Ihminen ja Jumala

Syntyi Neitsyt Mariasta

Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Eikö olekin ihmeellistä, että tallissa syntynyt ja seimessä maannut poikalapsi aiheuttaa liikenneruuhkia 2 000 vuotta syntymänsä jälkeen?

Jeesuksen syntymään kätkeytyy jotain yliluonnollista ja jumalallista. Uskoipa hänen jumalallisuuteensa ja historiallisuuteensa tai ei, useimmat tunnustavat, että kyseessä on ollut jotain poikkeuksellista, jonka vaikutukset näkyvät ja kuuluvat edelleen postmodernissa maailmassamme.

 

Uskovan tulee olla kiitollinen joulun ajasta eikä suostua luopumaan joulusta. Se julistaa kristillisen uskomme yhtä suurinta ihmettä, nimittäin neitseestä syntymistä.

 

Hyökkäys Raamatun totuutta vastaan

Vuosisatojen ajan neitseestä syntymistä on pidetty yhtenä uskomme keskeisenä fundamenttina Kristuksen ylösnousemuksen ja toisen tulemisen rinnalla. Valistuksen ajasta lähtien liberaalit ajattelijat ovat pitäneet sitä tarpeettomana ja irrationaalisena oppina, johon yksikään älyllinen ihminen ei usko. 

 

2000-luvun alkuvuosina ns. Jeesus-seminaari määritteli neitseestä syntymisen legendaksi, jolla ei ollut historiallista pätevyyttä ja jota kutsuttiin teologiseksi fiktioksi.

 

Saatamme Raamattuun uskovina hymyillä tällaisille väitteille, mutta niihin tulee suhtautua vakavasti. Näiden ajatusten takaa löytyy salakavala teologia, joka hyökkää kristillisen uskomme yhtä keskeistä totuutta vastaan, nimittäin sitä, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksen Kristuksen persoonassa. 

 

Neitseestä syntymisen kieltämisestä on vain yksi askel Jeesuksen jumalallisuuden kieltämiseen. Ensin hyökätään syntymän kimppuun, sitten itse lapsen. Jeesuksen jumalallisen maailman tulemisen kieltämisestä liu’utaan helposti hänen jumalallisuutensa ja jopa hänen historiallisuutensa kieltämiseen.

 

Kristillisen kirkon piirissä laajasti hyväksytty klassinen apostolinen uskontunnustus sanoo seuraavaa: ”Minä uskon –– Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta ––.” Sen mukaan Jeesuksessa Kristuksessa Jumala tuli yhdeksi meistä. Uusi testamentti selkeästi vahvistaa tämän tapahtuneen ajassa ja paikassa, historiallisena tosiasiana.

 

Halutessaan ihminen voi kieltäytyä uskomasta siihen, mutta sitä ei voi kieltää, etteikö Raamattu opeta sitä ja etteikö varhainen kristillinen seurakunta olisi uskonut siihen. Se on jotain, jota kristillinen seurakunta on uskonut laajasti jo lähes 2 000 vuoden ajan.

 

Ihmeiden mahdottomuus?

Miksi joku sitten epäilee neitseestä syntymistä? Siihen voi löytyä useitakin tekijöitä.

 

Ensinnäkin, kyseessä on ihme. Ihmeet ovat ihmiselle selittämättömiä. Niitä on vaikea ymmärtää, puhumattakaan uskomisesta. Meidän tulee muistaa, että sitä oli vaikea uskoa jo tapahtuma-aikana. Joosef ja Maria molemmat olivat ymmällään asian edessä.

 

Kukaan ei tänäkään päivänä osaa tarkalleen selittää, mitä tapahtui. Enkeli Gabriel ei kuvannut tapahtumaa Marialle kovinkaan tarkasti: ”Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut.”


Varjoaminen puhuu suorasta ja henkilökohtaisesti Jumalan läsnä­olosta. Samaa verbiä käytetään Uuden testamentin kaikissa kirkastusvuorikuvauksissa puhuttaessa, kuinka pilvi peittää Jeesuksen, Eliaan ja Mooseksen.2 Tämän ”varjoamisen” kautta Pyhä Henki asetti Jeesuksen Marian kohtuun. Kyseessä on korkeinta laatua oleva jumalallinen ihme. Kukaan ei osaa sitä tarkemmin selittää tai toistaa. Kristuksen neitseestä syntyminen on ainutlaatuinen tapahtuma historiassa, eikä sellaista tule tapahtumaan uudelleen. Ihmeistä puhuttaessa toiset uskovat, toiset epäilevät.

 

Toinen seikka nousee Uuden testamentin teksteistä. Vain kaksi evankeliumeista mainitsee neitseestä syntymisen, eikä sitä tuoda erikseen esille Apostolien teoissa eikä Paavalin, Pietarin tai Johanneksen kirjeissä lukuun ottamatta Galatalaiskirjeen lukua neljä ja jaetta neljä, jonka katsotaan viittaavan siihen suuntaan. Neitseestä syntyminen löytyy vain Mat­teuksen luvusta 1 ja Luukkaan luvuista 1–3.

 

Kolmas asia, jota käytetään neitseestä syntymisen väheksymiseen on ajatus, että neitseestä syntymisen kaltainen yksityis­kohta on tarpeeton eikä ole oleellista. Tosiasia on, että hylättäessä neitseestä syntyminen jää vain inhimillisiä teorioita siitä, miten Maria tuli raskaaksi. Tunnetuimpia näistä ovat ajatukset, että Joosef oli Jeesuksen todellinen biologinen isä tai että Marialla oli luvaton suhde roomalaiseen sotilaaseen. Tämän kaltaista huhua saatettiin levittää tuona aikana. Viittausta tällaiseen nähdään joskus keskustelussa, jossa Jeesus sanoo fariseuksille, että nämä haluavat tappaa hänet ja näin tekevät isiensä tekoja. Siihen fari­seukset vastasivat, etteivät ole ”haureudesta syntyneitä”.3


Jos hylkäämme neitseestä syntymisen, joudumme kuitenkin kohtaamaan kysymyksen Jeesuksesta: mistä hän on tullut ja kenen poika hän on?

 

Vahvalla historiallisella ja raamatullisella pohjalla

On kuitenkin olemassa merkittäviä seikkoja, jotka puhuvat Jeesuksen neitseestä syntymisen puolesta.

 

Ensinnäkin, kristillinen kirkko on uskonut siihen universaalisti jo lähes 1 900 vuotta. Aiemmin mainitun apostolisen uskon­tunnustuksen lisäksi se mainitaan kaikissa tunnetuimmissa kristillisissä uskontunnustuksissa. Muutamaa hereettistä ryhmää lukuun ottamatta (kuten ebioniitit) kaikki kristilliset pääsuuntaukset ovat vahvistaneet neitseestä syntymisen. Ennen valistuksen aikaa ei näkemystä haastettu laajemmin. Sen jälkeen siitä muodostui yksi kiistakysymyksistä, joka huipentui 1900-luvun alun fundamentalistien ja modernistien välisessä vastakkainasettelussa. 

 

Toiseksi myös nykyiset kristillisen uskon pääsuuntaukset uskovat neitseestä syntymiseen edelleen. Evankelikaaliset uskovat siihen. Katolinen kirkko uskoo vahvasti tähän oppiin, samoin ortodoksinen kirkko, puhumattakaan maailmanlaajasta helluntai-karismaattisesta liikkeestä.

 

Maailmanlaajuisesti kristillinen seurakunta kasvaa erityisesti latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, joissa lähes 100-prosenttisesti uskotaan neitseestä syntymiseen. 

 

Kolmanneksi, Uusi testamentti yksiselitteisesti sanoo Jeesuksen syntyneen neitsyestä. Sekä Matteus 1 että Luukas 1 tuovat selvästi esiin, että Jeesuksen sikiäminen tapahtui Pyhän Hengen vaikutuksesta Marian vielä ollessa neitsyt. On erittäin vaikeaa muuttaa neitseestä syntymisen terminologia viittaamaan johonkin muuhun kuin neitseestä syntymiseen. Jos näin tehdään, se tehdään selvän tekstin kustannuksella, antaen sille kontekstista poikkeavan sisällön.

 

Neljänneksi, neitseestä syntyminen on yhdenmukaista sen kanssa, mitä Raamattu muualla sanoo. Viittauksia tähän löytyy muun muassa 1. Mooseksen kirjasta, jossa viitataan Messiaan syntyvän naisen siemenestä. Naisella ei kuitenkaan ole siementä itsessään. Tässä on perinteisesti nähty ensimmäinen viittaus neitseestä syntymiseen.

 

Profeetta Jesaja selkeästi ennustaa4, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Joosefille ilmestynyt enkeli siteerasi Jesajan profetiaa ja osoitti näin sen olevan Vanhan testamentin profetian täyttymys.5


Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että ”sana tuli lihaksi”.6 Se viittaa Jumalan Pojan inkarnaatioon, jossa Jumala tulee ihmiseksi. Teksti ei välttämättä vaadi neitseestä syntymistä, mutta se puhuu selkeästi yliluonnollisesta maailmaan tulemisesta.

 

Paavali puhuu kirjeessään Timoteukselle jumalisuuden salaisuudesta ja sanoo: ”Hän ilmestyi lihassa ––.”7 Teksti viittaa jälleen epätavalliseen maailmaan saapumiseen. Kirjeessään galatalaisille Paavali sanoo, että ”kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poikansa, naisesta syntyneen ––.”8 Viittaus naisesta syntymiseen olisi järjetön, jos siihen ei liittyisi mitään erityistä, syntyiväthän kaikki lapset naisesta. Mainitut ajatukset ovat kaikki yhteensopivia neitseestä syntymisen kanssa.

 

Raamattu kohdistaa katseemme kuitenkin ennen kaikkea lapseen, eikä vain hänen syntymäänsä. Se kertoo meille tarpeeksi, jotta voimme ankkuroida uskomme häneen mutta ei riittävästi tyydyttääkseen kaiken uteliaisuutemme. Keskeisintä on, kuka tämä lapsi on, miksi hän tuli maailmaan ja mitä hän maailmassa teki. Jeesuksen yliluonnollinen syntymä vakuuttaa meille, että kyseessä ei ollut kuka tahansa lapsi. Olemme siis vahvalla historiallisella ja raamatullisella pohjalla vakuuttaessamme, että Jeesus todellakin sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta.

 

Ihminen ja Jumala

Emme voi selittää neitseestä syntymistä sen enempää kuin veden päällä kävelemistä. Kyseessä on Jumalan ihme, jota ei voi koskaan toistaa missään laboratoriossa.

 

Tapahtunut kuitenkin esitetään Raamatussa selvänä ja vakavasti otettavana historiallisena totuutena. Sen huomaa helposti vaikka lukiessaan Luukkaan kuvauksia tapahtumista hänen sitoessaan ne historiallisiin kiinnekohtiin kuten keisari Augustukseen, verollepanoon ja Kviriniukseen, Syyrian maaherraan, jonka aikana verolle­pano tapahtui.9 Luukas ei sano, että ”olipa kerran kaukainen maa, jossa nuori neitsyt synnytti.” Kertomus ei ole iltasatu eikä tarina ”keijukaisista”.

