Seurakunnilla on myös yhteiskunnallinen merkitys

Liikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hyvinvoinnin menetykset. Tämä tarkoittaa, että kannattaa tehdä kaikki ne ihmishenkiä säästävät toimet, joiden kustannus on alle tuon summan yhtä säästettyä ih­mishenkeä kohden.

 

Laskelmien mukaan esimer­kiksi panostamalla 200 000 eu­roa rattijuoppoudesta valistamiseen Suomessa voi välttää yhden liikennekuoleman, joten siihen kannattaa panostaa. Keskikaitei­ta rakentamalla sama vaatisi 2,3 miljoonaa euroa.

 

Vielä tarkempi mittari tällaisil­le päätöksille olisi DALY-arvo eli terveen elinvuoden arvo. Yleensä yksityiset ja hallitusten terveysva­kuutukset pitävät rajana 50 000 dollaria toimintakykyistä elin­vuotta kohti (DALY), kun ne arvi­oivat, mitkä hoidot terveysvakuu­tuksen tulisi kattaa. Esimerkiksi munuaisdialyysihoidon hinnaksi on todettu 129 000 dollaria elinvuotta kohti.


Osmo Soininvaaran mukaan tällaisia mittareita tarvitaan sii­hen, että määrärahat saataisiin kohdennettua kaikkein hyödylli­simpiin hoitoihin. Ennaltaehkäi­sevässä toiminnassa, kuten syö­päseulonnoissa, panostuksen kattona Suomessa on 60 000 eu­roa tervettä elinvuotta kohden.

 

Kehitysmaiden terveydenhoi­don resurssit ovat puolestaan niin rajallisia, että monissa maissa voi­daan pienelläkin lisäpanostuksel­la pelastaa ihmisille lisää toimin­takykyisiä elinvuosia.

 

Vapaakristilliset seurakunnat Suomessa edustavat ratkaisukris­tillisyyttä. Näissä seurakunnissa ihmisiä kutsutaan henkilökoh­taisesti tekemään uskonratkai­su. Vuosittain tuhansia ihmisiä tulee uskoon ja heidän elämän­sä muuttuu. Esimerkiksi polii­sin, vankeinhoidon ja sairaanhoi­don arvion perusteella toivotto­miksi tapauksiksi elintapojensa vuoksi julistettujen ihmisten elä­mä muuttuu. Monet ovat uskoon­tulonsa jälkeen korvanneet jopa pankkilainojen avulla vahinkoja, joita he ovat aiheuttaneet aiem­min rikollisella elämäntavallaan. Monet uskoontulleet ovat myös kouluttautuneet vaativiin yhteis­kunnallisiin virkoihin.

 

Lisäksi runsaasta nuorisomää­rästään tunnetut seurakunnat ovat lapsi- ja nuorisotyönsä avul­la kasvattaneet sielultaan ehjiä ja terveitä, elämässään hyvin me­nestyneitä kansalaisia kaikenlai­siin yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Kun näitä vertaillaan edellä kerrottuun liikenneministeriön teettämään arvioon ihmiselämän hinnasta, seurakuntien toiminta nousee tehokkaimpien tekijöiden joukkoon koko yhteiskunnassa.

 

Kun esimerkiksi nuori rikol­linen tulee uskoon ja hänen ri­kollinen elämäntapansa vaihtuu vastuulliseen ja tuottavaan elä­mäntapaan, silloin elämän keski­arvossa tämän yhden muuttujan ansiosta koko mediaani muuttuu yhteiskunnallisesti hyödyllisem­mäksi.

 

Näin laskettuna kyseiset seu­rakunnat ovat hyödyllisimpiä yh­teiskunnan hyvinvoinnin rakentajia. Ja tämän kaiken vapaakris­tilliset seurakunnat tekevät lähes olemattomalla yhteiskunnan tu­ella. Seurakuntien lapsi- ja nuori­sotyö saa vain pieniä avustusva­roja muiden vastaavaa työtä te­kevien järjestöjen joukossa. Usein seurakuntien toiminta jääkin täy­sin lapsipuolen asemaan esimer­kiksi poliittisesti järjestäytynei­siin toimijoihin verrattuna.

 

Tietenkin seurakunnat teke­vät työtä, jonka pääarvot ovat luonteeltaan iankaikkisia, eikä työn arvoa voi edes laskea rahas­sa. Tässä toteutuu se Raamatun sana, jonka mukaan Jumalaan us­komisesta on hyötyä kaikkeen.

 

Seurakuntien tehtävä on tuot­taa hyvää aina ja kaikille. Niiden tulee palvella, rohkaista ja ohjata ihmisiä. Seurakuntien tulee olla ihmisten rinnalla kuuntelijana ja toimia esikuvina yhteiskunnassa.

 

 

Veikko Kokkonen

Pori
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!