Kasvatuksen kevät käynnistyi

Helluntailiikkeessä kiinnitetään kevään aikana huomiota kristillisen kasvatuksen tärkeään merkitykseen. Ristin Voiton tilaajat saavat helmikuussa kotiinsa uuden Verso-lehden näytenumeron.Kevään aikana helluntailiik­keessä on esil­lä joka kuukau­si uutta kristil­liseen kasvatukseen liittyvää aineistoa. Tämä on antanut syyn puhua jo erityisestä ”kasvatuk­sen keväästä”.

 

Tammikuussa TV7:llä startta­si uusi 12-osainen kasvatusohjel­masarja Eväitä vanhemmuuteen. Siinä Aikamedian aikakausleh­tien toimituspäällikkö, kasva­tustieteen tohtori Elina Rautio haastattelee perheterapeutti Elli Mekliniä ajankohtaisista kasvatusteemoista.

 

Helmikuussa Aikamedian leh­tiperheeseen syntyi uusi tulokas, perheille ja ammattikasvattajille suunnattu Verso-lehti.

 

Maaliskuussa julkaistaan uu­distettu Suomen helluntaiseura­kuntien lapsi- ja nuorisotyön tur­vaohjeisto, ja huhtikuun alussa järjestetään siihen liittyvä koulu­tus. Toukokuussa näkee puoles­taan päivänvalon Elina Raution toimittama nykyajan kasvatus­kysymyksiin pureutuva kirja.

 

Kristillisen kasvatuksen ja per­heiden hyvinvoinnin tukeminen koetaan tärkeäksi monestakin syystä.

 

– Vaikka osa perheistä voi en­tistä paremmin, noin 30 000 las­ta vuodessa kokee vanhempien­sa avioeron. Huostaanotot ovat 2000-luvulla kaksinkertaistu­neet. Opettajat ja muut ammatti­kasvattajat viestittävät lasten le­vottomuudesta, tunne-elämän häiriöistä ja kyvyttömyydestä koulutyöskentelyyn, perhetera­peutti Elli Meklin muistuttaa.

 

Myös kristityt perheet ovat yh­teiskunnan arvomuutosten kes­kellä uudenlaisten haasteiden edessä.

 

 

Uusi perhelehti

Idea kristillisen perhelehden pe­rustamisesta syntyi halusta tarjo­ta konkreettista apua ja vertaistu­kea kasvattajille.

 

– Tavoitteena on tehdä lehteä, joka huomioi kokonaisvaltaisesti lapsen fyysisen, psyykkisen, hen­gellisen ja sosiaalisen kehityksen, uuden Verso-lehden päätoimitta­ja Päivi Isoaho taustoittaa.

 

Uunituore lehti sisältää muun muassa perhe- ja asiantuntija­haastatteluja, kasvatustieteellistä tutkimustietoa, raamatunopetus­ta sekä ideoita ja vinkkejä lapsi­perheen arjen sujuvaan rakenta­miseen.

 

Verso-lehden juuret ovat lapsi­työntoimijoille tutussa Noste-leh­dessä. Kohderyhmä laajenee nyt koskemaan myös ammattikasvat­tajia ja perheitä – lapsityöntoimi­joiden tarpeita unohtamatta.

 

– Parhaimmillaan Verso luo yhteistä ymmärrystä kaikkien nii­den välille, joita kristillinen kasva­tus koskettaa, Isoaho toivoo.

 

Hänen mukaansa seurakun­tien lapsityössä suurimpia tar­peita on valmiin materiaalin, ku­ten näytelmien käsikirjoitusten ja leiriopetuspakettien, saaminen. Näitä Aikamedia tarjoaa jatkossa netissä olevan Verso Plus -palve­lun kautta.

 

– Tällainen käytännönläheinen ideapankki on helpompi toteuttaa netissä, koska sinne mahtuu laa­jempia käsikirjoituksia kuin leh­den sivuille, ja netissä voidaan ja­kaa myös videomateriaalia, Iso­aho lisää.

 

Uuden kristillisen kasvatus­lehden lanseeraaminen tuli ajan­kohtaiseksi, kun ABCplus-lehti muuttui viime vuonna Kristillis­ten koulujen ja päiväkotien liitto ry:n lehdeksi.

 

 

Turvaohjeisto ajan tasalle

Kevään kasvatusjulkaisuihin kuu­luu myös maaliskuussa ilmestyvä lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeis­to, joka on uudistettu laitos vuon­na 2009 julkaistusta versiosta. Toimitustyöstä on vastannut IK-opiston alainen työryhmä.

 

Turvaohjeiston uudistamises­sa on otettu huomioon ajan ilmi­öt, nykyinen turvallisuutta koske­va lainsäädäntö sekä nuorisotyön oman turvaohjeiston tarve.

