Seurakuntayhteys on suuri siunaus

Kuva: Seppo Haavisto
Kuva: Seppo Haavisto
Kun uskova on ottanut kasteen ja tullut liitetyksi seurakuntaan, hän on lähtenyt raamatullisen kristityn tielle.

Ensimmäinen kristillinen seurakunta syntyi Jerusalemiin pian Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Jerusalemista evankeliumi levisi nopeasti muualle Israeliin, Syyriaan, Kreikkaan, Lähi-itään ja koko Eurooppaan. Seurakunnat syntyivät siten, että uudella paikkakunnalla julistetiin evankeliumia ja uskoontulleet kastettiin. Kristityt alkoivat kokoontua yhdessä, ja seurakuntaan otettiin vain uskovina kastettuja. Heille valittiin myös paimenet johtamaan seurakuntaa.

Apostolien tekojen toisessa luvussa kuvataan sitä, miten alkuseurakunnan jäsenet jatkoivat elämäänsä kasteen jälkeen.1 He jättivät jälkipolville esimerkin seurakuntaelämästä, johon kaikkien uskovien tulee yhä pyrkiä.

Ensimmäiset kristityt tulivat kuulemaan apostolien opetusta ja pysyivät siinä. He pysyivät myös uskovien keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jumala toimii rukouksen kautta ihmisten maailmassa. Kaikki maailman kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset, kuuluvat samaan suureen Jumalan perheeseen. Tätä koko maailman yhteistä seurakuntaa kutsutaan universaaliseksi seurakunnaksi. Koska se ei kuitenkaan voi kokoontua yhdessä paikassa, tarvitaan pienempiä yksiköitä eli paikallisseurakuntia.

Paikallisseurakunnalla on tärkeä merkitys

Jokaisen uskovan tulisi kuulua johonkin paikallisseurakuntaan ja käydä säännöllisesti sen tilaisuuksissa, koska sillä on mitä suurin merkitys hänen elämälleen. Kaikki seurakunnat koostuvat vajavaisista ihmisistä, ja siksi on hyvä ymmärtää, ettei täydellistä seurakuntaa ole olemassakaan maan päällä. Vasta taivaassa saamme kokea täydellisen yhteyden. Jumalan tahto kuitenkin on, että jo tässä ajassa uskovat – epätäydellisyydestään huolimatta – kuuluvat seurakuntaan ja kokoontuvat yhteen.

Seurakuntayhteys auttaa uskovaa monissa asioissa. Se esimerkiksi varjelee häntä. Yksinäinen lammas on helppo saalis pedolle, kun taas laumassa oleva on paremmin turvassa. Luonnossa petoeläimet vaanivat yleensä erillään olevia, tai ne koettavat eristää saaliseläimen hyökätäkseen sitten sen kimppuun. Apostoli Pietari muistuttaa myös uskovia: ”Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina!”2

Lampaankin on hyvä oppia itse varomaan petoja. Saaliiksi joutuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että jos jäämme pois seurakuntayhteydestä, maailman henki synteineen ja eksytyksineen saa helposti sijaa elämässämme, ja ennen kuin itse huomaamme, olemme niiden otteessa.

Seurakunnassa saatava opetus on tässä mielessä ensiarvoisen tärkeää. Hengellistä opetusta on mahdollista saada nykyisin monista lähteistä, mutta Jumala on antanut Sanan opettajia nimenomaan seurakuntaan, jossa he toimivat kaikkien jäsenten yhteiseksi hyödyksi.3

Me elämme maailmassa monenlaisten ihmisten, tapahtumien, oppien ja myös synnillisten asioiden ympäröiminä, jotka jättävät helposti omat jälkensä meihin. Mutta uskovien yhteydessä ollessamme rukouksella ja Jumalan sanalla on puhdistava vaikutus. Siksi seurakuntayhteys on mitä kallein asia, jota tulee vaalia. Johannes kirjoittaa tästä: ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät synnistä.”4

Jokaisen uskovan on tärkeää rakentaa itseään rukouksen ja Jumalan sanan avulla. Rakentuminen jää kuitenkin yksipuoliseksi ilman yhteyttä muihin uskoviin. Tarvitsemme seurakuntaa rakentuaksemme yhdessä Jumalan asumukseksi: ”Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.”5

Hyvä seura virkistää. Jumala on tarkoittanut, että myös hänen seurakuntansa olisi erityinen virvoituspaikka. Paavali toteaa tähän liittyen: ”Tarkoitan, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.”6

Jotta jokainen voisi löytää oman paikkansa seurakunnassa, läheinen yhteys muihin seurakunnan jäseniin on välttämätöntä. Tässä yhteydessä meitä hiotaan, ja siinä ilmenee, millaisia luonteen ominaisuuksia ja hengellisiä lahjoja kullakin on. Näin jokaisella on mahdollisuus löytää oma palvelupaikkansa Herran seurakunnassa.

Rikkaat vertauskuvat valaisevat seurakunnan olemusta

Uusi testamentti opettaa seurakunnasta paljon, koska se on Jumalan suunnittelema yhteisö hänen omiaan varten. Jotta ymmärtäisimme paremmin seurakunnan olemusta, siitä käytetään Uudessa testamentissa monenlaisia vertauskuvia. Seurakuntaa nimitetään esimerkiksi Jumalan perheeksi: ”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä.”7

Samoin kuin luonnollisessa elämässä syntyneet lapset tarvitsevat kodin, myös hengelliset lapset tarvitsevat hengellisen kodin, seurakunnan, jota nimitetään usein Jumalan perheeksi. Moni paikallisseurakunta kutsuukin ihmisiä yhteyteensä lämpimällä mainoslauseella: Tervetuloa kotiin!

