Pieni koko ei estä vaikuttamista

Helluntaiseurakunta pyörittää omaa kirpputoria aivan Rautavaaran keskustassa. Varoja toimintaan kerätään muun muassa myyjäisillä. Kuva: Ville Roininen
Helluntaiseurakunta pyörittää omaa kirpputoria aivan Rautavaaran keskustassa. Varoja toimintaan kerätään muun muassa myyjäisillä. Kuva: Ville Roininen

Tornionjokilaak­sossa sijaitseva Pello on kuului­sa Väylästä, jok­si alueen ihmi­set kutsuvat Tornionjokea. Pitäjä on osittain harvaan asuttu. Kun­nan sijainnista kertoo osaltaan se, että napapiiri leikkaa kunnan ete­läkärjen.

 

Asukkaita Pellossa on noin 3 500. Vuonna 1963 perustetun hel­luntaiseurakunnan pastorina toi­mii oman toimensa ohella Ilpo Talka.

 

Naapurimaan Ruotsin lähei­syys ei hänen mukaansa näy suu­resti seurakunnan arjessa.

 

– Hyvin vähän on yhteistyötä ruotsalaisten kanssa, vaikka seu­rakunta sijaitsee aivan maiden ra­jalla. Aiemmin kun ei ollut vielä omaa rukoushuonetta, kastetilai­suudet pidettiin Ruotsin puolel­la baptistiseurakunnassa, Talka kertoo.

 

Pellon helluntaiseurakuntaan kuuluu yhteensä 63 jäsentä. Pie­nestä koosta huolimatta seura­kunnasta löytyy voimavaroja toi­mintaan.

 

– Seurakunnassamme on eri­laisilla armoituksilla varustettu­ja ihmisiä. Vanhimmistossakin on henkilöitä, jotka pystyvät an­tamaan hyvää raamatunopetusta.

 

Pastorin puoliso Iiris Talka ar­vioi, että noin kolmannes seura­kuntalaisista on erittäin aktiivis­ta väkeä ja käytännön voimavara toiminnassa.

 

– Seurakunnan jäsenten ikä­rakenne painottuu keski-ikäisiin ja sitä vanhempiin, Iris Talka tar­kentaa.

 

– Alle 30-vuotiaita on puolen­kymmentä, 30–60-vuotiaita noin 25 henkilöä ja loput – eli puolet seurakuntalaisista – yli 60 vuoti­aita.

 

 

Säännölliset viikkotilaisuudet

Seurakunnan säännöllinen viik­kotoiminta koostuu torstaisin pi­dettävästä Sanan ja rukouksen il­lasta sekä sunnuntai-iltapäivän Hyvän Sanoman tilaisuudesta. Lapsityötäkin Pellossa tehdään. Lastenkerho koostuu lähinnä seurakuntalaisten lapsista, vaik­ka muidenkin perheiden varhais­nuoria on käynyt mukana.

 

Tiistaisin seurakunta järjestää ruokajakelun, jossa vierailee noin 30 vakituista kävijää. Kotikokouk­sia pidetään silloin tällöin, ja seu­rakunnan lauluryhmä vierailee palvelukodeissa.

 

Yhteistyöstä luterilaisten kans­sa Talkat mainitsivat yhteiset ru­koushetket seurakunnan työnte­kijöiden kanssa.

 

– Kesäisin seurakunta järjes­tää Pellon keskustan puistossa ulkoilmatilaisuuksia. Tänä kesä­nä muun muassa Gospel Ridersin motoristit vierailevat paikkakun­nalla, ja syyskuussa seurakunnas­ta lähetetään radiojumalanpalve­lus.

 

 

Verkostoituminen tuo tehoa toimintaan

Myös Pohjois-Savossa toimiva Rautavaaran helluntaiseurakunta on esimerkki pienestä maaseudun seurakunnasta.

 

Rautavaaralla on noin 1 700 asukasta, ja kunta sijaitsee kol­men maakunnan, Savon, Poh­jois-Karjalan ja Kainuun kohtaa­mispisteessä. Rautavaara tunne­taan sitä ympäröivästä kauniista erämaaluonnosta. Paikkakunnal­la sijaitsee muun muassa luonto-ja koulutuskeskus Metsäkartano sekä hyvistä tuotteistaan mainet­ta saanut Rautavaaran leipomo.