 

Neitseestä syntyminen sopii kaikkeen siihen, mitä me tiedämme Jeesuksesta. Raamattu kuvaa hänet todellisena ihmisenä. Ihme tapahtui sikiämisessä, mutta siitä eteenpäin hän tuli ”kaikessa veljiensä kaltaiseksi”, kuitenkin ilman syntiä.10


Se on kuitenkin vain puolet tarinasta. Hän oli myös täysin Jumala. Siksi hänen maailmaan tulemisensa ja täältä lähtemisensä viitoitettiin jumalallisilla ihmeillä. Hän eli elämänsä sillä kahden maailman rajalla, josta toiseen me syntiset emme näe. Hän oli nälkäinen ja janoinen, kuitenkin hän ruokki 5 000. Hän nukkui veneessä ja käveli vetten päällä. Hän itki haudalla vain herättääkseen Lasaruksen kuolleista. Hän söi Sakkeuksen kanssa ja paransi sitten sokean Bartimeuksen. Hän kuoli perjantaina, nousi kuolleista sunnuntaina.

 

Hän syntyi naisesta, ja hän syntyi neitsyestä. Hän oli kuin me – olematta ollenkaan niin kuin me. Hän tuli keskellemme, mutta hän tuli Jumalan luota. Hän oli Marian poika, mutta hän oli myös Jumalan ainutsyntyinen Poika. Hän on meidän ystävämme, mutta hän on myös meidän Pelastajamme. Häntä kutsuttiin Joosefin pojaksi, kuitenkin hän oli Jumalan Poika.

 

Raamatussa huomaamme jatkuvasti Jeesuksen kaksi puolta: kuin yksi meistä ja kuitenkin Jumalan Poika taivaasta. Tullakseen ihmiseksi hänen tuli syntyä tänne. Kuitenkin koska hän on Jumala, syntymän tuli olla jumalallinen. Niinpä meillä on tässä jumalallinen sikiäminen ja inhimillinen synnytys. Laittaessamme ne yhteen, saamme juuri sen minkä Raamattu meille osoittaa – neitseestä syntymisen ihmeen. Niin voi toimia vain Jumala.

 

Viisainkin raamatuntutkija ja yksinkertaisin lammaspaimen kumartavat Beetlehemin seimen äärellä ja julistavat yhdessä, että poikalapsi Jeesus, neitseestä syntynyt, on heidän Herransa ja Pelastajansa.

 

Viitteet: 

1) Luuk. 1:35. 2) Matt. 17:5. 3) Joh. 8:41. 4) Jes. 7:14. 5) Matt. 1:23.
6) Joh. 1:14. 7) 1. Tim. 3:16. 8) Gal. 4:4. 9) Luuk. 2. 10) Hebr. 2:17, 4:15.Petri Mäkilä


Puheenaihe
40/201

Puheenaihe12.4.2024 | Markus Majabacka
Tämän vuoden maaliskuussa baptistipastori Fyodor Raychynets työsti kuukauden ajan Turussa teologista tutkimustaan Polin-instituutin ohjelmassa Åbo Akademissa...
Puheenaihe6.4.2024 | Jari Olavi Hiltunen
Radioevankelista Taisto Laakso Eurajoelta täytti 6. maaliskuuta 70 vuotta.
– On suuri kiitosaihe, että tässä vielä saa olla tolpillaan ja tehdä t...
Puheenaihe3.4.2024 | Jeesus antoi omalla toiminnallaan vahvan esimerkin ihmisen kohtaamisesta. Hän kohtasi ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Hän teki vaikutuksen kohtaamiinsa uskonnollisiin johta...
Puheenaihe31.3.2024 | Lari Launonen


Miten Jeesus voi olla täysin ihminen, jos se ei koskaan tehnyt mitään väärin? Kaikki kiltitkin ihmiset tekee joskus väärin. – Niila, 6 v.

...
Puheenaihe30.3.2024 | Milla Löfman


Joukko uskovia kokoontui Höytiän kylällä Moskova-nimisessä työväentalossa ja päätti keväällä 1964 perustaa paikallisseurakunnan. Jäseniä Uuraisten helluntaise...
Puheenaihe28.3.2024 | Outi Lepistö
Jokainen meistä on joskus kokenut häpeän sietämättömän tuskan: posket punoittavat ja koko keho valahtaa lyijynraskaaksi häpeän painosta.
Häpeän toinen, merki...
PuheenaiheOn iltapäivä helmikuussa 2022.
Lari Launonen istuu Uuden lastensairaalan saattohoito-osastolla ja katselee vaimonsa sylissä makaavaa kolmevuotiasta esikoispoikaansa.
Pojan vatsa puristuu j...
PuheenaiheOnni Haapala | 8.3.2024

Hämeenlinnalaisessa teollisuushallissa Mikko Kantakoski pakkaa esimerkkikappaleita tekimistään painotöistä viimeisiin pahvilaatikoihin.
– Jonkinlaista su...
Puheenaihe3.3.2023 | Satu Panula, Fida

Haluan olla mukana lähetystyössä, vaikka en ole kokenut selkeää kehotusta siihen. Se on ollut enemmänkin prosessi koko elämäni ajan, sanoo Rhona Rytkönen, 22...
Puheenaihe27.2.2024 | Veera Hug
Kaksi vuotta sitten Matthias Kuhn, 55, totesi elämänsä olevan melko mukavaa. Hän oli tyytyväinen arkeensa idyllisessä Thunin kaupungissa vuoristo- ja järvimaisemien kesk...
Puheenaihe24.2.2024 | Gaza on ollut viime aikoina esillä ja koetinkivenä. Mitä tarkoitan sillä, että Gaza on koetinkivi? Kuvaannollisesti koetinkivi tarkoittaa paikkaa, jossa tosiasiat testataan. Gazan yhte...
Puheenaihe24.2.2023 | Milla Löfman


Ihmisten henkinen pahoinvointi ja mielenterveyden haasteet ovat olleet viime vuosina usein otsikoissa ja usean keskustelun aiheena. Moni tuntee jonk...
Puheenaihe20.2.2024 | Veera Hug
Yhä useammat perheet valitsevat etenkin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella asuinpaikan mahdollisuuksien mukaan kristillisten koulujen tai päiväkotien läheisyydestä...
Puheenaihe16.2.2024 | Elina Rautio
Toukokuussa 2023 Ruut Ahonen sai Thaimaasta erikoisen ääniviestin. Avainmediassa työskentelevä Mika-puoliso oli lähtenyt reissuun tavoitteenaan siirtää muutamaa vuott...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 14.2.2024Tuula Åkerlund, 68, on jäänyt helmikuun alusta eläkkeelle Romano Missio ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä.
Kuten tapana nykyisin on, eläkkeelle siir...
Puheenaihe12.2.2023 | Anniina Jakonen
Yksi Jumalan pelastussuunnitelman ihmeellisimmistä asioista on se, että hän haluaa ihmisen työtoverikseen. Kaikkivaltias taivaan ja maan Luoja voisi käyttää mitä t...
Puheenaihe2.2.2024 | Eero Antturi


Lähetysyhdistys Kylväjän toimistolla Tikkurilassa vastassa on ryhdikäs, sinisilmäinen suomalainen, jonka kasvoilla hymy on herkässä. Hymyn syytä voin aluksi va...
Puheenaihe3.2.2024 | Milla Löfman


Olen Marika Jouhki ja asun Jokioisilla. Perheeseeni kuuluvat mieheni Jukka sekä neljä aikuista lasta.

Työskentelen osa-aikaisena projektissa...
Puheenaihe31.1.2024 | Elina Rautio


Mauri Päivinen:
Avainhenkilöiden kautta uralle
Olen sisimmältäni taiteilija. Opettajani kannustivat ottamaan lahjani käyttöön, ja ensimmäise...
Puheenaihe29.1.2024 | Lari Launonen


Lari on isä, Raamatun opettaja ja teologian tohtori (eli on opiskellut paljon Raamattua). Hän vastaa mielellään vaikeisiin kysymyksiin ja kysyy sellaisia myö...
Puheenaihe26.1.2024 | Parikymmentä vuotta kestänyt uurastus sai arvoisensa palkinnon, kun 7.1.2024 Komin tasavallassa Venäjällä kominkielinen evankelinen seurakunta juhli omakielisen Raamatun käyttöönottoa...
Puheenaihe22.1.2024 | Veera Hug
Kanadalainen seurakuntakonsultti ja johtajuusasiantuntija Carey Nieuwhof julkaisee vuosittain seuratun ja odotetun listan Pohjois-Amerikan seurakuntatrendeistä. Listalle...
Puheenaihe21.1.2024 | Anniina Jakonen
Evankelistakodin pihapiirissä sijaitsevassa rivitaloasunnossa osa muuttolaatikoista on edelleen purkamatta, sillä Päivi Kailan, 63, kutsumuksen uusin vaihe on viel...
Puheenaihe15.1.2024 | Mira Kariluoto
Neljättä vuotta lähetystehtävissä oleva Samuel Tedder haluaa tulla Jyväskylässä 22.–23. maaliskuuta järjestettävään Tellukseen rohkaisemaan lähettäjiä ja uusia läht...
Puheenaihe9.1.2024 | Anssi Tiittanen
Lähetysjohtaja ei olisi lähetysjohtaja, jos hänellä ei olisi mielessään vuorollaan jokin kansoista maailman äärissä. Eero Antturilla se on tällä hetkellä belutšit...
Puheenaihe7.1.2023 | Meitä on kirjoittajina kaksi kohta eläköityvää uskovaa miestä. Takana on reilut kuusikymmentä vuotta elettyä elämää, nelisenkymmentä vuotta työelämässä sekä avioliitossa ja molemmilla k...
Puheenaihe6.1.2024 | Elina Rautio

Suurin osa kristityistä tietää, että Raamattu ohjaa yhteyteen toisten Jeesuksen seuraajien kanssa. Miksi kuitenkin niin moni uskova on jättänyt seurakuntayhteyden? Ja mi...
Puheenaihe2.1.2023 | Mira Kariluoto
Aiemmin eri pöytien ääressä istuneet helluntaiseurakuntien lapsi-, varkki-, nuoriso- ja koulutyön edustajat kokoontuvat nyt saman pöydän ympärille työn organisoinnin...
Puheenaihe23.12.2023 | Eero Ketola
Irja Kuusisto (os. Forss), 99, syntyi Maariassa, nykyisessä Turun kaupungissa. Isä oli liikennöitsijä, ja äidillä oli lyhyttavarakauppa ja sen lisäksi toripaikka Puut...
Puheenaihe21.12.2023 | Anniina Jakonen
Ihmismieli on taipuvainen murehtimaan ja huolehtimaan. Jouluevankeliumin ilosanoma Jeesuksen syntymästä kuitenkin mullisti koko maailman: ihmiskunta sai Vapahtaja...
Puheenaihe22.12.2023 | Anssi Tiittanen
Kristittynä on oleellista ymmärtää, ettei Israelin raamatullinen asema ole riippuvainen mistään kriisistä, joka sitä kohtaa, vaan Jumalan valinta on ja pysyy, Ris...
Puheenaihe16.12.2023 | Anssi Tiittanen
Eduard Kurylenko tietää, että vuoden vaihtuessa maailma katsoo Ukrainan sotaa jo eri silmin kuin vaikkapa vielä viime kesänä. Ajatukset ovat kahden sotavuoden jäl...
Puheenaihe8.12.2023 | Milla Löfman
Joulu tekee tuloaan talvisessa Suomessa, ja pakkasen puolella ollaan Jyväskylässäkin, jossa 18-vuotias Vilma Saarni viettää vapaapäiväänsä opiskelija-asunnossaan...
Puheenaihe6.12.2023 | Anssi Tiittanen


Maa- ja metsätalousministerin virkahuone Hallituskadulla huokuu valtiohistoriaa.
– Petteri Orpo sanoi, että tulet saamaan Suomen m...
Puheenaihe5.12.2023 | Heikki Salmela


Kesällä 2020 kanadalaisen Laurentianin yliopiston dekaani David Lesbarrères hämmästeli Twitterissä rasismin levinneisyyttä yhteiskunnassa ja sitä, kuinka jo...
Puheenaihe2.12.2023 | Petri Mäkilä
Muiden kristillisten perinteiden näkemykset voivat tuoda helluntailaiseen teologiseen ajatteluun rikkautta, mutta ne voivat aiheuttaa myös uskonnäkemysten törmäyksiä...
Puheenaihe30.11.2023 | Lukuisissa liike-elämän johtotehtävissä toiminut ja myös helluntailiikkeessä monin tavoin vaikuttanut Vesa Halonen on poissa. Hän siirtyi taivaan kotiin sairauden murtamana pyhäinpäiv...
Puheenaihe29.11.2023 | Juan Castillo, Katja Castillo, Lari Launonen

Minkä takia Jeesuksen piti mennä ristille, kun se olis voinu muutenkin antaa anteeksi ne synnit? – Elias, 6 v.
...
Puheenaihe24.11.2023 | Anssi Tiittanen
Viikon ajan oli hyvin hiljaista, Jordanjoen laaksossa Roi moshavilla vieraskotia pitävä Ruut Ben-Yosef kuvailee ensimmäisiä shokintäyteisiä päiviä terrori-iskujen...
Puheenaihe21.11.2023 | Elina Rautio
Raision seurakunnan ympäristöasiantuntijan Hannele Siltalan kutsumus rakentuu kahden asian ympärille: Jeesuksen ja luonnon. Kun hän tuoreena ympäristösuojelutieteen...
Puheenaihe21.11.2023 | Anssi Tiittanen
Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakolalla on yllään oranssi Fida-huppari, ja hän pahoittelee asuvalintaansa.
Aivan turhaan. Huppari luo kansalaisjärjestöfii...
Puheenaihe18.11.2023 | Raili Holappa
Sotkamon Vuokatinrannassa kokoontui lauantaina 11.11.2023 nelisenkymmentä seurakuntien vastuunkantajaa jo perinteeksi muodostuneeseen Kainuun työhyvinvointipäivään...
Puheenaihe17.11.2023 | Seurakuntien ja järjestöjen todellinen työtä edistävä voima on sen vapaaehtoistyöntekijät. Vaikka palkkaisimme parhaat osaajat, tulokset jäävät pieneksi ja toiminta kapeaksi, jos ei l...
Puheenaihe14.11.2023 | Ville Anttila
1. Solu syventää ihmissuhteita
Pienryhmissä ihmissuhteet syntyvät ja syvenevät nopeammin kuin esimerkiksi jumalanpalveluksissa, nuortenilloissa tai pyhäkou...
Puheenaihe13.11.2023 | Anssi Tiittanen
Evankelista Arto Boa haluaisi nähdä missiokokoukset lähetystyön työkalupakissa nykyistä laajemmin.
Perusteluja hänellä on ainakin kolme.
–...
Puheenaihe10.11.2023 | Messiaanisten eli Jeesukseen uskovien juutalaisten ryhmä kasvaa Israelissa, jossa tätä nykyä asuu noin 9,6 miljoonaa kansalaista. One for Israel -järjestön mukaan maassa on yli 30 000...
Puheenaihe9.11.2023 | Kirsi-Klaudia Kangas
Suomen uskonnonvapauslain lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeuksien julistus ja Euroopan ihmisoikeussopimus, joiden pohjalta edistetään positiivista uskonnonvapa...
Puheenaihe10.11.2023 | Anniina Jakonen
Olen syntyperäinen oululainen, mutta myös paluumuuttaja, sillä kävin opiskelemassa Keuruulla ja päädyin sitten takaisin.

Hauska sana Oulun...
Puheenaihe4.11.2023 | Veera Hug
Seurakunta on ollut Markus Tattarille, 48, monin tavoin koti lähes koko elämän ajan. Viisivuotiaana hän muutti Ruotsista perheensä mukana Lapualle, missä tuli uskoon 13-...
Puheenaihe1.11.2023 | Anssi Tiittanen
Seurakunnat ja yhteisöt kehittyvät meilläkin opiskellen, tohtori Reuben Kabarata sanoo.
Kabarata on seurannut tyytyväisenä kehitystä, jossa opiskelemisen...
Puheenaihe3.11.2023 | Pia Korhonen, SVL


Kristillinen maailmankuva on mieltä suojaava tekijä, ajattelee Johanna Lukkarila. Hän on psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti, joka työskentelee Seinäjoe...
Puheenaihe15.9.2023 | Anssi Tiittanen
Jo noin kymmenen vuoden ajan toteutettu kaksivuotinen yhteiskristillinen vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoiskoulutus on tuonut alalle paitsi osaamista myös nais...
Puheenaihe27.10.2023 | Elina Rautio
Maaliskuussa 2010 Neea Perho istui kanadalaisen kotinsa keittiössä ja pohti tulevaisuuttaan. Viitisen vuotta aiemmin sosiaali- ja terveysalan urasuunnitelmat olivat...
Puheenaihe26.10.2023 | Anniina Jakonen


Vanhan Paukun kirjasto Lapualla historiallisen patruunatehtaan alueella näytti kolmasluokkalaisen Sara Saarelan silmissä jylhältä ja majesteettiselta. Luonnonv...
Puheenaihe25.10.2023 | Petri Mäkilä
Reformoidun kristillisyyden vaikutus on Suomessa ollut perinteisesti vähäistä, mutta tilanne on viime vuosikymmeninä ollut muutoksessa. Kalvinistinen teologia on saa...
Puheenaihe24.10.2023 | Anniina Jakonen

Miksi pitää tehdä erikseen kirja miehille?
Pari- ja perheterapeutti Elli Meklinin edessä seisovan miehen kysymys oli aito ja vilpitön. Meklin oli puhujavie...
Puheenaihe24.10.2023 | Syyspäivillä oli esillä alueellisen yhteistyön tarve ja mahdollisuudet. Keskusteluun tuotiin erilaisia näkökulmia, myös varauksellisia. Yhdessä kommentissa arveltiin yhteyden syntyvän...
Puheenaihe22.10.2023 | Maailman väkiluku on tällä hetkellä noin 8,06 miljardia. Maailmassa on käytössä olevia älypuhelimia ainakin 6,8 miljardia, ja uusia puhelimia myydään yli kuusi miljoonaa joka päivä...
Puheenaihe15.10.2023 | Riina Peltomäki
1. Yhteistyö vaihtelee eri ikävaiheissa
Kun ekaluokkalainen aloittaa koulun, vanhemmat haluavat tietää tarkasti, miten arki sujuu. Se luo turvallisuudent...
Puheenaihe10.10.2023 | Risto Huvila
Unkarista voidaan olla montaa mieltä, mutta perheet ovat siellä hallituksen agendan ytimessä. Perheasiat on sijoitettu kulttuuri- ja innovaatioministeriöön ajatuksel...
Puheenaihe7.10.2023 | Elina Rautio
”Miten välttyä palamasta loppuun? Palaamalla alkuun.” Tähän oivallukseen kiteyttää kuvataiteilija ja yrittäjä Anneli Kärki sekä Alkuun-taidenäyttelynsä lähtökohdat et...
Puheenaihe6.10.2023 | En muista, miten monta kertaa olen kuullut uskovien mainitsevan orpokodin perustamisen unelmakseen, tai ainakin pitävän tällaista unelmaa ihailtavana.
Suomalaiset lähetystyönt...
Puheenaihe3.10.2023 | Anssi Tiittanen
Vuonna 1991 elokuussa Heinola-aktiossa monituhatpäisen yleisön eteen nousi erikoinen yhtye.
Teltan täytti helisevistä kitaroista lähtevä iloinen, rautalan...
Puheenaihe4.10.2023 | Anniina Jakonen
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.1 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloi...
Puheenaihe29.9.2023 | Akseli Mäkelä
Kaija ja Kalevi Talvitien kodin seinällä on aivan erityinen kuva Jeesuksesta. Kuvassa on kärsivät kasvot ja piikkikruunu muistuttamassa kaikesta siitä, mitä Jeesus o...
Puheenaihe27.9.2023 | Anssi Tiittanen
Vuoden 1993 Heinola-aktio oli yhden sukupolven läksiäiset, toimittaja Heikki Paatelma määrittelee.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetyn tapa...
PuheenaiheEgyptissä olin amerikkalainen, ja palattuamme Yhdysvaltoihin suhtautuminen minuun muuttui, kun kuultiin, että olin elänyt muualla. Yhtäkkiä olinkin egyptiläinen, Tim Bagwell muistelee.
Ti...
Puheenaihe19.9.2023 | Anniina Jakonen

Kasvatusta on kaikki se toiminta, jolla vanhempi vaikuttaa lapseensa. Mutta miten osaisimme vaikuttaa jälkikasvuumme niin, että kasvaessaan ja itsenäistyessään nuori...
Puheenaihe17.9.2023 | Anssi Tiittanen
Rafi Shimon tuntee tyypin.
– Henkilö on täysin rakastunut juutalaisiin ja Israeliin. Hän on valmis menemään todella pitkälle – haluaa omaksua juutalaista...
Puheenaihe15.9.2023 | Elina Rautio
Mitä jos mekin ryhtyisimme perhekotivanhemmiksi?
Tämän kysymyksen esitti Elise Kalaniemelle kaksi ja puoli vuotta sitten pastoripuoliso Ville. Perhe oli juur...
Puheenaihe14.9.2023 | Haluan kiittää IK-opiston nuorisotoimintoja tekemästänne laadukkaasta ja tässä ajassa kiinni olevasta nuorisotyöstä. Omat nuoremme ovat tänä(kin) vuonna osallistuneet useisiin järjestä...
Puheenaihe11.9.2023 | Anssi Tiittanen
Pastori Jani Alangon ensimmäinen visiitti vankilaan kymmenisen vuotta sitten oli silmiä avaava. Harjoittelussa Jyväskylän helluntaiseurakunnassa viikkoarkeen kuulu...
Puheenaihe6.9.2023 | Rauli Lehtonen
Ukrainan sota on luonut suuria jännitteitä eri poliittisten liittoutumien välille. Jopa länsimaissa cancel-kulttuuri ja somen valvonta lisäävät kansalaisten kontroll...
Puheenaihe7.9.2023 | Ruut Ahonen
Olen koulutukseltani käsikirjoittaja, mutta olen tehnyt elämäntyöni freelancer-toimittajana ja kuvittajana. Kymmenen viime vuoden aikana matkalaukkuteatteri Paradoksi o...
PuheenaiheSirkka Jortikka: Vähitellen selkenevää. Nainen vastuunkantajana ja johtajana seurakuntaympäristössä. Päivä 2023. Sid. 272 s.

