Torstai 28. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Kaarlo, Kalle, Kaarle, Mies
Julkaistu 2.3.2018 11:47

Karismaatikkojen yhteistyö lisääntynyt

Irlanti on yksi niistä Euroopan maista, joissa karismaattiset vapaakirkot muodostavat pienen mutta kasvavan kristillisen vähemmistön. Kuva helluntailaisen Elim-liikkeen tapahtumasta. Kuva: Elim Church Ireland

”Irlannissa ainoat kasvavat seurakunnat ovat hellun­tai-karismaattisia. Näem­me armolahjojen toimin­taa, ja erityisesti iloitsen siitä, että niiden käyttö on siir­tynyt kirkkojen seinien sisältä enemmän evankelioinnin työvä­lineeksi uskovien arkielämän kes­kelle. Aiemmin karismaatikkojen ja antikarismaattisten kristittyjen välillä oli vahva jakolinja, mutta nyt se on murtunut.”

 

Näin karismaattisen hengelli­syyden asemaa kotimaassaan sa­noittaa Irlannin Evankelisen Alli­anssin puheenjohtaja, Church of God -liikkeen piispa Nick Park.

 

Park on jäsenenä helluntai-ka­rismaattisia kristittyjä kokoavan Empowered21-verkoston Länsi- Euroopan neuvostossa.

 

Maailmanlaajuisen Empowe­red eli E21-verkoston tavoitteita ovat seurakuntien innostaminen armolahjojen ja Pyhän Hengen voiman etsimiseen, yhteisestä us­kosta rakentuminen sekä muiden helluntai-karismaatikkojen kans­sa verkostoituminen.

 

Viimeksi mainitun tavoitteen toteutumista on viime vuosina koettu Irlannin lisäksi myös muu­alla Euroopassa.

 

Toisinaan lähentävänä tekijä­nä ovat toimineet yhteisöjen koh­taamat samantyyppiset haasteet. Yksi tällaisista maista on Kreik­ka, Nick Parkin kollega E21:n Län­si-Euroopan neuvostossa, pastori Gail Stathis kertoo.

 

– Teorian ja opin tasolla kes­kitymme seurakuntina joskus enemmän omiin näkemyksiim­me, mutta Jumala on käyttänyt yhteiskunnallisia tilanteita, ku­ten suurta turvapaikanhakija-aaltoa, yhdistämään seurakuntiaan Kreikassa. Käytännön tilanteiden kautta olemme huomanneet, että meidän täytyy toimia yhdessä, Stathis toteaa.

 

 

Uudenlainen tapahtumakonsepti

Park ja Stathis johtavat työryh­mää, joka valmistelee ensi loka­kuussa Ateenassa toteutettavaa Connect 2018-tapahtumaa. Em­powered21-verkoston alaisuu­dessa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on lisätä entisestään yhteyksiä maanosan helluntai-ka­rismaattisten kristittyjen välille.

 

Tähän pyritään muokkaamal­la myös tapahtuman konseptis­ta mahdollisimman vuorovaikut­teinen.

 

– Tarkoituksena on hakea huo­mattavasti interaktiivisempaa lä­hestymistapaa perinteisiin konfe­rensseihin ja seminaareihin ver­rattuna. Uskomme, että eri maista tulevina helluntai-karismaatik­koina voimme oppia toinen toi­siltamme, valmistelutyöryhmään kuuluva Porin helluntaiseura­kunnan pastori Tommi Törn­roos kertoo.

 

Törnroosin lisäksi työryhmässä ovat Suomesta mukana Porin hel­luntaiseurakunnan vanhimmat Vesa Hanhisalo ja Pekka Pel­tomäki. Kaikkiaan työryhmäs­sä on mukana henkilöitä viides­tä maasta.

 

Lokakuun tapahtuman kana­vatyöskentelyn aiheet liittyvät muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, taiteellisten evankeliointiprojektien toteutta­miseen, käytännön evankelioin­tiin ja lähimmäisistä huolehtimi­seen.

 

Niin puhujat, muusikot kuin muutkin järjestäjät tulevat Atee­naan omalla kustannuksellaan, mikä mahdollistaa osallistumis­maksun pitämisen matalana.

 

– Meiltä Irlannista on tulossa Ateenaan uskovia, jotka haluavat tutustua teihin suomalaisiin, Nick Park kannustaa.

 

 

”Kreikassa nälkää Jumalan puoleen”

Kun Lontoossa vuonna 2016 jär­jestettiin koko Euroopan en­simmäinen alueellinen Empowered21-konferenssi, kokosi se tuhansia uskovia eri maista. Atee­nan tapahtuman osallistujamää­rän odotetaan jäävän satoihin; onhan helluntai-karismaattisia kristittyjä Kreikassa hyvin vähän Britanniaan verrattuna.

 

Gail Stathis uskoo tapahtumal­la olevan myös kansallista mer­kitystä.

 

– Kreikassa on selvästi nälkää Jumalan liikehdinnän puoleen, ja yleisesti ottaen vapaakristilliset seurakunnat uskovat hyvin yhtä­pitävästi Apostolien tekojen mu­kaiseen Pyhän Hengen toimin­taan. Mielestäni lokakuun kon­ferenssilla on valtava potentiaali parantaa Kreikan uskovien keski­näistä yhteyttä entisestään.

 

Empowered-yhteistyön juuret ulottuvat vuoden 2006 Azusa-kadun herätyksen satavuotisjuh­liin. Verkoston käytännön pää­majana on toiminut yhdysvalta­lainen Spiritual Renewal Center, ja verkosto toimii läheisessä yh­teistyössä muun muassa Maail­man Helluntaiyhteisön kanssa.

 

Verkoston Länsi-Euroopan neu­vostossa Suomea edustavat Fidan emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen ja Suomen Hellun­taikirkon johtaja Mika Yrjölä.

 

Maailmanlaajuisesti tämän vuoden suurin E21-tapahtuma on toukokuussa Etelä-Afrikan Johannesburgissa järjestettävä Af­rikan alueellinen konferenssi.

 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kreikan tapahtumaan Facebookin kautta hakusanoilla ”E21 Connect 2018”.

 

 

 

Heikki SalmelaJaa
Holokausti tuhosi lähes kaikki Sarajevon juutalaiset – muisto vainosta ja piirityksestä on aina läsnä bosnialaisessa kaupungissa
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!