 

– Tärkeä osa ohjeistoa on se, mitä laki sanoo muun muassa vastuukysymyksistä. Ohjeiston avulla esimerkiksi lasten ja nuor­ten henkilötietoja voidaan käsitel­lä lain edellyttämällä tavalla, Päivi Isoaho vakuuttaa.

 

Hän muistuttaa, että juridisis­sa kysymyksissä vastuuta kantaa ensisijaisesti pyhäkoulunopetta­jan esimies.

 

Turvaohjeiston päivityksen taustalla on seurakuntien halu säi­lyä luotettavana kasvatuskump­panina niin perheiden kuin kun­nan nuorisotoimen ja muidenkin yhteistyötahojen näkökulmasta.

 

– Perheet voivat tuoda luotta­vaisin mielin lapsiaan seurakun­nan toimintaan, kun siellä on huomioitu turvallisuus kokonais­valtaisesti. Myös kunnat vaativat nykyisin turvaohjeistoa yhteis­työkumppaneiltaan, Isoaho huo­mauttaa.

 

Päivityksen yhteydessä ohjeis­ton sisältöä on ajanmukaistettu ja kohderyhmää laajennettu nuo­risotyöhön. Julkaisuun on lisät­ty myös uusia osa-alueita, kuten digitaalinen mediakasvatus sekä sukupuoli- ja seksuaalikasvatus. Lisäksi psyykkisten häiriöiden, epäterveen hengellisyyden sekä ryhmäytymis- ja kiusaamisilmi­ön käsittelyä on laajennettu.

 

Isoahon mukaan ohjeiston tar­koituksena on helpottaa seura­kunnan lapsi- ja nuorisotyön tur­vallista järjestämistä.

 

– Päivitetty ohjeisto nostaa turvallisuusasiat seurakunnan vastuunkantajien tietoisuuteen. Sitä lukiessa voi jälleen pohtia, ollaanko eri asioissa ajan tasalla. Onko esimerkiksi jokaisesta työ­muodosta ja tapahtumasta teh­ty tarvittavat asiakirjat ja turval­lisuussuunnitelmat ja ovatko lapsi- ja nuorisotyöntoimijat saa­neet asianmukaisen turvakoulu­tuksen?

 

 

Kirjallisuutta kasvatuksen tueksi

Aikamedian kirjatuotannossa on tekeillä kaksi ajankohtaista kas­vatuskirjaa, joista ensimmäinen ilmestyy toukokuussa. Kirjan toi­mittaja Elina Rautio luonnehtii teosta yleisoppaaksi nykykasvat­tajille.

 

– Siinä käsitellään ajankohtai­sia kristityn vanhemman kasva­tushaasteita, kuten digitalisaa­tion vaikutuksia lapsen ja van­hemman kiintymyssuhteeseen, isän ja äidin erilaisia tehtäviä, lapsen hengellistä kasvatusta, parisuhteen merkitystä kasva­tuksen näkökulmasta sekä lap­sen vahvuuksien tukemista, Rau­tio luettelee.

 

Kirjoittajina on Raution, Iso­ahon ja Meklinin lisäksi joukko muita kasvatusalan ammattilai­sia, muun muassa sosiaalipsyko­logi ja psykoterapeutti Saara Kin­nunen.

 

Toisessa tekeillä olevassa kas­vatuskirjassa pureudutaan ajan­kohtaisiin seksuaalieettisiin kysy­myksiin.

 

 

Leevi Launonen
7/2018

UutisetYlikuormitettu elämä hajottaa avioliittoja. Siksi Laamasilla kalenteria täytetään perhe edellä.
PääkirjoitusAikuisten sanoilla on suuri vaikutus lasten ja nuorten elä­mään. Näin on erityisesti silloin, kun ne tulevat vanhemmilta tai muilta läheisiltä ihmisiltä.

