Lauantai 31. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Artturi, Arto, Arttu, Artur
Julkaistu 28.4.2018 08:45

Koulumaailmaan kuljetaan persoona ja Pyhä Henki edellä

Helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijä Anu Niskanen-Similä on tuttu kasvo Kangasalan yläkoulussa. Nuoret tulevat usein halaamaan ja juttelemaan. - Tätä työtä ei tehdä sähköpostin välityksellä, Niskanen-Similä toteaa. Kuva: Tuija Niskanen

Kangasalan hel­luntaiseurakun­nan nuorisotyön­tekijä Anu Nis­kanen-Similä on onnistunut ansaitsemaan paik­kansa alueensa koulujen ja nuo­risotoimen moniammatillisessa yhteistyössä.

 

Aiemmin Lapinlahdella toimi­nut Niskanen-Similä aloitti Kan­gasalla marraskuussa 2015. Alus­ta alkaen oli selvää, että työtä ei kannata tehdä yksin, vaan ympä­rille on etsittävä yhteistyötahoja. Kahvikupillisesta alkanut verkos­toituminen on nyt kasvanut mal­likkaaksi yhteistoiminnaksi, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

 

– Halusin tutustua kaupungin nuorisotoimen työntekijöihin ja kutsuin heidät seurakuntaan kah­ville. Heillä oli jo kontaktit kou­luille, joten minun ei tarvinnut kuin hypätä kelkkaan mukaan, Niskanen-Similä kuvaa.

 

Hyppääminen ei kuitenkaan sujunut aivan ongelmitta. Aluksi paikallisen yläkoulun rehtori suh­tautui varauksellisesti yhteistyö­hön. Kaupungin nuorisotyönteki­jät saivat kuitenkin vakuutettua, että Niskanen-Similä on hellun­taitaustastaan huolimatta tiimiin hyvä lisä.

 

 

Turvallinen aikuinen tavoitettavissa

Nykyään yhteistyöhön kuulu­vat esimerkiksi säännölliset vä­lituntipäivystykset yhdellä Kangasalan yläkouluista. Maanantai­sin ja torstaisin ruokavälitunnin aikaan moniammatillinen yh­teistyötiimi jalkautuu nuorten keskelle koulun käytäville jutte­lemaan ja olemaan tavoitettavis­sa. Tiimiin kuuluvat kaupungin nuorisotoimen, evankelisluteri­laisen kirkon ja helluntaiseura­kunnan nuorisotyöntekijät.

 

– Tavoitteeni on olla nuor­ten keskellä tavoitettavissa ole­va kannustava ja turvallinen ai­kuinen. Näkyvillä olo ja sään­nöllisyys on tärkeää. Kun tulee tutuksi ja voittaa luottamuksen, nuoret tulevat luokse, Niskanen-Similä toteaa.

 

Koulun arjessa mukana olemi­sen ja tuttuuspinnan kautta nuo­ret uskaltautuvat mukaan myös seurakuntaan. Onkin ensiarvoi­sen tärkeää, etteivät koulussa solmitut kontaktit jää irrallisik­si, vaan niille saadaan jatkumoa seurakunnan toiminnan kautta.

 

Kangasalan helluntaiseura­kunnassa on tammikuusta asti järjestetty perjantai-iltapäivisin avoimet nuorisotilat, jossa nuoret saavat vapaasti oleskella ja jutel­la. Usein keskustelu kääntyy hei­dän omasta aloitteestaan hengel­lisiin asioihin. Sitten iltaa jatke­taan nuortenillan merkeissä.

 

– Nuorilla on paljon haastei­ta elämässään, nuoren minäku­van ja persoonan kasvu on vie­lä kesken. Sen tähden he tarvit­sevat seurakunnastakin ennen kaikkea sydämellistä ilmapiiriä, hyväksyntää, rakkautta ja niitä kuuluisia rajoja, Niskanen-Simi­lä muistuttaa.

 

Hänen mukaansa on oleellis­ta, mitä seurakuntayhteisö vies­tittää nuorille. Heidän pitäisi saada olla luonnollinen osa seu­rakuntaa kaikkine elämän jälki­neen, eikä niin, että nuoret ovat kuin pop-up-ilmiö, joka on vain tietyssä tilanteessa näkyvillä.

 

 

Yhteistyön rakennuspalikat

Luottamus on Niskanen-Simi­län kokemusten mukaan avain­sana kaiken yhteistyön rakentamisessa. Avoimuus ja keskuste­lu avaavat ovia. On viisasta kysyä ohjeita mieluummin liikaa kuin liian vähän ja sopia yhteisis­tä pelisäännöistä. Kouluihin ei voi mennä julistamaan evanke­liumia tai tekemään käännytys­työtä. Ylilyönnit saattavat sul­kea yhteistyön vuosiksi. Siksi on edettävä maltilla.

 

– Tätä työtä ei tehdä sähköpostin välityksellä, vaan rukoillen ja persoona edellä, kasvokkain. Vie­tin käytävillä aikaa puolitoista vuotta ennen kuin tarjosin koululle aamunavauksia. On tärkeää edetä kuulostellen. Toimitin rehtorille myös muutamia esimerkkiaamunavauksia, jotta hän voisi arvioida niitä.

 

Se kannatti. Tätä nykyä Niskanen-Similä käy pitä­mässä aamunavauksia kerran kuukaudessa. Sisällöl­tään ne ovat elämää ohjeistavia ja mahdollisimman elävästi nuorten kielellä kerrottuja – sekä kristillisten periaatteiden mukaisia. Sanomaa ei tarvitsee him­mentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.

 

 

Kulje pääovesta, ei sivukautta

Kolmannen sektorin toimijana seurakunta voi tarjo­ta ison resurssin niin paikkakuntansa nuorisotyöhön kuin koulujen opetus- ja kasvatustehtävään. Niska­nen-Similä korostaa toisten ammattilaisten arvosta­mista. Koskaan ei pidä astua kenenkään

toimijan yli.

 

– Etene oikeassa järjestyksessä, totuudellisesti ja toisia kunnioittaen. Jos yrittää sivukautta, saattaa pi­lata kaiken. On parempi kulkea reilusti pääovesta ja toimia aina avoimin kortein, hän kuvaa.

 

Muutamia muitakin ässiä hyvän yhteistyön ra­kentamiseen löytyy Niskanen-Similän hihasta: Pidä aina se, minkä lupaat. Etene pienin askelin yhteis­työn rakentamisessa. Ole ihminen ihmiselle. Luota siihen, että Pyhä Henki toimii.

 

– Sitten vain lampsin kouluun rukoillen, että rak­kaus saisi näkyä minusta. Palkitsevinta tässä kaikes­sa on nuoriin tutustuminen. Joskus jo sillä voi olla jollekin nuorelle suuri merkitys, että menee kysy­mään kuulumisia. Ole kiinnostunut, se riittää.

 

 

 

 

Vinkkejä moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen:

 

1. Ota yhteyttä muihin paikkakuntasi nuorisotyötä tekeviin tahoihin. Teillä kaikilla on sama tavoite: paikallisten nuorten hyvinvointi.

 

2. Kerro selkeästi, että sinä teet työtäsi kristillisillä arvoilla. Keskustelkaa, miten arvot saavat näkyä missäkin yhteistyötilanteessa.

 

3. Nuorisotiloilla tai tapahtumissa saatetaan tarvita ohjaajia. Ilmoittaudu työvoimaksi, saat lisää näkyvyyttä ja kontakteja.

 

4. Tarjoa kouluille välituntipäivystystä. Tärkeintä on olla läsnä, tulla tutuksi, sitten luoda linkki seurakuntaan.

 

5. Laajenna yhteistyötä. Mene avoimesti mukaan uusiin mahdollisuuksiin.

 

 

Anniina JakonenJaa
Rauhan Majatalo kutsuu hiljentymään
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!