Perheyhteyden kannalta on tärkeää, että perheen jäsenet pitävät yhtä, rakastavat toisiaan ja ottavat myös vastuuta perheen tehtävistä ja hyvinvoinnista. Jos perhe hajoaa riitelyn ja itsekkyyden vuoksi, kaikki saavat siitä kärsiä. Parhaimmillaan perhe-elämä voi olla onnellista, kun kaikki jäsenet tekevät työtä sen eteen.

Seurakuntaa verrataan Uudessa testamentissa myös Jumalan temppeliin: koko uskovien yhteisö liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa.8 Temppeli on tarkoitettu Jumalan palvontapaikaksi. Myös uskovien yhteisössä Jumalan palvonnan ja ylistyksen tulee olla keskeisellä sijalla. Maailman ihmiset palvovat urheilijoita, taiteilijoita, politiikkoja ja muita Jumalan luomia asioita. Uskovien etuoikeus on kiittää ja ylistää itse Jumalaa, kaiken Luojaa, ja palvella häntä kiitollisella mielellä.9

Eräs seurakuntaa kuvaava nimitys on Jumalan lauma.10 Se viittaa yhteyden tarpeellisuuteen. Uskovat eivät muodosta susi-, kettu- tai jänislaumaa, vaan lammaslauman. Lammaslauma ilman paimenen suojaa on aivan avuton petoeläinten hyökätessä sen kimppuun. Yksinäinen lammas on kaikkein helpoin saalis. Siksi emme voi koskaan teroittaa kylliksi seurakuntayhteyden merkitystä.

Seurakuntaa kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi, jonka pää Jeesus itse on.11 Oppi Kristuksen ruumiista on hyvin keskeinen Raamatussa. Kuten luonnollisen ruumiin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan, niin myös hengellisen seurakunnan jäsenten tulee oppia huomioimaan kaikki toiset jäsenet.

Näiden Uuden testamentin vertauskuvien kautta opimme ymmärtämään paremmin seurakunnan luonnetta ja arvostamaan siihen liittyvää Jumalan suunnitelmaa.

Seurakuntayhteys kantaa

Raamatullinen uskova tunnistetaan siitä, että hän on kiinnittyneenä seurakuntaan. Siihen kuuluminen antaa mahdollisuuden kuulua perheeseen, jossa jäsenet tukevat toisiaan. Uusi testamentti kehottaakin meitä olemaan toistemme tukena: ”Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain.”12 ”Pitäkäämme huolta toinen toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän.”13

Seurakuntayhteys antaa hengellisen suojan. Jumala on kutsunut seurakunnan paimenet ja pastorit vastuulliseen tehtävään. Heidän tulee pitää huolta koko siitä laumasta, jota Pyhä Henki on pannut heidät paimentamaan.14

Seurakuntayhteys luo vastuullisuutta, jota uskovat tarvitsevat kasvaessaan kristittynä. Seurakuntaperheen jäseniä kehotetaan olemaan myös alamaisia toinen toisilleen Kristuksen pelossa.15

Jokainen kuuluu joukkueeseen, ja jokaisen jäsenen mukanaoloa tarvitaan. Jos uskova kuitenkin jostain syystä jää ilman seurakuntayhteyttä, häntä voisi verrata jalkapalloilijaan, joka on ilman joukkuetta, lapseen, joka on ilman perhettä, lampaaseen, joka on ilman laumaa ja paimenta tai laulusolistiin, jolta puuttuu kokonaan taustaorkesteri.

Meidän on siis tärkeä pysyä lähellä toisia uskovia kuulumalla seurakuntaperheen turvalliseen yhteyteen.

Toiminnan periaatteita

Uskovien on tarpeellista tuntea seurakunnan olemassaolon perustarkoitus. Heidät on kutsuttu ulos maailmasta palvomaan ja ylistämään elävää Jumalaa. Mikään muu yhteisö maailmassa ei tee sitä. Jumala tahtoo, että uskovat rukoilevat ja palvovat häntä hengessä ja totuudessa.16

Ehtoollisen vietto kuuluu tärkeänä osana seurakuntaelämään. Se on kristittyjen yhteinen ateria, jossa Jumala on Sanansa mukaan läsnä. Ehtoollinen muistuttaa kristittyjä siitä, mitä heidän Vapahtajansa Jeesus Kristus teki heidän puolestaan ristillä.17

Seurakunnan jäsenet on kutsuttu auttamaan ja tukemaan toinen toisiaan. Jokaisen kristityn elämässä tulee aikoja, jolloin lähimmäisten tarjoama apu on korvaamatonta. Tulee myös aikoja, jolloin voi itse olla auttamassa toisia. Jumalan tahto onkin, että seurakunnan jäsenet voimaannuttavat toisiaan: ”Vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itselleen mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi.”18

Lisäksi seurakunta on kutsuttu julistamaan evankeliumia Jeesuksesta maailmalle ja tekemään ihmisistä hänen opetuslapsiaan. Seurakunnan jäsenten onkin hyvä rukoilla ja pohtia, millä tavoin he voisivat viedä evankeliumia eteenpäin. Evankeliumin ilosanoma kuuluu kaikille ihmisille kulttuuriin ja taustaan katsomatta.19

Seurakuntayhteydessä kristityt oppivat tuntemaan Jumalaa ja hänen Sanaansa. Jeesus muistutti, miten tärkeää on opettaa hänen seuraajiaan pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt pitää.20 Juuri seurakunnan tulee olla se paikka, jossa opetetaan ihmisille Jumalan tahtoa.

Viitteet:
1) Ap. t. 2:41–47.
2) 1. Piet. 5:8–9.
3) 1. Kor. 12:28.
4) 1. Joh. 1:7.
5) Ef. 2:22.
6) Room. 1:12.
7) Ef. 2:19.
8) Ef. 2:21.
9) Kol. 3:17.
10) 1. Piet. 5:2; Ap. t. 20:28.
11) Room. 12:4–6; Room. 12:5.
12) Gal. 6:2.
13) Hepr. 10:24–25.
14) Ap. t. 20:28.
15) Ef. 5:21.
16) Joh. 4:23–24.
17) 1. Kor. 11:24–25.
18) Room. 15:1–2.
19) Mark. 16:15.
20) Matt. 28:20.


