Kristillinen valemedia hämmentää

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) sanatietokantaan lisättiin pari vuotta sitten uusi sana: valemedia. Sillä tarkoitetaan mielipiteisiin perustuvaa ja journalismin periaatteet laiminlyö­vää viestintäkanavaa, jota käytetään kyseenalaisen vaikuttami­sen välineenä.

 

Valemedia tuottaa valeuutisia. Se on vaarallinen sen vuoksi, että tiedon sisältö saattaa näyttää luotettavalta, mutta on kuiten­kin väärää. Valemedia aiheuttaa myös sekaannusta ja hämmen­nystä. Se synnyttää ihmisissä epävarmuutta siitä, mikä on totta ja kenen välittämään tietoon voi luottaa.

 

Kristillistä toimintaa koskevassa verkkoviestinnässä on vii­me vuosina esiintynyt samankaltaisia piirteitä. Erilaiset ”hengel­liset besserwisserit” ovat alkaneet käyttää nettiä kyseenalaisen tiedon levittämiseen ja mielipidemuokkaukseen. He laittavat esi­merkiksi Facebookiin videoita ja artikkeleita, jakelevat säh­köposteihin linkkejä ja liitetiedostoja ja pyrkivät niillä vaikuttamaan uskovien ajatteluun.

 

Viestit ovat vahvasti kantaaottavia. Ne sisältävät sa­laisten taustojen ”paljastuksia”, ihmisten mustamaalaus­ta ja dramaattisia harhaoppisyytöksiä.

 

Kristillisen valemedian edustajilla on monia yhteisiä piir­teitä. He toimivat hengellisen paimenuuden ja seura­kuntayhteyden ulkopuolella – siis yksityisesti ja ilman tilivelvollisuutta. Heidän viestinsä sisältää kritiikkiä, ei rohkaisua eikä hyvää palautetta. He esittävät virheelli­siä väitteitä arvioimatta tietolähteitään. He yhdistelevät toisiinsa liittymättömiä asioita ja tekevät sen pohjalta totuudenvastaisia päätelmiä. Ja he antavat ymmärtää toimivansa puhtaan uskon puolesta.

 

Väärän tiedon levittäminen ei ole mitään uutta. Tällaista us­kovia hämmentävää viestintää esiintyi kristillisyyden piirissä jo Uuden testamentin kirjoittamisen aikoihin. Apostoli Paavali ke­hottikin torjumaan ”tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii”. Hän painotti myös sitä, että hengellinen ojentaminen on Hengellä täytettyjen ja uskossaan kypsien henkilöiden tehtävä – ei seurakunnan johtorakenteen ulkopuolella toimivien kiihkoilijoiden asia. Lisäksi paimenelli­nen puuttuminen edellyttää aina oikeaa mielenlaatua: ”Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä.”

 

Nykyisin seurakuntalaisiin vaikutetaan entistä enem­män sähköisten viestimien kautta. Siksi uskovien on tärkeä kehittää medialukutaitoaan ja kykyä erilais­ten tietolähteiden kriittiseen arviointiin. Kun hengelli­set aistit harjaantuvat erottamaan oikean väärästä ja terveen epäterveestä, myös netissä liikkuvat valemedian viestit osataan jättää omaan ar­voonsa.

 

Näin huolimatta siitä, että ne on usein puettu vanhurskailta näyttäviin puh­dasoppisuuden vaatteisiin.

 

 

