaisuus.

 

Kyyhky-koulutusohjelma kou­luttaa lapsityöntekijöitä saavut­tamaan lapsia evankeliumilla sekä opetuslapseuttamaan heitä. Koulutus on kehitetty Kiinassa, ja se on levinnyt sieltä ensin Aa­sian maihin ja nyt myös Euroop­paan. Tällä hetkellä Kyyhky-kou­lutusmateriaali on käännetty 14 eri kielelle.

 

Koulutuksen aluksi Pirkko Kauhanen kertoi oman todistuk­sensa. Hän on tullut uskoon Porissa ja työskennellyt Pohjan­maalla erityiskoulun johtajana. Täytyttyään Pyhällä Hengellä Kauhanen koki Jumala kutsuvan hänet lähetystyöhön Kiinaan.

 

Kauhasen päämissio alkoi 50-vuotiaana, kun Kiinan maan­alainen seurakunta pyysi hänel­tä apua lapsityön järjestämiseen Kiinassa. Yhdessä kiinalaisten uskovien kanssa syntyi Kyyhky-opetusmateriaali, jolla on koulu­tettu jo yli 300 000 lapsityönte­kijää Kiinassa. Kiinasta koulutus­materiaali on lähtenyt leviämään eri maihin, lopulta myös tänne Suomeen.

 

 

Kyyhky myös laajasti Suomeen?

– Jumalan siunauksen täytyy olla mukana Kyyhky-työssä, ei se muuten olisi voinut levitä noin laajasti ympäri maailmaa, päivil­le osallistunut opettaja, psykote­rapeutti ja sielunhoitoterapeutti Marja Ranta-Ylitalo kuvaili.

 

Hän koki Kyyhky-koulutuk­sen osuuden mielenkiintoiseksi ja hyväksi.

 

– Olisi hienoa, jos Kyyhky-koulutus tavoittaisi kaikki Suo­men seurakunnat.

 

Työssään psykoterapeuttina ja sielunhoitoterapeuttina Ran­ta-Ylitalo on kohdannut monia ihmisiä, joilla on jäänyt traumo­ja lapsuudesta. Jotkut eivät ha­lua olla missään tekemisissä seu­rakunnan kanssa.

 

Yleensä kyseessä on ollut ti­lanne, jossa henkilö ei ole tullut lapsena hyväksytyksi seurakun­nassa, esimerkiksi vilkkautensa vuoksi. Ranta-Ylitalo korostaa­kin, että lapsityö ja lapset kuu­luvat kaikille seurakunnan jäse­nille.

 

– Sillä, kuinka kohtaamme lapset, voi olla suuri merkitys. Lapsen hyväksyvä ja rakasta­va kohtaaminen seurakunnas­sa voi pelastaa jonkun ihmisen koko elämän.

 

 

Liian nuori valitsemaan?

Koulutuksessa käsiteltiin syitä, miksi lasten tulisi olla avainase­massa evankelioinnissa.

 

Lapset ovat vastaanottavaisia evankeliumille, se hyvä maape­rä, josta Jeesus kertoi vertauksessaan. Jos kysytään miltä ta­hansa uskovien joukolta, minkä ikäisinä he ovat tulleet uskoon, saadaan aina sama vastaus: suu­ri osa on tullut uskoon lapsena tai nuorena.

 

Lisäksi koulutuksessa puhut­tiin haasteista ja väärinkäsityk­sistä, jotka estävät seurakuntia panostamasta lapsityöhön.

 

Jotkut ajattelevat, että lapset ovat synnittömiä, eivätkä sik­si tarvitse evankeliumia. Toisten mielestä lapsi on vielä liian nuo­ri valitsemaan. Tällöin ajatellaan, että lapsityö on vain kylvötyötä, ja sato saadaan vasta joskus ai­kuisiällä.

 

Myös sopivien työntekijöi­den tai muiden resurssien puute saattaa estää lapsityön tekemistä paikkakunnalla.

 

 

Marjukka Anttila
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!