Vuosia Turun vapaakirkossa pastorina toimineen Sirkk...
PuheenaiheVeera Hug | 2.9.2023Kun Marjo Hallapuro tuli uskoon lukioikäisenä, hänen luokallaan oli neljä uskovaa. Kurssin painaessa valkolakit päähänsä vain neljä noin kolmestakymmenestä oppilaasta ei lukenut it...
Puheenaihe30.8.2023 | Eero Ketola
Lapsena Juhani Huotari asui vanhempiensa Railin ja Auliksen kanssa Karkkilassa. Isä oli seurakunnan saarnaaja. Jo 15-vuotiaana Juhani alkoi opiskella valokuvausalan li...
Puheenaihe1.9.2023 | Heli Markkunen


Yksi rakkaimmista lapsuusmuistoistani on leikit parhaan ystäväni kanssa ja leikkiin liittyvä flow-tila. Silloin Kinder-munista saadut kilpikonnafiguurit herä...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 25.8.2023

Hannu-Heikki Hyppönen on lopettelemassa työjaksoa Saarijärven helluntaiseurakunnan pastorina. Rupeama seurakuntapastorina on Hyppöselle, 69, todennäköisesti viimei...
PuheenaiheJarkko Malinen | 23.8.2023

Kalevi Rautjoki on nähnyt uransa aikana, mikä merkitys vuorovaikutuksella on ihmissuhteiden onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Toimivat tai toimimattomat vuorovai...
PuheenaiheMilka Myllynen | 23.8.2023

Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, WhatsApp ja monet muut alustat muodostavat loputtoman, mahdollisuuksia täynnä olevan leikkikentän. Niiden avulla voi...
PuheenaiheElina Rautio | 18.8.2023

Mari Cernyn perhe ei sovi perinteiseen muottiin. Kolmen alle kouluikäisen lapsen kodissa puhutaan kolmea kieltä: tšekkiä, suomea ja englantia. Cernyt ovat asuneet laste...
Puheenaihe17.8.2023 | Samalla kun uusi lukukausi kouluissa ja harrastuksissa pyörähtää käyntiin, seurakuntien lapsi- ja perhetyössä käynnistellään uutta toimintakautta. Tavoite on, että kaikenikäiset lapset...
PuheenaiheHeli Markkunen | 16.8.2023
Anu Ylhäisi on Raamatun kanssa tekemisissä jokaisena työpäivänään, kun hän valmistelee Raamatun lukemiseen, ohjaamiseen ja opettamiseen liittyvää materiaalia.
–...
Puheenaihe11.8.2023 | Ainoa kerta, kun riittämättömyyden tunne pysyi poissa kokonaisen työkauden, päättyi täydelliseen mahalaskuun, ja keräilin itseäni pitkällä sairaslomalla.


Muistan...
PuheenaiheSara Saarela | 1.8.2023

Mikke Tiainen tunnetaan helluntainuorison keskuudessa pastorina, joka osaa vastata kristinuskoa koskeviin vaikeisiin kysymyksiin. Tämä johtuu suurelta osin Apologia.fi-p...
PuheenaiheTapio Puolimatka. Ylösnousseen seuraajina. Päivä, 2023. Nid. 191 sivua.

Kristinuskosta ja kristillisestä etiikasta useita teoksia julkaisseen filosofi Tapio Puolimatkan uusin op...
PuheenaiheJanne Saarela | 5.8.2023

Seurakuntien ehtoollishetkissä nautitaan ainoastaan pala leipää ja tilkka viiniä. Tästä syystä meidän 2000-luvulla elävien länsimaalaisten on hankala ymmärtää sitä, mil...
PuheenaiheValtter Luoto | 31.7.2023


Raamatussa on eräässä yhteydessä Jeesuksen sanana todella suuri lupaus: ”...he saavat nähdä Jumalan” (Matt. 5:8). Meillä on monenlaisia mielihaluja saada nähdä. Me...
Puheenaihe3.8.2023 | Viime vuosikymmenet olemme eläneet Euroopassa monin paikoin hiipuvan kristillisyyden aikaa. Eri puolilta kuulee surullisia uutisia siitä, kuinka seurakuntaliikkeet elävät haastavien aik...
PuheenaiheMaritta Määttänen | 27.7.2023

Mari ja Onni-Matti Halkola asuvat viehättävässä omakotitalossa Salossa. Verannalle katetun kahvipöydän ääressä keskustellessa esiin nousee molempien elämässä toteu...
Puheenaihe25.7.2023 | Suomessa kesät ovat täynnä tapahtumia ja laulu raikaa laaksoista kukkuloille. Joka kylä pyrkii järjestämään oman kulttuuri- ja musiikkitapahtumansa.
Miten me helluntailaiset e...
PuheenaiheKuva öisestä kaupungista (RV 49/2022) löysi tunnistajansa.
– Taisi olla alkukesää ja vuosi oli 1988. Helsingissä oli menossa Valon festivaalit ja samaan aikaan oli Raamattu-teemavuosi. Ra...
PuheenaiheMira Kariluoto | 15.7.2023

8-vuotiaana Ruth Marttinen kuunteli Inkeroisissa vieraillutta raamattuopiston kuoroa. Pianon ääressä istui Kyösti Roth, jonka taitavaa soittoa itsekin pianonsoittoa h...
Puheenaihe12.7.2023 | RV-lehden numerossa 22 Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola kysyy pääkirjoituksessaan: ”Tarvitaanko suomalaisia lähettejä?” Hän jatkaa, että Fidan lähettien määrä on laskenut 300 henkil...
PuheenaiheOuti Lepistö | 5.7.2023


Aplodit ja vihellykset raikuvat, kun Seinäjoen helluntaiseurakunnan nuorisopastori Janne Saarela astuu lavalle. On alkamassa juhannuskonferenssin nuorten a...
PuheenaiheLeevi Launonen | 5.7.2023
Puhelin pirahtaa aamukahvin aikaan. Soittaja on Kaavin helluntaiseurakunnan pastori Matti Lappalainen.
– Terve, pohdinpa tässä...
PuheenaiheOuti Lepistö | 2.7.2023
Talkootyö sai alkunsa Pertti ja Maritta Koski-Vähälän ideasta. Ura kauppiaina toi heille luontevaa osaamista kahvilateltan pyörittämiseen, joten suurta kynnystä lähteä työhö...
PuheenaiheAloin käydä nuortenilloissa Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa vuonna 2006 ollessani 13-vuotias. Siitä lähtien olen ollut nuorisotyössä mukana eri paikkakunnilla niin osallistujana, vapaaehtoisena,...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 30.6.2023
Jari ja Seija Pesonen (kuvassa) asettelevat ehtoollista, mutta eivät aseta sitä. Sen teki aikanaan Herramme kiirastorstaina.
– Kyllä tämä on aina tuntunut kunni...
PuheenaiheAnniina Jakonen | 23.6.2023

Vaikka Jumalan pelastussuunnitelmassa on kyse vakavista ikuisuusasioista, olemmeko me kristityt yleensä vähän liian tosikkomaisia? Luemmeko Raamattua ryppyotsaisest...
PuheenaiheKirsi-Klaudia Kangas | 23.6.2023

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Pieksämäen Step-opistolla leireili 160 Jippii-kuorolaista ja ohjaajaa. Leirillä harjoiteltiin ja äänitettiin uusia lauluja, joid...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 22.6.2023

Laulajana tunnetun Tapani Annalan kotona on meneillään muutto.
– Paljosta on jouduttu luopumaan, Annala sanoo esitellessään vaaleansinistä kotitaloa Riekont...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 20.6.2023

Sampo Antilan ensimmäinen tietokone kotona Vammalassa oli amerikkalainen 1980-luvun kulttilaite Commodore 64.
– Sellainen oli ensin serkulla, sitten sain ru...
PuheenaiheHeli Markkunen | 13.6.2023Merja Tuikkalasta on aina ollut mukavaa kertoa tarinoita. Hän muistaa lapsena kertoneensa itse keksimiään tarinoita luokkatovereilleen, jotka kuuntelivat häne...
PuheenaihePia Rendic | 16.6.2023Miten voisimme kristittyinä vanhempina ja kasvattajina ohjata lapsia ja nuoria terveeseen ja tasapainoiseen seksuaaliseen kasvuun?

...
PuheenaiheMarko Halttunen: Konferenssi-isäntä tuulessa, sateessa, paisteessa. Aikamedia 2023. Sid. 364 s.

[15.6.2023] Ison Kirjan suurtapahtumia uskollisesti vuodesta 2001 luotsannut konf...
PuheenaiheMari Rissanen | 10.6.2023

Mielipiteet ja kokemukset hyvästä seurakuntamusiikista eriävät kenties siksi, että musiikin kieliä eli tapoja hahmottaa ja tuntea musiikkia on monia. Seuraavassa on es...
PuheenaiheEero Ketola | 8.6.2023

Ryhmä on varustautunut kypärin ja luotiliivein. Siviilit odottavat heitä. Sotilaita kohdataan juoksuhaudoissa. Jalkojen alla kilisevät tyhjät hylsyt. Lähellä kuuluu räjäh...
Puheenaihe[6.6.2023] Toukokuussa järjestetty lapsi- ja nuorisotyön NextGen-konferenssi lisäsi toivoa helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kääntymisestä uuteen nousuun. Yhteiseen näky- ja varustautumi...
PuheenaiheAnniina Jakonen | 4.6.2023


Joskus tuiki tavalliset arjen hetket kääntävät koko loppuelämän suunnan. Niin kävi Kiuruvedeltä kotoisin olevalle Juhani Waarnalle vuosikymmeniä sitten. Tuolloin...
PuheenaiheAnssi Tiittanen | 2.6.2023Yksi nuoren aikuisen hyvinvoinnin kulmakivistä on edelleen rakkaus ja parisuhteen löytäminen.
Perinteisesti nuorten parisuhteet ja avioliitot ovat se...
PuheenaiheAnssi Tiittanen [28.5.2023]


– Olen urbaani ihminen, jonka täytyy silloin tällöin päästä merelle.
Hannakaisa Shehun luonnehdinnassa itsestään on luonnehtijalle ominaista t...
PuheenaiheMinnesotan Aleksandriassa Yhdysvalloissa otettiin merkittävä askel lähetystehtävän loppuun saattamisessa. Toukokuun puolivälissä oli yli 140 lähetystyön avainhenkilöä 71 maasta ympäri maailman kok...
PuheenaiheMilla Löfman

[25.5.2023] Pian suomeksi Aikamedian kautta ilmestyvien varhaisnuortenkirjojen Wifi-yhteys Taivaaseen ja Selviytymisopas elämän, luonnon ja uskon sankareille takana on tšekkiläinen...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


[25.5.2023] Pastori Rauno Kokkola kuvailee herätyskokemuksia silmiä avaaviksi ja Jumalan rakkauden täyttämiksi.
– Tunsin olevani Jumalan hyväksymä...
PuheenaihePia Korhonen


(20.5.2023) Raamatussa sanotaan tulevaisuuteen viitaten seuraavaa: ”Katsokaa siis tarkasti, ettette elä niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. Hyödyntäkää jokainen hetk...
Puheenaihe(19.5.2023) Sarilla oli niin pelottava maine, että ihmiset vaihtoivat kadulla puolta, kun Sari käveli vastaan.

