Lauantai 23. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Eine, Eini, Enni
Julkaistu 9.2.2018 15:05

Kasvatuksen kevät käynnistyi

Helluntailiikkeessä kiinnitetään kevään aikana huomiota kristillisen kasvatuksen tärkeään merkitykseen. Ristin Voiton tilaajat saavat helmikuussa kotiinsa uuden Verso-lehden näytenumeron.Kevään aikana helluntailiik­keessä on esil­lä joka kuukau­si uutta kristil­liseen kasvatukseen liittyvää aineistoa. Tämä on antanut syyn puhua jo erityisestä ”kasvatuk­sen keväästä”.

 

Tammikuussa TV7:llä startta­si uusi 12-osainen kasvatusohjel­masarja Eväitä vanhemmuuteen. Siinä Aikamedian aikakausleh­tien toimituspäällikkö, kasva­tustieteen tohtori Elina Rautio haastattelee perheterapeutti Elli Mekliniä ajankohtaisista kasvatusteemoista.

 

Helmikuussa Aikamedian leh­tiperheeseen syntyi uusi tulokas, perheille ja ammattikasvattajille suunnattu Verso-lehti.

 

Maaliskuussa julkaistaan uu­distettu Suomen helluntaiseura­kuntien lapsi- ja nuorisotyön tur­vaohjeisto, ja huhtikuun alussa järjestetään siihen liittyvä koulu­tus. Toukokuussa näkee puoles­taan päivänvalon Elina Raution toimittama nykyajan kasvatus­kysymyksiin pureutuva kirja.

 

Kristillisen kasvatuksen ja per­heiden hyvinvoinnin tukeminen koetaan tärkeäksi monestakin syystä.

 

– Vaikka osa perheistä voi en­tistä paremmin, noin 30 000 las­ta vuodessa kokee vanhempien­sa avioeron. Huostaanotot ovat 2000-luvulla kaksinkertaistu­neet. Opettajat ja muut ammatti­kasvattajat viestittävät lasten le­vottomuudesta, tunne-elämän häiriöistä ja kyvyttömyydestä koulutyöskentelyyn, perhetera­peutti Elli Meklin muistuttaa.

 

Myös kristityt perheet ovat yh­teiskunnan arvomuutosten kes­kellä uudenlaisten haasteiden edessä.

 

 

Uusi perhelehti

Idea kristillisen perhelehden pe­rustamisesta syntyi halusta tarjo­ta konkreettista apua ja vertaistu­kea kasvattajille.

 

– Tavoitteena on tehdä lehteä, joka huomioi kokonaisvaltaisesti lapsen fyysisen, psyykkisen, hen­gellisen ja sosiaalisen kehityksen, uuden Verso-lehden päätoimitta­ja Päivi Isoaho taustoittaa.

 

Uunituore lehti sisältää muun muassa perhe- ja asiantuntija­haastatteluja, kasvatustieteellistä tutkimustietoa, raamatunopetus­ta sekä ideoita ja vinkkejä lapsi­perheen arjen sujuvaan rakenta­miseen.

 

Verso-lehden juuret ovat lapsi­työntoimijoille tutussa Noste-leh­dessä. Kohderyhmä laajenee nyt koskemaan myös ammattikasvat­tajia ja perheitä – lapsityöntoimi­joiden tarpeita unohtamatta.

 

– Parhaimmillaan Verso luo yhteistä ymmärrystä kaikkien nii­den välille, joita kristillinen kasva­tus koskettaa, Isoaho toivoo.

 

Hänen mukaansa seurakun­tien lapsityössä suurimpia tar­peita on valmiin materiaalin, ku­ten näytelmien käsikirjoitusten ja leiriopetuspakettien, saaminen. Näitä Aikamedia tarjoaa jatkossa netissä olevan Verso Plus -palve­lun kautta.

 

– Tällainen käytännönläheinen ideapankki on helpompi toteuttaa netissä, koska sinne mahtuu laa­jempia käsikirjoituksia kuin leh­den sivuille, ja netissä voidaan ja­kaa myös videomateriaalia, Iso­aho lisää.

