Vastine Eva Pasasen mielipidekirjoitukseen

Eva Pasanen ilmaisi huolensa romanien ja valtaväestön tasa-ar­voisuudesta seurakunnassa (RV 31). Huoli on aiheellinen ja siitä kirjoitettiin eri artikkeleissa Ristin Voiton numeroissa 26 ja 27.

 

Eva Pasanen ilmaisi, että ta­sa-arvon puolesta huutaminen on turhaa, koska romanit eivät itsekään toteuta tasa-arvoisuutta suhteessa pääväestöön. Toki tun­nustamme, että joukossamme on kaikenlaisia mielipiteitä, niin kuin kaikissa kansanryhmissä, mutta mielestämme Pasasen komment­ti on räikeän väärä yleistys.

 

Tämän jälkeen Pasanen tuo esille stereotypioita romaneis­ta faktoina. Näissäkin hänellä oli mielestämme mielikuvitus lentä­nyt erittäin laajasti.

 

Toki romaneissa, niin kuin pää­väestössäkin, on niitä, jotka saa­vat toimeentulotukea. Heidän toimeentulotukeensa, niin kuin kaikkien muidenkin, kuuluu vaa­teavustus. Emme kuitenkaan ole koskaan kuulleet, että joku oli­si saanut toimeentuloavustusta kampaamon kuluihin???

 

Vahva stereotypia romaneis­ta on myös, että he eivät haluai­si tehdä töitä, vaan nauttivat vain sosiaalieduista. Tämä on aika­moinen dilemma. Romanit ovat aina joutuneet tekemään töitä lei­pänsä eteen. Jo kiertolaisaikana he toimivat eri alojen yksityisyrit­täjinä.

 

Tänä päivänä tilanteet ovat erilaiset. Vasta 1970-luvulta läh­tien romaneilla on ollut samanlaiset mahdollisuudet koulutuk­seen, koska vasta silloin he saivat pysyviä asuinpaikkoja. Romani­en koulutushistoria on näin ollen varsin nuori. Nykyään koulutuk­sen arvo ymmärretään romanien parissa ja esiin on astumassa kor­keakoulukoulutuksen saanut su­kupolvi. Ongelmana on vain työn saanti.

 

Eva Pasanen toi esille sanon­nan, että ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Toki tämäkin pitää paikkaansa, mutta roma­nien kohdalla lausahdus koskee suurelta osin vain sanonnan en­simmäistä osaa. Nimi pahentaa miestä ja tämän vuoksi jotkut ovat joutuneet jopa vaihtamaan sukunimensä, jotta saisivat sa­manlaiset mahdollisuudet pääs­tä edes työhaastatteluvaiheeseen.

 

Eva Pasanen siteerasi Rainer Friskin kommenttia, että roma­nit omaavat keskimäärin huonomman itsetunnon kuin muu väestö. Pasanen käytti siteerausta, mutta ei ymmärtänyt kommentin taustaa. Mistä tämä huono itsetunto johtuu? Olisiko sillä mitään vaikutusta, miten ro­maneita on kohdeltu Suomessa 500 vuoden ajan? Niin kuin Pa­sanen kirjoitti, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

 

Eva Pasasen kommentit ih­misryhmien luopumisesta omas­ta kulttuuristaan uskoontulon jälkeen on pöyristyttävä. Miksi näin tulisi tehdä? Toki uskoon tullut ihminen jättää taakseen entisen syntielämän, mutta ei Raamattu kehota jättämään taakseen omaa kulttuuriaan. Pasasen esimerkit maahanmuuttajien ja pääväes­tön kulttuurinsa taakse jättämi­sestä ei mielestämme pidä lain­kaan paikkaansa. Eiväthän suo­malaiset kulttuuristaan eroon pääse. Eva Pasanen sekoittaa mielestämme kulttuurin ja syn­tielämän keskenään. Siitä olem­me Pasasen kanssa samaa mieltä, että syntielämä tulee jättää pois.

 

Lopussa Eva Pasanen myös mainitsee, että kunnia tulee an­taa niille, jotka sen ansaitsevat. Mielestämme Raamatun perus­periaate ei tällaiseen opeta vaan kehottaa meitä kilpailemaan tois­temme keskinäisessä kunnioituk­sessa (Room. 12:10). Tässä mie­lestämme ei mainita, että meidän tulisi kunnioittaa vain niitä, jotka sen ansaitsevat.

 

Kiitämme ja siunaamme Eva Pasasta, joka toi mielipiteillään pohdittavaa meille kaikille. Toivottavasti tämän keskustelun kautta voimme korjata tilannet­ta ja antaa väärän tiedon tilalle to­tuudellista tietoa. Niin kuin Pa­sanen mainitsi, totuus tekee va­paaksi.

 

 

Elämä ja Valo ry:n hallitus
40/201

Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan