Arvio: Profetiat Trumpin voiton taustalla

Stephen E. Strang. God and Donald Trump. Frontline 2017.

Monia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

 

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen uskonnollisena tai kristillistä elämää viettäneenä miehe­nä, mutta silti häntä äänesti ja edelleenkin tukee miltei kahdek­san jokaisesta kymmenestä valkoihoises­ta herätyskristitystä.

 

Olennaista lisäva­laistusta tähän yllättä­vään yhtälöön tarjoaa Stephen E. Strang uu­dessa kirjassaan God and Donald Trump (Frontline 2017). Strang on kristillisen oi­keiston kenttään laajasti ver­kostoitunut Yhdysvaltain joh­tavan karismaattisen lehden Charisman perustaja ja päätoi­mittaja.

 

Kirjassaan Strang kartoit­taa herätyskristittyjen kään­tymistä Trumpin kannattajik­si vuoden 2016 vaalikampan­jan aikana. Käsittelyn ytimessä ovat Trumpiin liittyvät profe­tiat, joista kirkoissa tiedotet­tiin tuolloin laajasti mutta joita ei kirjamuodossa ole aiemmin näin selkeästi ja kontekstuaali­sesti esitetty.

 

Trumpin noususta profetoi jo vuonna 2008 pastori Chuck Pierce, texasilaisen Glory of Zion International Ministries’in perustaja, rukoussoturi ja yksi hengellisen sodankäynnin keskeisimmistä popularisoijista. Hänen profetiansa mukaan Ju­mala oli valmistamassa Trum­pia nimenomaan vuo­den 2016 vaaleihin. Yhdysval­tain tilanne olisi käynyt siihen mennessä niin pahaksi, että kukaan tavanomaisempi ei enää riittäisi tuottamaan tar­vittavaa muutosta.

 

Myös Generals of Intercessi­on International -järjestön Cin­dy Jacobs sai vastaavia profeetallisia sanoja – ja niiden pohjalta käynnisti ruohonjuu­ritason kampanjan alueellisten ja muiden henkivaltojen sito­miseksi vuoden 2016 vaalikam­panjan aikana. Tämä todentui jokaisessa vaalit lopulta ratkais­seessa vaa’ankieliosavaltiossa, ja siihen osallistui yli kymmenentuhatta kristittyä. Esiruko­uksilla ja paastolla tukea tuli läpi maailman.

 

Näiden ja kaltaistensa profe­tioiden mukaan Trump oli saa­nut erityisen voitelun yhteiskuntansa enenevästi kristinus­konvastaisten rakenteiden ja keskustelukulttuurin rikkomiseksi. Kris­tittyjen tehtäväksi jäisi uuden sisällön tarjoaminen ja sitä kautta maansa hen­gellinen tervehdyt­täminen.

 

Monissa profeti­oissa korostui myös Trumpin tunnet­tu pitkäaikainen tuki Israelille. Hä­nen ennustettiin palauttavan Yh­dysvaltain ja Isra­elin ennen lähei­set suhteet ja sitä kautta hankkivan siunausta myös omalle maalleen.

 

Strang osoit­taa vakuuttavas­ti, kuinka suur­ta merkitystä tällaisilla pro­fetioilla oikeas­ti oli. Trumpin takana ja tukena seisoi joukko niistä syvästi vai­kuttuneita karismaattisten ja helluntaiseurakuntien johta­jia aina 2000-luvun alkupuo­lelta lähtien, ja nimenomaan heidän työnsä ansiota oli myös muiden herätyskristittyjen vä­hittäinen mielenmuutos.

 

Koska ei itse ole pastori eikä profeetta, Strang varoo esittä­mästä liian yksioikoisia johto­päätöksiä tulevan osalta. Mut­ta Trumpin voiton taustalla oli myös yliluonnollisia tekijöitä – tästä hän on varma. Ja Yhdys­valtain kristityt ovat Trumpin kautta saaneet nyt vielä yhden, myöhäisen mahdollisuuden pysäyttää maansa hengellinen rappeutuminen.

 

 

Markku Ruotsila


Kirjoittaja on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti.
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!