Koulu elää tavallaan

Perusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien sekä koulujen ja opettajien vas­tuulle. Ne voivat saada tehtäväs­sään varsin hyödyllistä ulkoista tukea eri organisaatioilta, yhtei­söiltä, kansalaisjärjestöiltä sekä kansalaisilta.

 

Suomalaisen peruskoulun menestymistä on selitetty sisäi­sellä ja ulkoisella luottamuksel­la, delegoinnilla, opettajien am­mattitaidolla sekä pedagogisella vapaudella. Hyvään kouluun lii­tetään usein hyvät suhteet kotei­hin, mikä merkitsee vuoropuhe­lua, vastavuoroista avoimuutta ja ystävällisyyttä sekä tasa-arvoi­suuden tunnetta.

 

Hyvä koulu toimii erilaisis­sa verkostoissa, joista se saa it­selleenkin rakentavia aineksia. Hyvä koulu ei synny ulkoisel­la kontrollilla tai arvostelemalla, vaan niin, että koulu arvioi itse­ään ja parantaa sen perusteella toimintaansa.

 

 

Kumppanien aktiivisuus tärkeää

Nykyiset opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opettajat alan asiantuntijoina ovat tehneet oppiaineiden ope­tussuunnitelmat, joita he arvi­oivat ja parantavat tarpeen mu­kaan. Huoltajien ja muiden kou­lun yhteistyötahojen olisi hyvä olla mukana arvioimassa kou­lun kasvatustavoitteita, toimin­takulttuuria sekä kodin ja kou­lun yhteistyötä.

 

Koulun ”ikkunoista” näkyy runsaasti mahdollisia yhteistyö­kumppaneita. Koululla on kuitenkin niukasti voimavaroja sel­vittää kaikkien yhteistyöpyrki­myksiä tai -sisältöjä. Siksi on vain hyvä, jos yhteistyöstä kiinnostu­nut taho, esimerkiksi helluntai­seurakunta, ottaa yhteyttä ope­tuksen järjestäjään tai kouluun.

 

Jotkut aktiivisimmat hellun­taiseurakunnat ovatkin tehneet opetuksen järjestäjien tai koulu­jen kanssa yhteistyösopimuksia. Jo sellaisen yksityiskohtainen valmisteleminen on sinänsä hyö­dyllistä: Valmistelun aikana opi­taan tuntemaan toisia, ymmär­tämään koulua ja sen toiminnan mahdollisuuksia sekä erilaisia ra­joituksia. Lisäksi selviää, miten koulun avoimista ”ovista” men­nään sisään tai miten eri koulu­jen sisällä on hyvä toimia.

 

 

Vaikuttaminen kannattaa

Koulun on joka vuosi laadittava vuosittainen lukuvuosisuunni­telma. Kun siinä näkyvät hellun­taiseurakunnan vierailut koulus­sa ajankohtineen, sujuu koulun tiedottaminen niistä koteihin luontevasti, vaivattomasti ja riit­tävän ajoissa. Yhteistyö ”pakot­taa” seurakuntaa tekemään kou­lutyölleen selkeän vuosisuunni­telman.

 

Ilkka-lehti uutisoi 22.3.2018: ”Seinäjoki tarkensi uskonnon­opetuksen periaatteita kouluis­sa.” Eräs kaupunkilainen oli teh­nyt oikaisuvaatimuksen kaupun­gin antamasta ohjeistuksesta, joka hänen mielestään oli pe­rustusvaliokunnan lausunnon ja Opetushallituksen päätöksen vastainen. Lopputulos oli, että kaupunki valmisteli ohjeistuk­sen uudelleen. Kaupunkilainen oli ollut selvillä, millaisista ”ovis­ta” mentiin sisälle ja miten.

 

Koulun ja kotien vuorovaiku­tus on toiminut ennenkin. Aloi­tin syksyllä 1958 Jämsässä kansakoulun neljännen luokan. Yläluokkalaisina saimme käyt­tää koulun lainakirjastoa. Tavan mukaan vein valitsemani kir­jat lainauskorttiini merkittävik­si. Ankara opettajamme August Huurre pyöritteli vähän pidem­pään yhtä kirjaa, mutta sanoi­kin sitten hyvin lempeästi: ”Mat­ti, näytäthän tätä sitten isällesi?” ”Opettaja taitaakin olla isän kans­sa samaa mieltä!” aavistelin.

 

Ollessani jo lukiossa isä ker­toi käyneensä tuolloin syyskesäl­lä Huurteen luona: ”Me juteltiin kahvikupin ääressä helluntailai­suudesta, puukäsitöistä ja mo­nesta muustakin.”

 

 

Matti Kangasoja


Kirjoittaja on opetusneuvos.
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!