Sari itse odotti väkivaltaista kuolemaa, sitä, että joku tulee ja ampuu, sillä ni...
Puheenaihe(12.5.2023) ”Nyt mereltä nousee pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen.” Tämän tunnetun lauseen sanoi meille tuntemattomaksi jäänyt palveluspoika, jonka profeetta Elia lähetti katselemaan merelle...
PuheenaiheAnniina Jakonen
(10.5.2023) Aikuinen lapsi katkaisee välit, eivätkä isovanhemmat saa enää tavata lapsenlapsiaan. Sisarukset etääntyvät eivätkä pidä yhteyttä toisiinsa. Kahnaukset ja konflikti...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(8.5.2023) Mirja Kaukiainen muistaa vielä aamun marraskuun lopulla 1974.
– Lasten laulu kuulosti enkeleiden kuorolta.
26-vuotias Kaukiainen oli juuri saapunu...
PuheenaiheVeera Hug
(7.5.2023) Järvenpääläisessä kodissa asuu ensi näkemältä tyypillinen ruuhkavuosia elävä perhe. Vilkkaan nelivuotiaan huone pyrkii keskustelun aikana levittäytymään ympäri taloa. ...
PuheenaiheMaailmankuva pitää sisällään käsityksen siitä, millainen maailma on ja miten se toimii. Kristillinen maailmankuva sisältää Raamatun ilmoituksen maailmasta ja sen toiminnasta. Kristillinen maailman...
PuheenaihePirjo Raunio


(3.5.2023) Suomen Helluntaikirkon monikulttuurisuusasiantuntijana työskentelevä Juha Lehto kertoo, että afganistanilaiset ovat olleet hänen ja vaimonsa Kirsin sydämellä j...
PuheenaiheJuan Castillo


(3.5.2023)

Apostolien teot 9:1–19
Mikä teki kristillisyydestä vaarallista ja räjähtävää? Miksi ihmiset ymmärsivät evankeliumin helposti ensimmäisellä vu...
Puheenaihe(2.5.2023) Ison Kirjan teemavuosi 2023 kantaa nimeä ”Opisto omaksi”. Sen tavoitteena on vahvistaa seurakuntien ja niiden jäsenten omistajuuden kokemusta yhteisestä opistosta ja konferenssipaikasta...
PuheenaiheHeli Markkunen
(30.4.2023) Lapsuuden haaveammattini oli maanviljelijä, sillä pappani oli esikuvani. Hän oli myös taidokas rakennusmies ja erikoistunut muurarina. Ihailin hänen kädentaitojaan...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(28.4.2023) Arabitaustaisten, uskoon tulleiden maahanmuuttajien kanssa elämisessä on siirrytty viime vuosina uuteen vaiheeseen, pastori Muayad Namrood sanoo.
Vuosien...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(26.4.2023) Ari Vehosmaahan kätkeytyvä ristiriitaisuus on kiinnostavaa.
Helposti lähestyttävässä persoonassa on syntymälahjana saatua seurallisuutta, jonka avulla...
PuheenaiheMarjut Lindholm-Holopainen


(24.4.2023) Nuorisotyö voi olla hyvin erinäköistä eri puolilla Suomea ja erikokoisissa seurakunnissa. Kuitenkin nuoremme tarvitsevat aivan samoja asioita as...
PuheenaiheAnniina Jakonen


(24.4.2023) Toisen kuunteleminen on yksi tärkeimmistä empatiakeinoista, joten sitä on syytä harjoitella. Kyse ei ole mitättömästä asiasta: aktiivisen ja myötätuntoisen...
PuheenaiheMarkku Sandberg


Sun ristis voimaan, me uskoa voimme, sen voima muuttaa maailman. Sen puoleen aina me kääntyä voimme. Se on tie joka elämään vie. (Kimmo Virtanen / Heaven Up)
...
PuheenaiheViime aikoina on paljon puhuttu herätyksestä ja sen kaipaamisesta sekä odotettu, että Jumala lähettäisi jostain meille voimakkaan herätyksen. Kaiken aikakautemme keskellä lisääntyvän pimeyden kesk...
PuheenaiheEeva Vainio, Tuula Pirinen


(18.4.2023) Näkyväksi tuleminen pelottaa usein meitä ihmisiä. Pelkäämme, että meitä ei hyväksytä sellaisina kuin olemme. Tuomio, haavoittaminen, t...
Puheenaihe(17.4.2023) Julkinen viestintä on muuttunut – myös sisällön osalta. Kirjepostin aikaan harkittiin kirjoitusta, eikä sen tekeminen ja julkaiseminen ollut muutaman napin painalluksen takana. Olen erityi...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(15.4.2023) Jonatan Syväntö nostelee Raamattuja pakettiautoon. Monet Syvännön Raamattutyön välittämien kirjojen kansista ovat vuodesta 2022 alkaen olleet sinikeltaisia. ...
PuheenaiheJos lasketaan ihmismääriä, on mahdollista, että elämme keskellä kristillisen kirkon historian suurinta luopumusta uskosta. Kyse on siitä, että länsimaiset kirkot menettävät miljoonia jäseniään, mu...
PuheenaiheAnniina Jakonen


Arvaa, kuka kuvassa kurkistaa! Sillä on pikkuiset korvat somat ja niskassa lyhyet harjakset kovat. Sen häntä on hauskasti sikkara, ja masun alle pyörähtää muutama kikk...
PuheenaiheAnniina Jakonen (25.3.2023)
Pääsiäisen aikaan Outi Peltoniemellä, 53, on lastensa kanssa tapana koristella Ikaalisten kirkon kupeessa sijaitsevaa kotiaan iloisenvärisillä huopaperhosilla. Ne kuvast...
PuheenaiheElina Rautio (23.3.2023)


Onko sukurasitteet jätetty Golgatalle?

Se on ensimmäinen kysymys, jonka Orvo Berg esittää kotiseurakuntaansa, Espoonlahden helluntaiseurakuntaan, tuleville...
PuheenaiheHenna Saarinen (23.3.2023)

Haluaisin juoda kupin kahvia tutkija Brene Brownin kanssa. Inspiroidun hänen aitoudestaan, sillä aitous lyö aina läpi.

Tapasin aviomieh...
PuheenaiheEero Ketola


(25.3.2023) Katja Grönstrand on tyytyväinen perheenäiti, mutta hän on tavannut monia rikkinäisiä ja masentuneita ihmisiä, jotka eivät ole tyytyväisiä elämäänsä.
–...
Puheenaihe(24.3.2023) Läpi historian kristityksi kääntyminen on saattanut yksilöitä tai yhteisöjä vainon kohteiksi. Niinpä myös lähetystyöllä on yhteys vainoihin. Asia ei tietenkään ole yllätys. Ennustihan...
PuheenaiheHeli Markkunen(24.3.2023) Sastamalan Sammaljoella asuvat Reijo ja Kaija Telaranta hankkivat ensimmäiset lampaansa noin seitsemän vuotta sitten. Ennen niiden saapumista heidän maalaispirttinsä pihapiir...
PuheenaiheLeevi Launonen


(21.3.2023) Cancel-kulttuuri eli pyrkimys vaientaa omalle aatteelle vastakkaiset mielipiteet julkisessa keskustelussa on huolestuttava yhteiskunnallinen ilmiö. Vaientam...
PuheenaiheJuha Lehtonen (21.3.2023)


Ennakkovalmisteluilla iso merkitys
Mitä paremmin tiimi valmistautuu edessä olevaan aktiomatkaan, sitä parempi aktio on luvassa. Fida on koonnut aktiotyöhön lii...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


(18.3.2023) Rukouksessa tärkeitä on se, että se on harrasta ja kestävää, Jorma Lahikainen muotoilee.
– Rukoilemaan oppii rukoilemalla. Sitä ei voi o...
Puheenaihe(15.3.2023) Voimakas, energinen, aktiivinen, elävä, liikkuva, muuttuva ja kehittyvä. Tällainen olisi dynaaminen seurakunta. Sen sijaan staattinen seurakunta olisi sanakirjojen mukaan muuttumaton,...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Toimeen tarttuminen on jokaiselle joskus vaikeaa, mutta jatkuva viivyttely ja hoidettavien asioiden lykkääminen hankaloittaa lopulta sekä omaa että muiden elämää. Asialle on u...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Veera Hugiin liittyy huhu.

Hänen väitetään hallitsevan kaikki merkittävimmät eurooppalaiset kielet.
– Kotikielenä puhumme mieheni Danielin kanssa saksaa. Engl...
PuheenaiheSatu Rönkkö
(17.1.2023) Imane on iloinen ja onnellinen kolmen lapsen äiti. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina.
– Elin villin ja vaikean nuoruuden. Yritin kaikin voimin olla muslimi, m...
PuheenaiheRuokamyrkytys ja sitä seuraava vatsatauti on ikävä kokemus. Keho reagoi pilaantuneeseen ruokaan ja oksentaa sen ulos. Jo ajatuskin on vastenmielinen. Siksi on erikoista, että Raamattu liittää mois...
PuheenaiheVeera Hug
(4.3.2023) Tellus-konferenssin pääpuhujana kuullaan Saksan helluntailiikkeen johtajaa Friedhelm Holthuisia, jonka johdossa Wuppertalissa toimiva Credo Kirche on kasvanut yhden toimi...
Puheenaihe(1.3.2023) Seuraavan Tellus-konferenssin teemana on Tämän sukupolven aikana. Lähetystehtävän loppuun saattaminen on innoittanut aiemminkin. Merkittävimpiä lähetysmobilisaatiota vauhdittaneita liik...
PuheenaiheHenna Saarinen
(1.3.2023)

Olen opetuslapsi, aviomies ja isä.

