Koulumaailmaan kuljetaan persoona ja Pyhä Henki edellä

Helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijä Anu Niskanen-Similä on tuttu kasvo Kangasalan yläkoulussa. Nuoret tulevat usein halaamaan ja juttelemaan. - Tätä työtä ei tehdä sähköpostin välityksellä, Niskanen-Similä toteaa. Kuva: Tuija Niskanen

Kangasalan hel­luntaiseurakun­nan nuorisotyön­tekijä Anu Nis­kanen-Similä on onnistunut ansaitsemaan paik­kansa alueensa koulujen ja nuo­risotoimen moniammatillisessa yhteistyössä.

 

Aiemmin Lapinlahdella toimi­nut Niskanen-Similä aloitti Kan­gasalla marraskuussa 2015. Alus­ta alkaen oli selvää, että työtä ei kannata tehdä yksin, vaan ympä­rille on etsittävä yhteistyötahoja. Kahvikupillisesta alkanut verkos­toituminen on nyt kasvanut mal­likkaaksi yhteistoiminnaksi, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

 

– Halusin tutustua kaupungin nuorisotoimen työntekijöihin ja kutsuin heidät seurakuntaan kah­ville. Heillä oli jo kontaktit kou­luille, joten minun ei tarvinnut kuin hypätä kelkkaan mukaan, Niskanen-Similä kuvaa.

 

Hyppääminen ei kuitenkaan sujunut aivan ongelmitta. Aluksi paikallisen yläkoulun rehtori suh­tautui varauksellisesti yhteistyö­hön. Kaupungin nuorisotyönteki­jät saivat kuitenkin vakuutettua, että Niskanen-Similä on hellun­taitaustastaan huolimatta tiimiin hyvä lisä.

 

 

Turvallinen aikuinen tavoitettavissa

Nykyään yhteistyöhön kuulu­vat esimerkiksi säännölliset vä­lituntipäivystykset yhdellä Kangasalan yläkouluista. Maanantai­sin ja torstaisin ruokavälitunnin aikaan moniammatillinen yh­teistyötiimi jalkautuu nuorten keskelle koulun käytäville jutte­lemaan ja olemaan tavoitettavis­sa. Tiimiin kuuluvat kaupungin nuorisotoimen, evankelisluteri­laisen kirkon ja helluntaiseura­kunnan nuorisotyöntekijät.

 

– Tavoitteeni on olla nuor­ten keskellä tavoitettavissa ole­va kannustava ja turvallinen ai­kuinen. Näkyvillä olo ja sään­nöllisyys on tärkeää. Kun tulee tutuksi ja voittaa luottamuksen, nuoret tulevat luokse, Niskanen-Similä toteaa.

 

Koulun arjessa mukana olemi­sen ja tuttuuspinnan kautta nuo­ret uskaltautuvat mukaan myös seurakuntaan. Onkin ensiarvoi­sen tärkeää, etteivät koulussa solmitut kontaktit jää irrallisik­si, vaan niille saadaan jatkumoa seurakunnan toiminnan kautta.

 

Kangasalan helluntaiseura­kunnassa on tammikuusta asti järjestetty perjantai-iltapäivisin avoimet nuorisotilat, jossa nuoret saavat vapaasti oleskella ja jutel­la. Usein keskustelu kääntyy hei­dän omasta aloitteestaan hengel­lisiin asioihin. Sitten iltaa jatke­taan nuortenillan merkeissä.

 

– Nuorilla on paljon haastei­ta elämässään, nuoren minäku­van ja persoonan kasvu on vie­lä kesken. Sen tähden he tarvit­sevat seurakunnastakin ennen kaikkea sydämellistä ilmapiiriä, hyväksyntää, rakkautta ja niitä kuuluisia rajoja, Niskanen-Simi­lä muistuttaa.

 

Hänen mukaansa on oleellis­ta, mitä seurakuntayhteisö vies­tittää nuorille. Heidän pitäisi saada olla luonnollinen osa seu­rakuntaa kaikkine elämän jälki­neen, eikä niin, että nuoret ovat kuin pop-up-ilmiö, joka on vain tietyssä tilanteessa näkyvillä.

 

 

Yhteistyön rakennuspalikat

Luottamus on Niskanen-Simi­län kokemusten mukaan avain­sana kaiken yhteistyön rakentamisessa. Avoimuus ja keskuste­lu avaavat ovia. On viisasta kysyä ohjeita mieluummin liikaa kuin liian vähän ja sopia yhteisis­tä pelisäännöistä. Kouluihin ei voi mennä julistamaan evanke­liumia tai tekemään käännytys­työtä. Ylilyönnit saattavat sul­kea yhteistyön vuosiksi. Siksi on edettävä maltilla.

 

– Tätä työtä ei tehdä sähköpostin välityksellä, vaan rukoillen ja persoona edellä, kasvokkain. Vie­tin käytävillä aikaa puolitoista vuotta ennen kuin tarjosin koululle aamunavauksia. On tärkeää edetä kuulostellen. Toimitin rehtorille myös muutamia esimerkkiaamunavauksia, jotta hän voisi arvioida niitä.

 

Se kannatti. Tätä nykyä Niskanen-Similä käy pitä­mässä aamunavauksia kerran kuukaudessa. Sisällöl­tään ne ovat elämää ohjeistavia ja mahdollisimman elävästi nuorten kielellä kerrottuja – sekä kristillisten periaatteiden mukaisia. Sanomaa ei tarvitsee him­mentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.

 

 

Kulje pääovesta, ei sivukautta

Kolmannen sektorin toimijana seurakunta voi tarjo­ta ison resurssin niin paikkakuntansa nuorisotyöhön kuin koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Niska­nen-Similä korostaa toisten ammattilaisten arvosta­mista. Koskaan ei pidä astua kenenkään

toimijan yli.

 

– Etene oikeassa järjestyksessä, totuudellisesti ja toisia kunnioittaen. Jos yrittää sivukautta, saattaa pi­lata kaiken. On parempi kulkea reilusti pääovesta ja toimia aina avoimin kortein, hän kuvaa.

 

Muutamia muitakin ässiä hyvän yhteistyön ra­kentamiseen löytyy Niskanen-Similän hihasta: Pidä aina se, minkä lupaat. Etene pienin askelin yhteis­työn rakentamisessa. Ole ihminen ihmiselle. Luota siihen, että Pyhä Henki toimii.

 

– Sitten vain lampsin kouluun rukoillen, että rak­kaus saisi näkyä minusta. Palkitsevinta tässä kaikes­sa on nuoriin tutustuminen. Joskus jo sillä voi olla jollekin nuorelle suuri merkitys, että menee kysy­mään kuulumisia. Ole kiinnostunut, se riittää.

 

 

 

 

Vinkkejä moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen:

 

1. Ota yhteyttä muihin paikkakuntasi nuorisotyötä tekeviin tahoihin. Teillä kaikilla on sama tavoite: paikallisten nuorten hyvinvointi.

 

2. Kerro selkeästi, että sinä teet työtäsi kristillisillä arvoilla. Keskustelkaa, miten arvot saavat näkyä missäkin yhteistyötilanteessa.

 

3. Nuorisotiloilla tai tapahtumissa saatetaan tarvita ohjaajia. Ilmoittaudu työvoimaksi, saat lisää näkyvyyttä ja kontakteja.

 

4. Tarjoa kouluille välituntipäivystystä. Tärkeintä on olla läsnä, tulla tutuksi, sitten luoda linkki seurakuntaan.

 

5. Laajenna yhteistyötä. Mene avoimesti mukaan uusiin mahdollisuuksiin.

 

 

Anniina Jakonen
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!