Jumalan apuun voi luottaa

Kuva: ShutterstockÄlä tee noin vaan tee näin. Tee mitä sinua hu­vittaa. Mitä voi­sin tehdä, että kasvaisit pärjääväksi aikuiseksi?

 

Esimerkiksi tällaisin lausein voidaan kuvata lapsenkasvatuk­sen kehityskaarta 1950-luvul­ta tähän päivään. Kuudessakym­menessä vuodessa on liikuttu kurikeskeisestä perhe-elämästä vapaan kasvatuksen kautta voi­makkaan tietoiseen ja jopa huo­lestuneeseen vanhemmuuteen.

 

Ei ole liioiteltua sanoa, että li­sääntynyt tieto lapsen kehitykses­tä on lisännyt tuskaa. Nykyvan­hempi saattaa miettiä, onko hä­nestä ylipäätään vanhemmaksi ja aiheuttaako oma kasvatustyyli lapselle traumoja.

 

Suhteista siiville – vanhemman opas on kirja, joka pyrkii antamaan tukea 2010-luvun kasvattajalle, erityisesti kristityille vanhemmille.

 

– Ajatuksena kirjassa on, että moni asia lasten kasvatuksessa ei ole muuttunut, kuten lapsen tarpeet. Vanhempia kuitenkin pohdituttavat nykyään monet kysymykset, kuten kuinka pal­jon lapsi voi pelata tietokoneella. Kristillisen kasvatuksen antami­nenkaan ei ole niin yksiselitteis­tä ja helppoa kuin aikanaan ar­voiltaan yhtenäisemmässä Suo­messa, Suhteista siiville -kirjan toimittaja Elina Rautio kertoo.

 

Suhteista siiville -uutuusteok­seen on kirjoittanut joukko kas­vatusalan ammattilaisia, kuten muun muassa Saara Kinnunen ja Elli Meklin.

 

 

Elämä on suhteellista

Suhteista siiville -kirja lähestyy lapsenkasvatusta käytännönlähei­sesti neljän eri suhteen näkökul­masta. Tarkastelussa on lapsen ja vanhemman välinen suhde, van­hempien parisuhde, lapsen juma­lasuhde ja lapsen suhde itseensä.

 

– Vaikka kirjassa annetaan myös käytännön vinkkejä lapsen kasvattamiseen, kantava ajatus on, että hyvällä suhteella pääsee jo pit­källe, Elina Rautio toteaa.

 

Keskeneräisyyden tunne on väistämätön osa kasvattajana toi­mimista. Kirjoittajat toivovat, että teos voisi auttaa omaksumaan ar­mollista asennetta: kaikkea ei tar­vitse tietää.

 

– Aina voi myös aloittaa uudel­leen, niin parisuhteessa kuin suh­teessa lapsen kanssa, Rautio kan­nustaa.

 

Kirjassa lapsesta halutaan pu­hua ilona, ei taakkana, ja kasvatuk­sesta luottamustehtävänä, ei luo­pumisena ”omasta elämästä”.

 

– Jokainen lapsi on ainutlaa­tuinen, oma persoonansa. Eri­laisuus on arvokasta, ja kaikilla on vahvuuksia, joita voidaan tu­kea, kasvatustieteen tohtori Eli­na Rautio kiteyttää oman artik­kelinsa viestin.

 

 

Usko on hyväksi

Monet kristityt 2010-luvulla elä­vät kasvattajat ovat varmasti huo­manneet, etteivät kristilliset arvot ole enää esillä kouluissa ja hoito­paikoissa niin kuin ennen.

 

Usko voi olla kasvattajalle mer­kittävä voimavara, Elina Rautio sanoo, ja tätä ajatusta on haluttu tuoda esille läpi Suhteista siivil­le -teoksen.

 

– Meillä on käytössämme ju­malallinen, yliluonnollinen apu ja viisaus. Jumala on myös rakkau­den lähde, josta voimme ammen­taa kaikkiin suhteisiimme.

 

Kristiina ja Markku Virkkilä muistuttavat artikkelissaan, että terve usko kasvaa vain vapauden ilmapiirissä, ja vain vapaasti valittu usko voi olla vahvuus ja voimavara.

 

Suhteista siiville -kirjassa myös se, että vanhemmat ovat eri suku­puolta, nähdään merkittävänä te­kijänä lapsen kehitykselle. Saara Kinnunen kirjoittaa siitä, miten äi­dillä ja isällä on erilaisia tehtäviä lapsen kasvattamisessa.

 

– Sukupuolten arvon tunnus­tamalla voi myös vaikuttaa lapsen omaan mahdolliseen parisuhtee­seen tulevaisuudessa, Elina Rau­tio huomauttaa.

 

 

Rohkaisua huolehtijalle

Digiaika, hektinen elämänrytmi ja vanhempien omat henkiset taakat voivat erityisesti kuormittaa per­heitä nykyaikana. On taloudellisia huolia, sairastelua ja ongelmia pa­risuhteessa.

 

Vaikka nykyaikana vastaus kaikkeen on olevinaan yhden klik­kauksen päässä, lasten hyvinvoin­tia voi korjata vain konkreettisil­la, pitkäkestoisilla korjausliikkeil­lä. Niitä ennen pitää pysähtyä ja katsoa, mistä kiikastaa.

 

Pysähtyminen, läsnäolo ja kuunteleminen ovat myös kasva­tuksen kulmakiviä – niin itsestään selviltä kuin ne tuntuvatkin.

Jos kokee vanhemmuudesta stressiä ja ottaa paineita siitä, mitä kaikkea lapsen kanssa ”pitäisi teh­dä” ja miten häntä ”tulisi kasvat­taa”, voi huokaista ja luopua kai­ken yrittämisestä yhtä aikaa.

 

– Tärkeintä on olla läsnä tässä hetkessä, Elina Rautio päättää.

 

 

Anna Lehtinen 

Kristiina ja Markku Virkkilä:


Vanhempien ei ole tarkoituksenmukaista suojella lapsiaan kaikilta vaikeuksilta. Sanotaan jopa, että vanhempien tehtävä on tuottaa lapsilleen pettymyksiä. Se ei tarkoita lapsen kiusaamista vaan sitä, että vanhempien tulee pettymysten ehkäisemisen sijaan olla harmituksen hetkellä lapsen tukena ja auttaa häntä selviämään.
Elli Meklin:

 

”Se, että lukee oikein lapsen mieltä ja eiverbaalisia viestejä sekä heijastelee sitä takaisin hänelle, on hyvän kiintymyssuhteen perustekijä. Vanhempi, jonka älypuhelimen käyttö on liian intensiivistä, ei välttämättä ole tunteiden tasolla virittäytynyt lapsen suuntaan. Silloin huomion pirstaloi jatkuva ruudun seuraaminen. Lapsi voi kokea vanhemman älypuhelimen ohittavan hänen tarpeensa arjen tiimellyksessä.
Saara Kinnunen:

 

”Jumala tietää, että elämme syntiinlankeemuksen tähden epätäydellisessä maailmassa, jossa isät ja äidit eivät aina onnistu Jumalan heille antamassa tehtävässä. Tällaisissa tilanteissa hän tulee tueksemme. Jumala ei korvaa puuttuvaa tai huonoa vanhempaa. Kuitenkin hän lupaa pitää huolta, vaikka ihminen joutuisi kantamaan isään tai äitiin liittyvää kipua.

 

18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!