Globaalikasvatus: tavoitteena aktiivinen maailmankansalaisuus

Fidan Ville Saarnin mukaan oikeudenmukainen ja kestävä kehitys on myös seurakuntien asia. Kuva: Arto Karvonen / Fida
Fidan Ville Saarnin mukaan oikeudenmukainen ja kestävä kehitys on myös seurakuntien asia. Kuva: Arto Karvonen / Fida

”Kiitos erinomaisesta tunnista, aihe oli to­della kiehtova”, sanoo pieni poika ja kättelee koulutyönte­kijää.

 

Tämä on esimerkki Fidan globaa­likasvatustunneista saadusta pa­lautteesta, joka innostaa jatkamaan.

 

Globaalikasvatuksen tavoitteena on rohkaista ihmisiä vaikuttamaan ympäröivään maailmaan kestäväl­lä ja positiivisella tavalla. Globaaliin vastuuseen kasvaminen on elämän kestävä matka, jonka tavoitteena on oppia kunnioittamaan erilaisuutta ja kehittää kykyä toimia aktiivisena ja oikeudenmukaisena kansalaisena.

 

Fidan globaalikasvatuksen tee­moina ovat ihmisoikeudet, moni­naisuus ja kestävä kehitys. Ensisi­jaisena kohderyhmänä ovat perus­koulut ja toisen asteen oppilaitokset, sekä oppilaat että opettajat.

 

Toiminta toteutetaan yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n Koulupalvelun kans­sa. Kouluvierailijat kiertävät yhteensä kymmenessä maakunnassa pitämässä Fidan ilmaisia globaalikasvatustunteja. Vuonna 2017 vierailtiin 138 koulussa ja tavoitettiin yli 10 000 oppilasta.

 

Tänä vuonna Fidan globaalikas­vatus näkyy kouluvierailuiden lisäk­si erilaisissa koulutusalan tapahtu­missa sekä IK-opiston nuortenleireil­lä. Hankkeen kautta tarjotaan ilmaisia tuntimateriaaleja, lautapelejä sekä uu­tena työkaluna Avun askeleet -mobii­liseikkailu. Kaikki materiaalit on tuo­tettu Suomen ulkoministeriön tuella.

 

 

Laadukas materiaali innostaa

Avun askeleet -mobiiliseikkailu on tarkoitettu koulujen sekä harraste- ja liikuntakerhojen käyttöön. Seikkailu yhdistää liikunnan ja globaalit kehi­tyskysymykset. Sovellus kannustaa oppilaita liikkumaan ja vie oppilas­ryhmät samalla interaktiiviselle opin­tomatkalle kolmeentoista kohteeseen Euroopasta Afrikkaan, Aasiaan ja ta­kaisin Suomeen. Aiheisiin kuuluvat muun muassa lapsen oikeudet, kou­lutuksen merkitys ja lasten ja nuor­ten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Visuaalinen materiaali in­nostaa lapsia.

 

Parhaiten sovellus sopii alakoulu­jen luokille 3–6 eli noin 9–12-vuoti­aille lapsille.

 

Avun askeleet -sovellus vahvistaa uuden opetussuunnitelman tavoittei­ta elämän ja ihmisoikeuksien kunni­oittamisesta, kestävästä kehitykses­tä ja kasvamisesta globaaliin vastuu­seen. Koulun arjessa sovellusta voi hyödyntää yli ainerajojen elämänkat­somustiedosta liikuntaan ja maantie­dosta ja ympäristöopista uskontoon.

 

Fidassa globaalikasvatuksen koor­dinaattorina toimiva Ville Saar­ni toteaa, että se, millaisena maail­ma nähdään tulevaisuudessa, on pal­jon kiinni nykylasten koulutuksesta ja kasvatuksesta.

 

– Haluamme herättää ihmisten kiinnostuksen globaaleihin kehitys­kysymyksiin ja kertoa mahdollisuuk­sista toimia oikeudenmukaisen ja kestävän maailman puolesta.

 

– Mielestäni syvin viesti täs­sä on jokaisen oikeus fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Innostamalla lapsia ja nuoria voimme motivoida heitä kestä­viin ja järkeviin päätöksiin ja tekoihin.

 

Seurakunnilla on mahdol­lisuus olla mukana erilaisissa teemapäivissä kouluilla. Seu­rakunnat saavat myös halutes­saan koulutusta aiheesta sekä ilmaisia materiaaleja oman lap­si- ja nuorisotyönsä käyttöön.

 

 

”Haluan isona kehitysyhteistyöhön!”

Keski-Suomen helluntaiseura­kuntien koulutyöntekijänä toi­miva Anniina Jakonen kertoo, että globaalikasvatus on hänen työssään kaikkein halutuin aihe kouluilla.

 

– Myös seurakunnat näkevät työn merkityksen ja rukoilevat palavasti. Onnistuminen onkin yhteisen rukouksen ja yhteis­työn tulosta, Jakonen uskoo.

 

Satakunnan alueen koulu­työntekijän Kirsti Männistön mukaan globaalikasvatustunti­en aiheet herättävät paljon kes­kustelua.

 

– Lapset pääsevät eläyty­mään esimerkiksi siihen, miltä tuntuisi olla nepalilainen kas­titon lapsi.

 

Anniina Jakosen mukaan koulujen uusi opetussuunnitel­ma painottaa laaja-alaista op­pimista ja yhteistyötä paikallis­ten toimijoiden kanssa. Tähän tavoitteeseen globaalikasvatus­tunnit vastaavat hyvin.

 

– Tällainen tunti tuo nyky­lapselle ja -nuorelle myös tar­peellista näkökulmaa toisenlai­siin kulttuureihin, ja toisaalta herättää kiitollisuutta siitä, mi­ten meillä Suomessa asiat ovat, Jakonen pohtii.

 

– Koulun kannalta on suu­ri etu siinä, että kouluun tulee vierailija mukanaan hyvin valmisteltu, laadukas oppitunti.

 

”Kiitos, kun järjestätte tällais­ta”, kirjoittaa alakoulun opettaja palautteessaan tunnin jälkeen. Molemmat koulutyöntekijät kertovat, että opettajilta tulleis­sa viesteissä toistuu myöntei­nen palaute sekä tuntien sisäl­löstä että materiaaleista. Tietoa on pidetty erittäin tärkeänä ja ajatuksia herättävänä.

 

Myös oppilaiden into globaa­likasvatuksen aiheita kohtaan on innostavaa.

 

– Erään tunnin jälkeen op­pilas huudahti, että haluaa iso­na kehitysyhteistyöhön. Voisi­ko parempaa palautetta saada, Kirsti Männistö naurahtaa.

 

 

Katja Köykkä
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa