Nuorille nuorten kielellä

Visual Designer Tiina Kemiläinen kertoo, että 100% -lehden taitossa on huomioitu hyvin sen kohderyhmä, yläkouluikäiset nuoret. - Myös haastateltavat ovat samanikäisiä ja kertovat kokemuksestaan nuorten omalla kielellä.
Visual Designer Tiina Kemiläinen kertoo, että 100% -lehden taitossa on huomioitu hyvin sen kohderyhmä, yläkouluikäiset nuoret. - Myös haastateltavat ovat samanikäisiä ja kertovat kokemuksestaan nuorten omalla kielellä.

”Aloin olla loppu kaikkien vastoin­käymisten jäljiltä. Eräs läheinen ystäväni alkoi pu­hua minulle siitä, miten Jeesus on tehnyt työtä hänen elämäs­sään. Olin aina tiennyt, että Ju­mala on olemassa, mutta kukaan ei ollut kertonut minulle, kuinka tärkeä Jeesus on. Aloin olla aidos­ti kiinnostunut Jeesuksesta ja tie­sin, ettei minulla ole mitään me­netettävää.”

 

Näin kuvailee uskoontulon­sa taustaa Netta-niminen nuo­ri toukokuussa ilmestyvässä 100 % -lehdessä. Hyvä Sanoma ry:n, Aikamedian, Uskovaiset nuo­ret ry:n ja Nuotta-nuortenlehden yhteistyönä toteutettu lehti on osa yläkouluikäisille suunnattua evankeliointikampanjaa.

 

– Uskoontulokertomuksia si­sältävä lehti saa jatkoa myös ver­kossa, muun muassa YouTube-vi­deoiden muodossa, Hyvä Sano­ma ry:n toiminnanjohtaja Janne Lahti tarkentaa.

 

 

Ulkoasu houkuttelee nuoria lukemaan

Lehden tarinoista löytyy samais­tumiskohteita niin koulukiusaa­misesta, ihmissuhdeongelmista ja riippuvuuksista kärsiville kuin masennuksen ja yksinäisyyden kanssa kamppaileville nuorille.

 

”Kiusaaminen paheni yläas­teelle tultaessa. Minua huoritel­tiin, tönittiin ja minusta levitel­tiin juoruja. Koulussa käyminen alkoi käydä melkein mahdotto­maksi. Yläasteen paikkeilla aloin nähdä somessa paljon juttuja us­kosta, ja ne tuntuivat ihanilta ja lohtua tuovilta. Tajusin siinä, että tämä on minun juttuni”, kirjoittaa eräs nuori.

 

Evankelioivan kampanjajul­kaisun kantava ajatus on puhua nuorille heidän omalla kielellään – niin sisällöllisesti kuin visuaa­lisesti.

 

– Käytin yhden kokonaisen viikonlopun nuorten lehtiin tu­tustumiseen, kun halusin muodostaa taittoa varten mielikuvaa yläkoululaisen visuaalisesta maa­ilmasta, taittaja Tiina Kemiläi­nen sanoo.

 

– Nuorten oma maa­ilma näkyy lehdessä siten, että haastatelta­vat ovat samanikäisiä kuin lukijat, juttujen otsikkofontit vaih­televat ja lehdes­sä on paljon värikkyyttä. Nuorille vierasta kaanaan kieltä on karsit­tu, ja tekstit ovat aidosti nuoril­ta nuorille.

 

 

Sopii evankelioivaan käyttöön yli seurakuntarajojen

100 % -lehden koko on 23 x 23 cm, ja se sisältää 56 sivua. Siinä on muun muassa kertomuksia nuor­ten uskoontulos­ta ja uskon merki­tyksestä. Lisäksi sivuilla on rohkai­sevia raamatun­lauseita ja ohjeita uuden elämän al­kuun. Kampanja­lehteä on tarkoitus jakaa yläkouluissa sekä rippi- ja Fif­teen-leireillä.

 

– Lehti ja sen oheismateriaa­lit on rakennettu sisällöltään niin, että ne sopivat hyvin helluntai­laisten, luterilaisten ja muiden­kin seurakuntien käyttöön ja nuo­rille jaettaviksi, Janne Lahti huo­mauttaa.

 

Seurakunnat ja yksityishenki­löt voivat tilata kampanjalehteä Aikamedialta.

 

 

Leevi Launonen, Elina Rautio
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa