Merkkipäiviä: Antero Laukkanen 60 vuotta

- Enää neljäkymmentä vuotta jäljellä, kuusikymppistyvä kansanedustaja Antero Laukkanen vitsailee. Hän katsoo astuvansa elämän parhaaseen aikaan. Kuva: Anssi Tiittanen

Kansanedustaja ja pastori Antero ”Mooses” Lauk­kanen viettää 60-vuotissynty­mäpäiväänsä toukokuun lopulla.

 

Viime vuosina kansanedus­tajuuden myötä Antero-nimi on taas nousussa monien käyttämän Mooseksen kustannuksella.

 

– Olisi ollut varmaan hieman yliampuvaa nimetä itsensä kan­sanedustaja Moosekseksi, Lauk­kanen veistelee.

 

Hän tuli valituksi kansanedus­tajaksi Uudeltamaalta vuonna 2015 vuosien vaaliaktiivisuuden jälkeen. Kotipuolue Laukkaselle on aina ollut Kristillisdemokraa­tit. Kaupunginvaltuutettuna hän on toiminut Suomen toiseksi suu­rimmassa kaupungissa Espoossa pian parikymmentä vuotta.

 

 

Pastori ja parlamentaarikko

Kun Antero Laukkasen kanssa kes­kustelee Pikkuparlamentin ravin­tolassa aamupalan äärellä, joutuu välillä hieman arvailemaan, pu­huuko milloinkin kansanedustaja- Laukkanen vai pastori-Laukkanen – vai molemmat samanaikaisesti.

 

Hän myöntää, että kolmen parlamentaarikkovuoden jälkeen hän on yhä hieman hämillään sii­tä, että unelma ja näky kansan­edustajuudesta todella toteutui.

 

– Välillä huomaan miettiväni, että tuleeko joku kohta ja herät­tää minut tästä unesta.

 

Kun Laukkanen tuli ensim­mäistä kertaa eduskuntaan vas­tavalittuna kansanedustajana, meininki oli kuitenkin selvä. Val­takirja oli saatu kansalta, nyt oli tartuttava toimeen.

 

Talo oli Laukkaselle jo tuttu hänen työskenneltyään vuosia eduskunta-avustajana. Kaiken ohessa hän oli viritellyt pastorei­den rukousrintamaa ja Suomen kansallista rukousaamiaista, jon­ka puitteissa hän on vieraillut jo neljän presidentin valtakausilla Yhdysvalloissa.

 

Profiililtaan Laukkanen on nähty toimeliaana ja puheliaana arvopoliitikkona. Sosiaalineuvok­sen arvonimen muutama vuosi sitten saanut Laukkanen on edus­kunnan köyhyysryhmän varapu­heenjohtaja. Sydämellä ovat ol­leet myös perhekysymykset, joi­den puitteissa konservatiivit ovat nykyisin eduskunnassa haastet­tuina, vaikka Laukkanen kiittelee­kin talon sivistynyttä ilmapiiriä.

 

 

Ollaanko tasapainossa?

Puhumme Suomen hengellises­tä tilasta ja seurakuntien tulevai­suudesta. Ääneen pääsee pastori- Laukkanen. Yhteiskunnan nopea maallistuminen on Laukkasen mukaan tuonut uuden haasteen seurakuntien toiminnalle.

 

– Kristityt ovat kosketukses­sa seurakunnan ulkopuoliseen elämään suurimman osan ajas­taan. Seurakunta vaikuttaa hei­hin vain muutaman tunnin vii­kossa. Tämä tuo minulle huolen siitä, että ihmisten ajattelua hal­litsevat enemmän maalliset kuin hengelliset asiat.

 

Laukkasen mukaan on olemas­sa vaara, että myös seurakunta­laiset maallistuvat täysin. Viiteitä tästä hän näkee nykyisessä seura­kuntien johtajuuspuheessa.

 

– Johtamiseen tuodaan jat­kuvasti malleja yritysmaailman johtamistavoista. Yhä enemmän vaaditaan seurakunnalta sellais­ta, mitä ei ole tarkoitettu seura­kunnan tehtäväksi.

 

Miten Laukkanen sitten määrit­telee seurakunnan tehtävän, sen, mikä tuntuu nyt olevan hukassa?

 

– Seurakunnan keskeinen mis­sio on evankeliuminen julistami­nen, lähetystyön tekeminen ja hy­vän tekeminen. Nämä olivat kes­keisiä apostolien teoissa.

 

– Nyt meillä on paljon harras­tustomintaa, mitä tietysti pitääkin lapsille ja nuorille olla. Kysymys on siitä, ollaanko tasapainossa.

 

 

Hengellistä elämää etsimässä

Ei Laukkanen toivoaan ole me­nettänyt ja näkee nykyisessä uu­demmassa seurakunta-ajattelus­sa hyvääkin.

 

– Ainahan seurakunta on teh­nyt monenlaisia asioita, ei kyse ole siitä. Huoleni on se, että jos ja kun meillä on hengellinen tehtä­vä, tämä edellyttäisi myös hengel­listä elämää.

 

– Kun hengellinen elämä hii­puu omassa henkilökohtaises­sa ajankäytössä, se alkaa vaikut­taa myös seurakuntaelämään ja etenkin siihen, mitä odotan seu­rakunnalta.

 

Yksi keskeisiä havaintoja seu­rakuntaelämän keskeltä pastori- Laukkaselta on ollut uupumisen lisääntyminen.

 

– Ihmiset ovat todella väsynei­tä. Työelämä tuntuu olevan to­della vaativaa. Keskustelut ovat usein sitä, että voisiko seurakun­taan tulla vain olemaan ja vas­taanottamaan. Ei haluta, että seurakunta on työleiri, vaan koti. Meillä Majakka-seurakunnas­sa on sanonta, että kun kaikki te­kevät jotain, kaikki voivat levätä enemmän.

 

Tässäkin asiassa kuusikymp­pistyvä Laukkanen näkee koko­naisen kulttuurin muuttuneen.

 

– Kun olin nuori, työajat ja etenkin työmatka-ajat olivat lyhy­empiä. Virikkeitä oli vähemmän. Ihmisillä oli paljon aikaa seura­kunnalle.

 

– Ennen kaikkea olen kuiten­kin huolissani nykyisistä lapsista ja nuorista. Tutkimusten mukaan nykyinen uusmedia ja teknisty­minen on niellyt paljon keskitty­miskykyä. Tämä näkyy myös seu­rakunnissa.

 

Pelejä ja someakin hankalam­pana muutoksena Laukkanen nä­kee sen, etteivät vanhemmat enää tuo lapsiaan seurakuntaan kuten ennen.

 

– Suomessa voi olla 2 000 hen­kilön seurakunta, jonka pyhäkou­lussa on alle 50 lasta.

 

– Johonkin ne lapset viedään. Kai lätkäharjoituksiin tai futik­seen. Mutta kuinka voi syntyä uusi Jumalaa rakastava sukupolvi, jos vanhemmat eivät tuo lapsia seura­kuntaan, Laukkanen kyselee.

 

– En usko, että seurakunnan lapsityön taso on heikentynyt. Vanhemmat vain tekevät valinnan. Tässä asiassa vastuutan ja haastan vanhempia: panostakaa lapsen hengelliseen tulevaisuuteen.

 

 

Häiriköstä evankelistaksi

Kuusikymppistyvä kansalainen Laukkanen kertoo elävänsä ”elä­män parasta vaihetta”.

 

– On tullut tehtyä riittävästi vir­heitä. Osasta olen oppinut, osasta en. On vielä monta taistelua, jotka haluan voittaa.

 

Laukkanen ponnisti tasapai­noiseen elämään heikoista läh­tökohdista. Isä jätti monilapsi­sen perheen, kun Antero oli pie­ni. Koulussa hän oli häirikkö, ja ennusteet lupailivat lyhyttä elä­mää nuorisorikollisena.

 

Seurakunnan leirillä ohjaajat pohtivat joka aamu, olisiko tänään se päivä, kun kuriton Antero vih­doin lähetettäisiin kotiin. Eräänä iltana Jeesus tuli konkreettisesti Anteron elämään ja kaikki muut­tui. Syksyllä koulussa saatettiin vain ihmetellä pojassa tapahtu­nutta täydellistä muutosta.

 

Nuorena Laukkanen kiersi Veikko Hurstin perheen jälki­kasvujen kanssa Jumalan tähdet -yhtyeessä. 1990-luvulla Espoo­seen syntyi Majakka-seurakun­ta, jonka pastoritiimissä perusta­ja-Laukkanen yhä on, joskin pu­hujapönttöön hän nousee enää muutaman kerran vuodessa.

 

 

Idässä odottaa huominen

Antero Laukkasella on yksi iso unelma, joka uhkaa toteutua, jat­kui työ kansanedustajana vuoden kuluttua tai ei. Laukkanen ja Lee­na-vaimo ovat aikanaan lähdössä lähetystyöhön Kiinaan.

 

– Tämä ei ole vitsi. Olemme tosissamme. Olen viimeiset kol­me vuotta opiskellut kiinan kiel­tä, Antero sanoo aistiessaan kes­kustelukumppanissa epäuskoi­suutta.

 

Näky Kiinan-lähetystyöstä on jo vuosia vanha, mutta se uudis­tui vain viikko kansanedusta­jan työn alkamisesta. Molemmat puolisot heräsivät samana yönä voimakkaaseen ajatukseen, jossa Jumala kutsui heitä Kiinaan.

 

– Aamulla jaoimme yöllisen näyn ja ihmettelimme Jumalan johdatusta.

 

Vasta remontoidussa edus­kuntatalossa tuoksuu vielä tuore maali. Menemme ottamaan kuvat istuntosalin lehtereille.

 

Ikämerkkipaalun ylittävä Lauk­kanen katsoo tätä päivää ja tule­vaisuutta toiveikkaana.

 

– Kun katson itseäni, inhimil­lisesti ajatellen kaikki on saavu­tettu. Olen nyt kansanedustaja, ja iloinen saamastani mahdollisuu­desta. Jumalan maailmassa on kuitenkin edessä vielä enemmän.

 

 

Anssi Tiittanen
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!