Seurakunta lasten ja nuorten tukena

”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmasti myös iloisia lasten ääniä, pieniä hymyileviä kasvoja ja onnellisia äitejä.

 

Helluntailiikkeen historia on suurelta osin lapsityön menes­tyksen historiaa. Monet keski-ikäiset ja sitä vanhemmat muiste­levat ääriään myöten täynnä olevia pyhäkouluja, kerhoja, leirejä ja nuorisotapahtumia.

 

Nyt aika on toinen. Ristin Voitossa 14 (5.4.2018) uutisoitiin nuorisotyön haasteista. Seurakuntien säännöllinen, viikoittai­nen lapsi- ja nuorisotyö on vähentynyt joko vetäjien väsymisen tai asiakkaiden vähenemisen vuoksi. Se, ettei seurakunnassa ole enää lapsia tai nuoria, on surullinen perustelu työmuodon lopettamiselle.

 

Tässä lehdessä kerrotaan 40 vuotta sitten käynnisty­neestä helluntaiseurakuntien koulutyöstä. Työmuoto sai alkunsa, kun kotimaanjaksolle saapuneet lähetys­työntekijät alkoivat tehdä kouluvierailuja. Myönteiset vierailukokemukset vaikuttivat siihen, että koulutyö järjestäytyi ja laajentui. Nykyisin koulutyö tarjoaa seurakunnille merkittäviä mahdolli­suuksia osallistua lasten ja nuorten arkeen, tukea heidän kokonaisvaltaista hyvinvointi­aan sekä tehdä yhteistyötä opetus- ja kasva­tusalan ammattilaisten kanssa.

 

Koulutyö on rohkaiseva esimerkki seurakunnan mahdollisuu­desta toimia tiiviimmin osana muuta yhteiskuntaa. Vaikka seura­kunnassa ei olisi lapsia tai nuoria, seurakunnan ulkopuolella heitä yleensä on. Siksi seurakunnan on tärkeä verkostoitua ja raken­taa rohkeasti paikallista yhteistyötä. Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet rohkaisevat kouluja kehittämään oppimisympäristöä sellaiseksi, että se mahdollistaa aktiivisen yh­teistyön huoltajien lisäksi myös koulun ulkopuolisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön ovi on siis auki.

 

Seurakunnan koulutyön lisäksi on tärkeää, että vanhemmat ovat lapsensa koulussa aktiivisia vaikuttajia. Kristityillä vanhem­milla on täysi oikeus, jopa velvollisuus, ottaa kantaa positiivisen uskonnonvapauden ja seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön puolesta. Tällainen toive ja kannanotto voi olla ratkaiseva tuki koululle sen kehittäessä omaa toimintaansa. Myös opetussuunnitelman perusteissa todetaan: ”Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulu­työtä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään.”

 

Parhaimmillaan seurakunta kykenee vastaamaan ym­päristön muuttuviin tarpeisiin ja oppimaan yh­dessä muiden toimijoiden kanssa. Tehdään se lasten ja nuorten elämän vuoksi. Sallitaan heidän päästä osalliseksi evankeliumin siu­nauksesta.

 

 

Janne Lahti


Kirjoittaja on Hyvä Sanoma ry:n toimin­nanjohtaja ja Helluntaiseurakuntien Kou­lupalvelun ohjausryhmän puheenjohtaja.
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!