Lauantai 21. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Mervi, Gunborg, Gunlög
Julkaistu 5.1.2018 13:00

Laolaiset nuoret toimivat ihmiskauppaa vastaan

Monet nuoret sisäistävät oman arvonsa ja rohkaistuvat käyttämään lahjojaan Fidan nuorisokeskuksessa. Kuvassa takavasemmalla Fidan projektityöntekijä Titta Jakonen. Kuva: Noora Palola

Nuori saa houkut­televan työtarjo­uksen naapuri­maasta. Koulu­tusta ei tarvita, ja tuntematon taho lupaa hoitaa kaikki asiakirjat. Palkka on enem­män kuin kotimaassa voisi ansai­ta. Vaikka vähän pelottaa, ja pa­perit hoidetaan pimeästi, nuo­ri päättää lähteä. Pian kuitenkin työn todellinen luonne ja inhotta­vat kasvot paljastuvat. Poika jou­tuu orjatyöhön pimeään autoteh­taaseen, jossa ei tunneta taukoja.

 

Tämä tositapahtumiin perus­tuva tarina on Laosin Savannak­hetissa asuvien nuorten kuvaa­masta ja käsikirjoittamasta lyhyt­elokuvasta. Ihmiskauppa on iso ongelma niin Laosissa kuin muu­allakin Kaakkois-Aasiassa. Sen muotoja ovat halpatyövoima, sek­sikauppa ja hyväksikäyttö esimer­kiksi kodinhoitotyössä.

 

– Lyhytelokuvan kautta ha­luamme herättää nuoria miet­timään, että mikäli joku tarjoaa liian hyvältä kuulostavaa työtä, siihen kannattaa suhtautua kriit­tisesti, sanoo elokuvan editoija ja ohjaaja Manisakhone Phasa­yavong.Uusia taitoja ja oivalluksia

Yhdysvaltain suurlähetystön pro­jektivaroilla tehdyn lyhyteloku­van ovat toteuttaneet Fidan Sa­vannakhetin nuorisokeskuksessa käyvät nuoret. Keskuksen idea­na on olla tukikohta, jossa nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa. Samalla he saavat tietoa esimer­kiksi laittoman työn vaaroista.

 

Keskus tukee myös nuorten koulutyötä. Sen pihalla pelataan eri pallopelejä, kuten suomalais­ten maahantuomaa sählyä. La­osissa uusi laji on otettu vastaan innolla. Keskuksen tärkein anti saattavat kuitenkin olla nuoria kuuntelevat ja arvostavat ihmiset.

 

– Savan Centre on kuin toinen koti. Olen oppinut täällä monia uusia asioita, kuten bändissä soit­tamista ja englantia. Olen myös rohkaistunut käyttämään lahjo­jani. Olen tosi kiitollinen siitä ja toivon toiminnan jatkuvan, sanoo 15-vuotias Nang.

 

Hänen mukaansa moni on aika ujo aluksi, mutta rohkaistuu ko­keilemaan esimerkiksi soittamis­ta toisten kanssa. Keskuksen ta­voitteena onkin, että nuoret kä­sittävät oman arvonsa ja löytävät lahjojaan. Näin ehkäistään myös ongelmia tulevaisuudessa.

 

– Moni ymmärtää ihmiskau­pan vastaisen työn merkityksen vasta siinä vaiheessa, kun uhre­ja on jo olemassa ja heitä aletaan auttaa. Parempi vaihtoehto sil­ti on, että uhreja ei pääsisi syn­tymään ja nuoret säästyisivät ih­miskaupan aiheuttamilta monilta haitoilta, sanoo Fidan projekti­työntekijä Titta Jakonen.

 

Laosissa nuoriin kohdistuu pal­jon odotuksia vanhempien tahol­ta. He kantavat usein jo taloudel­lista huolta omista perheistään.

 

– Nuorten on tärkeää ymmär­tää, että he ovat arvokkaita eikä heitä voi kohdella miten tahansa. Kun nuoret ymmärtävät arvonsa ja heillä on parempi itsetunto, he pystyvät myös puolustamaan it­seään paremmin, Jakonen toteaa.Tukena mielekkäässä opetustyössä

Fidalla on Laosissa kaksi hanket­ta, joilla parannetaan lasten ja nuorten koulutusta ja asemaa yh­teiskunnassa. Vuodenvaihtees­sa päättyi 16 vuotta kestänyt pro­jekti, jolla tuettiin yläkoulujen ja lukioiden opetus- ja opiskeluolo­suhteita erityisesti maaseudulla.

 

– Yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa kartoitimme hei­dän tarpeitaan, kertoo Fidan pai­kallinen työntekijä Nhomsamay Phatthana.

 

Hankkeessa on ollut mukana vuosien aikana 12 koulua, jois­ta pienimmässä on noin 300 oppilasta ja suurimmassa yli tuhat. Kouluissa muodostettiin työryh­miä ja koko kylä otettiin mukaan hankkeeseen.

 

– Fidalta saapuivat tarvikkeet ja varat, mutta koulujen korjaa­minen tehtiin paikallisten työnä, Phatthana sanoo.

 

Kouluissa ilmeni käytännön tarpeita, kuten vanhat rakennuk­set, joissa ei ollut vessoja, sekä koulukirjojen puute. Osa tarpeis­ta taas liittyi suuriin ryhmäko­koihin ja pitkiin koulumatkoihin, jotka laskivat opiskelumoti­vaatiota.

 

– Hankkeen kautta parannet­tiin myös opettajien tilannetta. Opettajien palkka on usein pieni ja oli myös joskus myöhässä. Niinpä heidän oma huolensa toi­meentulosta heijastui opetustyö­hön. Opettajia opastettiin hank­kimaan lisäansiota työnsä ohessa esimerkiksi kasvattamalla sieniä tai ompelemalla, kertoo Fidan hankekoordinaattori Phouttha­xay Xaysongkham.

 

Hankkeet ovat kuitenkin aina määräaikaisia, kuten nyt päätty­nyt Fidan projekti.

 

– Toiveemme on, että koulut jatkavat nyt siitä, mitä on yhdes­sä saavutettu. Alusta asti olem­me halunneet luoda ratkaisumal­leja, jotka toimivat myös sitten, kun hankkeen tuki lakkaa, Titta Jakonen toteaa.

 

 

Noora Palola

 Jaa
Alkoholistista tulee peittelemisen mestari
Pastoripariskunta kohtaa haasteita monelta suunnalta
Kivulias tie nuorisopastoriksi
"Toivon kirjojeni tuovan lohtua"
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!