Sunnuntai 7. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Suvi, Robert, Roope, Robert, Robin
Julkaistu 12.1.2018 12:19

Näky sai siivet

Taiwanilla pyhäkoulun pitäminen vaati monia käytännön töitä, kuten kuljetuspalvelun hoitamista.

Kun lähetystyönte­kijä Pirkko Kau­-hanen purkaa tarinaansa, hän itsekin on aidon ihmetyksen vallassa. Hänen ker­tomuksensa on todellinen ku-vaus sinapinsiemenestä, kipi­nästä, joka kosketti suomalaisen lähetin sielua ja josta on kasva­nut melkoinen roihu.

 

– Joidenkin laskelmien mu­kaan Kyyhky-materiaalin avulla on koulutettu yksistään Kiinas­sa jo noin 300 000 pyhäkoulun­opettajaa ja lapsityöntekijää, ko­kenut lapsityökouluttaja kertoo.

 

Vastikään eläkkeelle jäänyt ja Savoon juurilleen palannut Pirk­ko Kauhanen kertaa kokemaan­sa harkituin sanakääntein. Muis­tojen muuttokuorman purkami­nen hämmästyttää häntä siinä, mitä kaikkea elämä on tuonut tullessaan. Jokaisella palalla on ollut paikkansa ja tarkoituksen­sa Jumalan suuressa palapelissä.

 

Ensin valmistuminen lasten­tarhanopettajaksi ja erityisopet­tajaksi. Uskoontulo ja lähinnä ikääntyneistä ihmisistä koos­tunut rukouspiiri, jonka keskel­lä nuori uskova sai itkeä itkunsa, kun piti tehdä valintoja tärkeän ihmissuhteen ja Kristuksen seu­raamisen välillä. Tarkoituksen löytää nyt sekin, miksi piti hank­kia vuosien kokemus päiväkodin ja erityiskoulun perustamisesta ja johtamisesta. Myös se oli tar­peen, että sielua kaihertavaa lähetyskutsua kantava nainen jou­tui odottamaan Jumalan aikaa.

 

– Noina odotuksen vuosina kipuilin sitäkin, ettei minulla ol­lut mitään erityistä rakkautta kiinalaisia kohtaan, Pirkko Kauha­nen tunnustaa.

 

Vuosien myötä kiinalaiset ovat todistaneet nähneensä asi­an toisin. He ovat antaneet Pirkolle nimen Aihua Huang – ”Keltainen, joka rakastaa Kiinaa”.Pienten alkujen päivät

Pirkko Kauhasella on takanaan 28 vaiheikasta vuotta Kiinassa. Aktiiviuran päättymisen jälkeen hän on asettunut Kuopioon, lä­helle lapsuutensa maisemia. Kan­natuksen lähetyskentälle hän sai Kristiinankaupungin ja Vaasan helluntaiseurakunnilta.

 

– Siihen aikaan tehtiin sellai­nenkin päätös, että yli 35-vuoti­aita ensikertalaisia ei lähetettäi­si kentälle. Minun onnekseni Ete­lä-Pohjanmaan seurakunnat eivät tuota linjausta kai tunteneet, ja niin ne lähettivät minut.

 

Kauhanen työskenteli ensin Taiwanilla reilut kuusi vuotta, mutta tähyili samalla jo kaiken aikaa Manner-Kiinan puolelle. Tai­wan oli hänelle oppimisen aikaa niin työn kuin kielenkin osalta. Kansainvälinen lapsityöura alkoi pyhäkoulun avustajana eräässä Taiwanin seurakunnassa.

 

– Kun en vielä voinut opettaa, järjestin lapsille askartelua ja ope­tukseen liittyvää tekemistä pyhä­koulujen tueksi. Sain seurakseni naapurissa asuvan narkomaani­äidin lapset. He katsoivat luona­ni hengellisiä lastenvideoita ja tu­livat uskoon!

 

Sittemmin suunnattoman he­rätyksen keskellä elänyt lähetti on säilyttänyt sydämessään ymmär­ryksen jokaisen ihmisen arvosta ja puhuu edelleen lämmöllä ”nois­ta kahdesta pikkuisesta”.Manner-Kiinan herätyksen keskellä

Taiwanin jakson jälkeen Pirkko Kauhasen työ Manner-Kiinassa alkoi suomalaisten rahoittamis­sa kehitysyhteistyöprojekteissa. Asemapaikaksi muodostui Kun­ming, josta käsin Kauhanen koor­dinoi viisi vuotta Kiinan ja Suo­men keskinäisiä terveys- ja kou­lutusprojekteja. Noilta vuosilta ovat mieleen jääneet lämpimäs­ti lähetyskonkarit Raili ja Jukka Harjula.

 

– Ohjelmaan kuului koulujen ja klinikoiden rakentamista hy­vin köyhille alueille, opettajien, maanviljelijöiden, äitien ja ”pal­jasjalkalääkäreiden” koulutusta sekä muutamia vesi- ja siltapro­jekteja, Kauhanen muistelee.

 

Niin mielenkiintoista ja haas­tavaa kuin työ näiden projek­tien parissa olikin, se oli lopulta vain kouluttautumista tulevaan. Vuonna 1999 Pirkkoa pyydettiin avustamaan Kiinan maanalais­ta seurakuntaa lapsityössä. Vaik­ka Kiinassa oli meneillään valtava herätys, seurakuntien lapsityö oli vielä maassa lastenkengissä.

 

– Joku pastori tunnustikin, että heillä oli kokouksissaan erikseen valtuutettu henkilö, joka ajoi lap­set piiskan kanssa pois häiritse­mästä aikuisten kokouksia, Kau­hanen hymähtää.

Lapsilla oli kuitenkin omat kei­nonsa. He hiipivät kokoushuo­neiden ikkunoiden alle kuuntelemaan ja opettelemaan hengel­lisiä lauluja, joita sisällä laulettiin. Niinpä vanhempien yllätykseksi lapset osasivat kotona laulut pa­remmin kuin he itse.Suuren kynnyksellä

Lapsityön tärkeä merkitys alkoi vähitellen avautua kiinalaisten seurakuntien johtajille.

 

– Kun pidimme ensimmäi­siä koulutuksia, huomasin, kuin­ka täydellisesti Kiinan kulttuurivallankumous oli tuhonnut maan kristillisen lasten- ja nuortenkir­jallisuuden ja opetusmateriaa­lin. Seurakuntien johtajat havah­tuivat kuitenkin näkemään, että nuoret ja lapset ovat niitä johta­jia, jotka tulevat saattamaan lop­puun Kiinan seurakunnalle anne­tun näyn: viedä evankeliumi ta­kaisin Jerusalemiin.

 

Kun Pirkko Kauhasen kehitys­yhteistyöprojekti tuli päätökseen vuonna 2001, hän muutti Hong Kongiin ja alkoi sieltä käsin pa­nostaa yhä enemmän Kiinan lap­sityöhön.

 

– Toimimme alusta alkaen yh­teistyössä paikallisten seurakun­tien kanssa. Valmistimme opetus­materiaalin lapsityöntekijöiden koulutusta varten vuonna 2003, ja se sai nimekseen Kyyhky. Ru­kouksemme oli, että opetusai­neisto voisi olla Jumalan käytössä ja että se lentäisi kyyhkysen lailla Kiinan jokaiseen kolkkaan.

 

Pian lapsityökoulutus saikin siivet alleen. Pirkko Kauhanen on kouluttanut työtovereiden­sa kanssa Kiinassa noin 300 000 pyhäkoulunopettajaa, joille kou­lutuksen jälkeen on annettu hy­vätasoista opetusmateriaalia py­häkoulujen pitämiseen.Kiinasta kaikkeen maailmaan

Lähetysuransa aikana Kauha­nen on saanut olla todistamas­sa kristillisen kentän maailmanlaajuista muutosta. Entisil­tä lähetyskentiltä lähetetään nyt uusia lähetystyöntekijöitä. Kii­nan maanalaisissa seurakunnis­sa alkaneesta lapsityöstä ovat ki­pinät lentäneet kauas muuallekin maailmaan. Kiinan herätyksen keskellä vierailleet eri maiden lä­hetysjohtajat löysivät Kyyhky-koulutusmateriaalin, ja aineisto käännettiin vuonna 2009 englan­niksi. Tähän mennessä se on il­mestynyt jo 14 kielellä.

 

– Joskus pienten alkujen päivi­nä, kun valmistimme kiinankie­listä lapsityöaineistoa, emme voi­neet kuvitellakaan, että työstäm­me voisi olla hyötyä myös muissa maissa – jopa Suomessa, Pirkko Kauhanen ihmettelee.Kyyhky osana lähetysstrategiaa

Kiinalaisilla on näky viedä evanke­liumi läpi buddhalaisen, hindulai­sen ja muslimimaailman takaisin Jerusalemiin. Näissä maissa ni­menomaan lapset ovat sille avoi­mia, joten Kiinasta lähetystyöhön lähteneet voivat käyttää Kyyhky-materiaalia omassa työssään.

 

Suomalaisena lähettinä Pirkko Kauhanen on nähnyt, kuinka kii­nalaiset seurakunnat ovat kasvat­taneet oman lähettiarmeijansa.

 

– Olemme kansainvälisenä tii­minä saaneet kouluttaa yli 20 maassa lapsityöntekijöitä. Viimeisin hankkeemme oli Ka-bodzassa, jossa toimii 12 kiina­laista lähetystyöntekijää. Yhdessä paikallisten kanssa he hoitavat nyt Kyyhky-materiaalin kääntämistä paikalliselle kielelle.

 

Viime syyskuussa Kauhasen tiimi piti Kyyhky-koulutuksen Pe­kingissä. Sinne oli tullut ihmisiä Amerikasta ja Englannista tutus­tuakseen aineistoon sen alkupe­räisillä syntysijoilla.

 

Suomenkielinen Kyyhky-ma­teriaali valmistui vuonna 2012, ja ensimmäinen koulutustapahtu­ma järjestettiin Seinäjoella seuraa­van vuoden alussa. Kolme vuotta myöhemmin IK-opiston lapsityö­valiokunta pyysi Pirkko Kauhas­ta tiimeineen järjestämään vastaa­van koulutuksen kaikissa Suomen maakunnissa.

 

 

Heimo Enbuska

 

 

 

 

 

Kyyhky-koulutuksen järjestäminen

 

- seurakunta järjestää tilat sekä vastaa koulutuksen ilmoittelusta ja ruokailusta
- Avainmedia toimittaa Kyyhky-koulutusmateriaalit
- materiaali maksaa osallistujalle 10 euroa; se maksetaan seurakunnalle, joka välittää maksun edelleen Avainmedialle
- koulutuksesta vastaa Pirkko Kauhanen yhdessä tiiminsä kanssa.

 

Pirkko Kauhasen sähköposti:

 

 Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!