 

Rautavaaran helluntaiseura­kuntaan kuuluu 49 jäsentä, joista kymmenkunta asuu muilla paik­kakunnilla. Ikärakenteen paino­piste on yli 60-vuotiaissa. Alle 35-vuotiaita on kahdeksan.

 

Pastori Ilkka Roininen näkee seurakunnan pienuudessa myös omat etunsa.

 

– Pienuus on voimavara: tun­nemme hyvin toisemme henki­lökohtaisesti. Pienissä seurakun­nissa koetaan usein turhaa alem­muutta yhteisön pienuudesta. Jos on yhteistä rakkautta ja lämpöä pirtissä, pienuus ei estä vaikutta­mista. On väärin puhua kristilli­sessä mediassa vain väkimääristä. Pienikin seurakunta voi olla laajal­ti vaikuttava, Roininen uskoo.

 

Rautavaaralla järjestetään isoja tapahtumia seurakunnan verrat­tain pienestä jäsenmäärästä huo­limatta. Helluntaiseurakunta on myös verkottunut hyvin ja tekee laaja-alaista yhteistyötä. Tapahtu­mia järjestetään yhdessä esimer­kiksi evankelis-luterilaisen seura­kunnan ja Rautavaaran kunnan kanssa. Tästä esimerkkinä oli vii­me syksynä kunnan liikuntahal­lissa pidetty Jippii King's Kids -ta­pahtuma. Se kokosi 300 kävijää, mikä on suuri määrä paikkakun­nan kokoon nähden. Rautavaaran kunta järjesti tapahtumaan taksi­kyydit.

 

– Seurakunnalla on iso porstua, jossa häärää myös muita kuin seu­rakuntalaisia, Ilkka Roininen ku­vaa toimintatapaa.

 

– Pieni seurakunta voi olla siu­naus myös kasvukeskuksille, kier­täähän maata seurakuntamme toinen työntekijä, maahanmuut­tajatyön evankelista Omar Taleb.

 

Roininen kertoo, että Rautavaa­ran helluntaiseurakunta hyödyn­tää rohkeasti myös ulkopuolisia resursseja.

 

– Olemme olleet mukana esi­merkiksi neljässä Leader-hank­keessa, joiden tuella olemme uu­sineet laitoskeittiömme ja ka­lustaneet tilojamme. Yhdessä hankkeessa toteutimme rasisimin vastaisen projektin, ja viimeisim­mässä saimme hankittua ilmoi­tusnäytön rukoushuoneen seinäl­le, Roininen luettelee.

 

– Rahoittajapuolella on jo opit­tu, että helluntaiseurakunta on luotettava ja säntillinen toimija. Olemme hankkineet luottamuk­sen ja päässeet hankkeisiin mu­kaan.

 

Rautavaaran helluntaiseura­kunnan vuosibudjetti on noin 70 000 euroa.

 

– Esimerkiksi testamenttilah­joituksia emme ole viime aikoina saaneet. Omin varoin pyöritämme koko seurakunnan perustoimin­nan, Roininen kertoo.

 

 

”Ollaan päätetty, ettei anneta periksi”

Kaksikielinen Pingstförsamlin­gen på Kimitoön, Kemiönsaaren helluntaiseurakunta, kokoontuu omissa tiloissaan Tabor-rukous­huoneessa.

 

Nykyinen Kemiönsaaren kun­ta on muodostettu kolmesta ai­kaisemmasta kunnasta, Dragsfjär­distä, Kemiöstä ja Västanfjärdistä. Kunnassa on noin 7 000 asukasta. Lähimmät helluntaiseurakunnat ovat Tammisaaressa ja Salossa.

 

Kemiönsaaren kunta on kaksi­kielinen, ja suurin osa asukkais­ta puhuu ruotsia äidinkielenään. Suomea puhuvia on vähän yli nel­jännes asukkaista. Kunta on kuu­luisa vanhoista kirkoistaan ja van­hasta kulttuurimaisemastaan. Moni suuntaa viettämään vapaa-aikaansa Kemiön alueella sijaitse­viin kesäasuntoihin.

 

Kemiönsaaren helluntaiseura­kunta toimii Kemiön kirkonkyläs­sä. Seurakuntaan kuuluu 12 jäsen­tä. Jos kokoukseen tulee yksikin suomea puhuva, puheet tulkataan suomeksi.

 

Seurakunnan toiminnassa ei ole enää mukana yhtään lasta. Jä­senistä vain kolme on enää työ­elämässä, ja vanhin jäsen on yh­deksissäkymmenissä. Muuttoliike on vienyt asukkaita seurakunnan toiminta-alueelta esimerkiksi Sa­loon ja eri puolille eteläistä Suo­mea, myös Ruotsiin asti.

 

Kemiönsaaren helluntaiseura­kunnalla on sunnuntai-iltapäiväi­sin jumalanpalvelus ja tiistaisin päivällä rukouskokous. Seurakun­ta toimii yhdistyspohjalla, ja se perustettiin Tabor-nimellä vuon­na 1922. Vielä 1990-luvun alussa seurakuntalaisia oli noin 60.

 

– Telttakokouksia emme enää järjestä, kertoo seurakunnassa aktiivisesti toimiva, seurakunnan kirjeenvaihtaja ja tulkki Eva-Sti­na Hellbom.

 

– Omin voimin pääasiassa ko­koonnumme. Meillä on paljon todistuskokouksia, joissa puhu­maan pääsee kuka vain ehtii en­sin puhujanpönttöön. Todistus­kokoukset ovat rakentavia, ihania! Meillä on avoin ilmapiiri.

 

Hellbomin mukaan seurakun­nan tilaisuuksissa käy vierailevia puhujia, ja joku vierailijoista soit­taa myös pianoa, mistä koko seu­rakunta iloitsee.

 

– Huoli meillä on seurakunnan toiminnasta. Suurimmaksi osak­si ollaan jo vanhoja. Kuka jatkaa meidän jälkeemme? Eva-Stina Hellbom pohtii.

 

– Ollaan kuitenkin päätetty, et­tei anneta periksi. Jokapäiväinen Jumalan armo kannattelee meitä.

 

– Seurakunnan tontin lahjoit­tajien testamentti säätää, että jos seurakunnan toiminta joskus lop­puu tai muuten kiinteistöä ei pys­tytä pitämään yllä, kiinteistö siir­tyy Helsingin Filadelfia-seurakun­nan omistukseen.

 

 

Martti Havukainen
28-29/2018

UutisetHellekelit, rento yhdessäolo ja tarpeeksi pitkä etäisyys kotiin auttavat Heidi ja Ilari Roihuvuota katkaisemaan arjen stressin.
Miten onJuhannuskonferenssin kävijämääristä on esitetty monenlaisia arvioita. Suurin osa us­koo kävijämäärän laskeneen.
Konferenssi-isäntä Marko Halttunen, minkälainen tapahtuman p...
UutisetYhteys on tärkeää kristityille maatalouselinkeinon harjoittajille, joista moni työskentelee yksin.
UutisetJääkiekkokaupungissa kuultiin liigapelaajan kertomus uskoontulosta.
UutisetFifan ohjeet eivät estä huippupelaajia elämästä vakaumustaan todeksi tv-kameroiden edessä.
UutisetMoniarvoinen yhteiskunta haastaa kristityt vanhemmat ja vaatii ottamaan kasvatukseen kantaa.
PakinaLapsena sain Gideoneilta pienen punaisen Uuden testamentin ja luin innokkaasti evankeliumeja. Kiinnostuin myös kirjan alussa ol­leista listoista, etenkin siitä, jos­sa lueteltiin kasvaneen...
PikavisiittiTerhi Laamasen rohkein teko on ollut talon rakentaminen.
MielipidePride-tapahtumasta on kehitty­nyt merkillinen moraalinen lin­jan jakaja. Osallistumisesta Pride-juhlintaan tai sen tukemisesta ve­detään johtopäätöksiä tasa-arvon, ihmisoikeuksien tai vähemm...
MielipideMusiikki seu­rakunnissa on parhaim­millaan hoi­tavaa, eheyt­tävää ja sisäistä elämää vahvis­tavaa. Se on jopa parantavaa ja evankelioivaa.

Seurakunnissa toimii yleensä...
UutisetMiten jaksetaan pienissä, alle sadan jäsenen helluntaiseurakunnissa? RV otti yhteyttä kolmeen eri puolilla Suomea toimivaan yhteisöön ja kyseli kuulumisia.
KolumniUusateismin ja humanismin kasvu 2000-luvulla on lisännyt uskoa järjen ylivaltaan uskontojen sijasta. Kirjoista Richard Dawkinsin Jumalharha, Daniel Dennettin Lumous murtuu ja Christoph...
Pääkirjoitus1700-luvulla vaikuttaneen filosofi ja kirjailija Montesquieun vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan vallan väärinkäytön es...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan