Sunnuntai 24. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Senja
Julkaistu 3.6.2018 10:58

Fida näkyvämmin mukana Maailma kylässä -festivaaleilla

Fida Secondhand oli suosittu koluamispaikka Maailma kylässä -festivaaleilla. Kuva: Päivi Simi-Kim

Kaunis aurinkoinen sää suosi Maailma kylässä -tapahtuman osallistu­jia viime viikonloppuna. Helsin­gissä järjestetty kaksipäiväinen tapahtuma keräsi 80 000 osal­listujaa.

 

Suomen suurimpiin kuuluvan ilmaisen monikulttuurisuusfes­tivaalin teemana oli tänä vuonna Afrikka ja Lähi-itä sekä globaalis­ti Agenda 2030 -tavoitteet.

 

Fida International oli mukana festivaaleilla tänä vuonna näky­västi ohjelmassa, ja kokemus oli fidalaisten mukaan innostava.



Unelmia maailmasta

Fidan messupisteellä oli mah­dollista saada yleistietoa järjes­tön toiminnasta. Monelle festa­rivieraalle tuli yllätyksenä Fidan laaja työ ulkomailla, ja panosta­mista sota-alueiden lasten hyvin­vointiin kiiteltiin.

 

Fidan pisteellä pääsi myös kir­joittamaan mielipiteitään pöytälii­naan valtion budjetista, unelma­maailmasta vuonna 2030 ja kriisi­alueiden lasten auttamisesta.

 

Kirjoituksista nousi esille toi­veita kasvattaa suomalaislapset ymmärtämään koko maailman ti­lannetta sekä avun tarjoaminen ja saaminen niille, jotka sitä tar­vitsevat. Lisäksi unelmien Suo­mi nähtiin tasa-arvoisena, rau­haa rakentavana ja epäitsekkää­nä maana asua ja elää.

 

Fida secondhand -myyntipis­teessä kävi kova kuhina koko vii­konlopun ajan. Ihmiset kiitteli­vät vaatteiden hyvää laatua ja kaunista esillepanoa.

Festareiden aikana Fida kam­panjoi myös tyttöjen kuukautis­terveyden puolesta suomalai­sen yrityskumppanin Lunetten kanssa. Festivaalien aikana Lu­nette lahjoitti jokaisesta ostetus­ta kuukautiskupista yhden Tan­saniaan.

 

 

Miksi radkalisoidutaan?

Sunnuntaina Fida järjesti pa­neelin, jossa pohdittiin radika­lisoitumista ja turvallisuuden tunnetta. Keskustelijoina oli Suomeen lapsena kiintiöpakolai­sena tullut sudanilainen opiske­lija Angelina Arial, pastori, krii­si- ja traumaterapeutti Janne Hassinen sekä maahanmuutto-asioissa kokenut lakimies Ville Hoikkala, joka tuli nopealla va­roitusajalla uusnatsistisen Vas­tarintaliikkeen perustaja- ja en­tisen jäsenen, Esa Holapan, ti­lalle, joka oli estynyt tulemasta.

 

Paine, nurkassa olo ja ahdistus voivat saada aikaan radikalisoitu­mista, totesi Janne Hassinen. An­gelina Arial pohti yhteisön vaiku­tusta ja totesi terveen ja avoimen yhteisön estävän radikalisoitu­mista ja syrjäytymistä.

 

 

Parempi antaa anteeksi

Lääkkeeksi radikalisoitumiselle paneelistit löysivät kohtaamisen.

 

– Jokainen ansaitsee tulla kuul­luksi ja jokaisen tarina on tärkeä, kiteytti Janne Hassinen.

 

Ville Hoikkala totesi, että si­sällissodassa suomalaiset kään­tyivät toisiaan vastaan. Saman­laista kertomusta on helppo alkaa toistaa ja löytää viholli­suuksia eri ryhmistä.

 

Angelina Arial sanoi, että Suo­mi on hänelle hyvä ja turvallinen maa. Hän haastoi kuulijansa tu­tustumaan toisiin ja murtamaan ennakkoluuloja.

 

Hän kertoi omista kielteisis­tä kokemuksistaan, mutta totesi, että on parempi antaa anteeksi kuin jäädä katkeroitumaan huo­non kohtelun edessä.

 

Turvallisuudesta puhuttaessa Janne Hassinen vertasi sitä lii­kenneturvallisuuteen.

 

– Sitä valvomassa on lait, ase­tukset ja virkavalta, mutta jo­kaiselle kuuluu huolehtia oma osuutensa turvallisuudesta.

 

Lopuksi keskustelijat pohti­vat, miltä Suomi näyttää vuonna 2030. Vastauksista nousi toive siitä, että Suomi on tulevaisuu­dessa suvaitsevaisempi ja moni­kulttuurinen ja että sen asukkaat olisivat näyttämässä sankarin mallia ja valmiit työskentele­mään kovasti yhteisen päämää­rän eteen.

 


Katja Köykkä



Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016






Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!