Keskiviikko 27. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Ritva, Ingeborg
Julkaistu 23.2.2018 11:02

Espanja ja Suomi seurakunnanistutuksen ääripäitä

Saksan pääkaupungissa pidettyyn kokoontumiseen osallistui toistakymmentä seurakuntien istuttamisesta syttynyttä suomalaista. Riku Turunen takana keskellä, Juha Lehtonen seisomassa toisena vasemmalla. Kuva: Riku Turunen

Euroopan maallis­tuminen nousee puheenaiheeksi paljon useammin kuin se, miten kehitystä voisi torjua tai hidastaa. Yksi parhaita tapoja turvata kris­tillisen elämän jatkuvuus on pe­rustaa uusia seurakuntia, mitä tapahtuukin jo kulisseissa ym­päri maanosaa.

 

– Euroopassa perustetaan enemmän seurakuntia kuin kos­kaan. Maahanmuuttajien keskel­lä niitä syntyy jopa kuin sieniä sateella, kuvailee Fidan Euroo­pan aluejohtaja Riku Turunen.

 

Tällä hetkellä esimerkiksi Es­panjassa, Saksassa ja Sveitsis­sä syntyy paljon uusia kristillisiä yhteisöjä niin helluntailiikkeen kuin muiden evankelisten he­rätysliikkeiden piirissä. Pohjoismaiden osalta tilanne on rohkai­sevin Norjassa ja vaimein Ruot­sissa ja Suomessa.

 

– Valitettavasti Suomi on jää­nyt tässä asiassa jälkijunaan. Meillä kätkeydytään usein ylei­sen sekulaarisen kehityksen taakse ja todetaan ajan hengen olevan vaikea hengelliselle nousukaudelle, Turunen harmitte­lee.

 

– Jos tarkastelemme avoi­min silmin, mitä lähialueillam­me hengellisesti tapahtuu, mei­dän on syytä lopettaa tekosyym­me. Maallistuneessa Euroopassa syntyy seurakuntia. Suomessa meiltä puuttuu näky ja osittain menetelmät uusien seurakun­tien synnyttämiseen.

 

 

Sveitsin ketterä malli

Berliinissä kohtasi 5.–7. helmi­kuuta noin 160 vapaakristillistä johtajaa ja seurakunnanistuttajaa 27:stä Euroopan maasta. NC2P (National Church Planting Pro­cesses) -kokoontumisen tarkoitus oli ennen muuta yhdistää seura­kuntien synnyttäjiä, jotka usein puurtavat erillään ”kollegoistaan”. NC2P on kymmenen viime vuo­den aikana haravoinut muuta­man vuoden välein seurakuntien istuttamiselle vihkiytyneitä pro­sessoimaan yhdessä, miten työtä voitaisiin voimistaa.

 

Suomesta kokoontumisessa oli mukana jopa 13 henkilöä eri yhteisöistä. Riku Turusen lisäk­si Helluntaikirkon Uusi seurakun­ta -tukiryhmää edusti Fidan seu­rakuntasuhteiden koordinaattori Juha Lehtonen.

 

Lehtonen on viime vuosina ol­lut perustamassa Tuusulan Joke­laan Station-seurakuntaa, yhtä harvoista Suomen tämänhetkisis­tä uusista seurakunnista. Hänen huomionsa Berliinissä kiinnittyi ilmapiiriin, joka yhdisti seurakun­tia paljon synnyttäviä maita.

 

– Niissä seurakuntien istutus koettiin osana olemista. Siihen oli myös täysi vapaus ja halu. Suo­messa varmaan ollaan vielä siinä vaiheessa, että tällaista ilmapiiriä ei ole kuin ehkä vasta isommissa kaupungeissa.

 

Erityisesti Lehtonen vaikuttui Sveitsin mallista.

 

– Siellä seurakunta voi tarkoit­taa 30 henkilön yhteisöä, joka pyörii ilman kokoaikaista pasto­ria ja perustuu enemmän yhtey­teen kuin hierarkiaan.

 

Tällaisia yhteisöjä Sveitsissä syntyy nyt paljon.

 

– Ja ensimetreistä asti näillä yhteisöillä on ajatus, että seuraa­vaksi perustetaan lähikyläänkin seurakunta. He ovat todella mis­sionaalisia, Juha Lehtonen sanoo.

 

 

Innostajaryhmä syntymässä

Riku Turusen mukaan Euroo­pan helluntailaiset ja karismaati­kot ovat verkostoituneet jo mel­ko hyvin. Ne myös innostavat toisiaan istuttamaan seurakuntia – ja asettavat työlle jopa mitattavia ta­voitteita. Korkeimmalla tavoitteet ovat Espanjassa, jossa tähdätään tuhannen uuden seurakunnan syntyyn vuoteen 2020 mennessä.

 

Suomessa kenties suurin tarve on tällä hetkellä synnyttää seu­rakuntaistutuksille otollinen il­mapiiri, joka Sveitsin kaltaisis­sa maissa jo vallitsee. Yksi askel sen saavuttamiseksi otetaan jo tänä keväänä, kun Suomeenkin perustetaan kristittyjen yhteinen NC2P-tiimi.

 

– Sen tavoite on yhdessä mo­tivoida herätysliikkeitämme ja seurakuntaverkostojamme synnyttämään Suomeen uusia seu­rakuntia, jotka tavoittavat aikam­me ihmisiä. Helluntailaiset ovat tiimissä mukana Helluntaikirkon Uusi seurakunta -tukiryhmän kautta. Ryhmä itsessään ei tule perustamaan seurakuntia, Turu­nen valottaa.

 

Hän toivoo hartaasti, että Suo­messakin viriäisi näky uusista seurakunnista ja hengellinen työ lähtisi uusille urille.

 

– Joko me itse saamme kopin asiasta ja viemme työtä eteenpäin tai sitten ystävämme eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa tulevat tänne perustamaan uusia seura­kuntia, Riku Turunen haastaa.

 

Toisaalta hän on toiveikas, sillä molempia tapahtuu jo nyt.

 

– Muutos on jo alkanut. Taivas ei ole unohtanut Suomea.

 

 

Ruut AhonenJaa
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
”Koronasairaalan ikkunasta näkyi risti”– sairaanhoitaja kertoo toipumisestaan
Ruotsissa ”koronaväsymystä”
"Olemme päättäneet tunnustaa rehellisesti oman keskeneräisyytemme" – Eeva ja Lasse Riutamaa ovat käsitelleet vanhemmuuttaan lastensa kanssa
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!