Martti Ahvenainen

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva pastori ja raamatunopettaja.

Artikkeli on toimitettu katkelma kirjoittajan uudesta opetuskirjasta Kastekoulu
(Aikamedia, 2016).Seurakunnan jäsenen velvollisuudet


Tässä itsekeskeisessä ajassa on vaara, että myös uskovat etsivät seurakunnasta pelkästään siunauksia ja etuja itselleen. Jokaisella seurakunnan jäsenellä kuitenkin on myös vastuita ja velvollisuuksia. Ne eivät ole pakonomaisia, vaan perustuvat täydelliseen vapaaehtoisuuteen.

Seurakunnan jäsenen on hyvä ymmärtää, millaisia asioita hän voi omalta osaltaan tehdä toimiakseen kotiseurakuntansa parhaaksi. Nämä velvollisuudet voi tiivistää seuraaviin asioihin:

1) Varjele seurakuntayhteyttä. Monenlaiset tekijät pyrkivät hajottamaan niin luonnollisia perheitä kuin seurakuntayhteyttäkin. Siksi uskovien tehtävänä on kaikin keinoin varjella ja rakentaa seurakuntayhteyttä osoittamalla rakkautta ja kunnioitusta toisia jäseniä kohtaan. Raamattu kehottaa edistämään rauhaa ja keskinäistä rakentumista (Room. 14:19). Keskinäiseen kunnioitukseen kuuluu, ettemme puhu pahaa seurakunnasta, vaan puhumme sellaista, mistä toiset rakentuvat (Ef. 4:29). Seurakuntayhteyden varjeleminen tarkoittaa myös seurakunnan johtajien kunnioittamista: ”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä” (Hepr. 13:17).

2) Ota vastuuta seurakunnan toiminnasta. Seurakunnan jäsenten tulee kasvaa ottamaan vastuuta seurakunnan toiminnasta rukoilemalla seurakunnan kasvun, jäsenten ja johtajien puolesta sekä kutsumalla uskosta osattomia ihmisiä seurakunnan tilaisuuksiin.

3) Osallistu palvelutyöhön. Vaikka Jumala on antanut seurakuntaan sananpalvelukseen liittyviä virkoja, se ei tarkoita, että sananpalvelijat itse huolehtivat kaikesta. Päinvastoin heidän tulee Raamatun mukaan varustaa jäseniä toimimaan (Ef. 4:11–12). Siksi onkin tärkeää, että seurakuntalaiset osallistuvat erilaisiin opetustilaisuuksiin, joissa heitä varustetaan työhön. Jokainen voi palvella jossakin tehtävässä: ”Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut (1. Piet. 4:10–11).

4) Tue taloudellisesti seurakunnan työtä. Seurakunnan toiminta kotimaassa ja lähetyskentillä vaatii myös taloudellisia resursseja. Vapaakristilliset seurakunnat rahoittavat toimintansa täysin vapaaehtoisin kannatuksin. Tästä syystä jokainen seurakunnan jäsen saa palvella Jumalaa myös antamalla varoistaan mahdollisuuksiensa mukaan.

Uuden testamentin mukaan varoistaan antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta tässäkin on hyvä muistaa Raamatun sana: ”Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.” (2. Kor. 9:6–7.)

Näitä periaatteita noudattaen jokainen voi olla hyödyllinen ja hedelmää kantava seurakunnan jäsen.


Arviot
40/201

ArviotWaltteri Haapala: Pyhä vaeltaja – Askelia Camino de Santiagolla. Aikamedia, 2024. Nid. 216 sivua.

Seikkailuja rakastavalle sielulle on nyt tarjolla mehukas hengellinen matkakert...
ArviotSaara Tikkakoski ja Veera Hug (toim.): Kutsun keskellä – maksoiko liikaa? Aikamedia 2024. Nid. 273 s.

20.3.2024 | Jeesus jätti meille tehtävän mennä kaikkeen maailmaan julistama...
ArviotSami Günther ja Mikko Sivonen (toim.): Jumalan armon kirkkauden ylistykseksi. Johdatus reformoituun pelastusoppiin. Agricola teologinen instituutti. Sid. 458 s.

Kalvinismin teol...
ArviotSuvi Laru & Johanna Elomaa: Lupasin sinulle rakastaa – koskettava tositarina rakkaudesta, tappavasta sairaudesta ja toivosta. WSOY, 2024. Sid. 254 s.

Kantaako avioliittolupa...
ArviotPia Rendic: Poika joka ei osannut puhua. Päivä Osakeyhtiö 2023. Sid. 47 s.

Muut lapset hihittävät, ja Iikkaa hävettää. Miksi hän edes yritti sanoa mitään! Tyhmä Iikka!
...
ArviotElina Rautio. Levollisen elämän kirjeitä. Aikamedia, 2023. Nid. 251.

Elina Raution uutuuskirja on kokoelma kirjeitä, joiden ydinteeman kirjan nimikin jo paljastaa: teos käsittel...
ArviotVille Mäkipelto & Paavo Huotari. Sensuroitu: Raamatun muutosten vaiettu historia. Otava 2023. Sid. 225 s.

Teologian tohtori Ville Mäkipellon ja teologian maisteri Paavo Huot...
ArviotMailis Janatuinen: Kaksi Johannesta. Valtakunta etsii taistelijoita -sarja. Perussanoma 2023. Sid. 232 s.

18.10.2023 | Mailis Janatuisen (s. 1949) kirja Kaksi Johannesta liittyy kir...
ArviotJesus Revolution
Kingdom Story Company ja Lionsgate, Yhdysvallat 2023. Ohjaus Jon Erwin ja Brent McCorkle. Pääosissa Joel Corteney, Jonathan Roumie ja Kelsey Grammer. Käsikirjoitus Jon Gu...
ArviotMaarit Eronen: Koko painolla – luottamista joka päivä. Päivä Osakeyhtiö, 2023. Sid. 208 s.

Miten voi luottaa Jumalan hyvyyteen, kun hän sallii kärsimystä omassa tai läheisen elä...
ArviotPetri Hiltunen: Paavo Hiltunen: persoonallinen vaikuttaja. Kuva ja Sana 2023. Sid. 319 s.

22.8.2023 | Saarnaaja Paavo Hiltusesta (1923–2013) on julkaistu mielenkiintoinen...
ArviotKaren Kingsbury: Iltarusko. Englanninkielinen alkuperäisteos Sunset (Sunrise Series #4; USA 2008). Suom. Leila Uosukainen. Aikamedia 2023. Sid. 348 s.

14.8.2023 | ”Hänen v...
ArviotBlanka Ježková ja Noemi Ježková: Wifi-yhteys taivaaseen. Aikamedia, 2023. Nid. 52 s.

Tšekkiläisen äidin ja tyttären kirjoittama ja juuri suomeksi julkaistu teos on varkki-ikäisi...
ArviotBlanka Ježková ja Noemi Ježková: Selviytymisopas elämän, luonnon ja uskon sankareille. Aikamedia, 2023. Nid. 140 s.

26.6.2023 | Tšekkiläisen äidin ja tyttären yhdessä kirjoittam...
ArviotNina Åström: Ateria aavikolla. Aikamedia 2023. Nid. 254 s.

[22.5.2023] Rakastetun artistin, muusikon ja evankelistan Ateria aavikolla on opetus- ja hartauskirjan sekä elämäkerra...
ArviotOuti Peltoniemi: Pako narsistin otteesta. Aikamedia 2023. Nid. 260 s.

(10.5.2023) Outi Peltoniemen romaanin lukemista voisi verrata jännittävän psykologisen trillerin katsomisee...
ArviotDMD
Herra Sebaot
D.G Music 2023

(17.4.2023) DMD-yhtyeen levyltä kuuluu rakkaus paljaaseen musiikkiin ja teksteihin, joilla rohkaistaan. Mukana on radiokanavapo...
ArviotJukka Mäkinen: Selvä ratkaisu. Aikamedia 2023. Nid. 137 s.

Lukuisia teoksia julkaisseen Jukka Mäkisen uutuus tallettaa kansien väliin Tommi Merivirran elämäntarinan. Sen valokei...
ArviotUlla Dahlen ja Akseli Mäkelä: Kohtaava seurakunta mielen hyvinvointia rakentamassa. Aikamedia 2022. Sid. 258 s.

(25.3.2023) Joulukuussa 2022 julkaistu Kohtaava seurakunta mielen...
ArviotEveliina Hokkanen: Hiilellä peitetty. Aikamedia 2023. Sid. 280 s.

(20.3.2023)

Eveliina Hokkanen (s. 1997; os. Rissanen) on savolaissyntyinen kirjailija, joka asuu nykyisin Iv...
ArviotJari Jolkkonen: Ymmärrystä etsivä usko. Kulttuurin, tieteen ja uskon vuoropuhelua. Väyläkirjat 2022. Sid. 278 s.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen on laaja-alaisesti sivistynyt kirkolli...
ArviotNiilo Närhi: Joosef – Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuvittanut Anna Hellgren. Aikamedia 2023. Nid. 187 s.

Pastori Niilo Närhin uusin kirja Joosef – Oikeassa paikassa oikeaan...
ArviotSofia Hiltunen: Hajonneiden autojen tapaus. Perussanoma 2022. Sid. 107 s.

(1.2.2023) Kristillisten suomalaisten lastenkirjojen saralla on eletty pitkään hiljaiseloa, mutta viime aik...
ArviotJyrki Palmi: Kyynelten iltasatu. Tositarina lasisesta lapsuudesta. Aikamedia 2023. Sid. 128 s.

Pastori ja apulaistoiminnanjohtaja Jyrki Palmin muistelmateos Kyynelten iltasatu k...
ArviotTimo R. Stewart: Luvatun maan lumo. Israelin kristityt ystävät Suomessa. Gaudeamus 2022. Nid. 365 s.

Timo R. Stewartin kirja Luvatun maan lumo oli yksi viime vuoden Tietokirjall...
ArviotSusan Yli-Knuuttila
Kun tuuli yli käy
Via-music 2022

Susan Yli-Knuuttilan ääni on kypsä ja luonteikas. Tulkinta siirtyy luontevasti höyhenenpehmeästä vahvempaa...
ArviotHarri Kröger. Jerusalem – toivon ja tulevaisuuden kaupunki. Aikamedia 2022. Nid. 257 s.

Tietokirjoissa tasapainotellaan usein detaljien määrän ja kertomuksen sujuvuuden välillä...
ArviotJohanna Salo: Pimeys ei saa sitä valtaansa. 118 päivää kaapattuna Kabulissa. Aikamedia 2022. Nid. 298 s.

”Paikkasi on siellä, missä unelmasi ja maailman suurimmat tarpeet kohtaa...
ArviotOlli Pitkänen: Lumi ja savanni ─ kuiskauksia maailman kujilta. Suomen Lähetysseura 2022. Nid. 301 s.

(27.12.2022) On sanottu, että tarinat ovat ihmismielen kalakukkoja. Ka...
ArviotEero Huovinen: Sielujen puolustaja. Piispana Helsingissä. WSOY 2022. Sid. 452 s.

Suomen tunnetuimpiin elossa oleviin kirkonmiehiin kuuluva emerituspiispa Eero Huovinen (s. 1944)...
ArviotGordon D. Fee & Douglas Stuart: Kirjojen kirja. Avaimia Raamatun tulkintaan. Aikamedia 2014. 2., uudistettu laitos. Nid. 339 s.

