Savossa luodaan uutta koulutyökonseptia

Savon helluntaiseurakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä Marjut Lindhom-Holopainen (vas.) yhteiskuvassa Riikka Ulmasen ja Hanna Riihelän kanssa. Ulmanen ja Riihelä ovat työskennelleet kevään ajan yli 400 oppilaan Jynkänlahden koulussa Kuopiossa.

IK-opiston opiskelijat Riikka Ulmanen ja Hanna Riihelä toteuttavat opintoihinsa liitty­vää harjoittelujaksoa Jynkän­lahden yläkoululla ja hellun­tailaisessa Tukikohta-seurakunnas­sa Kuopiossa. Koululla kaksikko toimii tukioppilaina, järjestää välituntivalvon­taa, valvoo rästikokeita ja tukee oppilai­ta muutenkin keskellä arjen haasteita.

 

Koululla kulkiessaan heidät erottaa mustista paidoista, joissa lukee Dream Team, unelmatiimi.

 

Ulmanen ja Riihelä ovat Savos­sa kehitetyn koulutyön pilottihank­keen ensimmäiset opiskelijat. Kevätlu­kukauden kestävä harjoittelujakso on jo loppusuoralla, ja kokemus on ollut kaikkien kannalta hyvä.

 

Työmuoto kantaa nimeä Team Acti­on -koulutyö. Se on käytännöllistä, lä­hellä oppilaiden arkea tapahtuvaa tu­kea ja läsnäoloa, Savon helluntaiseu­rakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä Marjut Lindholm-Holopai­nen kuvaa.

 

– Tiimiläiset ottavat kontaktia, ovat läsnä ja toimivat oppilaiden kanssa. Monesti he pystyvät toimimaan parem­malla ”moodilla” sen takia, että he ovat tukioppilaita, eivät viranomaisia. Hei­tä on helpompi lähestyä, he saavat pa­remmin kontaktia ja pystyvät parem­min tsemppaamaan nuoria.

 

– Esimerkiksi jos jollakin nuorella on paljon poissaoloja, rehtori ohjaa tiimi­läisiä toimimaan tällaisen oppilaan tu­kena.

 

 

Kiitosta henkilökunnalta

Ajatus uudentyyppisestä koulujen tukemisesta syntyi yhden pastorin näyn pohjalta. Lähtökohtana oli tieto oppilaitosten kohtaamista valtavista haasteista: lasten elämässä on ahdis­tusta, levottomuutta ja paljon muuta sellaista, mihin vastaamiseen henkilö­kunnan resurssit eivät riitä.

 

Keskustelu Savon seurakuntien kanssa johti yhteydenottoon IK-opis­toon. Vararehtori Markku Ojaniemi ja Marjut Lindholm-Holopainen suunnit­telivat opiston perinteisestä Team Ac­tion -kurssista koulumaailmaan sopi­van version. Siinä syksy opiskellaan IK-opistolla koulu- ja seurakuntatyö­tä tukevia aineita, ja kevätlukukauden harjoittelu tehdään jonkin paikkakun­nan seurakunnassa ja koulussa.

 

Harjoittelujakson väliaikayhteenve­dossa Jynkänlahden koulun rehtori, va­rarehtori ja ohjaava opettaja olivat val­miit suosittelemaan konseptin laajen­tamista muuallekin: oppilaitos hyötyi toiminnasta.

 

– Esimerkiksi levottomien, ahdistu­vien ja paniikkikohtauksia saavien op­pilaiden jaksamista saatiin paremmal­le tolalle ja poissaolot vähenivät, Lind­holm-Holopainen kertoo.

 

– Palautteen perusteella tämäntyyp­piselle työlle on tilausta.

 

Ensi vuonna toimintaa ollaan laa­jentamassa myös alakouluille. Alakou­luvaiheeseen annettu tuki voi omal­ta osaltaan ennaltaehkäistä myöhem­piä ongelmia, Lindholm-Holopainen uskoo.