Leevi Launonen
10/2018

UutisetHenna Oravan kutsumus on vahvistunut kipeidenkin luopumisten kautta.
Miten on
Aikamedia teetti viime syksynä Mediatum Oy:llä laajan tutkimuksen, joka koski kaikkia Aikamedian tuotteita ja palveluja. Kyselyyn vastasi toista tuhatta henkilöä, ja tutkimuk­sen antamaa...
UutisetKastettavien valkoiset vaatteet voivat olla kaiku varhaisen seurakunnan ajoilta.
UutisetSuomen Helluntaikirkon toimin­nanjohtaja Esko Matikainen kat­soo, että helluntailiikkeessä on tehty paljon konkreettisia asioita sen hyväksi, että seurakunnat oli­sivat turvallisia uskonyhte...
UutisetSuomessa on joitakin paikka­kuntia ja alueita, joissa yhä yli 90 prosenttia väestöstä on luterilai­sen kirkon jäseniä. Perhossa lute­rilaisia on eniten, noin 93 prosent­tia asukkaista. ...
UutisetAikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­...
UutisetSisällissodan vuonna sata vuot­ta sitten Suomen ortodoksisen kir­kon yhteydet Venäjälle katkesivat. Syynä oli Suomen tilanteen lisäksi Venäjän vallankumous. Itsenäistymisvaiheessa maan ortod...
UutisetPohjois-Amerikan suomalaiset helluntai­laiset kokoontuivat Talvipäiville Floridan Ko­tikirkolla helmikuun viimeisellä viikolla. Päivi­en teemana oli Seurakunta nykyajassa.
...
UutisetKatolilaiseksi mielletyssä Ranskassa syntyy uusia evankeli­sia seurakuntia kuin sieniä sateella. Jossakin päin maata avataan uusi seurakunta noin kolmesti kuukaudessa eli keskimäärin joka kymmenes p...
MuutSeinäjoen kaupunginteatteri otti syksyllä kantaesittääkseen mielenkiintoisen aiheen. Löyhästi Niilo Yli-Vainion hen­kilöön ja saarnoihin perustuva näytelmä on herättänyt paljon huomiota. Saa...
UutisetBilly Graham oli hengellisen kentän supertähti, jota menestys tuntui seuraavan kaikessa, mihin hän tarttui. Samalla hän oli herätyskristillisyyden uudistaja, jonka tarinassa on opittavaa nykyuskovalla...
Minun päiväniTomi Kuosmanen aloittaa työt varhain aamulla ja juttelee lounastunnilla nepalilaisessa ravintolassa tarjoilijoiden kanssa – nepaliksi.
MuutMonikulttuurisuus läpäisee Ranskassa työskentelevän suomalaislähetin elämän monin tavoin.
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
MuutKun arki haastaa monin tavoin, naiset kokoontuvat yhteen voimaantumaan
PikavisiittiMonipuolinen musiikintekijä Olli Helenius muuntautui rumpalista täysveriseksi solistiksi.
MuutNaisia, miehiä ja sankarei­ta pohtii Mailis Janatuinen (Seurakuntalainen.fi 26.2.).

Mistä johtuneekaan, että niin moni aikamme nainen muut­tuu jossain elämänsä vaihees­...
MuutKansainvälinen naistenpäivä on sopiva hetki kiinnittää huomiota siihen työhön, jota maailmalla naisten hyväksi tehdään.
MielipideEduskunnan ke­vätkauden yksi periaatteellises­ti tärkeimmis­tä päätöksistä on kannanotto äitiyslaista tehtyyn kansalaisaloitteeseen. Äitiysla­kialoitteella halutaan tuoda suo­malaiseen lain...
MielipideMuutokset ovat luonnollinen osa seurakunnan elämää. Yhteiskun­nan muuttumisesta johtuvat sig­naalit heijastuvat automaattises­ti myös seurakunnan toimintaan. Kun kehitys ja muutos tapahtu­va...
MuutKukin aikakausi tuo pohdittavaksi uudet kysymykset Raamatun valossa, mutta Sanan merkitys kestävänä tienviittana pysyy, tunnettu raamatunopettaja vakuuttaa.
PääkirjoitusKotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) sanatietokantaan lisättiin pari vuotta sitten uusi sana: valemedia. Sillä tarkoitetaan mielipiteisiin perustuvaa ja journalismin periaatteet laiminly...
UutisetTyötä päivitetään strategiaa, viestintää ja vierailuaiheita viilaamalla.
UutisetSuomalaiskolmikko on mukana valmistelemassa uudentyyppistä kristillistä seminaaria Ateenaan.
KolumniYksi vuoden merkittävimmistä urheilutapahtumista päättyi äskettäin. Talviolympialaisten selostusten terminologia ei ollut aina helposti selitettävissä kenialaiselle ystävälleni. Selostajan k...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja