Perjantai 3. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Arvo, Egil, Ejvind, Öjvind
Julkaistu 28.4.2018 08:55

Arvio: Profetiat Trumpin voiton taustalla

Stephen E. Strang. God and Donald Trump. Frontline 2017.

Monia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

 

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen uskonnollisena tai kristillistä elämää viettäneenä miehe­nä, mutta silti häntä äänesti ja edelleenkin tukee miltei kahdek­san jokaisesta kymmenestä valkoihoises­ta herätyskristitystä.

 

Olennaista lisäva­laistusta tähän yllättä­vään yhtälöön tarjoaa Stephen E. Strang uu­dessa kirjassaan God and Donald Trump (Frontline 2017). Strang on kristillisen oi­keiston kenttään laajasti ver­kostoitunut Yhdysvaltain joh­tavan karismaattisen lehden Charisman perustaja ja päätoi­mittaja.

 

Kirjassaan Strang kartoit­taa herätyskristittyjen kään­tymistä Trumpin kannattajik­si vuoden 2016 vaalikampan­jan aikana. Käsittelyn ytimessä ovat Trumpiin liittyvät profe­tiat, joista kirkoissa tiedotet­tiin tuolloin laajasti mutta joita ei kirjamuodossa ole aiemmin näin selkeästi ja kontekstuaali­sesti esitetty.

 

Trumpin noususta profetoi jo vuonna 2008 pastori Chuck Pierce, texasilaisen Glory of Zion International Ministries’in perustaja, rukoussoturi ja yksi hengellisen sodankäynnin keskeisimmistä popularisoijista. Hänen profetiansa mukaan Ju­mala oli valmistamassa Trum­pia nimenomaan vuo­den 2016 vaaleihin. Yhdysval­tain tilanne olisi käynyt siihen mennessä niin pahaksi, että kukaan tavanomaisempi ei enää riittäisi tuottamaan tar­vittavaa muutosta.

 

Myös Generals of Intercessi­on International -järjestön Cin­dy Jacobs sai vastaavia profeetallisia sanoja – ja niiden pohjalta käynnisti ruohonjuu­ritason kampanjan alueellisten ja muiden henkivaltojen sito­miseksi vuoden 2016 vaalikam­panjan aikana. Tämä todentui jokaisessa vaalit lopulta ratkais­seessa vaa’ankieliosavaltiossa, ja siihen osallistui yli kymmenentuhatta kristittyä. Esiruko­uksilla ja paastolla tukea tuli läpi maailman.

 

Näiden ja kaltaistensa profe­tioiden mukaan Trump oli saa­nut erityisen voitelun yhteiskuntansa enenevästi kristinus­konvastaisten rakenteiden ja keskustelukulttuurin rikkomiseksi. Kris­tittyjen tehtäväksi jäisi uuden sisällön tarjoaminen ja sitä kautta maansa hen­gellinen tervehdyt­täminen.

 

Monissa profeti­oissa korostui myös Trumpin tunnet­tu pitkäaikainen tuki Israelille. Hä­nen ennustettiin palauttavan Yh­dysvaltain ja Isra­elin ennen lähei­set suhteet ja sitä kautta hankkivan siunausta myös omalle maalleen.

 

Strang osoit­taa vakuuttavas­ti, kuinka suur­ta merkitystä tällaisilla pro­fetioilla oikeas­ti oli. Trumpin takana ja tukena seisoi joukko niistä syvästi vai­kuttuneita karismaattisten ja helluntaiseurakuntien johta­jia aina 2000-luvun alkupuo­lelta lähtien, ja nimenomaan heidän työnsä ansiota oli myös muiden herätyskristittyjen vä­hittäinen mielenmuutos.

 

Koska ei itse ole pastori eikä profeetta, Strang varoo esittä­mästä liian yksioikoisia johto­päätöksiä tulevan osalta. Mut­ta Trumpin voiton taustalla oli myös yliluonnollisia tekijöitä – tästä hän on varma. Ja Yhdys­valtain kristityt ovat Trumpin kautta saaneet nyt vielä yhden, myöhäisen mahdollisuuden pysäyttää maansa hengellinen rappeutuminen.

 

 

Markku Ruotsila


Kirjoittaja on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti.Jaa
Ennen puhuttiin liikaa, nyt asiasta vaietaan – Sanoma Jeesuksen paluusta tärkeä
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!