Viime lokakuussa kuollut, Kanadassa suuren os...
ArviotStefan Sigfrids: DBS – Lue, ymmärrä ja sovella Raamattua. Aikamedia 2022. Nid. 86 s.

Stefan Sigfrids on koonnut innostavan oppaan uskonelämän tueksi. Opas antaa käytännöllisiä t...
ArviotHeikki Salmela (toim.): Raamattu – Jumalan pyhä sana. Suomen helluntailiikkeen opetuksia 1. Aikamedia 2021. Sid. 285 s.

Helluntailaisille on ominaista rakkaus Raamattuun. Viime...
ArviotSusanna Kokkonen: Viimeisten päivien todistajat – Juutalaisena muuttuvassa maailmassa. TV7 Kustannus 2022. Sid. 194 s.

Tohtori Susanna Kokkosen teoksen Viimeisten päivien todist...
ArviotVeijo Grönholm ja Minni Heinilä: Miksi lähdit näin? – Ikkunoita itsemurhaan. Aikamedia 2022. Nid. 214 s.

Pastori ja sairaalasielunhoitaja Veijo Grönholmin ja Aikamediassa toimit...
ArviotLeo Kunnas
Eteenpäin
Aikamedia 2022

Musiikin monitoimimies Leo ”Leka” Kunnas on marssittanut jälleen joukon eturivin muusikoita studioon. Tuloksena on jo toine...
ArviotYong-Doo Kim: Pyhä tulikaste. Osat 1–6. Kust. ja suom. Olli Siipola, 2009 ja 2020.

Kaikkiin Suomen helluntai- ja vapaaseurakuntiin sekä evankelis-luterilaisiin seurakuntiin on l...
ArviotHeikki Salmela (toim.): Jeesus Kristus – Jumala ihmisenä. Suomen helluntailiikkeen opetuksia 3. Aikamedia 2022. Sid. 341 s.

Suomen helluntailiikkeen opetuksia -artikkelikirjasar...
ArviotPia Rendic: Pakotettu naimaan. Saliman tie pakkoavioliitosta vapauteen. Basam Books 2022. Nid. 237 s.

Pia Rendicin uutuuskirja Pakotettu naimaan kertoo hätkähdyttävästi pakkoavi...
ArviotSaaramaria Kuittinen
Viekotus
Risa Production 2022
Sidottu, 164 s.


Saaramaria Kuittisen vahvuudet teatterintekijänä nousevat esiin elokuussa julkaistussa romaanissa...
ArviotThe Mission – Lähetyssaarnaajat. Dokumenttielokuva, 95 min. Ohj. Tania Anderson. Danish Bear Productions Oy, 2022.Valkokankaalla 5. elokuuta ensi-iltansa saanu...
ArviotAila Ruoho: Ahdas arki. Aikamedia 2022. Nid. 233 s.

Monelle tulee hamstraus-sanasta varmasti mieleen sympaattinen tavaroiden keräilijä, jonka harmiton harrastus on päässyt vähän...
ArviotVesa Ollilainen: Kesyttämätön – Evankeliumi jälkikristillisessä ajassa. Perussanoma 2020. Sid. 220 s.

Teologian tohtori, pastori Vesa Ollilaisen kirja on jo pari vuotta vanha. K...
ArviotKaren Kingsbury: Hiljainen humina (alkuteos Sunrise Series #2: Summer). Suom. Leila Uosukainen. Aikamedia 2022. Sid. 388 s.

Amerikkalaiskirjailija Karen Kingsburyn (s. 1963) uus...
ArviotPetri Tuunainen: Siipeni murtuneet – Helinä Ilkan tarina. Mediapinta 2021. Nid. 138 s.

Siipeni murtuneet -teos kertoo muutama vuosikymmen sitten julkisuutta saaneen iskelmälaula...
ArviotBenjamin E. Zeller: Heaven’s Gate – America’s Ufo Religion. New York University Press 2014. Nid. 287 sivua.

Kirjassaan Heaven’s Gate – America’s Ufo Religion yhdysvaltalainen us...
ArviotElina Salminen: Suurempiin käsiin. Kesken, 2022. Sid. 28 s.
Maailman turvallisin paikka on siellä, missä elämä on laskettu suurempiin käsiin.
Keskeneräisestä elämästä kirjoittava...
ArviotPauli Karppinen: Purjeet Pyhän Hengen tuulessa.

Aikamedia 2022.

Sid. 456 s.

Emeritussaarnaaja Pauli Karppisen uutuuskirja Purjeet Pyhän Hengen tuulessa on hänen omaelämäker...
ArviotDan Johnstone
Hillsong: A Megachuch Exposed (2022)
Discovery+ Tämän vuoden maaliskuussa suoratoistopalvelu Discovery+ julkaisi kolmiosaisen dokumenttisarjan suositusta...
ArviotMuut äänet
Heureka
Finngospel / Prisma 1989

Levy-yhtiö Naxos räjäytti mukavan gospelpommin huhtikuun lopulla: Spotifysta löytyy nyt paljon Finngospel-levymerki...
ArviotOrvo Berg
Armosta onnellinen mies
2021

Orvo Bergin ilmaisussa kuultaa läpi vanhan rockin vaikutteet. Laulaja on kotonaan selkeän kompin musiikkimaastossa.
Laulus...
ArviotTimothy & Kathy Keller: Avioliitto – suuri salaisuus. Aikamedia 2022. Sid. 291 s.

Tunnetun amerikkalaisen pastoripariskunnan Timothy ja Kathy Kellerin avioliittokirj...
ArviotPirjo Raunio: Saa hengittää. Viisi vuotta rintasyövästä. Aikamedia 2022. Nid. 191 s.

