Maanantai 23. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Mielikki, Tekla
Julkaistu 2.3.2018 11:47

Karismaatikkojen yhteistyö lisääntynyt

Irlanti on yksi niistä Euroopan maista, joissa karismaattiset vapaakirkot muodostavat pienen mutta kasvavan kristillisen vähemmistön. Kuva helluntailaisen Elim-liikkeen tapahtumasta. Kuva: Elim Church Ireland

”Irlannissa ainoat kasvavat seurakunnat ovat hellun­tai-karismaattisia. Näem­me armolahjojen toimin­taa, ja erityisesti iloitsen siitä, että niiden käyttö on siir­tynyt kirkkojen seinien sisältä enemmän evankelioinnin työvä­lineeksi uskovien arkielämän kes­kelle. Aiemmin karismaatikkojen ja antikarismaattisten kristittyjen välillä oli vahva jakolinja, mutta nyt se on murtunut.”

 

Näin karismaattisen hengelli­syyden asemaa kotimaassaan sa­noittaa Irlannin Evankelisen Alli­anssin puheenjohtaja, Church of God -liikkeen piispa Nick Park.

 

Park on jäsenenä helluntai-ka­rismaattisia kristittyjä kokoavan Empowered21-verkoston Länsi- Euroopan neuvostossa.

 

Maailmanlaajuisen Empowe­red eli E21-verkoston tavoitteita ovat seurakuntien innostaminen armolahjojen ja Pyhän Hengen voiman etsimiseen, yhteisestä us­kosta rakentuminen sekä muiden helluntai-karismaatikkojen kans­sa verkostoituminen.

 

Viimeksi mainitun tavoitteen toteutumista on viime vuosina koettu Irlannin lisäksi myös muu­alla Euroopassa.

 

Toisinaan lähentävänä tekijä­nä ovat toimineet yhteisöjen koh­taamat samantyyppiset haasteet. Yksi tällaisista maista on Kreik­ka, Nick Parkin kollega E21:n Län­si-Euroopan neuvostossa, pastori Gail Stathis kertoo.

 

– Teorian ja opin tasolla kes­kitymme seurakuntina joskus enemmän omiin näkemyksiim­me, mutta Jumala on käyttänyt yhteiskunnallisia tilanteita, ku­ten suurta turvapaikanhakija-aaltoa, yhdistämään seurakuntiaan Kreikassa. Käytännön tilanteiden kautta olemme huomanneet, että meidän täytyy toimia yhdessä, Stathis toteaa.

 

 

Uudenlainen tapahtumakonsepti

Park ja Stathis johtavat työryh­mää, joka valmistelee ensi loka­kuussa Ateenassa toteutettavaa Connect 2018-tapahtumaa. Em­powered21-verkoston alaisuu­dessa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on lisätä entisestään yhteyksiä maanosan helluntai-ka­rismaattisten kristittyjen välille.

 

Tähän pyritään muokkaamal­la myös tapahtuman konseptis­ta mahdollisimman vuorovaikut­teinen.

 

– Tarkoituksena on hakea huo­mattavasti interaktiivisempaa lä­hestymistapaa perinteisiin konfe­rensseihin ja seminaareihin ver­rattuna. Uskomme, että eri maista tulevina helluntai-karismaatik­koina voimme oppia toinen toi­siltamme, valmistelutyöryhmään kuuluva Porin helluntaiseura­kunnan pastori Tommi Törn­roos kertoo.

 

Törnroosin lisäksi työryhmässä ovat Suomesta mukana Porin hel­luntaiseurakunnan vanhimmat Vesa Hanhisalo ja Pekka Pel­tomäki. Kaikkiaan työryhmäs­sä on mukana henkilöitä viides­tä maasta.

 

Lokakuun tapahtuman kana­vatyöskentelyn aiheet liittyvät muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, taiteellisten evankeliointiprojektien toteutta­miseen, käytännön evankelioin­tiin ja lähimmäisistä huolehtimi­seen.

 

Niin puhujat, muusikot kuin muutkin järjestäjät tulevat Atee­naan omalla kustannuksellaan, mikä mahdollistaa osallistumis­maksun pitämisen matalana.

 

– Meiltä Irlannista on tulossa Ateenaan uskovia, jotka haluavat tutustua teihin suomalaisiin, Nick Park kannustaa.

 

 

”Kreikassa nälkää Jumalan puoleen”

Kun Lontoossa vuonna 2016 jär­jestettiin koko Euroopan en­simmäinen alueellinen Empowered21-konferenssi, kokosi se tuhansia uskovia eri maista. Atee­nan tapahtuman osallistujamää­rän odotetaan jäävän satoihin; onhan helluntai-karismaattisia kristittyjä Kreikassa hyvin vähän Britanniaan verrattuna.

 

Gail Stathis uskoo tapahtumal­la olevan myös kansallista mer­kitystä.

 

– Kreikassa on selvästi nälkää Jumalan liikehdinnän puoleen, ja yleisesti ottaen vapaakristilliset seurakunnat uskovat hyvin yhtä­pitävästi Apostolien tekojen mu­kaiseen Pyhän Hengen toimin­taan. Mielestäni lokakuun kon­ferenssilla on valtava potentiaali parantaa Kreikan uskovien keski­näistä yhteyttä entisestään.

 

Empowered-yhteistyön juuret ulottuvat vuoden 2006 Azusa-kadun herätyksen satavuotisjuh­liin. Verkoston käytännön pää­majana on toiminut yhdysvalta­lainen Spiritual Renewal Center, ja verkosto toimii läheisessä yh­teistyössä muun muassa Maail­man Helluntaiyhteisön kanssa.

 

Verkoston Länsi-Euroopan neu­vostossa Suomea edustavat Fidan emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen ja Suomen Hellun­taikirkon johtaja Mika Yrjölä.

 

Maailmanlaajuisesti tämän vuoden suurin E21-tapahtuma on toukokuussa Etelä-Afrikan Johannesburgissa järjestettävä Af­rikan alueellinen konferenssi.

 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kreikan tapahtumaan Facebookin kautta hakusanoilla ”E21 Connect 2018”.

 

 

 

Heikki SalmelaJaa
”Jokaisella on vastuu yhteyden rakentamisessa”
Alkoholistista tulee peittelemisen mestari
Pastoripariskunta kohtaa haasteita monelta suunnalta
Kivulias tie nuorisopastoriksi
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!