 

Uuden kristillisen kasvatus­lehden lanseeraaminen tuli ajan­kohtaiseksi, kun ABCplus-lehti muuttui viime vuonna Kristillis­ten koulujen ja päiväkotien liitto ry:n lehdeksi.

 

 

Turvaohjeisto ajan tasalle

Kevään kasvatusjulkaisuihin kuu­luu myös maaliskuussa ilmestyvä lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeis­to, joka on uudistettu laitos vuon­na 2009 julkaistusta versiosta. Toimitustyöstä on vastannut IK-opiston alainen työryhmä.

 

Turvaohjeiston uudistamises­sa on otettu huomioon ajan ilmi­öt, nykyinen turvallisuutta koske­va lainsäädäntö sekä nuorisotyön oman turvaohjeiston tarve.

 

– Tärkeä osa ohjeistoa on se, mitä laki sanoo muun muassa vastuukysymyksistä. Ohjeiston avulla esimerkiksi lasten ja nuor­ten henkilötietoja voidaan käsitel­lä lain edellyttämällä tavalla, Päivi Isoaho vakuuttaa.

 

Hän muistuttaa, että juridisis­sa kysymyksissä vastuuta kantaa ensisijaisesti pyhäkoulunopetta­jan esimies.

 

Turvaohjeiston päivityksen taustalla on seurakuntien halu säi­lyä luotettavana kasvatuskump­panina niin perheiden kuin kun­nan nuorisotoimen ja muidenkin yhteistyötahojen näkökulmasta.

 

– Perheet voivat tuoda luotta­vaisin mielin lapsiaan seurakun­nan toimintaan, kun siellä on huomioitu turvallisuus kokonais­valtaisesti. Myös kunnat vaativat nykyisin turvaohjeistoa yhteis­työkumppaneiltaan, Isoaho huo­mauttaa.

 

Päivityksen yhteydessä ohjeis­ton sisältöä on ajanmukaistettu ja kohderyhmää laajennettu nuo­risotyöhön. Julkaisuun on lisät­ty myös uusia osa-alueita, kuten digitaalinen mediakasvatus sekä sukupuoli- ja seksuaalikasvatus. Lisäksi psyykkisten häiriöiden, epäterveen hengellisyyden sekä ryhmäytymis- ja kiusaamisilmi­ön käsittelyä on laajennettu.

 

Isoahon mukaan ohjeiston tar­koituksena on helpottaa seura­kunnan lapsi- ja nuorisotyön tur­vallista järjestämistä.

 

– Päivitetty ohjeisto nostaa turvallisuusasiat seurakunnan vastuunkantajien tietoisuuteen. Sitä lukiessa voi jälleen pohtia, ollaanko eri asioissa ajan tasalla. Onko esimerkiksi jokaisesta työ­muodosta ja tapahtumasta teh­ty tarvittavat asiakirjat ja turval­lisuussuunnitelmat ja ovatko lapsi- ja nuorisotyöntoimijat saa­neet asianmukaisen turvakoulu­tuksen?

 

 

Kirjallisuutta kasvatuksen tueksi

Aikamedian kirjatuotannossa on tekeillä kaksi ajankohtaista kas­vatuskirjaa, joista ensimmäinen ilmestyy toukokuussa. Kirjan toi­mittaja Elina Rautio luonnehtii teosta yleisoppaaksi nykykasvat­tajille.

 

– Siinä käsitellään ajankohtai­sia kristityn vanhemman kasva­tushaasteita, kuten digitalisaa­tion vaikutuksia lapsen ja van­hemman kiintymyssuhteeseen, isän ja äidin erilaisia tehtäviä, lapsen hengellistä kasvatusta, parisuhteen merkitystä kasva­tuksen näkökulmasta sekä lap­sen vahvuuksien tukemista, Rau­tio luettelee.

 

Kirjoittajina on Raution, Iso­ahon ja Meklinin lisäksi joukko muita kasvatusalan ammattilai­sia, muun muassa sosiaalipsyko­logi ja psykoterapeutti Saara Kin­nunen.

 

Toisessa tekeillä olevassa kas­vatuskirjassa pureudutaan ajan­kohtaisiin seksuaalieettisiin kysy­myksiin.

 

 

Leevi LaunonenJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!