Viiden tytön isänä oleminen on kuin upean mimmiliigajoukkueen valmennusta ja kannustamista. Siihe...
PuheenaiheElina Rautio

(1.3.2023) Onko sinun vaikea irrottautua töistä? Koetko ärtymystä, väsymystä, kyynisyyttä tai huonommuudentunnetta? Kärsitkö unihäiriöistä tai keskittymisvaikeuksista...
PuheenaiheHeli Markkunen
(28.2.2023) Viime syksynä järjestetty Se löytyi -missio oli median ja erilaisten tapahtumien kautta laajasti esillä eri puolilla Suomea. Oleellinen osa tuota kampanjaa oli miss...
Puheenaihe(23.2.2023) Ajoin kiireissäni ja huolimattomuuttani kolmion takaa toisen auton eteen aiheuttaen kolarin ja todellisen vaaratilanteen sekä vastapuolelle että itselleni. Onneksi henkilövahinkoja ei...
PuheenaiheOuti Lepistö
(24.2.2023) Suomessa vuodenvaihteessa vieraillut Les Wheeldon kuuli itse evankeliumin 18-vuotiaana ystävältään, jonka isä oli baptistiseurakunnan pastori.
– Hän so...
PuheenaiheAnniina Jakonen
(16.2.2023) Talitiaiset pyrähtelevät lintulaudalla edestakaisin ja keikistelevät pyrstöjään. Tuusulalainen Milla Löfman, 46, seuraa niitä ikkunaruudun takaa siperianhuskynsa S...
PuheenaiheElina Rautio


Tutkimusten mukaan useat kristityt luopuvat uskostaan viimeistään siirtyessään opiskelemaan yliopistoon – jos siis heillä ei ole ollut paikkaa ja tilaa esittää maailmanka...
PuheenaiheIlona Yrjölä
Lähetystyön ei pidä olla seurakunnan arjesta erillinen osa, vaan sen tulee olla kiinteä osa seurakunnan arkea, toteaa Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Stefan Sigfrids ja jakaa muis...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(4.2.2023) Olemme seurakuntakeskeinen liike, Suomen teologisen opiston kehittämisjohtaja ja pastori Suvi Kankkunen kuvailee Suomen Vapaakirkkoa.
– Kirkkokunta on seur...
Puheenaihe(2.2.2023) Pekka pastori istui Ville vanhimman sekä käsistään kätevän seurakuntaisen kanssa palaverissa suunnittelemassa pihatalkoita. Parkkipaikan hiekkaa pitäisi tasoittaa, pensaita leikata ja p...
PuheenaiheLeevi Launonen


Puoli vuotta sitten Kyösti ja Irma Frestadius sulkivat Espoon Helluntaikirkon oven viimeistä kertaa palkattuina pastoreina. Pitkä seurakunta- ja lähetystyöura vaihtui e...
PuheenaiheElina Rautio
Kun katson peiliin, näen ihmisen, jonka sisällä lainehtii mahdollisuuksien valtameri. Ilman Jumalan apua se jäisi kuitenkin ikuisesti piiloon lukittuihin lokeroihin, joita en osa...
PuheenaiheRiitta Tolonen
Hannu Pirinen on varma rakennusmestari, tarkka ja terävä havainnoissaan ja töissään. Nämä ominaisuudet varmaan auttoivat työpaikan säilymisessä kaupungin rakennustoimistossa, v...
PuheenaiheRisto Huvila
Tammikuun 27. päivänä vietetään kansainvälistä holokaustin uhrien muistopäivää. Päivä on päätynyt suomalaiseen kalenteriin virheellisesti nimellä ”vainojen uhrien muistopäivä”, m...
PuheenaiheMilka Myllynen
Lasten ja nuorten kanssa toimiessa on erityisen tärkeää olla luomassa turvallista kasvuympäristöä niin henkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti kuin fyysisestikin. Turvallisuud...
PuheenaiheMira Kariluoto
Kun katson itseäni peilistä, näen Jumalan luoman iloisen, herkän ja hymyileväisen tyttösen, joka rakastaa elämää ja yrittää elää rennoin ottein.

Opiskelen Ou...
PuheenaiheOn historiasta tunnettu tosiasia, että kriisien aikana kaikkein heikoimpien asema usein vain vaikeutuu. Nyt tämä totuus on nähtävillä silmiemme edessä, kun katselemme, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja min...
PuheenaiheUuden vuoden alussa tehdään lupauksia, jotka koituvat joko toisten, itsen tai jonkin asian hyväksi. Myös seurakunnissa vuoden alku on uuden alku. Suunnitellaan uudistuksia ja halutaan päivittää se...
PuheenaiheEero Ketola
Maaliskuun 12. päivä vuonna 1943 muistuu hyvin Gorgi Colev-Dimovskin mieleen. Tunteet nousevat syvältä sielusta hänen kertoessaan, kuinka opettaja saapui luokkaan.
Oppila...
Puheenaihe”Mikä tekee sekavasta, kristinuskoa käsittelevien tekstipätkien kokoelmasta klassikon?” kyseli aikanaan filosofinen aikakauslehti matemaatikko Blaise Pascalin (1623–1662) Mietteitä-teoksen u...
Puheenaihe8.1.2023 | Anssi Tiittanen


Kyösti ”Köpi” Rothin terveydentila on tätä nykyä heikko. Lauseet keskeytyvät välillä voimakkaisiin yskäisyihin, jotka keuhkoahtauma aiheuttaa. ...
PuheenaiheElina Rautio


Teologian opiskelu kiinnosti minua pitkään, mutta sopivaa hetkeä ja koulutusta ei vain tuntunut löytyvän. Syksyllä 2019 löysin kuitenkin IK:n ja AC:n tarjoaman Master of...
PuheenaiheMartti Havukainen

Ilomantsissa yli 20 vuotta asunut Nina Kaasalainen-Palviainen on aktiivinen jäsen Suomen itäisimmässä helluntaiseurakunnassa.
– Koen turvallisuutta...
PuheenaiheVuosi 2022 jää historiaan erityisesti Ukrainan sodan vuotena. Venäjä hyökkäsi veljeskansansa alueelle. Mennyt vuosi toi pelkoa sekä taloudellista ahdinkoa koko Eurooppaan. Sota heijastuu myös maai...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Rakas päiväkirjani! Tänään oli Aleksis Kiven päivä. Hän on suomalainen kirjailija. Hänen tunnetuimpia teoksiaan on Seitsemän veljestä. Illalla isi toi Postilta videot, mutta m...
PuheenaiheHanna Järvinen
Jokainen meistä on kutsuttu viemään evankeliumia eteenpäin ja tekemään opetuslapsia Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaan.1 Miten lähetyskäskyä voisi toteuttaa yhdessä perheen...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(09.01.2023) Kari Muukka näkee vanginvartijan ja pastorin tehtävissä paljon yhtäläisyyksiä. Hän puhuu jopa paimenuudesta ja sanoo sen olevan molemmissa tehtävissä keskeistä...
PuheenaiheMaritta Määttänen
Eero Ketola kertoo olleensa tavallinen maalaispoika, jonka kotona Perniössä ei kristillisistä asioista puhuttu.
– Kävin rippikoulun, jonka koin hyvänä asiana, mutta...
PuheenaiheJani Utriainen


Uuden vuoden alkaessa moni miettii, mitä vuosi mahtaa tuoda tullessaan. Kenties meillä on toiveikkaita ajatuksia, että tämä vuosi voisi olla parempi kuin edel...
PuheenaiheAnniina Jakonen
(08.01.2023)

Kaksi minua kuvaavaa sanaa ovat perhekeskeinen ja impulsiivinen. Intohimoni ja kutsumukseni on luoda käsilläni kauneutta Jumalan kunniaksi ja lä...
PuheenaiheHeli Markkunen
Videokuvausyrittäjänä toimiva Teemu Raassina, 28, suhtautuu luottavaisin mielin uuteen vuoteen. Yrittäjän näkökulmasta työprojekteja on yleensä tiedossa pariksi kuukaudeksi ker...
PuheenaiheLeevi Launonen
Ritva Palo-oja pitelee käsissään kirjaa, jossa on 657 sivua ja 1030 kuvaa. Tampereen Helluntaiseurakunnan satavuotishistoria (1921–2021) on laitettu kansien väliin sellaisella...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(27.12.2022) Onni Haapala on vuodenvaihteessa aloittamassa kustannusyhtiö Aikamedian avainasiakkuuspäällikkönä. Hän siirtyy tehtävään medialähetysjärjestö IRR-TV:n missiokoordinaa...
PuheenaiheSatu Panula / Fida

(23.12.2022) Fidan Itä-Euroopan romanityön koordinaattori Janne Harjukoski ja vaimonsa Anne toimivat Balkanin alueella lähetystyössä romanivähemmistön parissa. Ukrainan sodan...
PuheenaiheElina Rautio
”Enää ei tunnu siltä, että minulla on elämä edessä, kuten vielä muutama vuosi sitten. Osa on jo takanapäin – ja kurja, köyhä osa onkin, niin paljon alle sen, mitä olin haaveillut...
PuheenaiheAnniina Jakonen


Jo pihamaalta huomaa, että Sirja ja Jukka Oittisen suuri, keltainen puutalo Saarijärvellä on täynnä ikkunoita ja elämää. Naapurissa on museo, toisella puolella palolai...
PuheenaiheElina Rautio
(8.12.2022) Kun Katriina Junttila 18-vuotiaana pyrki Sibelius-Akatemiaan, hän sanoi Jumalalle: ”Jos avaat sen oven minulle, palvelen sinua musiikin kautta.”
Ovi aukesi,...
Puheenaihe(01.12.2022) ”Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa...
PuheenaiheNoora Suvorova
Me kasvattajina, vanhempina ja turvallisina aikuisina voimme olla auttamassa ja johtamassa nuoria nykypäivän haasteiden keskellä terveeseen, vahvaan uskoon ja elävään jumal...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


Englanniksi laulettu musta gospel on Suomessa nykyisin vahva ilmiö, joka kasvaa etenkin varsinaisen seurakuntatoiminnan ulkopuolella.
– Kyllä jenkkigospel on...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Myyrmäen kauppakeskuksen räjähdys lokakuussa 2002. Kauhajoen koulusurmat syyskuussa 2008. Turun puukotusisku elokuussa 2017. Muun muassa kaikissa näissä kriisitilanteissa, kes...
PuheenaiheElina Rautio


Psykoterapeutti Akseli Mäkelän mukaan nyky-yhteiskunnassa on kaksi erityisen kuormittavaa piirrettä: yhteisöllisyyden puute ja suoritusten ihannointi.
...
PuheenaiheTimo Kekolahti
Lyhytaikaiset lähetysaktiot ovat olleet koronavuosina tauolla. Ne ovat kuitenkin monille kimmoke lähteä kokoaikaiseen lähetystyöhön, joten tänä syksynä toiminta polkaistiin uud...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


Kohtaaminen ALS-sairauden heikentämän kansanedustajan Antero Laukkasen kanssa on yhtä aikaa surumielinen ja hulvattoman humoristinen.
Laukkasen itseironinen h...
PuheenaiheLapsi- ja nuorisotyöntekijöiden määrä Seurakuntaoppaassa on tippunut kymmenessä vuodessa dramaattisesti. Vuonna 2010 heitä oli 231, vuonna 2021 enää 93. YC-tapahtuman huippuvuonna 1995 osallistuji...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
(6.11.2022) Timo Luoto on ollut neljän vuoden ajan isoisä Väinölle ja kahden vuoden verran Maunolle.
Jakaantuuko elämä aikoihin ennen ja jälkeen isovanhemmaksi tulemi...
PuheenaiheAnniina Jakonen
(5.11.2022) Aluksi on määriteltävä, mitä tarkoittaa kukoistaminen seurakuntakontekstissa. Onko se sitä, että seurakunta on hyvä kasvualusta kaikenikäisille ja siellä voidaan h...
Puheenaihe(3.11.2022) Seurakunnan johtaja, tohtori Young Hoon Lee astuu puhujapulpettiin. Hän pyytää yleisön seisomaan, ja sitten kaikki huutavat yhteen ääneen kolmesti: ”Herra, Herra, Herra!” Valtavat kirk...
PuheenaiheRV Toimitus

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen ”itsemääräämisoikeutta kunnioittavan lain sukupuolen vahvistamisesta”.
Lakiesityksessä vaatimus lisä...
PuheenaiheMarkku Sandberg
Pienen vasaran naputus ja puhalluslampun suhina säestää Timo Myllymäen iltaa hänen työhuoneessaan Tampereen Lentävänniemessä. Seinillä on mitä erikoisempia puhaltimien korjaam...
PuheenaiheAnniina Jakonen
1 Huomaa tilanteesi. Oletko tehnyt viime aikoina monta asiaa ”viimeisillä voimillasi”? Tuntuuko virta olevan vähissä ja elämänvoima valuneen olemattomiin? Ehkä mukavatkaan asi...
PuheenaiheVeijo Grönholm
Afrikkalainen tarina kertoo pienestä palmusta, joka kasvoi keitaan reunalla. Eräänä päivänä sen ohi kulki ilkeä mies. Hän huomasi iloisena ja vahvana seisovan nuoren puun. Mies...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Pieni romanityttö juoksee sunnuntaivaatteissaan Mäntän helluntaiseurakunnan pihalla ja huutelee ulko-ovesta purkautuville seurakuntalaisille iloisena, että Jeesus rakastaa hei...
PuheenaiheKlassikon maineen saavuttaneessa Ketonen ja Myllyrinne -sketsissä kaksi pappia hämmästelee ilmoitustaululta lähetyskäskyä: ”No onko siinä yhtään, että millä aikataululla tämä pitäisi tehdä?” Jos s...
PuheenaiheTarja Jääskeläinen
Vastasin Jumalan kutsuun 16-vuotiaana: ”Tässä olen, jos tarvitset.” Tarvittu on molemmin puolin. Minun tehtäväni on toimia kutsumukseni arvon mukaisesti ja nähdä vaivaa, va...
PuheenaiheHiljattain kun vierailin 96-vuotiaan paljon kokeneen romanisaarnaajan kotona, keskustelut kulkivat vuosikymmenien taakse hengellisen romanityön alkupäiviin. Romaniheimomme suuresti kunnioittama ”p...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Digipainoyrittäjä Esa Juutilainen on joutunut viime vuosina taistelemaan sähköongelmien kanssa.
Vaikeudet ovat olleet toisenlaisia kuin monissa kodeissa nyt energian...
PuheenaiheMinni Heinilä
Kuulun niihin, joille sana ”evankeliointi” on mörkö takavuosien lakihenkisen opetuksen ja kiusallisten kokemusten vuoksi. Niinpä olen hieman varautunut mutta samalla odottavan i...
PuheenaiheMarika Anttila
Sveitsin Trogenissa päämajaansa pitävä Helimission on vuonna 1971 perustettu kansainvälinen avustusjärjestö, joka operoi tehtävässään helikoptereilla. Järjestö sai alkunsa, kun...
PuheenaiheAnniina JakonenSilmissä kyyneleet, voimani uupuneet, elämän repaleet, saako niistä ehjää?
Nämäkin laulunsanat syntyivät, kun Henna Nieminen, 29, koki viime tammikuussa pakolli...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Silmissä kyyneleet, voimani uupuneet, elämän repaleet, saako niistä ehjää?
Nämäkin laulunsanat syntyivät, kun Henna Nieminen, 29, koki viime tammikuussa pakollise...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Stefan Sigfridsin viime viikot ovat sujuneet muuttolaatikoita kantaen. Koti Tukholmassa alkaa olla tyhjä, ja uusi koti on löytynyt Helsingin Saalem-seurakunnan läheltä Kallion...
PuheenaiheAnniina Jakonen


Yle Teema & Fem -televisiokanavalla 22. elokuuta alkanut viisiosainen Ystävä sä lapsien -dokumenttisarja (Gud som haver barnen kär. Tuotanto: SVT, Ruotsi, 2022) ku...
PuheenaiheMinni Heinilä
Asun Rantasalmella Etelä-Savossa vaimoni Julian, 22, ja lasteni Danielin, 1 v. 8 kk, ja Emilian, 2 kk, kanssa. Tulimme Suomeen viime maaliskuussa Ukrainasta.

...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Ihmismieli sortuu helposti ajattelemaan, että tyytyväisyys elämään nousee idyllisistä olosuhteista: mainetta ja mammonaa, täydellinen parisuhde ja perhe, pilvetön taivas ja ys...
PuheenaiheDigitalisaatio muuttaa ihmisten toimintatapoja maailmanlaajuisesti. Sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet koskettavat ihmisiä niin kotoisessa Suomessa kuin vaikkapa Aasian suurkaupungeissa. ...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Stefan Sigfridsin viime viikot ovat sujuneet muuttolaatikoita kantaen. Koti Tukholmassa alkaa olla tyhjä, ja uusi koti on löytynyt Helsingin Saalem-seurakunnan läheltä Kallion...
PuheenaiheMilka Myllynen, Leea Toukola
A Anna mahdollisuus ihmettelyyn
Mikä tämä on? Miten se toimii? Miksi? Kuka sen tekee? Mistä se tulee? Lapselle koko maailma on yhtä löytöretkeilyä. Piene...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Keskustelussa IK-opiston tulevaisuudesta keskiössä on opiskelu ja opiskelijat.
Minkälaisena IK-opiston kampuspastori Timo Raassina näkee opiskelijaelämän 2020-luvulla...
PuheenaiheMartti Havukainen
Joensuulainen Niemelän perhe lähtee syyskuun alussa Etiopiaan Etiopian Full Gospel-kirkon työyhteyteen.
Matti-isän tehtävä on kiertävän lähetyspastorin toimen jälke...
PuheenaiheMinni Heinilä

”Jeesus pelastaa” -tekstillä varustettuja vaatteita. Evankelioivien laulujen laulamista kadunkulmassa. Traktaattien sujauttamista vastaantulijoiden käteen. Väittelyitä...
Puheenaihe”Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois. Ei yhtään hän luotansa sulje, eikä karkota ketään pois.”
Suomessa käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua valvotuista käyttöhu...
PuheenaiheMinni Heinilä


Joskus lapsuuden haaveet toteutuvat. Niin on käynyt toimittaja-kirjailija Danielle Miettiselle, joka on pienestä pitäen rakastanut kirjoittamista ja toivonut saavansa te...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Jokainen ihminen saa syntymälahjanaan Jumalalta aikaa, vaihtelevan määrän elinpäiviä. Kaikki meistä joutuvat myös päivittäin ratkaisemaan, miten tuon saamansa ajan käyttävät...
PuheenaiheAnniina Jakonen

Tartu tahtoon
Ensimmäinen askel jäävuoren yli on luja tahto. Avioliitto perustuu tahtoon, ei tunteeseen. Vuorikiipeilijääkin alkaa matkan edetessä väsyttää, kaduttaa ja pel...
PuheenaiheElina Rautio
Kun Seinäjoen helluntaiseurakunnan pastori Jacob Huttunen kertoi Facebookissa joutuvansa lomautetuksi, kommenttikenttä täyttyi tsemppiviesteistä. Moni ymmärsi puolen vuoden lomau...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Petri Mäkilä aloitti elokuun puolessa välissä, kouluvuoden alkaessa Espoon helluntaiseurakunnan johtavana pastorina. Takana on nyt neljän vuoden jakso Ristin Voiton ja Aikamed...
PuheenaiheVeera Hug

Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palveluiden startup-työryhmä on jo pari vuotta tukenut liikkeen parissa tapahtuvaa seurakuntien istutusta. Juhannuskonferenssissa pidettiin ensimmäinen se...
PuheenaiheAri Kauhanen
Muistele mennyttä
Pysähdy hetkeksi pohtimaan omaa lapsuuttasi ja nuoruuttasi. Mitkä vanhempiesi ja muiden sinulle tärkeiden aikuisten teot ja sanat ovat vaikuttaneet sinun usk...
PuheenaiheTänä vuonna on vietetty Iso Kirja -opiston 70-vuotismerkkivuotta. Vuoden kohokohtana voitaneen pitää Juhannuskonferenssin juhlatilaisuutta, jossa opiston historiaa muisteltiin myös suuren retrokuo...
PuheenaiheElina Rautio
”Sirkka-Liisa Kivelän mukaan Suomessa hoidetaan vanhuksia paikoin huonommin kuin kotieläimiä.” ”Sirkka-Liisa Kivelä häpeää olla suomalainen.”
Nämä Naisten Äänen ja Ylen...
PuheenaiheAnniina Jakonen

1 Väärinymmärrysten viidakossa
– Oletko kuullut, kun seurakunnassa sanotaan aina ”halleluja”? Mitähän sekin oikein tarkoittaa?
– Höh, etkö tiedä? T...
PuheenaiheLeevi Launonen
Kun Sara Saarela ja Markus Mäenpää tapaavat toisensa, juttua riittää, ja yhteistyökumppanit inspiroituvat toistensa luovista kommenteista. Molemmilla on Iso Kirja -tausta, vahv...
PuheenaihePetri Mäkilä
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattiin tavoite yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. Valmistelu aloitettiin oikeusministeriössä virkatyönä syyskuussa 201...
PuheenaiheMaritta Määttänen
Norsunluurannikolta kotoisin oleva 37-vuotias Nahounou Angenor Yao on asunut pari kuukautta Yad Hashmonassa sijaitsevalla Raamattukodilla Jerusalemissa. Käännöskonsultiksi o...
PuheenaiheAnniina Jakonen


Lapsiperheet hukkuvat helposti ruuhkavuosiin ja putoavat seurakuntayhteydestä. Mikä avuksi?
1 Herää asiaan
Ensimmäinen askel perheiden tavoittamiseen on s...
PuheenaiheHeli Markkunen
Kun aviopari Sami Kosola ja Salla Riitahuhta pysäköivät sinisen matkailuautonsa puiston reunaan, se herättää usein ihmisten huomion ja saa heidät hyvälle mielelle.
– K...
PuheenaiheKirsi Hekkala
Hengellinen opettaminen on jalo virka. Tehtävämme on auttaa nykyisiä ja seuraavia sukupolvia ymmärtämään, mitä Jumala haluaa heidän tietävän ja tekevän. Raamatunopettajan työ on...
PuheenaiheMarkku Sandberg

Eipä taida olla sellaista pippaloa, jossa ei joku kyläpelimanni soittaisi tai jonne ei olisi tilattu maailmantähtiä. Musiikki vetää, ja sen tietävät tapahtumien järjestäjät...
PuheenaiheMinni Heinilä
Helsinkiläisen Jouni Kontulaisen, 62, kolmikerroksinen rintamamiestalo kätkee uumeniinsa tuhansia kasetteja.
Kellarikerrokseen kulkevien rappusten seinustat ovat täynnä niitä...
PuheenaiheHeli Markkunen
Paljon työnsä vuoksi matkustava Kristiina Nordman rukoilee usein autoa ajaessaan. Hänen sydämellään ovat muun muassa rekkakuskit.
– Rukoilen, että Jumala siunaisi...
PuheenaiheMinni Heinilä


Raamatusta on moneksi. Sen ikuiset sanat ravitsevat, lohduttavat ja tuovat turvaa. Kirjojen kirja on matkaopas elämän poluilla ja kulkee mukana vaikka taskussa.
Myös...
UutisetPetri Mäkilä


Suomenkielinen Ristin Voitto -lehti ilmestyi ensi kertaa tammikuussa 1912. Ensimmäiset Ristin Voitot suomennettiin norjalaisesta Korsets Seier -lehdestä. Lehden kuusi ensi...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Kun puhutaan seurakunnan kasvusta maailmanlaajuisesti, katseet kohdistuvat eteläiselle pallonpuoliskolle.
Jos ihmisestä tulee Jeesuksen seuraaja 2020-luvulla, hän edu...
PuheenaiheElina Rautio
Eräällä paikkakunnalla oli romaniperhe, joka oli ajautunut syrjäytymis- ja päihdekierteeseen. Perheen isä pakoili vankilatuomiota, äidillä oli elämänhallinnan ongelmia.
...
PuheenaiheElina Rautio
Jeesuksen paluulla pelottelua, painostusta kielillä puhumiseen, tunnekokemusten pumppaamista myöhäisillan rukouskokouksissa.
Nämä traumoja aiheuttaneet ilmiöt ovat nykyi...
PuheenaiheLeevi Launonen
Ilkka Roinisen ukin veli kirjoitti ylioppilaaksi kaikkien aikojen ensimmäisenä rautavaaralaisena vuonna 1915. Tänä keväänä Ilkka itse laittaa ylioppilaslakin päähänsä kunnan en...
PuheenaiheAntisemitismi lisääntyy. Se on herättänyt huolta monella taholla.

