Kylmäautot vahvistavat ruokajaon laatua

Ohjaaja Anita Lindqvist ja toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi järjestelevät ruokalaatikoita Samaria Centerissä Porvoossa. Kuva: Anssi Tiittanen

Työ jatkuu. Emme ole eläneet tämän avus­tuksen varassa, Sama­ria ry:n toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi kommentoi poliit­tista kenttää ja ruoka-apujärjes­töjä joulun alla puhuttanutta val­tiovarainvaliokunnan päätöstä.

 

Valiokunta on jakanut kahte­na vuonna ruoka-apujärjestöille miljoonan euron tuen. Nyt ”joululahjarahaa” ei ole tulossa. Vuo­sittain ylimääräisinä jaetut tuet saavat nimensä siitä, että pää­tökset niistä tehdään useimmi­ten loppuvuoden pyhien alla.

 

– Olemme kahdesta vuodes­ta enemmän kiitollisia kuin pet­tyneitä. Se harmittaa, että meitä on nostettu tikunnokkaan, Val­koniemi sanoo.

 

Kun ruoka-apujärjestöt saivat ensimmäisen ylimääräisen avus­tuksen kaksi vuotta sitten, tuen epäiltiin mediassa olleen kan­sanedustaja Mika Niikon (ps) ohjaus edustajaa lähellä oleville järjestöille.

 

– Kymmenet tuhannet ihmi­set tarvitsevat tutkitusti apua Suomessa. Elintarvikejaossa tarvitaan myös laatua. Kun tukia ve­detään pois, kärsijä ei ole yhdis­tys, vaan se ihminen, joka ruo­kakassin saa, Valkoniemi sanoo.Kymmenen autoa

Tukea saaneeseen yhdistysryp­pääseen kuului lopulta 70 alan toimijaa, joiden kesken tukirahat jaettiin.

 

– Jokainen yhdistys, joka haki, myös sai tukea, Ismo Val­koniemi sanoo.

 

Samaria toimi ryhmää koordi­noivana yhdistyksenä. Suurim­pia ryhmään kuuluvia ja apua saavia järjestöjä on vapaakirkol­linen ViaDia ry.

 

Tukimiljoonilla ostettiin kym­menen kylmäkuljetusajoneuvoa sekä tehtiin muita varastointiin ja säilytykseen liittyviä inves­tointeja.

 

Autoja on käytössä Espoon alueella kaksi, Vantaalla kolme, Pohjanmaalla kaksi sekä Itä-Uudellamaalla ja Oulussa kummas­sakin yksi. Kylmäautot ovat pal­velleet useita yhdistyksiä saman­aikaisesti.”Huonoa pelisilmää”

Vaikka tuen poistamisen vai­kutus yhdistysten työhön ei ole dramaattinen, osoitti se Ismo Valkoniemen mielestä hallitus­puolueilta huonoa pelisilmää.

 

– Miljoona on tässä kokonai­suudessa karkkiraha. Ruoka-apua tarvitsee moni ihminen, ja alan toimijoitakin on satoja.

 

– Kyllä tämä meidän asiakas­kunnassamme lisää kaunaisuut­ta. Muun muassa työttömyystu­kia on jo leikattu. Signaali on to­della huono.

 

Samarian koordinoima järjes­törypäs aikoo hakea avustusta jatkossakin. Hakemuksien tuek­si aiotaan tehdä tutkimus kah­tena vuotena saatujen tukiraho­jen vaikutuksesta järjestöjen työhön.

 

Valkoniemen mukaan yhdis­tykset ovat tehokkaita: pienillä budjeteilla mahdollistetaan apu suurelle joukolle oman alueen vähäosaisista.

 

Valkoniemi tunnistaa kes­kustelussa poliittisen narratiivin juonenkäänteitä.

 

– Myös hallituskritiikissä on ollut mukana populismia. Kyllä tästä otsikoita on saatu revittyä.

 

 

 

Ismo Valkoniemen haastattelu RV-TV:ssä lehden verkkosivuilla.Anssi Tiittanen
2/2018

Uutiset30 vuotta Suomessa eivät ole hyydyttäneet hymyä mutta ovat tuoneet rauhallisuutta Achtar Letchun luonteeseen.
PääkirjoitusLukemisella on kansainvälisten tutkimusten mukaan useita myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa monin tavoin ihmisen elä­mänlaatua.


Jos lapselle luetaan varhain jo kotona, hänestä tulee...
Miten onHelluntaiseurakunnat ovat muiden ruoka-apujärjestöjen joukossa jakaneet kauppojen ylijäämäruokaa jo 1990-luvulta alkaen.


Korson helluntaiseurakunta kuuluu maan suur...
UutisetJotkut kirkon konservatiivit päästäisivät papit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos yhteisön viralliseen oppiin ei kajota.
UutisetSuomenkielisten raamatun­käännösten määrä kasvoi jälleen yhdellä, kun marraskuussa julkais­tiin Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon (STLK) kus­tantama Pyhä Raamattu.

...
UutisetOlen yrittänyt ajaa viestiä sii­tä, että palaisimme Raamattuun ja yksinkertaisiin hengellisiin to­tuuksiin, Suomen Evankelisen Al­lianssin SEA:n tuore puheenjoh­taja Petri Mäkilä sanoi Suome...
UutisetRuoka-apuyhdistykset eivät ole olleet riippuvaisia ”joululahjarahasta”.
UutisetLukijat valitsivat viime vuoden parhaaksi Ristin Voiton kanneksi viikon 36 siniristiaiheisen kan­nen. Lehdessä puhuttiin syksyi­sestä Parasta Suomelle -kam­panjasta, joka toi Hyvä Sanoma -le...
UutisetKotimaa24.fi -uutissivuston mukaan kirkosta eronneiden määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla.


Eroakirkosta.fi:n luvut ovat hieman suuremmat kuin vuon­na 2016, jolloi...
UutisetSavannakhetissa syntyi orjatyöstä varoittava lyhytelokuva nuorilta nuorille.
UutisetYleinen käsitys, että evankeliset uskovat suhtautuisivat torjuvas­ti tieteeseen, ei näyttäisi pätevän, toteaa Religion News Service.


Amerikkalaislehti viittaa viide...
UutisetIsraelilaisarkeologit ovat löytäneet 2 700 vuotta vanhan si­netin, joka sopii Raamatun ku-vauksiin Jerusalemin päälliköistä, Reuters uutisoi.


Pienen kolikon kokoisessa si­net...
UutisetIndonesian hallinto tarkisti joulun alla 9 333 kristityn vangin rangaistuksia.


– Kaikkiaan 175 vankia vapau­tettiin lyhennysten myötä, laki-ja ihmisoikeusministeriön virkamie...
MuutTarja Vilppolan viime vuon­na ilmestynyt teos käsittelee ihmisen rikkinäisyyttä ja ra­joja. Sielunhoito- ja seksuaa­literapeutiksi kouluttautunut Vilppola puhuu myös keholli­suudesta ja seks...
KolumniJuhlavuosi on takana. Kesken itsenäisyyspäivän juhlan tapah­tui, että Yhdysvaltain presidentti tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Satavuotias Suomi ei enää ollut päivän ykkö­suuti...
MuutVain pysymällä Jumalan sanassa elämällä on kestävä arvopohja.
MuutSojourner Truth vaihtoi nimensä ja lähti kiertämään maata, koska Henki kutsui häntä.
PakinaRauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telem...
Artikkelit
TYTTÖJEN silpomisella tarkoi­tetaan kaikkia ei-hoidollisia toi­menpiteitä, joilla joko poistetaan osittain tai kokonaan tyttöjen ul­koiset sukuelimet tai vahingoite­taan niitä muulla tav...
MuutIK-opiston opetuslapseuskoululaiset kohtasivat paljon evankeliumille avoimia ihmisiä.
PikavisiittiPitkän uran lähetys- ja seurakuntatyössä tehnyt Veijo Grönholm nauttii nykyisin rinnallakulkijan roolista.
MuutDenzel Washington haluaa an­taa näyttelijänlahjansa Juma­lan käyttöön (seurakuntalai­nen.fi 28.12.17).


”Ihmisen on käytettävä lah­jojaan. Usko ilman tekoja ei ole mitään”, Washington san...
MielipideRohkenen kirjoit­taa omaishoita­juudesta, sillä olin äitini omaishoita­jana viisi vuotta. Olin sidoksissa hoitoon 24/7 tun­tia, koska ei ollut turvallista jät­tää häntä yksin. Olen kiitollin...
MielipideMonet ovat aidosti huolissaan tästä ajasta sekä raamatullisesta uskosta ja opista. Yö on ilmeises­ti pitkälle kulunut. Sanoihan Jee­sus itsekin, miten vaikea on löy­tää uskoa aikana, jolloin hän tu...
MielipideRistin Voiton joulunume­rossa (RV 51–52/2017) Kari Hokkanen kirjoit­ti: ”En voi kunnioittaa naista hen­gellisenä johtajana.” Hän peruste­lee asennettaan Paavalin ohjeella ”vaimojen tulee olla...
MielipideOn syytä olla kiitollinen siitä, että eri puolilla maatamme joissakin helluntaiseurakunnissa on ollut viime vuoden aikana havaitta­vissa työn edistymisen ja elpymi­sen orastavia merkkejä. Sa...
MuistolleJumalan uskollinen palvelija, ylö­järveläinen evankelista Simo Pa­sanen sai kotiinkutsun 13.12.2017. Sairaalassa hän ehti olla vain va­jaan vuorokauden, kunnes Juma­lan vaunut veivät hänet Ta...
MuutNykyihmistä sitovat yhä enemmän erilaiset riippuvuudet. Niistä voi vapautua, mutta tilalle tarvitaan jotakin pysyvää, johon tarttua.
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!