Rohkaisevat sanat oike...
Miten onHyvä Sanoma -lehti koki vuodenvaihtees­sa perusteellisen uudistuksen. Aikamedian toimitukseen on tullut siitä voittopuolises­ti myönteistä palautetta, mutta osa palaut­teen antajista on kok...
UutisetKristillisiä ohjelmia, kuten Ruokanen, Kosketuskohta ja Astu tarinaan, lähettävä Alfa TV laajeni valtakunnalliseksi kanavaksi hel­mikuun alussa. Uusiin näkyvyys­alueisiin lukeutuu muun muass...
UutisetVarsinkin Åbo Akademi on vetänyt jatkoopiskelijoiksi IK-opiston kasvatteja.
UutisetTukholman suomalaiset hel­luntailaiset palasivat helmikuun alussa historiallisille juurilleen. Filadelfia-seurakunta kokoontuu nyt Stockholm Filadelfiakyrkanin kirkossa St. Eriksplanilla...
UutisetNuoret ovat ehkä teknisiltä tai­doiltaan edellistä sukupolvea edellä, mutta sosiaalisilta taidoil­taan erittäin keskeneräisiä, Suo­men vapaakirkon nuorisotyön johtaja Tommi Koivunen poh­tii...
UutisetNykypäivä ja Raamattu kulkivat rinnakkain Fidan Israel-konferenssissa Hämeenlinnassa.
UutisetIranissa syntynyt ja aikuisena kristityksi kääntynyt Annahita Parsan toimii pappina Hammar­byn luterilaisessa seurakunnassa Tukholmassa – ja tekee merkit­tävää työtä Ruotsin muslimiväes­tön...
UutisetEuroopan Helluntaiyhteisö PEF on vuodesta 2006 järjestänyt vuo­sittaisen evankeliointiaktion jossa­kin Euroopan maassa. Heinäkuus­sa 2018 vuorossa on Kosovo. Valmistelutiimiin kuuluvat paika...
KolumniKukapa ei tuntisi Peter Pania. J. M. Barrie kirjoitti hänet tarinak­si ensimmäisen kerran jo yli sata vuotta sitten. Peter on liidellyt musikaaleissa, näytelmissä ja elokuvissa Mikä-mikä-maahan kado...
MuutLaulajaevankelistana ja seurakunnanjohtajana tunnet­tu Samuli Sirén julkaisi viime vuonna omakustanteena kir­jan Elämästä on kysymys sekä pikkukirjasen Menestyvä seura­kunta. Näistä jälkimmä...
Raamatun äärelläPaavali opetti kirjeissään uskon ja opin perusasioita mutta antoi myös ohjeita ihmissuhteisiin, koska tiesi, että seurakunta ei ole täydellisten joukko.
MuutErikoinen tapahtumasarja sai helluntaipastorin lopettamaan hengelliset pinnistelyt
UutisetAikamedia ja IK-opisto tarjoavat konkreettisia eväitä vanhemmuuteen ja seurakuntien kasvatustoimintaan.
UutisetJesajan kirjassa Jumala sanoo, että ”minun huonettani on kut­suttava kaikkien kansojen ruko­ushuoneeksi”. Sellaiselta rukous­huoneelta Kolarin koulusali tun­tui, kun 13:n eri kansallisuuden...
MuutMeidän ei pitäisi olla ystäviä minkään mit­tapuun mukaan, to­tesi hunnutettu ystäväni ja hymyili niin, että hunnun takaa nä­kyvät silmät siristyivät.

”Kaikki läheiseni...
ArtikkelitMobiiliverkkojen kehittymi­nen, satelliittien tarpeen vähen­tyminen ja yksityisen katsomisen mahdollisuus avaavat uusia mah­dollisuuksia medialähetystyön te­kemiseen – etenkin arabi- ja mus­...
MuutHerkkää ja merkityksellistä hetkeä osataan odottaa - silti se sisältää yllätyksen.
PikavisiittiKirjojen, lehtien ja levyjen kanssa päivittäin työskentelevä Aikamedian aluepäällikkö Sauli Manninen nauttii liikkuvasta työstä.
MuutEve Metsäranta vaihtoi yli­opistouran tv- ja elokuva-alaan Yhdysvalloissa, jossa usko alkoi kasvaa (seurakun­talainen.fi 6.2.2018).


– Opiskelen Raamattua, käyn ahkerasti kirk...
MielipideRistin Voitossa on julkaistu sään­nöllisesti uutisia helluntaiherätyk­sen jäsenmäärä­kehityksestä.

Tulin itse uskoon vuonna 1956. Noina vuosikymmeninä tämä herätysliike...
MuutKokenut Japanin-lähetti ja raamatunopettaja Mailis Janatuinen tietää, että kiinnostavia raamattutunteja kuuntelevat mielellään niin kristityt kuin jopa muiden uskontojen edustajat.
MielipideToimituspäällikkö Elina Rautio kirjoitti Ristin Voiton pääkirjoituk­sen otsikolla ”Psykologiaa ei saa sivuuttaa” (RV 4).


Uskovia on kehotettu tutkiste­lemaan kaikki henge...
MuutJos joku kirjoittaisi Suomen helluntaiseurakuntien idäntyön historiikin, seikkailukertomuksen juonenkäänteistä ei olisi puutetta.
MuutKun katselen peruutuspeilistä rakkaan ystäväni Jouko Rajalan elämäntyötä, ymmärrän miten varsinkin Neuvostolii­ton seurakuntien tarpeet ja unelmat ovat välittyneet hänen kauttaan Suomen seu­...
Viestikapulan vaihtajat
Intialaiset kiittävät lähetyssaarnaajia
”Kulttuurierot tuovat  tuplasti ongelmia ja hyvää”
Sairaalapappi on läsnä ilon ja kaipauksen hetkellä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!