Globaalikasvatus: tavoitteena aktiivinen maailmankansalaisuus

Fidan Ville Saarnin mukaan oikeudenmukainen ja kestävä kehitys on myös seurakuntien asia. Kuva: Arto Karvonen / Fida

”Kiitos erinomaisesta tunnista, aihe oli to­della kiehtova”, sanoo pieni poika ja kättelee koulutyönte­kijää.

 

Tämä on esimerkki Fidan globaa­likasvatustunneista saadusta pa­lautteesta, joka innostaa jatkamaan.

 

Globaalikasvatuksen tavoitteena on rohkaista ihmisiä vaikuttamaan ympäröivään maailmaan kestäväl­lä ja positiivisella tavalla. Globaaliin vastuuseen kasvaminen on elämän kestävä matka, jonka tavoitteena on oppia kunnioittamaan erilaisuutta ja kehittää kykyä toimia aktiivisena ja oikeudenmukaisena kansalaisena.

 

Fidan globaalikasvatuksen tee­moina ovat ihmisoikeudet, moni­naisuus ja kestävä kehitys. Ensisi­jaisena kohderyhmänä ovat perus­koulut ja toisen asteen oppilaitokset, sekä oppilaat että opettajat.

 

Toiminta toteutetaan yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n Koulupalvelun kans­sa. Kouluvierailijat kiertävät yhteensä kymmenessä maakunnassa pitämässä Fidan ilmaisia globaalikasvatustunteja. Vuonna 2017 vierailtiin 138 koulussa ja tavoitettiin yli 10 000 oppilasta.

 

Tänä vuonna Fidan globaalikas­vatus näkyy kouluvierailuiden lisäk­si erilaisissa koulutusalan tapahtu­missa sekä IK-opiston nuortenleireil­lä. Hankkeen kautta tarjotaan ilmaisia tuntimateriaaleja, lautapelejä sekä uu­tena työkaluna Avun askeleet -mobii­liseikkailu. Kaikki materiaalit on tuo­tettu Suomen ulkoministeriön tuella.

 

 

Laadukas materiaali innostaa

Avun askeleet -mobiiliseikkailu on tarkoitettu koulujen sekä harraste- ja liikuntakerhojen käyttöön. Seikkailu yhdistää liikunnan ja globaalit kehi­tyskysymykset. Sovellus kannustaa oppilaita liikkumaan ja vie oppilas­ryhmät samalla interaktiiviselle opin­tomatkalle kolmeentoista kohteeseen Euroopasta Afrikkaan, Aasiaan ja ta­kaisin Suomeen. Aiheisiin kuuluvat muun muassa lapsen oikeudet, kou­lutuksen merkitys ja lasten ja nuor­ten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Visuaalinen materiaali in­nostaa lapsia.

 

Parhaiten sovellus sopii alakoulu­jen luokille 3–6 eli noin 9–12-vuoti­aille lapsille.

 

Avun askeleet -sovellus vahvistaa uuden opetussuunnitelman tavoittei­ta elämän ja ihmisoikeuksien kunni­oittamisesta, kestävästä kehitykses­tä ja kasvamisesta globaaliin vastuu­seen. Koulun arjessa sovellusta voi hyödyntää yli ainerajojen elämänkat­somustiedosta liikuntaan ja maantie­dosta ja ympäristöopista uskontoon.

 

Fidassa globaalikasvatuksen koor­dinaattorina toimiva Ville Saar­ni toteaa, että se, millaisena maail­ma nähdään tulevaisuudessa, on pal­jon kiinni nykylasten koulutuksesta ja kasvatuksesta.

 

– Haluamme herättää ihmisten kiinnostuksen globaaleihin kehitys­kysymyksiin ja kertoa mahdollisuuk­sista toimia oikeudenmukaisen ja kestävän maailman puolesta.

 

– Mielestäni syvin viesti täs­sä on jokaisen oikeus fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Innostamalla lapsia ja nuoria voimme motivoida heitä kestä­viin ja järkeviin päätöksiin ja tekoihin.

 

Seurakunnilla on mahdol­lisuus olla mukana erilaisissa teemapäivissä kouluilla. Seu­rakunnat saavat myös halutes­saan koulutusta aiheesta sekä ilmaisia materiaaleja oman lap­si- ja nuorisotyönsä käyttöön.

 

 

”Haluan isona kehitysyhteistyöhön!”

Keski-Suomen helluntaiseura­kuntien koulutyöntekijänä toi­miva Anniina Jakonen kertoo, että globaalikasvatus on hänen työssään kaikkein halutuin aihe kouluilla.

 

– Myös seurakunnat näkevät työn merkityksen ja rukoilevat palavasti. Onnistuminen onkin yhteisen rukouksen ja yhteis­työn tulosta, Jakonen uskoo.

 

Satakunnan alueen koulu­työntekijän Kirsti Männistön mukaan globaalikasvatustunti­en aiheet herättävät paljon kes­kustelua.

 

– Lapset pääsevät eläyty­mään esimerkiksi siihen, miltä tuntuisi olla nepalilainen kas­titon lapsi.

 

Anniina Jakosen mukaan koulujen uusi opetussuunnitel­ma painottaa laaja-alaista op­pimista ja yhteistyötä paikallis­ten toimijoiden kanssa. Tähän tavoitteeseen globaalikasvatus­tunnit vastaavat hyvin.

 

– Tällainen tunti tuo nyky­lapselle ja -nuorelle myös tar­peellista näkökulmaa toisenlai­siin kulttuureihin, ja toisaalta herättää kiitollisuutta siitä, mi­ten meillä Suomessa asiat ovat, Jakonen pohtii.

 

– Koulun kannalta on suu­ri etu siinä, että kouluun tulee vierailija mukanaan hyvin valmisteltu, laadukas oppitunti.

 

”Kiitos, kun järjestätte tällais­ta”, kirjoittaa alakoulun opettaja palautteessaan tunnin jälkeen. Molemmat koulutyöntekijät kertovat, että opettajilta tulleis­sa viesteissä toistuu myöntei­nen palaute sekä tuntien sisäl­löstä että materiaaleista. Tietoa on pidetty erittäin tärkeänä ja ajatuksia herättävänä.

 

Myös oppilaiden into globaa­likasvatuksen aiheita kohtaan on innostavaa.

 

– Erään tunnin jälkeen op­pilas huudahti, että haluaa iso­na kehitysyhteistyöhön. Voisi­ko parempaa palautetta saada, Kirsti Männistö naurahtaa.

 

 

Katja Köykkä
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!