Helluntaikirkkojen uskonnonvapauskomissio (Pentecostal Commission on Religious Liberty, PCRL) hyväksyi viime vuonna IHRA-m...
PuheenaiheJohannes Honkanen
Kun lähtee lomamatkalle, millaisia valmisteluja se edellyttää? Kun lähtee vapaaehtoisena pelastusoperaatioon, jossa haetaan sotaa pakenevia ihmisiä pois Ukrainasta, mitä val...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


Kristittyjen ääni on kuulunut kymmenen viime vuoden aikana yhä voimakkaammin yhteyksissä, joissa sen ei ole aiemmin odotettu kuuluvan. Etenkin Pohjois-Amerik...
PuheenaiheLari Launonen
Vuosi sitten julkaistu helluntaiseurakuntien strategia, Valloittava seurakunta 2035, on hyvä. Mutta se voisi olla parempikin.
Näin voitaisiin summata Grace Birabwan arv...
Puheenaihe”Kyllä tavallinen elämä on mukavaa”, totesi eräs päihderiippuvuudesta irti päässyt. ”On mukavaa käydä ihan itse kaupassa, maksaa omalla rahalla ostoksensa ja kantaa ne vielä kotiinkin.”
U...
PuheenaiheMinni Heinilä
Ukrainan sota on vauhdittanut koko maailman ajautumista ruokakriisin partaalle. Energian ja lannoitteiden hinnannousun vuoksi ruuan tuotantokustannukset ovat kasvaneet, mikä näk...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


Keskiviikko 23. maaliskuuta 2022 tulee jäämään ainakin detaljitasolla herätyskristilliseen historiaan.
Kristillisten lehtien lisäksi kansainväliset...
PuheenaiheElina Rautio
Viime lokakuussa Ruut ja Mika Ahonen olivat kuvausmatkalla Ukrainassa ja istuivat pastorikonferenssin iltatilaisuudessa Kiovassa. Päivä oli ollut pitkä, ja sali niin täynnä, ette...
PuheenaiheMinni Heinilä

Unettomuutta, ruokahalun muutoksia, toivottomuuden tunnetta. Kyynistymistä ja itseluottamuksen vähenemistä. Tällaisia oireita kokeva voi kärsiä myötätuntouupumuksesta,...
PuheenaiheAnniina Jakonen

Kun virkamies Timo Koivisto valittiin toukokuussa 2015 Jyväskylän kaupunginjohtajaksi, soi melko pian myös pastori Timo Koiviston, 55, puhelin.

Jollakin oli as...
PuheenaiheMerja Toukola
– Taideteemaisessa kampusillassa oli mukava nähdä opiskelijoiden luovuutta. Taiteita kannattaa aina hyödyntää.
Näin kuvaa Johnny Danielsen Jyväskylän yliopistolla vetäm...
PuheenaiheMinni Heinilä
Olen 7-vuotias ja ensimmäisellä luokalla. Koulussa olen oppinut lukemaan. Aluksi se tuntui vähän vaikealta ja hitaalta, mutta nyt olen innostunut siitä, kun se sujuu jo helpommi...
PuheenaiheEdellisessä Näkökulma-artikkelissani (RV 3/22) ennakoin, että koronakriisi alkaa siirtyä muistoksi tämän kevään aikana. Harvoin muistot kultaantuvat yhtä nopeasti kuin nyt, kun vastoin kaikkea...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Nykyisin yksi suurista haasteistamme on etsiä ja saavuttaa Etiopian nuoria, Guenet-kirkon johtaja, pastori Tamirat Tariku kertoo.
Etenkin Etiopian suurkaupungeissa el...
PuheenaiheMerja Larkkonen
Vuosia sitten sanoin, että haluan vielä joskus tehdä hyväntekeväisyystyötä, ja tässä se nyt on, sanoo Tarja Kärkkäinen iloisesti.
Kärkkäinen seisoo punaisessa esiliinassaan keske...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Avioliitto ei ole aina pelkkää auvoa. Mitä tehdä, jos toinen tympii?Älä hätäänny. On ihan normaalia, että pitkään parisuhteeseen tulee monenlaisia vaiheita. K...
PuheenaiheMinni Heinilä
Elettiin 1990-luvun alkupuolta, kun Sastamalassa asuvan Pirjo Raunion kotiseudulle tuli ensimmäisiä pakolaisia hajonneen Jugoslavian alueelta.
– Aloimme Vammalan...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Menetyksestä, johdatuksesta, elämänkokemuksesta ja yllättävästä rakkaudesta – kaikesta siitä tämä lehtiartikkeli koostuu, kun jututettavana ovat Juhani Happonen, 76, Kuopiosta...
Puheenaihe27.3.2022 | Anssi Tiittanen
Syksyllä pastorin työstä tauolle jäävän Tommi Törnroosin mukaan työssä uudistuminen on keskeinen tekijä jaksamisen kannalta.
– Minun on pakko pysäht...
PuheenaiheEvankeliumia ei voi viedä mihinkään uuteen kulttuuriin, ellei sitä sopeuteta. Muslimien parissa tehtävän lähetystyön yhteydessä käytetään termejä C1–C6, joilla tarkoitetaan sopeuttamisen (engl. co...
PuheenaiheAnniina Jakonen
1. Näe pintaa syvemmälle. Jos hänellä on lävistyksiä, mustanpuhuva pukeutumistyyli tai joka toinen päivä eriväriset hiukset, mitä sitten? Pukeutuminen ja ulkonäkö on teinille...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Mertsi Ärling on keskusteluissa romanien ja pääväestön välisistä suhteista halunnut korostaa ihmisten samankaltaisuutta kulttuuritaustaan katsomatta.
– Äkkiselt...
PuheenaiheLaajamittainen sotatila Ukrainassa on kestänyt vasta vähän aikaa, mutta on ymmärrettävää, että se turruttaa ja ahdistaa mieltä. Asiaa saattaa olla vaikea käsitellä, koska samaan aikaan sodan seura...
PuheenaiheRauli Lehtonen
Joulukuussa tuli kuluneeksi 30 vuotta Neuvostoliiton hajoamisesta. Monet ovat olettaneet, että sen valta ja suuruus on ikuisiksi ajoiksi haudattu, ja että se elää vain harvojen...
PuheenaiheThorleif Johansson
Ruotsissa tehtiin Uppsalan itäpuolella Knutbyn helluntai-seurakunnan yhteydessä vuonna 2004 veritekoja, jotka ovat Ruotsin rikoshistorian tunnetuimpia. Maaliskuun alussa Su...
PuheenaiheNeuvostokirjailija Mihail Bulgakovin pääteos oli Saatana saapuu Moskovaan. 1930-luvulla kirjoitetun satiirin aikoina elettiin tyranni Josif Stalinin aikoja. Tietäen maansa linjan kirjailija ei usk...
PuheenaiheElina Rautio
Säde Westerlund seisoo Ukrainan ja Puolan rajalla ja katsoo, kun neuvostoaikaa henkivästä junasta tulvii ulos ”zombien näköisiä” ihmisiä: nälkäisiä, haavoittuneita ja puoliksi pa...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Lasten kasvattaminen tasapainoisiksi aikuisiksi muuttuvassa maailmassamme epävarmojen ja joskus pelottavienkin tilanteiden keskellä on valtava haaste. Samalla se on myös mahdo...
Puheenaihe Juha Lehtonen
Tellus-lähetyskonferenssi Helsingin Saalemissa on ensimmäisiä valtakunnallisia tapahtumia, johon pääsee vapaasti osallistumaan pandemian jäl...
PuheenaiheAnniina Jakonen
”Annan sinulle elämän, jossa koet merkityksellisyyttä.” Elettiin vuotta 2002 ja sanat lävistivät niin voimakkaasti Marjut Lindholm-Holopaisen sydämen, että hän herkistyy yhä...
PuheenaiheElina Rautio
Uudessa testamentissa seurakuntaa verrataan Kristuksen ruumiiseen, jossa jokaisella jäsenellä on ainutlaatuinen tehtävä ja siihen sopivat armolahjat. Osa Raamatun armolahjaluette...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Kaupunki voisi tuskin olla rumempi. Hyvää taustanäkymää kuvalle ei Helsingin Kampissa löydy, vaikka katsoisi minne.
– Ei puutu kuin se, että sataisi lisää loskaa, Vil...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Raamatun tunteminen on jokaisen kristityn – myös lapsen – voimavara, jonka myötä usko vahvistuu ja rakentuu oikealle perustukselle. Paavali kehotti nuorta Timoteusta käymään u...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Pakonomaista. Ahdistavaa. Elämää häiritsevää. Sellaista Anne-Maarit Vesalan, 26, nettipelaamisesta oli tullut kuin varkain. Hän oli kurkkuaan myöten koukussa netin pelisivusto...
PuheenaiheMinni Heinilä
Miten tunnistaa mediasisällön vaikutuspyrkimykset ja erottaa väärä tieto oikeasta? Kuinka tuoda somessa ilmi oma mielipide loukkaamatta toisia?
Medialukutaidolla tarkoi...
PuheenaiheElina Rautio
”Jos osallistuisin, haluaisin vain olla ääni toisille ihmisille voidakseni auttaa heitä.”
Näin kuvaa pastori ja laulaja Roberto Brandão motiivejaan hakea vuoden 2017 Voi...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Ajatus soluseurakunnasta on suomalaisissa helluntaisseurakunnissa jo melko vanha. 1980-luvulta lähtien ideaa on nostettu esiin siellä täällä, mutta tulokset ovat toistaiseksi...
PuheenaiheAnniina Jakonen
Jokainen meistä kohtaa elämänsä aikana haasteita, vastoinkäymisiä ja kriisejä. Toiset niistä hyökkäävät kimppuun äkkiarvaamatta kuin vauhkoontunut sarvikuono, toiset hivuttaut...
PuheenaiheAnssi Tiittanen
Seurakuntien pienryhmissä eli soluissa jonkun on aina oltava se, joka käynnistää solun. Se, joka viestittelee ihmiset paikalle, siivoaa kotoa pahimmat rojut syrjään ja laittaa...
PuheenaiheMinni Heinilä
Open Doorsin tammikuussa julkaisema World Watch -tutkimus kertoo karua kieltään maailman kristittyihin kohdistuvasta vainosta, joka on ennätyksellisellä tasolla. Yhä useampi kri...
PuheenaiheAnssi Tiittanen


Kirkon nuorisotyöntekijä, Sanan- ja uskonnonvapaus ry:n aktiivi Susanna Koivula kasvoi 2000-luvun teini-ikäisenä kirkkoon, jossa rukous, Raamatun tutkiminen ja ihm...