Keskiviikko 15. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Rauni, Rauna, Ragnhild, Ragni, Ragna
Julkaistu 16.3.2018 13:30

”Eurooppa on mahdollista saavuttaa - yhdessä”

Uskovien tehtävänä on korottaa Jeesuksen nimeä eikä rakentaa omaa mainettaan, tämänvuotisessa PEF-konferenssissa muistutettiin. Kuva: Pentecostal European FellowshipMaaliskuun alussa yli 200 Euroo­pan hellun­tailiikkeiden ja niiden eri työmuotojen johta­jaa kokoontui Puolan pääkaupun­kiin Varsovaan. Jeesus Euroopalle -teemalla keskityttiin seuraavien sukupolvien tavoittamiseen, saa­vuttamattomien saavuttamiseen sekä siihen, että yhdessä olemme vahvempia kuin yksin.

 

Euroopan Helluntaiyhteisö PEF järjesti tämän vuoden konfe­renssin yhdessä Euroopan Royal Rangers -liikkeen kanssa. Osallis­tujia saapui 35 maasta.

 

Osallistuja- ja puhujajoukko il­mensi Euroopan helluntailaisuu­den monimuotoisuutta. Teologia ja etenkin seurakuntaelämän käytännöt poikkeavat toisistaan idässä ja lännessä sekä etelässä ja pohjoisessa.

 

Konferenssin selkeä kannanot­to oli, että kuulumme eroistam­me huolimatta yhteen, ja rakas­tamme toisiamme, vaikkemme ole kaikesta samaa mieltä. Us­kon ydin on kaikilla sama. Tästä yhteydestä käsin on mahdollis­ta saavuttaa myös miljoonat kris­tinuskosta erkaantuneet euroop­palaiset.

 

 

”Autammeko toisiamme?”

PEFin puheenjohtaja, ruotsalai­nen Pelle Hörnmark totesi, et­tei ole todennäköistä, että kaikki PEFin jäsenyhteisöt lähtisivät liikkeelle minkään yhteisen stra­tegialauseen perässä. Mutta Ju­malan kutsu, jonka mukaan Paa­vali kehottaa seurakuntaa elä­mään (Ef. 4:1), on seurakuntaa ja sen johtajia liikuttava voima.

 

Hörnmark kysyi, onko hel­luntailaisilla Euroopan laajuinen kutsu kantaa toistensa tarpeita ja taakkoja. Esimerkiksi Bosniassa puolet evankelisista pastoreista on jättänyt maan, koska työ siel­lä on ollut niin haastavaa.

 

Hörnmark sanoi näkevänsä PEFin foorumina, jossa Euroo­pan helluntailaiset seisovat veljiensä ja sisartensa rinnalla myös vaikeuksien keskellä.

 

Samalla PEF on verkosto, joka vahvistaa mukanaolijoita kasva­maan armoituksessaan.

 

– Kutsumus- ja armoitustietoi­suus ei ole ylpeyttä vaan kuuliai­suutta Jumalalle, puheenjohtaja muistutti.

 

Hörnmark rohkaisi osallistu­jia olemaan rohkeita myös kirk­kokuntarajat ylittävässä uskovi­en yhteydessä ja toisten nöyräs­sä kunnioittamisessa.

 

– Voidaksemme täyttää Juma­lan meille antaman kutsumuksen emme voi kristittyinä istua 20 eri huoneessa suojellen omia näke­myksiämme. On aika nöyrästi hy­väksyä muut veljet ja sisaret, kos­ka meillä on tehtävä täytettävänä.

 

– Kun osoitamme anteliaisuut­ta ja anteeksiantoa toisillemme, kunnioitamme sitä hintaa, jon­ka Jeesus maksoi meidän puoles­tamme, Hörnmark sanoi.

 

– Tarvitsemme Pyhän Hengen kirkastaman Jeesus-liikkeen läpi Euroopan, ja se on laajempi kuin vain helluntailaisuus.

 

 

Myös helluntailiikkeitä Saksas­sa ja Hollannissa johtavat Johan­nes Justus ja Machiel Jonker peräänkuuluttivat sitä, että tehtä­vänämme on korottaa Jeesuksen nimeä eikä rakentaa omaa tai seu­rakuntamme mainetta.

 

– Seurakunnan tehtävä on yh­distää ihmiset Jumalan kanssa, Justus kiteytti.

 

– Meille on yhdessä annettu Eurooppa, ja meidän tulee rakas­taa sitä. Vain sen, mitä rakastam­me, voimme saada Jumalalta teh­täväksi.

 

Hollannin Assemblies of God -liikkeen johtajana toimiva Ma­chiel Jonker peräänkuulutti oikealla tavalla nöyrää näkökulmaa ja hyväksyvää, yhteyttä etsivää sydämen asennetta Kristuksen seurakunnassa. Perspektiivin on oltava oikea.

 

– Sydämiemme tulee yhdis­tyä Jumalan läsnäolossa hengel­liseen taisteluun Euroopan puo­lesta, Jonker sanoi.

 

 

Uusia jäsenyhteisöjä

Pastori Hector Escobar Espan­jasta rohkaisi vanhempia pasto­reita antamaan palvelumahdolli­suuksia nuoremmille ja rakenta­maan seurakuntia siten, että kun on heidän aikansa lähteä, nuo­remmat eivät huokaise helpotuk­sesta, kun ”jarrumies” viimeinkin on saatu pois tieltä.

 

Parempi on rakentaa Juma­lan valtakuntaa niin, että seuraa­jat kaipaavat edeltäjiään kuten profeetta Elisa Eliaa kutsuen tätä isäkseen (2. Kun. 2.).

 

Varsovan konferenssissa PE­Fiin liitettiin viisi uutta jäsenyh­teisöä: kaksi helluntailiikettä Albaniasta, Bulgarian Church of God -kirkko, yksi Kreikan useista hel­luntai-karismaattisista ryhmitty­mistä sekä pieni helluntaiyhteisö Georgiasta.

 

 

Tarkkailijajäseneksi liittyi eräs Bulgarian helluntailiikkeistä.

 

Kaikkiaan jäsenyhteisöjä on nyt 57 yhteensä 38 maasta, ja seu­rakuntalaisia yhteisöissä on noin 3,5 miljoonaa. Tarkkailijajäseniä PEFillä on kolme.

 

Tapahtuma tarjosikin jälleen monipuolisen rivin ikkunoita sii­hen, mitä Jumala tekee eri maiden helluntaiseurakunnissa.

 

 

Itä- ja Länsi-Euroopan hel­luntailiikkeiden yhteistyö on ol­lut PEFin viime aikojen keskeisiä teemoja, ja suurin osa viime vuo­sina liittyneistä uusista jäsenistä on Itä-Euroopasta.

 


 

 

 

Veera Hug

 Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!