Torstai 17. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Saini, Saana, Vesta, Diana
Julkaistu 12.11.2018 00:00
Alajärvellä syntymäpäivät muuttuivat juhlaviikoiksi

80 vuotta evankeliumin asialla

Sofianna Peura ja Noomi Mattila myivät kesällä jäätelöä Alajärven helluntaiseurakunnan kioskilla. Kuva: Tuula Jokiaho

Solutyö tuo nuoret aikui­set seurakuntaan. Näin tapahtuu ainakin Alajär­ven helluntaiseurakunnassa, jos­sa pienryhmätoiminta on jo vuo­sia kasvanut voimakkaasti. Nyt soluissa käy arviolta sata ihmistä, kertoo seurakuntakoordinaattori Ari Ahvenlampi.

 

Samassa elämäntilanteessa ole­vien kanssa on helppo puhua arjen haasteista ja rukoilla yhdessä.

 

– Soluissa jaetaan asioita, kes­kustellaan ja huomataan, ettei ol­lakaan jonkin ongelman kanssa yksin, Ahvenlampi toteaa.

 

Alajärvellä on miesten soluja, naisten soluja, pariskuntasoluja ja muitakin soluja – kaikkiaan tusi­nan verran. Pääsääntöisesti solut kokoontuvat kodeissa, mutta jos­kus seurakunnan tiloja hyödyn­netty esimerkiksi niin, että lapsille suunnattua kerhoa on pidetty vie­reisessä huoneessa sillä aikaa, kun vanhemmat ovat solussa.

 

Soluun on matala kynnys, ja sinne on helppo pyytää mukaan. Ahvenlampi kertoo, että Alajärvel­lä soluihin on tullut ihmisiä, jot­ka syystä tai toisesta ovat jääneet seurakunnan toiminnasta syrjään. Heidän tavoittamisensa on ollut yksi seurakunnan solutoiminnan painopisteistä.

 

Solunjohtajan käsikirjasta ja solukonferenssista Tampereel­ta saatiin hyvä pohja toiminnan käynnistämiselle, mutta oman paikkakunnan tarpeet on aina huomioitava.

 

– Tätä on neljä vuotta rakennet­tu, kertoo Ahvenlampi.

 

Hän uskoo pienryhmätoimin­nan tuovan tervetulleen lisän yh­teisöllisyyttä seurakuntiin.

 

– Perinteisissä kokouksissa väki tuppaa tulemaan viime minuutilla ja lähtemään heti, kun aamen on sanottu, Ahvenlampi nauraa.

 

 

Leirikeskuksen laajennus kannatti

Kun muut seurakunnat myi­vät omia leirikeskuksiaan, Ala­järven helluntaiseurakunta laa­jensi omaansa. Olemassa olevan saunan ja takkahuoneen kylkeen nousi päärakennus laitoskeittiöi­neen. Iisakin leirikeskus toimii lu­kuisten Alajärven helluntaiseura­kunnan leirien, nuorteniltojen ja vanhimmiston kokousten pitopaikkana, ja nykyään sitä myös vuokrataan häitä ja muita yksi­tyistilaisuuksia varten.

 

– Vanhat tilat kävivät autta­mattomasti pieniksi, ja tarvittiin kipeästi uutta rakennusta, Ari Ah­venlampi kertoo.

 

– Meillä oli ammattimiehiä, jot­ka olivat jääneet eläkkeelle ja pys­tyivät olemaan merkittävillä tun­timäärillä talkoissa meillä.

 

Hän kertoo laajennuksen osoit­tautuneen hyväksi ja onnistu­neeksi ratkaisuksi.

 

– Nyt Iisakin leirikeskuksessa pystytään säästä riippumatta jär­jestämään ohjelmaa.

 

Iisakin leirikeskus on toiminut lukuisten leirien, kokousten ja häiden järjestämispaikkana. Vuoden 2015lastenleirin aikaan päärakennus oli jo ulkoapäin valmis.Alajärven helluntaiseurakun­nan leirejä on pidetty Iiruunjär­ven rannalla jo kolmen vuosikym­menen ajan. Ne ovat saavuttaneet suuren suosion, mikä todistaa, että paikkakunnalla on suuri luot­tamus ja arvostus helluntaiseura­kunnan työtä kohtaan.

 

– Lapsi- ja nuorisotyö on ollut täällä vahvaa aina, ja niillä on hy­vinkin pitkät perinteet.

 

Alajärven helluntaiseurakun­nan rukoushuoneella eli Temp­pelillä kokoontuu viikottain eri-ikäisten lasten kerhoryhmiä: muun muassa enkkukerho, kok­kikerho ja pienten lasten aarreker­ho, jossa askarrellaan ja pidetään muskaria. Isommille tytöille on omat iltansa, samoin pojille toi­minnallisia iltoja ja retkiä. Lasten varttuessa vie kasvupolku sitten junnu- ja nuorteniltojen kautta kohti aikuisuutta. Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Niina Männistö on myös odotettu vierailija lähiseu­tujen helluntaiseurakunnissa.

 

 

Jäätelökioski toi töitä ja asiakkaita

Keskuskadun ja Kauppakadun risteyksessä seisoo kahvila Toi­vo. Siitä on muodostunut suo­sittu kohtaamispaikka Alajärvel­lä, ja väki piipahtaa usein samalla myös Lähetyskirpussa ostoksilla. Kirpputorin tuotoilla rahoitetaan Alajärven helluntaiseurakunnan lähetyssektorin toimintaa.

 

Viime kesän uusi aluevaltaus oli jäätelönmyynti. Seurakun­ta pystytti kahvilan pihaan jääte­lökioskin ja työllisti samalla usei­ta nuoria kesän ajaksi. Helteisinä viikkoina jäätelölle oli kysyntää.

 

– Kahvilalla on hyvä, keskeinen sijainti, Ari Ahvenlampi toteaa.

 

– Parhaita tilanteita ovat ne, kun keskustassa on markkinoi­ta tai kesätapahtumia. Silloin tu­lemme usein pihalle paistamaan muurinpohjalettuja.

 

Kahvilassa on seurakunnan palkkaama työntekijä ja lisäksi vapaaehtoisia. Ihmisiä kohdataan myös radion välityksellä: Alajär­ven helluntaiseurakunta lähettää Järviradioon ohjelmaa keskimää­rin tunnin verran kuussa.

 

Alajärven helluntaiseurakun­nassa vaikuttaa useita musiikki­ryhmiä ja solisteja. Pisimpään yh­täjaksoisesti on jatkanut Kristofo­ros-yhtye. Myös Pasuunan veljet lauloivat vuosikymmenten ajan. Seurakuntakuoro esiintyy seura­kunnan omissa tilaisuuksissa ja vierailee eri puolilla, viime kesä­nä Juhannuskonferenssissa Keu­ruulla. Lisäksi seurakunnassa toi­mii kitarakuoro sekä miesten lau­luryhmä Sabaim. Lapsilla on myös omaa kuorotoimintaa, ja koreogra­fiaryhmä Isän lapset esiintyy per­hejumalanpalveluksissa.

 

 

Inkeri Tuikka

 

 

 

 

 

Kaikki alkoi evankelistojen tupa-kokouksista

Alajärven helluntaiseura­kunta juhlistaa 80-vuotista taivaltaan viettäen marras­kuun aikana niin sanotusti juhlaviikkoja. Marraskuun 4. päivän juhlakonserttiin kut­suttiin erityisesti kaupun­gin päättäjiä ja virkamiehiä. Viikkojen aikana on monia tilaisuuksia saman teeman alla. Huipennuksena 25. marraskuuta on varsinainen pääjuhla, jonka juhlapuhuja­na toimii seurakunnan oma kasvatti Jyrki Palmi.

 

Seurakunta aloitti toimin­tansa Alajärvellä, kuten niin monella muullakin paikka­kunnalla, kiertävien evan­kelistojen tupakokousten seurauksena. Väkeä tuli us­koon, ja niinpä tuli ajankoh­taiseksi perustaa paikkakun­nalle seurakunta. Viisikym­mentäluvun alkupuolella palkattiin ensimmäinen ko­koaikainen työntekijä, Niilo Yli-Vainio. Tuolloin aloitet­tiin myös oman rukoushuo­neen rakentaminen keskus­tan tuntumaan. 1970-luvul­le tultaessa todettiin vanhan rukoushuoneen jäävän pie­neksi, ja niinpä vuonna 1978 rakennettiin nykyinen Sii­on-temppeli. Nykyistäkin rakennusta on laajennettu erityisesti kasvaneen lapsi- ja nuorisotyön tarpeita aja­tellen.

 

 

 

Fakta

 

Alajärven helluntaiseurakunta

» jäseniä noin 470

» perustettiin vuonna 1938

» ensimmäinen kokoaikainen työntekijä oli Niilo Yli-Vainio

» Iisakin leirikeskus, kahvila Toi­vo, kirpputori Lähetyskirppu

» lähettää Järviradioon ohjel­maa noin tunnin kuukaudessa

» poimintoja 80-vuotisjuhlata­pahtumista: juhlakonsertti 4.11., pääjuhla 25.11.Jaa
Nuorison into ja osaaminen sytyttävät ja hoitavat
Kutsumus vaatii sitoutumista
Kiire syö resursseja perheiltä
”Jokaisella on vastuu yhteyden rakentamisessa”
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!