Nuorille nuorten kielellä

Visual Designer Tiina Kemiläinen kertoo, että 100% -lehden taitossa on huomioitu hyvin sen kohderyhmä, yläkouluikäiset nuoret. - Myös haastateltavat ovat samanikäisiä ja kertovat kokemuksestaan nuorten omalla kielellä.

”Aloin olla loppu kaikkien vastoin­käymisten jäljiltä. Eräs läheinen ystäväni alkoi pu­hua minulle siitä, miten Jeesus on tehnyt työtä hänen elämäs­sään. Olin aina tiennyt, että Ju­mala on olemassa, mutta kukaan ei ollut kertonut minulle, kuinka tärkeä Jeesus on. Aloin olla aidos­ti kiinnostunut Jeesuksesta ja tie­sin, ettei minulla ole mitään me­netettävää.”

 

Näin kuvailee uskoontulon­sa taustaa Netta-niminen nuo­ri toukokuussa ilmestyvässä 100 % -lehdessä. Hyvä Sanoma ry:n, Aikamedian, Uskovaiset nuo­ret ry:n ja Nuotta-nuortenlehden yhteistyönä toteutettu lehti on osa yläkouluikäisille suunnattua evankeliointikampanjaa.

 

– Uskoontulokertomuksia si­sältävä lehti saa jatkoa myös ver­kossa, muun muassa YouTube-vi­deoiden muodossa, Hyvä Sano­ma ry:n toiminnanjohtaja Janne Lahti tarkentaa.

 

 

Ulkoasu houkuttelee nuoria lukemaan

Lehden tarinoista löytyy samais­tumiskohteita niin koulukiusaa­misesta, ihmissuhdeongelmista ja riippuvuuksista kärsiville kuin masennuksen ja yksinäisyyden kanssa kamppaileville nuorille.

 

”Kiusaaminen paheni yläas­teelle tultaessa. Minua huoritel­tiin, tönittiin ja minusta levitel­tiin juoruja. Koulussa käyminen alkoi käydä melkein mahdotto­maksi. Yläasteen paikkeilla aloin nähdä somessa paljon juttuja us­kosta, ja ne tuntuivat ihanilta ja lohtua tuovilta. Tajusin siinä, että tämä on minun juttuni”, kirjoittaa eräs nuori.

 

Evankelioivan kampanjajul­kaisun kantava ajatus on puhua nuorille heidän omalla kielellään – niin sisällöllisesti kuin visuaa­lisesti.

 

– Käytin yhden kokonaisen viikonlopun nuorten lehtiin tu­tustumiseen, kun halusin muodostaa taittoa varten mielikuvaa yläkoululaisen visuaalisesta maa­ilmasta, taittaja Tiina Kemiläi­nen sanoo.

 

– Nuorten oma maa­ilma näkyy lehdessä siten, että haastatelta­vat ovat samanikäisiä kuin lukijat, juttujen otsikkofontit vaih­televat ja lehdes­sä on paljon värikkyyttä. Nuorille vierasta kaanaan kieltä on karsit­tu, ja tekstit ovat aidosti nuoril­ta nuorille.

 

 

Sopii evankelioivaan käyttöön yli seurakuntarajojen

100 % -lehden koko on 23 x 23 cm, ja se sisältää 56 sivua. Siinä on muun muassa kertomuksia nuor­ten uskoontulos­ta ja uskon merki­tyksestä. Lisäksi sivuilla on rohkai­sevia raamatun­lauseita ja ohjeita uuden elämän al­kuun. Kampanja­lehteä on tarkoitus jakaa yläkouluissa sekä rippi- ja Fif­teen-leireillä.

 

– Lehti ja sen oheismateriaa­lit on rakennettu sisällöltään niin, että ne sopivat hyvin helluntai­laisten, luterilaisten ja muiden­kin seurakuntien käyttöön ja nuo­rille jaettaviksi, Janne Lahti huo­mauttaa.

 

Seurakunnat ja yksityishenki­löt voivat tilata kampanjalehteä Aikamedialta.

 

 

Leevi Launonen, Elina Rautio
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!