Torstai 2. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Maria, Mari, Maija, Meeri, Maaria, Marika, Maiju, Maikki, Kukka-Maaria, Maria, Marika, Maja, Maj, Mary
Julkaistu 2.7.2018 13:24

Huolta maallistumisesta ja helluntaiherätyksen tilasta

Juhlayleisöä Helluntaikansan juhannusjuhlilla Mertiörannassa. Kuva: Jouko Laaksonen

Viileästä ja osin satei­sesta säästä huolimat­ta juhlille oli saapunut runsas joukko juhlakansaa hake­maan matkaevästä ja virvoitus­ta tuleville päiville. Mukana oli kaikenikäisiä lapsista iäkkäisiin. Heitä oli kautta Suomen aina Lappia myöten, joitakin oli tul­lut myös Suomen rajojen ulko­puolelta.

 

Juhla-alueella oli aistittavis­sa ilo, kun eri puolilta tulleet us­konystävät tapasivat toisiaan ja vaihtoivat kuulumisiaan. Edes ulkoiset sääolosuhteet eivät voi­neet vaimentaa sitä Hengen yh­teyttä, joka vallitsi juhlille tulijoi­den kesken. Kuitenkin päällim­mäisenä oli aistittavissa odotus, mitä ”Jumala minulle näillä juh­lilla puhuu”.

 

Mertiörannan isäntäpari Arja ja Seppo Kohtamäen isännöi­millä juhlilla kokoustelttaan ko­koontui parhaimmillaan 750 kuulijaa, joita palveli tapahtu­massa yli 70 vapaaehtoista.

 

 

Teemoina Pyhän Hengen työ meissä ja Israel ajanmerkkinä

Juhlien sanoma keskittyi kah­teen pääteemaan: Jeesus Kris­tus, Pyhä Henki ja Hänen työnsä meissä sekä toisena Israel ajan­merkkinä ja Jumalan pelastus­suunnitelmassa. Lisäksi tuotiin huoli yleisestä maallistumises­ta ja helluntaiherätyksen tilas­ta, miksi on niin vähän herätystä.

 

Heikki Ahonen mainitsi raa­mattutunnillaan, että helluntai­herätykseenkin on tullut aika, jossa epäillään Jumalan sanan luotettavuutta. Ilmestysmajan alttari oli tehtävä juuri sen kaa­van mukaan, jonka Jumala oli säätänyt. Jeesus Kristus on alt­tari, uhri ja pappi. Nytkään ei ole sama, miten toimitaan. Hellun­taipioneerit ottivat Jumalan sa­nan sellaisenaan ja toteuttivat sitä. Heikki Ahonen peräsi tot­televaisuutta Jumalan sanalle ja kehotti tarttumaan rohkeasti alt­tarin sarviin, jolloin voimme ko­kea uuden alun ja sen siunauk­sen.

 

Nuoremman polven saarnaa­ja Tuomas Vuorinen Pietar­saaresta puhui Pyhällä Hengellä täyttymisen tärkeydestä ja kysyi, olemmeko täyttyneet Pyhäl­lä Hengellä ja elämmekö siinä. Tarvitsemme nyt Pyhää Henkeä enemmän kuin koskaan.

 

Henry Hedman puhui voi­makkaasti anteeksiantamisen välttämättömyydestä lähtökoh­tanaan Joosefin nöyryys ja Ju­malan antama viisaus. Raamat­tutunnillaan ”Älkää korkeita ta­voitelko” Jouko Laaksonen murehti sitä, että nykyaikana Ju­mala tehdään monesti pieneksi ja ihminen suureksi. Seurakun­nista ei saa tulla viihtymiskes­kuksia, joissa koko ohjelma ra­kennetaan nuorten ehdoilla.

 

Pauli Karppinen ja Pekka Sartola keskittyivät raamattu­tunneillaan Israeliin, Jumalan omaisuuskansaan. Hän johdat­taa sitä lupaustensa mukaan hy­vään loppuun asti. Pekka Sarto­la toi erityisesti esiin Israelin ny­kytilanteen profetioiden valossa.

 

 

Läheisen jumalasuhteen tärkeys

Nuorten järjestämä iltatilaisuus lauantaina painottui todistuk­siin, mitä Jeesus merkitsee heil­le. Muissakin tilaisuuksissa ko­rostui läheisen jumalasuhteen merkitys. Lapsetkin pääsivät osalliseksi sanomasta omissa ko­kouksissaan.

 

Henry Hedman ja Lasse Heimonen sekä Toivon Säde -lauluryhmä ja kuoro johtivat juhlaväkeä pääosin perinteisiin helluntailauluihin.Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!