 

 

Keskiössä seurakunnat

Myös seurakuntien kiinnostus kon­septia kohtaan näyttäisi olevan kas­vussa. Ensi vuodelle harjoittelijoi­ta hakee kaksi seurakuntaa: Tu­kikohta-seurakunta uudestaan ja Varkauden helluntaiseurakunta. Nyt odotetaan, että seurakuntia tulee lisää ja Team Action -koulu­työlinjalle tulee opiskelijoita.

 

– Hakuaikaa on 15. kesäkuu­ta saakka ainakin neljälle nuorel­le. Yhteydenotot jatkoselvitystä varten tulee tehdä minulle, Lind­holm-Holopainen vinkkaa.

 

Team Action -malli täydentää alueellisten koulutyöntekijöiden tekemiä kouluvierailuja sekä seu­rakuntien omaa toimintaa paikal­listen oppilaitosten kanssa.

 

Keskeinen osa Lindholm-Ho­lopaisen toimenkuvaa on seu­rakuntien innostaminen ja voi­maannuttaminen koulutyöhön. Muutamissa Savon seurakun­nissa onkin jo perustettu tiimejä, jotka ovat ottaneet siitä vastuu­ta omilla paikkakunnallaan. Toi­mintaa tukee Lindholm-Holopai­sen syksyllä 2017 kokoama seu­rakuntien voimaannuttamiseen tähtäävä kouluttajaryhmä.

 

– Sanomani on: Seurakuntien on noustava ja tultava näkyvik­si. Yksi palkattu alueellinen kou­lutyöntekijä ei saavuta ahkeralla­kaan työllä maakunnassaan sitä, mitä seurakuntalaiset itse paikal­lisesti voivat saavuttaa.

 

 

Osa lähetyskäskyn toteuttamista

Näin ajattelee myös helmikuussa helluntaiseurakuntien valtakun­nalliseksi koulutyön koordinaat­toriksi nimitetty Henna Orava. Hän pitää Savossa käynnissä ole­vaa pilottihanketta hyvänä. Hänen haaveensa on kuitenkin viedä työn jalkauttaminen kouluille ja seura­kuntiin vieläkin pidemmälle.

 

– Haluan nähdä sen, että seu­rakuntien lapsi- ja nuorisotyö ja työntekijät tulevat kouluissa en­tistä näkyvämmiksi. Koulutyö to­teuttaa osaltaan Jeesuksen käs­kyä mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia. Yhteis­kunta on vähentänyt rajusti kris­tillisen maailmankatsomuksen ja kristillisen ihmisarvon esiin­tuomista koululla. Siksi meidän kristittyjen tehtävänä on mennä kertomaan siitä, mitä me asioista ajattelemme.

 

– Koulutyössä tavoitamme lap­set ja nuoret iässä, jossa heidän minäkuvansa ja maailmankat­somuksensa muodostuvat. Alle 20-vuotiaat ovat myös ikäryhmä, jotka ovat kaikkein avoimimpia evankeliumille.

 

Alueellisen koulutyöntekijän roolia Orava siirtäisi yhä enem­män uusien ideoiden jalkautta­misen, innostamisen, paikallisen työn tukemisen ja seurakunta­laisten kanssa yhdessä tekemi­sen suuntaan. Kuten Marjut Lind­holm-Holopaisen toimenkuvalle on tehty Savossa.

 

– On tärkeää toimia koulujen ehdoilla, eli koulutyötä tekevien pitää tietää, kuinka kouluilla toi­mitaan. Tällöin koulutyötä teke­vien ammattitaito ja koulutuksen merkitys korostuu.

 

Kuluvan vuoden aikana seu­rakuntia rohkaistaan tekemään koulutyön suunnitelmaa yhdes­sä maakunnallisen koulutyönte­kijän kanssa.

 

– Suunnitelmaan kirjataan käytössä olevat ja tarvittavat re­surssit sekä työn tavoitteet.

 

 

Pauliina Kuikka
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!