Yksi Aikamedian kevään tietokirjoista on koskettava tilitys rintasyöpään sairastumisesta ja...
ArviotKai Kortelainen: Jippu – Kun perhonen lakkaa hengittämästä. WSOY 2022. Sid. 304 s.

”Taiteilija. Annan sinulle diagnoosiksi taiteilija.”
Psykiatrin lausuma tiivistää lau...
ArviotJouni Lallukka: Ahdistus. Epäuskoa vai osa elämää? Perussanoma 2022. Sid. 280 s.

Perussanoman toimitusjohtajan Jouni Lallukan uutuusteos pureutuu majesteettisen suureen ja vaike...
ArviotTarmo Kunnas: Mikä mieli uskonnoissa? Pohdintaa uskonnon, moraalin ja pyhyyden nykyisestä olemuksesta. Basam Books 2021. Sid. 314 s.

Tiedeuskoisen ja maallistuvan eurooppalaisen...
ArviotMartti Ahvenainen: Islamin haaste. Perussanoma 2021. Nid. 256 s.

Jo pitkään kristillistä maahanmuuttajatyötä muslimien parissa tehnyt ja useita julkaisuja heidän uskonnostaan ki...
ArviotViimeiset kiusaukset -ooppera Jyväskylän kaupunginteatterissa 3.2.–6.3.2022. Sävellys Joonas Kokkonen, libretto Lauri Kokkonen, ohjaus Mirva Koivukangas, orkesterina Jyväskylä Sinfonia...
ArviotRisto Huvila: Miksi Israelista pitää puhua.

Perussanoma 2022. Nid. 269 s.

Risto Huvilasta on tullut viime vuosina johtava kristitty Israel-kommentaattori Suomessa. Viide...
ArviotVille Kalaniemi: Kehon rukous – Pieni opas paastoon. Aikamedia 2022. Nid. 119 s.

Kuulun varmasti monen helluntaikristityn kanssa siihen joukkoon, jolla ei ole hengellisestä paas...
ArviotKristiina Kunnas & Tiipi Jokinen: Sun ja mun jääkaappi. Kaksi kertomusta äitiydestä. Päivä 2021. Sid. 208 s.

Kristiina Kunnaksen ja Tiipi Jokisen yhteisesti kirjoittama teos...
ArviotTero Huvi: Rikkirevitty. Suomen Lähetysseura 2022. Sid. 65 s.

Tero Huvin käsittämättömän koskettavaa kirjaa poikansa äkillisestä, varoittamatta tapahtuneesta itsemurhasta ei voi...
Arviotaf Hällström Gunnar: Viesti vainotuilta – Toisen vuosisadan apologeettojen puheenvuoro. Perussanoma 2021. Nid. 208 s.

Toisella vuosisadalla kristittyjä väitettiin ateist...
ArviotTapani Sopanen: Vainotut. Romaani – tarina tulevasta. Perussanoma 2021. Sid. 383 s.

Tapani Sopasen uusin romaani Vainotut on suoraa jatkoa mar...
ArviotKing Richard: Williamsien tarina
Ohj. Reinaldo Marcus Green, käsik. Zach Baylin
Warner Bros Pictures, 2021

Tositapahtumiin perustu...
ArviotAri-Pekka Niemelä ja Nina Nordlund: Raamattu ja Raha. Aikamedia Oy 2021. Nid. 324 sivua.

Raha on vaativa aihe. Kristittyjen keskuudessa köyhyyden ja nöyryyden ihannoinnin varjol...
ArviotMaarit Eronen: Kuulolla – johdatusta joka päivä. Aikamedia, 2021. Nid. 209 s.
Maarit Erosen uudentyyppinen raamattutyökirja ohjaa paneutumaan johdatukseen liittyviin raamat...
Arviot
Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament- Introducing the Conceptual World of The Hebrew Bible.

By John H. Walton. Grand Rapids:...
ArviotBill Wilson: Elefantin kokoinen ongelma – Vaiettu vaikeus vai kohdattu totuus? Aikamedia 2021. Nid. 117 s. Maailman suurimmaksi pyhäkouluksi kutsutun Metro World Childin perustaja...
ArviotJohanna Sandberg: Yhteisönä verkossa. Miten rakennat digiseurakuntaa? Kirjapaja 2021. Nid. 160 s.

Yksi tämän päivän ajankohtaisimmista aihe...
ArviotLaura Siltala: Kuppi kahvia, tilkka toivoa. Aikamedia 2021. Sid. 181 s.

”Kahvi yhdistää eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Kahvikupin äärellä on helppo puhua säästä ja...
ArviotJuha Räikkä: Salaliittoteorioiden filosofia. Gaudeamus 2021. Nid. 286. s.

Iltalehti kertoi äskettäin tavarataloketju Kärkkäisen omista...
ArviotOskari Saari: Aki Hintsa – Tänään olen elossa. WSOY 2021. Sid. 332 s.

Lääkäri Aki Hintsan kuolemasta tulee marraskuussa kuluneeksi viisi...
ArviotHeikki Salmela (toim.): Raamattu – Jumalan pyhä Sana. Aikamedia 2021. Sid. 285 s.

Suomen Helluntaikirkko, IK-opisto ja Aikamedia ovat yhteistyönä tuottamassa kymmenosa...
ArviotRoberto Brandão: Pieniä suuria ihmeitä. Aikamedia, 2021. Nid. 100 s.

Pieniä suuria ihmeitä on lyhyt ja mukaansatempaava teos, joka kertoo Voice of Finland -o...
ArviotJP ja murtovaras. Ohjaaja Jani Korhonen, käsikirjoittaja Tytti Salo, tuottaja Samuel Grönholm. Black Lion Pictures 2021.
Karkkipaperin rapina ja jännittynyt odotus täyttävät elokuvate...
ArviotTapio Puolimatka: Laittomuuden salainen vaikutus. Perussanoma Oy, 2021. Nid. 300 s.

Professori Tapio Puolimatkan uusin kirja Laittomuuden salainen vaikutus (Perus...
ArviotJuhani Aitomaa: Trump-profetiat – karismaattinen valtateologia ja Donald J. Trump. Näkökulmajulkaisut 2018. Nid. 51. s.
Juhani Aitomaan pieni kirjanen kolmen vuoden takaa on yhä ajank...
ArviotAnne Graham Lotz: Jeesus minussa – Pyhän Hengen kokeminen pysyvänä kumppanina. 2.painos. Kuva ja Sana 2021. Nid. 287 s.
Joku kristitty ei ehkä koskaan ole kuullut nyt jo edesmenneestä maailmank...
ArviotMerja Hautanen: Kutsumuksen tie – Kivijärven herätys, tehtävä Kainuussa, Sievin ihme. Omakustanne, 2020. Nid. 153 s.

Merja Hautasen polku evankeliumin kentällä alkoi seitsemäntoi...
ArviotFreidiba Boodos: Tahdotko taivaaseen. 1978/2020; Leila ja Miranda: Tu sal mo dziviba. 1988/2020; Romanos, Kuninkaan sukulaiset. 1983/2020. Prisma/Elämä ja Valo ry.


Vuosikymmeniä sitte...
ArviotTapani Sopanen: Juhani Huotari – Vainotun kristityn asiamies. Päivä, 2018. Sid. 221 s.

Mistä aineksista syntyy hyvä kirja? Sitä pohdin lukiessani Tapani Sopasen teosta...
ArviotEitan Bar: Messias ja rabbien opetukset – miksi juutalaisuus ei hyväksy Jeesusta Messiaana? Avainmedia 2021. Nid. 304 s.

Tohtori Eitan Bar on apologeetta, joka on syntyn...
ArviotKaren Kingsbury: Aamunkoitto. (Alkuteos Sunrise, USA 2007). Suom. Marjut Mäntyjärvi. Aikamedia 2021. Sid. 360 s.


Karen Kingsburyn (s. 1963) uusimmassa suomennoksessa Aamunkoitto näyttel...
ArviotTarja Vilppola: Salaisuudessa yllätettyinä – kirja yhteyden voimasta. Päivä, 2021. Nid. 277 s.


Kristityn terapeutin, kouluttajan ja kohtaamistyön ammattilaisen Tarja Vilppolan...
ArviotTarja Varjonen ja Anniin...
ArviotNo Man’s Band: Minä tapoin Jumalan. 2021.

Jos kotimaisen kristillisen rockin sukuluetteloista täytyy etsiä yhtye, joka on pystynyt läpi vuosikymmenien luomaan sieluun uppoav...
ArviotColin Rushton: Auschwitzin sabotööri. Into 2021. Sid. 251 s.

Toisen maailmansodan päättymisen 75-vuotiskaudella on julkaistu paljon aivan uutta keskitysleirikirjallisuutta. Päivä...
ArviotHanna Kivisalo: Jonain päivänä ymmärrät. Enostone 2021. Sid. 111 s.


Hanna Kivisalon Sekunnit ja tunnit -tekstejä voidaan pitää jonkinlaisena nykyaikaisen kirjallisen tuotann...
ArviotPäivi Niemi: Pakon edessä – tarinoita toivottomuudesta ja toivosta. Aikamedia 2021. Nid. 141 s.

Päivi Niemen uutuusteos sisältää 14 erilaista tarinaa, joissa useissa kamppail...
ArviotMaarit Eronen: Kutsuna kuuliaisuus. Tavallisen naisen epätavallinen elämä. Aikamedia 2021. Nid. 395 s.
”Uskoontuloani voisi verrata lämpömittarin elohopeaan. Jos nolla oli se kohta, jossa siirr...
ArviotJohn F. Walvoord, William Crockett, Zachary J. Hayes, Clark H. Pinnock: Four Views on Hell. Zondervan, 1996. Nid. 190.
Four Views On Hell -kirjassa neljä raamatuntutkijaa tuo esiin vuoroll...
ArviotMarkus J. Viljanen: Aborttilääkäri. Päivä 2021. Sid. 301 s.

Erikoislääkäri Markus J. Viljasen juuri ilmestynyt muistelmateos Aborttilääkäri (Päivä, 2021) o...
ArviotOhuella langalla (Blå tunna linjen). Ohj. Anders Hazelius, käsik. Cilla Jackert. Rooleissa mm. Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan. Anagram Film 2021
Ohuella l...
ArviotAvi Snyder: Juutalaiset eivät usko Jeesukseen ja muita väärinkäsityksiä. Perussanoma 2020. Nid. 152 s.
New Yorkissa syntynyt, vuonna 1977 uskoon tullut messiaaninen juutalainen Avi Snyder...
ArviotRobert E. Coleman: Elämä opetuslapsena Apostolien teoissa ja tänään. Bergvik kirjat 2020. Nid. 123 s.

Bergvikin Säätiön julkaisema tohtori Robert E. Colemanin kirja ilmestyi...
ArviotTimo R. Stewart: Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys. Gaudeamus 2020. Sid. 390 s.

Vuonna 1911 salaperäiset kaivaukset Jerusalemissa päättyvät suureen mellakkaan ja kansai...
ArviotJyri-Juhani Uurtimo: Kirjoituksia Getsemanesta. Kirja masennuksesta, uskosta ja selviytymisestä. Aikamedia 2020. Nid. 274 s.


”Omassa sairastumisessani näkyvät monet tyypilliset masenn...
ArviotKlaus Korhonen: Paimenen päiväkirja. Aikamedia 2021. Sid. 333 s.


Seurakunnan ja kirkkokunnan emeritusjohtaja Klaus Korhosen kohdalla voitaneen hyvin todeta, että hän on...
ArviotStefan Gustavsson: Perusteltu usko. Uusi tie, 1999. Sid.272 s.

