Miksi Puolimatkan artikkeli kohautti?

Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teo­rian ja tradition professori Tapio Puoli­matka kirjoitti Oikea Media -julkaisun vie­raskynäpalstalla 27.7. artikkelin otsikol­la ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”. Puolimatka viittasi kirjoituksessaan tutki­joihin, joiden mukaan mielikuvat seksuaa­lisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan myös kampanjalle pedofiilien seksuaalioi­keuksien puolustamiseksi.

 

Artikkelista nousi julkinen kohu. Sitä pi­dettiin ”homofobisena”, ja Jyväskylän yli­opiston rehtori Keijo Hämäläinen tuomit­si sen julkisesti yliopiston arvoihin sopimat­tomana kuulematta Puolimatkaa itseään.

 

Puolimatka koki tulleensa prosessissa väärinymmärretyksi ja -kohdelluksi. Hän teki hallintokantelun yliopiston rehtorin menettelytavoista.

 

 

Mitkä asiat johtivat siihen, että artikke­listasi nousi tällainen kohu, professori Tapio Puolimatka?

– Kyseessä oli vihreiden poliitikkojen ja SETA-aktivistien hyvin koordinoima kam­panja, jossa ihmisiä suositeltiin olemaan yhteydessä yliopiston rehtoriin ja vaadittiin yliopistoa ryhtymään ”tarpeellisiin toimiin”. Tämä vihreä aalto oli niin voimakas, että se vei rehtorin mennessään eikä hän ehtinyt edes ottaa minuun yhteyttä. Sain kuulla asi­asta vasta STT:ltä.

 


Missä vaiheessa tapauksen käsittely on nyt?

– Siitä keskustellaan rehtorin, vararehto­rin, dekaanin ja kahden yliopiston juristin kanssa torstaina 16. elokuuta.

 


Olet puhunut ”hiipivästä totalitarismis­ta”, jota esiintyy julkisessa keskustelus­sa ja joka uhkaa myös sananvapautta. Mitä sillä tarkoitat?

– Tämä prosessi on yksi esimerkki siitä, että valta on siirtymässä poliittisille painos­tusryhmille, jotka uhkaavat yliopiston tutki­muksen ja opetuksen vapautta sekä sanan­vapautta ja ohittavat yhteiskunnan demo­kraattiset prosessit.

 

– Totalitarismi pysyy piilossa, koska ihmi­set luonnostaan mukautuvat yhä lisäänty­viin sananvapauden rajoituksiin voidakseen säilyttää työpaikkansa ja voidakseen yleensä olla sosiaalisesti hyväksyttyjä. Jokaisen täl­laisen prosessin tuloksena ihmiset oppivat entistä varovaisemmiksi, jottei prosessi seu­raavan kerran kohdistuisi heihin.
34/2018

UutisetTilanne Helsingin kristillisellä koululla vuoden 2017 pääsiäisenä: sali on täynnä ja ulkona kiemurtelee jono. Kaikki eivät tule mahtumaan sisään.
PääkirjoitusRaamattu kertoo meille esimerkin voimasta ja sukupolvien ketjusta. Jumala ohjeisti israelilaisia painamaan hänen sanansa sydämiinsä ja mieliinsä sekä opettamaan ne lapsillensa. Van­hempien...
Miten onJyväskylän yliopiston kasvatuksen teo­rian ja tradition professori Tapio Puoli­matka kirjoitti Oikea Media -julkaisun vie­raskynäpalstalla 27.7. artikkelin otsikol­la ”Kampanja pedofilian l...
UutisetTyö on laajentunut yhä enemmän myös eri puolille Venäjää.
UutisetRistin Voittoa julkaisevan kus­tannusyhtiö Aikamedian vuoden tapaus on Sana elämään -kom­mentaariraamatun saapuminen varastolle. Teos painettiin Kiinas­sa yhdessä maailman suurimmis­ta raama...
UutisetKasvava puristus kertoo lähetystyön etenemisestä, sanoo Suomen Open Doorsin toiminnanjohtaja.
KolumniSukat kannattaa vaihtaa säännöllisesti, mutta nykymaailmassa vaihtamisesta on jo tehty ratkaisu joka tilanteeseen. Kaikkea pitäisi koko ajan vaihtaa: sisustusta, autoa, työpaikkaa, puolisoa,...
Raamatun äärelläMiksi kirkoilla on niin monenlaisia näkemyksiä kasteesta?
MuutMeidän tulee kohdata Jumala ja saada häneltä viisautta siihen, miten tavoitamme tämän päivän ihmiset, romupappi uskoo.
MuutParantumattoman sairauden ei tarvitse merkitä vain tuskaa, rajoituksia ja kärsimystä.
PikavisiittiKatupaimenena tunnettu Jani Liukkonen kertoo mielellään Jeesuksesta.
UutisetYökerhon voi saada vuokrattua sunnuntaisin kohtuuhintaan.
MielipideRistin Voiton Mi­ten on -palsta tie­dotti iloisen uu­tisen, että Sana elämään -Raama­tun painos on vihdoin tulossa en­nakkotilaajilleen ja sitten tietys­ti kaikille muille, jotka haluavat se...
MielipideVanhana ”Romuna” olen jäävi ja vähän arkakin työntymään aiheeseen, joka käsittelee tämän ajan nuorten mahdol­lisuuksia hengelliseen elä­määnsä liittyvissä asiois­sa – tässä tapauksessa itsen...
MielipideAluksi tietosanakirjoista poimit­tua tietoa kybernetiikasta. Se on koneiden, ihmisten ja näiden muo­dostamien yhteisö­jen säätö- ja viestintäta­pahtumia tutkiva ma­temaattinen tiede, joka tu...
UutisetSuomen suurimmilla vuosittain pidettävillä yhteiskristillisillä päivillä rohkaistiin kertomaan Jeesuksesta.
UutisetSeppo Rajamäki on kiertänyt vuoden aikana yli sata seurakuntaa. Ihmiset ovat syttyneet tekstiä käytäntöön soveltavasta Sana elämään -suurteoksesta.
Sattumaa vai suunniteltua? Jumalauskon perusteita arvioimassa
Keravan helluntaiseurakunnassa kokoonnutaan ryhmissä – iso rakennus luo mahdollisuuksia
Puolisoa etsivät niin nuoret kuin uudelleen avioituvat – ”Tinder-palvelussa yhä enemmän kristittyjä”
Helluntaiseurakuntien jäsenmäärä pienimmillään 25 vuoteen – vuosittainen kastettujen määrä pudonnut alle puoleen takavuosista
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!