Kuinka turvallinen yhteisömme on?

Puheet ylöstempauksesta ja Venäjän hyökkäyksestä syöpyivät monen 1970-luvun helluntaikasvatin mieleen. - Helluntaiseurakunnissa on menty paljon eteenpäin, jos mietitään, mitä lapselle voidaan kertoa, kirjailija Aila Ruoho (kesk.) sanoi paneelissa, jossa annettiin vinkkejä turvallisemman yhteisön luomiseksi. Kuva: Ruut Ahonen

Mitä on hen­gellinen vä­kivalta? Mil­laista se oli helluntailiik­keessä takavuosina, ja esiintyy­kö sitä yhteisöissämme edelleen? Miten hengellisen väkivallan trau­moista voi toipua?

 

Muun muassa näihin kysymyk­siin tartuttiin 21. huhtikuuta Tur­vallinen yhteisö -seminaarissa Ke­ravan helluntaiseurakunnassa.

 

Hengellisten yhteisöjen kierou­tumia on puitu viime aikoina kir­joissa ja mediassa, mutta nyt hel­luntailiikkeessä harjoitettiin itse­tutkistelua ensimmäistä kertaa yleisötilaisuuden muodossa Hel­luntaikirkon ja Avainmedian aloit­teesta.

 

– Tarkoitus on katsoa peiliin ihan huolella ja samalla arvioida sitä, onko kritiikki ollut tasapai­noista vai yli- tai alimitoitettua, juontaja Niilo Närhi määritteli.

 

Kuin avoimuuden takeeksi päi­vän paneelikeskusteluun oli kut­suttu aihetta teoksissaan käsitel­leet kirjailijat Terho Miettinen ja Aila Ruoho sekä helluntailiik­keessä kasvanut ja siitä myöhem­min erkaantunut seurakuntaneu­vos Thorleif Johansson.

 

Päivän pääpuhujana toimi ka­nadalaisen yliopiston professori ja vaativan erityistason psykote­rapeutti Heidi McKendrick, joka asiantuntemuksensa lisäksi jakoi noin sadalle kuulijalle värikkäitä kokemuksia omasta helluntaihis­toriastaan Jeesuksen toista tule­musta käsittelevine lasten väritys­kirjoineen ja hameenhelman pi­tuuden mittaamisineen.

 

Avoimesta epäkohtien käsitte­lystä huolimatta seminaari oli hoi­tava ja huumorin sävyttämä.

 

 

Miksi vain osa kokee trauman?

Heidi McKendrick totesi hengel­lisen trauman eli sielun haavan vievän monesti hengelliseen krii­siin, johon voivat liittyä myös uu­pumus ja masennus. Traumojen synty on aina yksilöllinen, ja usein jollakin muulla elämänalueella haavoittuneet saavat helpommin myös hengellisiä traumoja.

 

McKendrick kertoi, että psyko­terapiassa on tutkittu, miksi sa­moista tilanteista jää toiselle trau­ma ja toiselle ei.

 

– Voi olla, että esimerkiksi jon­kun lapsen kohdalla on ollut eri herkkyyskausi, kun jotkut tapah­tumat ovat tapahtuneet. Asiaan voivat vaikuttaa myös persoonal­lisuuden piirteet tai se, että jolla­kin ollut empatiaa perheen ulko­puolella. Se voi olla ratkaisevaa sii­nä, miksi hän ei traumatisoitunut.

 

McKendrickin mukaan hengel­lisen väkivallan kokemus on sen uhrille äärimmäisen traumatisoi­va, sillä kun vyyhtiin sotkettu Ju­malakaan ei ehkä lohduta häntä, yksinäisyys on syvää.

 

Traumasta voi kuitenkin ehey­tyä, kun sitä saa purkaa turvalli­sessa ympäristössä. Vähitellen su­ruprosessin tavoin kokemus saa uuden merkityksen.

 

– Yksi tyypillinen uusi merkitys on alkaa auttaa muita, jotka ovat kokeneet samaa.

 

 

Helmasyntinä suorituskeskeisyys

Mitkä sitten ovat olleet tai ovat ne Helluntaiherätyksen toimintamal­lit, joilla on kenties pohjimmiltaan tarkoitettu vain hyvää mutta saa­tu ihmisiä rikki ja karkotettua seu­rakunnista?

 

Moni hengellisen väkivallan piirre sopii helluntailiikettä pa­remmin kulttimaisiin lahkoihin, joilla on yksi kontrolloiva johtaja. Silti osa niistä, kuten autoritääri­nen johtamistyyli, kirjoittamatto­mat säännöt tai lakihenkiset synti- ja sääntölistat, joihin seminaarin vastuuhenkilötkin olivat kasvu­vuosinaan törmänneet, nousivat esiin osana liikkeen historiaa.

 

McKendrick kommentoi myös helluntailaisuuden taipumusta suorituskeskeisyyteen, joka poh­jimmiltaan heijastaa vääristynyttä jumalakuvaa.

 

– Kysytään, mitä kuuluu, ja toi­nen vastaa, että Herra on hyvä. On ajateltu, että omilla tunteilla ei ole mitään merkitystä. Haavat pyritään kätkemään. Voi olla, et­tei ihminen pysty olemaan heik­ko ja haavoittuva edes Jumalan edessä, kun kuva hänestä on vää­ristynyt, luennoitsija totesi ja sa­noi itsekin omaksuneensa lapse­na ankaran jumalakuvan, johon kytkeytyi jatkuva riittämättömyy­den kokemus.

 

 

Nykyongelmat valtarakenteissa?

Päivän aikana todettiin, että liik­keen raikuleimmat vuodet lasten­leirien yörukouskokouksineen ja lakihenkisine syntilistoineen ovat takanapäin. Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikai­nen korosti, että siitä huolimatta on tärkeää kysyä, mikä nykypäi­vän helluntailaisuudessa kaiher­taa ihmisiä ja miten yhteisöistä saataisiin entistä turvallisempia.

 

– Jotta tavoitteeseen päästään, on katsottava, mitä vahinkoa olemme tehneet tai mitä haastei­ta nyt on.

 

Yleisöstä nousi yhtenä nyky­haasteena esiin valtarakenteet. Kyseltiin muun muassa, pitäisi­kö vanhimmiston elinikäinen jä­senyys muuttaa määräaikaiseksi, jotta hengellisen väkivallan mah­dollisuus vähenisi.

 

Riihimäkeläinen Minna Man­tila kertoi seminaarin tauolla miettineensä paljon seurakunnallista vallankäyttöä.

 

– Ei välttämättä ole tarkoitus olla autoritäärinen, mutta silti ih­minen voi kokea sen autoritää­risenä.

 

Mantila kertoi tulleensa semi­naariin oikeastaan juuri valtaan liittyvien ongelmien vuoksi.

 

– Eivät nämä ole pelkästään menneisyyttä. Itse haluaisin olla siinä joukossa, joka olisi ehkäi­semässä sitä, ettemme enää tee väkivallan uhreja, vaan enem­mänkin voisimme muuttua tur­valliseksi yhteisöksi, joka on se tavoite.

 

 

Ruut Ahonen

 
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!