William Lane Graig: Valveilla – Uskon perusteltu puolustaminen. Uusi tie, 2021. Nid. 292 s.

John C. Lennox:...
ArviotJuho Sankamo: Taivasolento – Kirja ihmisestä. Perussanoma 2020. Nid. 208 s.

Aikaisemmissa teoksissaan teologian tohtori ja raamatunopettaja Juho Sankamo on käsitellyt muun m...
ArviotHenna ja Matti Halmevaara: Treffit – 52 tehtävää parisuhteen parhaaksi. Aikamedia 2019.
Sid. 154 s.

Henna ja Matti Halmetvaaran pieni, pirteän keltainen kirjanen tar...
ArviotRundi. Ohjaus ja käsikirjoitus Jouko Suikkari. Rooleissa mm. Vesku Tenhunen, Eeva Litmanen, Raimo Rahnasto. Tuki-films 1990.

Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta Rundi-...
ArviotJouko Ruohomäki: Yhden kirjan koulu – Helluntaiherätyksen raamattukoulutuksen historia 1912–2019. Aikamedia 2020. Sid. 500 s.


Helluntaitulen saapumisesta Suomeen on kulunut...
ArviotSimo Palomäki: Tänään on se päivä. Heikki Talo 2020.

Pitipä oikein uudelleen katsoa levyn kantta, kun musiikki lähti soimaan. Onko tässä kyseessä jokin vanha ruotsalainen kantril...
ArviotMichael Brown & Craig S. Keener: Älä pelkää antikristusta. KKJMK 2020. Nid. 280 s.


1980-luvulla lopulla näin uskovien tempausta käsittelevän A Thief in the Night(Kuin varas yöl...
ArviotTimo Kyllönen: Quadro. Aikamedia 2020. Sid. 435 s.


Timo Kyllösen (s. 1980) toinen romaani Quadro on itsenäinen jatko-osa hänen esikoisromaanilleen Aava (20...
ArviotValtter Luoto: Sen Jumala teki. Aikamedia 2020. Nid. 164 s.

”On armo suuri, ihmeinen”, me tunnelmoimme maailmankuululla Amazing Gracen melodialla. Mutta ymmärrämmekö todella...
UutisetLeo Kunnas
Matkalla
Aikamedia 2020

Musiikin monitoimimies Leo ”Leka” Kunnas on marssittanut joukon eturivin muusikoita studioon. Tuloksena on hieno instrumentaali...
ArviotPsykologian emeritusprofessori ja kirjailija Markku Ojasen uutuusteoksessa pohditaan, mitä on hyvä elämä ja onnellisuus. Tällaiset kysymyksethän ovat sinänsä vanhoja ja tuttuja jo antiik...
ArviotSuomenkielisten kristillisten julkaisujen joukossa on ollut turhan pitkään tyhjiö Isä meidän -rukousta käsittelevien kirjojen kohdalla. Teologian maisteri Markku Tossavaisen uu...
UutisetHarri Ahonen ja Aada Ala-Tala: Pyhän Olavin retkeilyreitit. Viikinkikuninkaan matkassa Savonlinnasta Saaristomerelle. Tammi 2020. 176 s.


Koronavirus sotki lomasuunnitelmia ja saa monet...
UutisetToivon säteitä -konsertti verkossa. Ohjelmatoimisto Kristalli. 10.5.


Olohuonekonsertit, Instagram-keikat, virtuaalitodellisuuteen sijoittuvat show’t avatar-hahmoineen ja tsättäil...
ArviotLeevi Launonen (toim.): Selvyyttä seksiin – Näkökulmia kristilliseen seksuaalietikkaan ja -kasvatukseen. Aikamedia 2020. Nid. 312 sivua.


Selvyyttä seksiin -teos koostuu kolmentoista eri...
ArviotHenrik Wikström: Mitä Jeesus tekisi? Kirkko ja 2000-
luvun kapina. Gummerus 2019. Nid. 154 sivua.Monella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastorilla ja kirkkoherralla...
ArviotMartti Ahvenainen: Terve kristillinen usko. KKJMK Oy 2019. Sid. 262 sivua.


Helluntai-karismaattisessakin kristillisyydessä kuulee joskus sanottavan, että usko ja elämä ovat tärkeämp...
ArviotKipin kapin Betlehemiin
Jippiimissio 2019


Jippiin joululevyä saatiin odotella viitisentoista vuotta. Järjestyksessään levy on ryhmän yhdestoista suomen­kielinen pitkäsoitto....
ArviotHeini Röyskö: Paratiisin valo. Sakari Röyskö 2019. Sid. 206 sivua.


”Aurinko paistaa naisen silmiin, kun mies kertoo, ettei hän ole uskonut enää vähään aikaan: kristin­usko...
ArviotGospel Power
Media Vision
1980–1988


Elämme Gospel Power -syksyä. Ikoniyhtyeen kaikki viisi levyä saivat uudelleenjulkaisun
nostalgiakeikan yhteydessä syyskuussa...
ArviotJuhani Happonen (toim.): Näin Jumala löysi minut. Aikamedia 2019. Nid. 239 sivua.


On tunnettua, että kristinusko alkoi aikoinaan levitä opetuslasten henkilökohtaisten kokemusten ja ke...
ArviotGeorge Verwer: Messiologia – Sekasotkun siunaus. Aikamedia 2019. Nid. 77 s.


Tänä vuonna suomeksi ilmestyneen kirjan Messiologia – Seka­sotkun siunaus kirjoittaja George Verwer on yk...
ArviotGospel Power
Ristirock
Pakkahuone, Tampere 8.9.


Onko siitä tosiaan jo 31 vuotta?


Kyllä, silloin viimeksi Gospel Power nousi lavalle julkisesti, ja nyt r...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja